شرکت بازرگانی مهندسی آبادیزل

الکتروموتور های WEG برزیل

KW HP Pole Mounting Frame
1.5 2 6 B35T 100L
1.5 2 6 B35T 90L
2.2 3 4 B3T 100L
2.2 3 2 B35T 90L
2.2 3 2 B3T 90L
2.2 3 4 B35T 100L
2.2 3 6 B35T 132S
2.2 3 6 B35T 112M
2.2 3 6 B3T 132S
2.2 3 6 B3T 112M
3 4 4 B35T 100L
3 4 4 B35T 112M
3 4 6 B3T 132S
3 4 6 B35T 132S
3 4 4 B3T 100L
3 4 4 B3T 112M
3 4 2 B35T 100L
3 4 2 B3T 100L
4 5.5 4 B35T 112M
4 5.5 4 B3T 112M
4 5.5 2 B35T 112M
4 5.5 2 B3T 112M
4 5.5 8 B3T 160M
4 5.5 6 B3T 132M
5.5 7.5 4 B3T 132S
5.5 7.5 4 B35T 132S
5.5 7.5 6 B3T 132M
5.5 7.5 6 B3T 160M
5.5 7.5 6 B35T 132M
5.5 7.5 2 B3T 132S
5.5 7.5 2 B35T 132S
7.5 10 4 B3T 132M
7.5 10 4 B3T 160M
7.5 10 4 B35T 132M
7.5 10 4 B35T 160M
7.5 10 2 B35T 132M
7.5 10 2 B35T 132S
7.5 10 2 B3T 132S
7.5 10 6 B35T 160M
7.5 10 6 B3T 160M
11 15 4 B35T 160L
11 15 4 B35T 160M
11 15 4 B3T 160L
11 15 4 B3T 160M
11 15 6 B3T 160L
11 15 6 B35T 160L
11 15 2 B3T 160M
11 15 2 B35T 160M
11 15 4 B35T 160L
15 20 4 B35T 180M
15 20 4 B35T 160L
15 20 4 B3T 180M
15 20 4 B3T 160L
15 20 4 B3T 160L
15 20 6 B35T 180L
15 20 2 B3T 160M
15 20 2 B35T 160M
18.5 25 4 B3R(D) 180L
18.5 25 4 B3T 180M
18.5 25 4 B35T 180M
18.5 25 6 B3T 200L
18.5 25 6 B35T 200L
18.5 25 2 B3T 160L
18.5 25 2 B35T 160L
22 30 4 B3T 180L
22 30 4 B35T 180L
22 30 6 B3T 200L
22 30 6 B35T 200L
22 30 2 B35T 180M
30 40 4 B3T 200L
30 40 4 B35T 200L
30 40 2 B35T 200L
30 40 2 B3T 200L
30 40 6 B35T 225S/M
37 50 4 B3T 225S/M
37 50 4 B35T 225S/M
37 50 6 B35T 250S/M
37 50 2 B35T 200L
45 60 4 B35T 225S/M
45 60 4 B3T 225S/M
45 60 6 B35T 250S/M
45 60 2 B35T 225S/M
45 Exn 60 2 B3R (E) 280S/M
45 60 2 B3T 225S/M
55 75 4 B3T 250S/M
55 75 4 B35T 250S/M
75 100 4 B3T 280S/M
75 100 4 B35T 280S/M
90 125 4 B3T 280S/M
90 125 4 B35T 280S/M
90 125 2 B3T 280S/M
110 150 4 B3T 315S/M
110 150 4 B35T 315S/M

شما می توانید با کلیک روی لینک زیر از محصولات دیگر الکتروموتور آبادیزل نیز دیدن کنید.

مشخصات فنی
مطالب مرتبط
تلفات الکتروموتور ها
امروزه یکی از مهم ترین انرژی های مورد استفاده بشر انرژی الکتریسیته می باشد. با تبدیل انرژی الکتریسیته می توان انرژی های مختلف نظیر انرژی های گرمایی و مکانیکی و مورد نیاز زندگی را به دست آورد. تبدیل این انرژی به وسیله تجهیزات مختلفی صورت می گیرد.