شرکت بازرگانی مهندسی آبادیزل

گیربکس هاي حلزونی شرکت نوین کاران ممتاز

لیست قیمت مربوط به تاریخ فروردین ماه سال 1401 می باشد.

با توجه به نوسانات ارز احتمال تغییر قیمت وجود دارد.

  تیپ/مدل              VF         MVF          VF.FC       MVF.FC
49 9/900/000 10/950/000 10/375/000 11/880/000
62 13/200/000 15/600/000 14/760/000 16/700/000
86  18/870/000 21/540/000 19/920/000 22/800/000
110  38/750/000  41/230/000 41/230/000 44/250/000
130  55/750/000  60/580/000 60/580/000 64/900/000
150  77/750/000  84/500/000 84/130/000 91/130/000
185  115/630/000     124/375/000      124/375/000    132/000/000
210  210/050/000  229/500/000  229/500/000   246/250/000  

قیمت ها به ریال می باشد.

  • براي گیربکس کامل چدن 86 مبلغ  1/500/000 ریال اضافه می گردد. 

  • براي گیربکس پوسته چدن 86 مبلغ 900/000 ریال اضافه می گردد. 

  • براي گیربگس کامل چدن 62 مبلغ 1/000/000 ریال اضافه می گردد. 

  • براي گیربکس پوسته چدن 62 مبلغ 550/000   ریال اضافه می گردد.