شرکت بازرگانی مهندسی آبادیزل

اینورتر اشنایدر schneider

اینورتر اشنایدر schneider

کمپانی اشنایدر بواسطه نیاز بازار اقدام به طراحی و تولید اینورتر نموده است و توانسته مخصولات با کیفیتی را تولید نمایدبه طور کلی وظیفه اینورتر تبدیل برق DC به برق AC می باشد.
در سالیان گذشته همیشه برق ac به راحتی به برق dc در زمينه تولید روشنایی، دستگاه های برقی و سایر موارد مورد نیاز می شده است، اما امروزه می توان برق ac را از برق dc گرفت. اینورتر سه کاربرد اصلی دارد: تبدیل 12 ولت DC برق خودور به برق 220 ولت AC، اینورترهای جوشکاری، اینوترهای کنترل دور موتور مانند اینورترهای بکار رفته در کولرهای گازی.

اینورتر اشنایدر

لیست محصولات اینورتر اشنایدر 

مدل توان | kw تعداد فاز جریان کاری | A --- دانلود کاتالوگ محصول --- قیمت
ATV61HU30N4 3 3 9.3 ----- تماس بگیرید
ATV61HD18N4 18.5 3 49.2 مشاهده مشخصات محصول تماس بگیرید
ATV71HD18N4 18.5 3 61.5 مشاهده مشخصات محصول تماس بگیرید
ATV71HD22N4 22 3 72 مشاهده مشخصات محصول تماس بگیرید
ATV71HD75N4 75 3 240 مشاهده مشخصات محصول تماس بگیرید
ATV71HC16N4 160 3 471 مشاهده مشخصات محصول تماس بگیرید
ATV71HC31N4 315 3 924 مشاهده مشخصات محصول تماس بگیرید
ATV12HU15M2 1.5 1 11.2 مشاهده مشخصات محصول تماس بگیرید
ATV12HU22M2 2.2 1 15 مشاهده مشخصات محصول تماس بگیرید
ATV312HU15M2 1.5 1 12 مشاهده مشخصات محصول تماس بگیرید
ATV312HU11N4 1.1 3 4.5 مشاهده مشخصات محصول تماس بگیرید
ATV312HU15N4 1.5 3 6.2 مشاهده مشخصات محصول تماس بگیرید
ATV312HU22N4 2.2 3 8.3 مشاهده مشخصات محصول تماس بگیرید
ATV312HU30N4 3 3 10.7 مشاهده مشخصات محصول تماس بگیرید
ATV312HU40N4 4 3 14.3 مشاهده مشخصات محصول تماس بگیرید
ATV312HU55N4 5.5 3 21.5 مشاهده مشخصات محصول تماس بگیرید
ATV312HU75N4 7.5 3 25.5 مشاهده مشخصات محصول تماس بگیرید
ATV212H075N4 0.75 3 2.2 مشاهده مشخصات محصول تماس بگیرید
ATV212HU22N4 2.2 3 5.1 مشاهده مشخصات محصول تماس بگیرید
ATV212HU55N4 5.5 3 12 مشاهده مشخصات محصول تماس بگیرید
ATV212HD22N4 22 3 43.5 مشاهده مشخصات محصول تماس بگیرید
ATV212HD30N4 30 3 58.5 مشاهده مشخصات محصول تماس بگیرید
ATV212HD37N4 37 3 79 مشاهده مشخصات محصول تماس بگیرید
ATV32H075M2 0.75 1 7.2 مشاهده مشخصات محصول تماس بگیرید
ATV32HU15M2 1.5 1 12 مشاهده مشخصات محصول تماس بگیرید
ATV32HD11N4 11 3 41.6 مشاهده مشخصات محصول تماس بگیرید
ATV320U02M2C 0.18 1 مشاهده مشخصات محصول تماس بگیرید
ATV320U04M2C 0.37 1 مشاهده مشخصات محصول تماس بگیرید
ATV320U07M2C 0.75 1 مشاهده مشخصات محصول تماس بگیرید
ATV320U55N4B 5.5 3 مشاهده مشخصات محصول تماس بگیرید
ATV320U75N4B 7.5 3 مشاهده مشخصات محصول تماس بگیرید
ATV320U06N4C 0.55 3 مشاهده مشخصات محصول تماس بگیرید
ATV320U07N4C 0.75 3 مشاهده مشخصات محصول تماس بگیرید
ATV320U15N4C 1.5 3 مشاهده مشخصات محصول تماس بگیرید
ATV320U22N4C 2.2 3 مشاهده مشخصات محصول تماس بگیرید
ATV340U07N4 0.75 3 مشاهده مشخصات محصول تماس بگیرید
ATV340U15N4 1.5 3 مشاهده مشخصات محصول تماس بگیرید
ATV340U22N4 2.2 3 مشاهده مشخصات محصول تماس بگیرید
ATV340U30N4 3 3 مشاهده مشخصات محصول تماس بگیرید
ATV340U55N4 5.5 3 مشاهده مشخصات محصول تماس بگیرید
ATV340D11N4 11 3 مشاهده مشخصات محصول تماس بگیرید
ATV340D15N4 15 3 مشاهده مشخصات محصول تماس بگیرید
ATV340D18N4 18.5 3 مشاهده مشخصات محصول تماس بگیرید
ATV340U15N4E 1.5 3 مشاهده مشخصات محصول تماس بگیرید
ATV340U22N4E 2.2 3 مشاهده مشخصات محصول تماس بگیرید
ATV340U30N4E 3 3 مشاهده مشخصات محصول تماس بگیرید
ATV340U55N4E 5.5 3 مشاهده مشخصات محصول تماس بگیرید
ATV340D11N4E 11 3 مشاهده مشخصات محصول تماس بگیرید
ATV340D15N4E 15 3 مشاهده مشخصات محصول تماس بگیرید
ATV340D18N4E 18.5 3 مشاهده مشخصات محصول تماس بگیرید
ATV340D22N4E 22 3 تماس بگیرید
ATV340D37N4E 37 3 تماس بگیرید
ATV340D45N4E 45 3 تماس بگیرید
ATV340D55N4E 55 3 تماس بگیرید
ATV340D75N4E 75 3 تماس بگیرید
ATV630U07N4 0.75 تماس بگیرید
ATV630U15N4 1.5 تماس بگیرید
ATV630U30N4 3 تماس بگیرید
ATV630D45N4 45 تماس بگیرید
ATV630D90N4 90 تماس بگیرید
ATV650C16N4F 160 تماس بگیرید
ATV12H018M21Q 0.18 تماس بگیرید
ATV12H037M2TQ 0.37 تماس بگیرید
ATV71H037M3Z 0.37 تماس بگیرید
ATV320U04M2WS 0.37 تماس بگیرید
ATV12H055M21Q 0.55 تماس بگیرید
ATV12H055M2TQ 0.55 تماس بگیرید
ATV12HU055M2 0.55 تماس بگیرید
ATV320U06M3C 0.55 تماس بگیرید
ATV12HO75M2 0.75 تماس بگیرید
ATV71HU15M3 1.5 تماس بگیرید
ATV312HU22M3412 2.2 تماس بگیرید
ATV12HU22M2X 2.2 تماس بگیرید
ATV630U30M3 3 تماس بگیرید
ATV71HU40M3Z 4 تماس بگیرید
ATV12HU40M3 4 3 تماس بگیرید
ATV71HD15M3X 15 تماس بگیرید
ATV630D22M3 22 تماس بگیرید
ATV31C055N4 0.55 تماس بگیرید
ATV71H075N4Z 0.75 تماس بگیرید
ATV312H075N4410 0.75 تماس بگیرید
ATV610U07N4 0.75 تماس بگیرید
ATV31C075N4 0.75 تماس بگیرید
ATV312H075N4B 0.75 3 تماس بگیرید
ATV212WU15N4 1.5 3 تماس بگیرید
ATV31CU15N4 1.5 3 تماس بگیرید
ATV61HU15N4Z 1.5 تماس بگیرید
ATV650U22N4 2.2 3 تماس بگیرید
ATV650U30N4E 3 تماس بگیرید
ATV650U30N4 3 تماس بگیرید
ATV212WU30N4C 3 3 تماس بگیرید
ATV71HU30N4Z 3 تماس بگیرید
ATV31CU30N4 3 تماس بگیرید
ATV93040N4 4 تماس بگیرید
ATV71HU40N4460 4 تماس بگیرید
ATV650U55N4E 5.5 تماس بگیرید
ATV312HU55N4412 5.5 تماس بگیرید
ATV212WU55N4 5.5 3 تماس بگیرید
ATV71HU55N4Z 5.5 3 تماس بگیرید
ATV31CU55N4 5.5 تماس بگیرید
ATV31HU55N4S340 5.5 تماس بگیرید
ATV312HU75N4412 7.5 تماس بگیرید
ATV650D11N4E 11 تماس بگیرید
ATV650D11N4 11 تماس بگیرید
ATV71HD15N4Z 15 تماس بگیرید
ATV650D15N4 15 تماس بگیرید
ATV61HD15N4Z 15 تماس بگیرید
ATV650D18N4 18.5 تماس بگیرید
ATV212WD22N4 22.3 3 تماس بگیرید
ATV212HD22N4S 22 3 تماس بگیرید
ATV650D22N4 22 تماس بگیرید
ATV7130D4S337 30 تماس بگیرید
ATV650D30N4E 30 تماس بگیرید
ATV650D30N4 30 تماس بگیرید
ATV630D30N4A 30 تماس بگیرید
ATV93037N4AD 37 تماس بگیرید
ATV630D37N4AD 37 تماس بگیرید
ATV930E55N4 55 تماس بگیرید
ATV650D55N4E 55 تماس بگیرید
ATV650D55N4 55 تماس بگیرید
ATV61HD75N4Z 75 تماس بگیرید
ATV650D90N4 90 تماس بگیرید
ATV71HC16N4D 160 تماس بگیرید
ATV61HC16N4D 160 تماس بگیرید
ATV61HC40N4 400 تماس بگیرید
ATV71HU22Y 2.2 تماس بگیرید
ATV61HU30Y 3 تماس بگیرید
ATV61HU75Y 7.5 تماس بگیرید
ATV61HD15Y 15 تماس بگیرید
ATV61HD18Y 18.5 تماس بگیرید

مطالب مرتبط
راهنمای خرید اینورتر
در این مقاله با کاربرد و ویژگی های مهم اینورتر و خرید انواع آن ها آشنا می شوید پس با آبادیزل همراه باشید. در حقیقت اینورتر یا درایو AC به دستگاهی می‌گویند که از طریق آن به توان بدون کاهش قدرت و گشتاور موتور سرعت موتور AC سه فاز را كنترل كرد. اینورترها با ظرفیت‌های متفاوتی ساخته می شوند مثلاً برای یك موتور با توان 20 اسب بخار باید از اینورتر 20 HP استفاده كرد.
تفاوت موتورهای الکتریکی AC و DC
استفاده از موتورهای الکتریکی امروزه در بسیاری از صنایع مانند نیروگاه‌های ذخیره تلمبه‌ای یا در وسایلی مانند پیشرانه‌های کشتی یا در وسایل خانگی مانند ماشین‌های ظرف‌شویی و حتی در مدل‌های اسباب‌بازی کودکان رایج است. در این مقاله قصد داریم شما را با تفاوت موتور الکتریکی AC و DC آشنا کرده و انواع این دو موتور را برای شما بازگو کنیم.
موتور برق چیست
با مطالعه این مقاله باموتور برق و انواع مختلف آن به طور کامل آشنا خواهید شد.اگر ازکاربرد موتوربرق آگاهی نداریدمطالعه این مقاله را از سایت آبادیزل از دست ندهید
برق اضطراری چیست؟
برق اضطراری توسط دستگاه مانند UPS دیزل ژنراتورهمانطور میدانید وجود برق درارگانها وسازمانهایی مانند بانک و بیمارستانها و مراکز مخابراتی وامنیتی واجب میباشد