شرکت بازرگانی مهندسی آبادیزل

پمپ صنعتی ابارا

پمپ صنعتی ابارا

مدل نوع پمپ قدرت (HP) حداکثر ارتفاع (m) حداکثر آبدهی (m3/h) دهانه ورودی (اینچ) دهانه خروجی (اینچ) قیمت
الکتروپمپ عمودی طبقاتی استیل تکفاز MULTIGO40/15M 1.5 4.8 75.7 "1 1/4 "1 1/4 تماس بگیرید
الکتروپمپ عمودی طبقاتی استیل تکفاز MULTIGO80/15M 1.5 7.2 57 "1 1/4 "1 1/4 تماس بگیرید
الکتروپمپ عمودی طبقاتی استیل تکفاز MULTIGO80/20T 2 7.5 68.4 "1 1/4 "1 1/4 تماس بگیرید
الکترو پمپ استیل خطی تکفاز LPS25-08M 0.11 4.2 6.5 "1 "1 تماس بگیرید
الکترو پمپ استیل خطی تکفاز LPS25-15M 0.2 4.2 9.3 "1 "1 تماس بگیرید
الکترو پمپ استیل خطی تکفاز LPS25-15T 0.2 4.2 9.3 "1 "1 تماس بگیرید
الکترو پمپ استیل خطی تکفاز LPS25-25M 0.33 4.2 12.5 "1 "1 تماس بگیرید
الکترو پمپ استیل خطی سه فاز LPS25-25T 0.33 4.2 12.5 "1 "1 تماس بگیرید
الکترو پمپ استیل خطی تکفاز LPS32-25M 0.33 9 10.7 "1 1/4 "1 1/4 تماس بگیرید
الکترو پمپ استیل خطی سه فاز LPS32-25T 0.35 9 10.7 "1 1/4 "1 1/4 تماس بگیرید
الکترو پمپ استیل خطی تکفاز LPS32-40M 0.55 9 14.5 "1 1/4 "1 1/4 تماس بگیرید
الکترو پمپ استیل خطی سه فاز LPS32-40T 0.55 9 14.5 "1 1/4 "1 1/4 تماس بگیرید
الکترو پمپ استیل خطی تکفاز LPS40-25M 0.3 12 7.8 "1 1/4 "1 1/4 تماس بگیرید
الکترو پمپ استیل خطی سه فاز LPS40-25T 0.3 12 7.8 "1 1/4 "1 1/4 تماس بگیرید
الکترو پمپ استیل خطی تکفاز LPS40-40M 0.55 15 11.3 "1 1/2 "1 1/2 تماس بگیرید
الکترو پمپ استیل خطی سه فاز LPS40-40T 0.55 15 11.3 "1 1/2 "1 1/2 تماس بگیرید
الکترو پمپ استیل خطی تکفاز LPS40-75M 1 16 16.6 "1 1/2 "1 1/2 تماس بگیرید
الکترو پمپ استیل خطی سه فاز LPS40-75T 1 16 16.6 "1 1/2 "1 1/2 تماس بگیرید
الکترو پمپ استیل خطی تکفاز LPS50-40M 0.55 19.2 9.1 "2 "2 تماس بگیرید
الکترو پمپ استیل خطی سه فاز LPS50-40T 0.55 19.2 9.1 "2 "2 تماس بگیرید
الکترو پمپ استیل خطی تکفاز LPS50-75 M 1 19.2 13.8 "2 "2 تماس بگیرید
الکترو پمپ استیل خطی سه فاز LPS50-75 T 1 19.2 13.8 "2 "2 تماس بگیرید
الکترو پمپ استیل خطی تکفاز LPS50-150M 2 24 19.8 "2 "2 تماس بگیرید
الکترو پمپ استیل خطی سه فاز LPS50-150T 2 24 19.8 "2 "2 تماس بگیرید
الکتروپمپ خودمکش استخری با صافی SWA 19 M 1 21 16.7 "2 "2 تماس بگیرید
الکتروپمپ خودمکش استخری با صافی SWA 24M 1.5 17.8 24 "2 "2 تماس بگیرید
الکتروپمپ خودمکش استخری با صافی SWA 28M 2 19 30 "2 "2 تماس بگیرید
الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی MMD432-125/0.25 1/3 6.3 12 "2 "1 1/4 تماس بگیرید
الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی MMD432-125/0.25R 1/3 4.8 9 "2 "1 1/4 تماس بگیرید
الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی MMD432-160/0.37 0.5 9.6 13.5 "2 "1 1/4 تماس بگیرید
الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی MMD432-200/0.75 1 13.5 18 "2 "1 1/4 تماس بگیرید
الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی MMD432-200/9.2 1.25 15 18 "2 "1 1/4 تماس بگیرید
الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی MMD432-250/1.1 1.5 15 19 "2 "1 1/4 تماس بگیرید
الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی MMD432-250/1.5 2 16.5 22.5 "2 "1 1/4 تماس بگیرید
الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی MMD4 40-125/0.25 1/3 18 4.8 1 1/2 "1 1/2 تماس بگیرید
الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی MMD4 40-200/1.1 1.5 24 14.2 1 1/2 "1 1/2 تماس بگیرید
الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی MMD4 40-200/1.1R 1.5 21 12.6 2 1/2 "1 1/2 تماس بگیرید
الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی MMD4 40-200/1.5 2 24 18.5 2 1/2 "1 1/2 تماس بگیرید
الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی MMD4 40-200/2.2 3 24 22 2 1/2 "1 1/2 تماس بگیرید
الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی MMD4 50-125/0.37 1/3 30 5.4 2 1/2 "2 تماس بگیرید
الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی MMD4 50-125/0.55 ¾ 30 6.5 2 1/2 "2 تماس بگیرید
الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی MMD4 50-160/0.75 1 30 8.3 2 1/2 "2 تماس بگیرید
الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی MMD4 50-160/0.9 1/25 30 9.2 2 1/2 "2 تماس بگیرید
الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی MMD4 50-200/1.1 1.5 5.8 12.6 2 1/2 "2 تماس بگیرید
الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی MMD4 50-200/1.5 2 39 14 2 1/2 "2 تماس بگیرید
الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی MMD4 50-250/2.2 3 42 18.5 2 1/2 "2 تماس بگیرید
الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی MMD4 50-250/3.0 4 42 22.5 2 1/2 "2 تماس بگیرید
الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی MMD4 65-125/0.75 1 48 6 "3 "2 1/2 تماس بگیرید
الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی MMD4 65-160/1.1 1.5 8.6 60 "3 "2 1/2 تماس بگیرید
الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی MMD4 65-160/1.5 2 10.3 60 "3 "2 1/2 تماس بگیرید
الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی MMD4 65-200/2.2 3 12.5 66 "3 "2 1/2 تماس بگیرید
الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی MMD4 65-200/3 4 15.5 72 "3 "2 1/2 تماس بگیرید
الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی MMD4 65-250/4.0 5 19.5 72 "3 "2 1/2 تماس بگیرید
الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی MMD4 65-250/5.5 7.5 23.5 84 "3 "3 تماس بگیرید
الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی MMD4 80-160/1.5 2 8 90 "4 "3 تماس بگیرید
الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی MMD4 80-160/2.2 3 10 105 "4 "3 تماس بگیرید
الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی MMD4 80-200/3 4 12.8 105 "4 "3 تماس بگیرید
الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی MMD4 80-200/4 5.5 14.9 120 "4 "3 تماس بگیرید
الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی MMD4 80-250/5.5 7.5 20 120 "4 "3 تماس بگیرید
الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی MMD4 80-250/7.5 10 23.5 135 "4 "4 تماس بگیرید
الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی MMD4 100-200/4 6 13 165 "5 "4 تماس بگیرید
الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی MMD4 100-200/5.5 7.5 14.7 165 "5 "4 تماس بگیرید
الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی MMD4 100-250/7.5 10 19.5 165 "5 "4 تماس بگیرید
الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی MMD4 100-250/9.2 13.6 22.5 180 "5 "2. 1/2 تماس بگیرید
الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 80×65FSD4HA 5/1.5 2 14.7 42 "5 "2. 1/2 تماس بگیرید
الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 80×65FSD4JA 5/2.2 3 19.1 42 "3 "2. 1/2 تماس بگیرید
الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 80×65FSD4JA 5/3.7 6 24 42 "3 "2. 1/2 تماس بگیرید
الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 80×65FSD4KA 5/7.5 10 39.2 90 "1 "3 تماس بگیرید
الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 80×65FSD4KA 5/11 15 32.8 90 "1 "3 تماس بگیرید
الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 100×80FSD4HA 5/2.2 3 13.1 78 "3 "3 تماس بگیرید
الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 100×80FSD4HA 5/3.7 5 17 90 "4 "3 تماس بگیرید
الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 100×80FSD4JA 5/3.7 5 18.3 78 "4 "3 تماس بگیرید
الکتروپمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 100×80FSD4JA 5/5.5 7.5 25 90 "4 "3 تماس بگیرید
الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 125×100FSD4KA 5/7.5 10 26 165 "5 "4 تماس بگیرید
الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 125×100FSD4KA 5/11 15 26.5 180 "5 "4 تماس بگیرید
الکترو پمپ سانتریفیوژ چدنی زمینی تاسیساتی 125×100FSD4KA 5/11 20 35.4 195 "5 "4 تماس بگیرید
الکترو پمپ سیرکولاتور خطی سه دور MR 43/1/130 0.135 2.7 1.8 "1 "1 تماس بگیرید
الکترو پمپ سیرکولاتور خطی سه دور MR 43/1.5/130 0.135 2.7 1.8 "1 "1 تماس بگیرید
الکترو پمپ سیرکولاتور خطی سه دور MR 43/1.5/180 0.135 2.7 1.8 1. 1/2 1. 1/2 تماس بگیرید
الکترو پمپ سیرکولاتور خطی سه دور MR 43/2/180 0.135 2.7 1.8 "2 "2 تماس بگیرید
الکترو پمپ سیرکولاتور خطی سه دور MR 53/1/130 0.141 2.7 1.8 "1 "1 تماس بگیرید
الکترو پمپ سیرکولاتور خطی سه دور MR 53/1.5/180 0.141 2.7 1.8 "1. 1/2 "1. 1/2 تماس بگیرید
الکترو پمپ سیرکولاتور خطی سه دور MR 532/180 0.141 2.7 1.8 "2 "2 تماس بگیرید
الکترو پمپ سیرکولاتور خطی سه دور MR 63/1/130 0.141 2.7 1.8 "1 "1 تماس بگیرید
الکترو پمپ سیرکولاتور خطی سه دور MR 43/1.5/180 0.145 2.7 1.8 "1. 1/2 "1. 1/2 تماس بگیرید
الکترو پمپ سیرکولاتور خطی سه دور MR 63/2/180 0.145 2.7 1.8 "2 "2 تماس بگیرید
الکترو پمپ سیرکولاتور خطی سه دور LPC4 32-100/0.25 0.33 2.7 1.8 "32 "32 تماس بگیرید
الکترو پمپ سیرکولاتور خطی سه دور LPC4 40-100/0.25 0.33 2.7 3.7 "40 "40 تماس بگیرید
الکترو پمپ سیرکولاتور خطی سه دور LPC4 40-125/0.25R 0.33 2.7 4.8 "40 "40 تماس بگیرید
الکترو پمپ سیرکولاتور خطی سه دور LPC4 40-125/0.25 0.33 2.7 6.3 "40 "40 تماس بگیرید
الکترو پمپ سیرکولاتور خطی سه دور LPC4 40-160/0.37 0.5 2.7 9.6 "40 "40 تماس بگیرید
الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی LPC4 40-200/0.75 1 13.5 18 "40 "40 تماس بگیرید
الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی LPC4 40-200/0.92 1.25 15 18 "40 "40 تماس بگیرید
الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی LPC4 50-125/0.25 0.33 4.8 2.4 "50 "50 تماس بگیرید
الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی LPC4 50-125/0.37 0.5 6.4 21 "50 "50 تماس بگیرید
الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی LPC4 50-160/0.55 0.76 9.2 21 "50 "50 تماس بگیرید
الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی LPC4 50-200/1.1 1.5 14.5 24 "50 "50 تماس بگیرید
الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی LPC4 50-200/1.1R 1.5 12.9 21 "50 "50 تماس بگیرید
الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی LPC4 65-125/0.37 0.5 5.4 27 "65 "65 تماس بگیرید
الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی LPC4 65-125/0.55 0.75 6.5 30 "65 "65 تماس بگیرید
الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی LPC4 65-160/0.75 1 8.3 36 "65 "65 تماس بگیرید
الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی LPC4 65-160/0.92 1.25 9.1 36 "65 "65 تماس بگیرید
الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی LPC4 65-200/1.1 1.5 12.6 36 "65 "55 تماس بگیرید
الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی LPC4 62-200/1.5 2 14.3 42 "65 "80 تماس بگیرید
الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی LPC4 80-160/1.1 1.5 8.6 60 "80 "80 تماس بگیرید
الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی LPC4 80-160/1.5 2 10.3 60 "80 "80 تماس بگیرید
الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی LPC4 80-200/2.2 3 12.6 66 "80 "80 تماس بگیرید
الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی LPC4 80-200/3 4 15.4 72 "80 "100 تماس بگیرید
الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی LPC4 100-160/1.5 2 8 90 "100 "100 تماس بگیرید
الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی LPC4 100-160/2.2 3 10 105 "100 "100 تماس بگیرید
الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی LPC4 100-200/3 4 14.9 105 "100 "100 تماس بگیرید
الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی LPC4 100-200/4 5.5 23.5 120 "100 "100 تماس بگیرید
الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی LPC4 100-250/5.5 5.5 8 120 "100 "100 تماس بگیرید
الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی LPC4 100-250/7.5 130 14.9 136 "100 "100 تماس بگیرید
الکترو پمپ سیرکولاتور چدنی خطی 4 سرعته ETERMA2-72-2-M 130 7 7 "1.1/4 "1 تماس بگیرید
الکترو پمپ سیرکولاتور چدنی خطی 4 سرعته ETERMA3-72-2-M 130 7.5 7 "1.1./4 "1 تماس بگیرید
الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی 4 سرعته ETERMA 3-100.2 - 11 8.5 "1.1./4 "1.1./4 تماس بگیرید
الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی 4 سرعته ETERMA 4-60-2M - 5.3 13 "40 "40 تماس بگیرید
الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی 4 سرعته ETERMA 4-75-2M - 7.5 14 "40 "40 تماس بگیرید
الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی 4 سرعته ETERMA 4-100.4 - 2.8 12.5 "40 "40 تماس بگیرید
الکتروپمپ سیرکولاتور چدنی خطی 4 سرعته ETERMA 5-88-2M - 8 27 "50 "50 تماس بگیرید
نوع پمپ مدل پمپ قیمت واحد(﷼) قدرت موتور(HP) قدرت موتور(KW) دور موتور(rpm) حداكثر آبدھي(m³/h) حداكثر ارتفاع(m) دھانه ورودي(اینچ) دھانه خروجي (اینج) وزن(Kg) شدت جریان(A)
الكترو پمپ تمام استیل سه فاز CD 70-05 T تماس بگیرید 0.5 0.37 2900 5.4 20.7 "1.1/4 "1 9.4 1.4
الكترو پمپ تمام استیل سه فاز CD/E 70-12 T IE2 تماس بگیرید 1.2 0.90 2900 4.8 35 "1.1/4 "1 14.1 2.9
الكترو پمپ تمام استیل سه فاز CD/E 90-10 T IE2 تماس بگیرید 1 075 2900 6.6 30.3 "1.1/4 "1 12.4 2.3
الكترو پمپ تمام استیل سه فاز CD/E 120-12T IE2 تماس بگیرید 1.2 0.9 2900 9.6 29.5 "1.1/4 "1 13.3 2.8
الكترو پمپ تمام استیل سه فاز CD/E 200-20T IE2 تماس بگیرید 2 1.5 2900 15 31 "1.1/2 "1 16.7 4
الكترو پمپ تمام استیل سه فاز CD/E 200-25T IE2 تماس بگیرید 2.5 1.8 2900 15 38 "1.1/2 "1 17.4 5
الكترو پمپ تمام استیل تكفاز CDM 70/05 تماس بگیرید 0.5 0.37 2900 5.4 20.7 "1.1/4 "1 9.4 3.1
الكترو پمپ تمام استیل تكفاز CDM 70/07 تماس بگیرید 0.75 0.55 2900 4.8 28 "1.1/4 "1 10.8 4.6
الكترو پمپ تمام استیل تكفاز CDM 90/10 تماس بگیرید 1 0.75 2900 6.6 30.3 "1.1/4 "1 12.4 5.6
الكترو پمپ تمام استیل تكفاز CDM 120/07 تماس بگیرید 0.75 0.55 2900 10.8 20.5 "1.1/4 "1 10.7 4.6
الكترو پمپ تمام استیل تكفاز CDM 120/12 تماس بگیرید 1.2 0.90 2900 9.6 29.5 "1.1/4 "1 13.3 6.9
الكترو پمپ تمام استیل تكفاز CDM 120/20 تماس بگیرید 2 1.5 2900 9.6 37.5 "1.1/4 "1 17.3 9.7
الكترو پمپ تمام استیل تكفاز CDM 200/12 تماس بگیرید 1.2 0.90 2900 15 20.6 "1.1/2 "1 12.8 6.3
الكترو پمپ تمام استیل تكفاز CDM 200/20 تماس بگیرید 2 1.5 2900 15 31 "1.1/2 "1 16.7 9.8
الكترو پمپ تمام استیل دوپروانه سه فاز 2CD 120-15 T تماس بگیرید 1.5 1.1 2900 9 42 "1.1/4 "1 17.8 3.3
نوع پمپ مدل پمپ قیمت واحد (ریال) قدرت موتور(HP) قدرت موتور(KW) دور موتور(rpm) حداكثر آبدھي(m³/h) حداكثر ارتفاع(m) دھانه ورودي(اینچ) دھانه خروجي(اینچ) وزن (Kg) شدت جریان(A)
الكتروپمپ استیل سه فاز CDX 70/05 T تماس بگیرید 0.5 0.37 2900 5.4 20.7 "1.1/4 "1 9.1 1.4
الكتروپمپ استیل سه فاز CDX 70/07 T تماس بگیرید 0.75 0.55 2900 4.8 28 "1.1/4 "1 10.4 2
الكتروپمپ استیل سه فاز CDX/E 90/10 T IE2 تماس بگیرید 1 0.75 2900 606 30.3 "1.1/4 "1 11.9 2.3
الكتروپمپ استیل سه فاز CDX 120/07 T تماس بگیرید 0.75 0.55 2900 10.8 20.5 "1.1/4 "1 10.4 1.9
الكتروپمپ استیل سه فاز CDX/E 120/07 T IE2 تماس بگیرید 0.75 0.55 2900 10.8 20.5 "1.1/4 "1 10.4 1.9
الكتروپمپ استیل سه فاز CDX/E 120/12 T IE2 تماس بگیرید 1.2 0.9 2900 9.6 29.5 "1.1/4 "1 12.5 6.9
الكتروپمپ استیل سه فاز CDX/E 120/20T IE2 تماس بگیرید 2 1.5 2900 9.6 37.5 "1.1/4 "1 12.5 4.0
الكتروپمپ استیل سه فاز CDX/E 200/12T IE2 تماس بگیرید 1.2 0.90 2900 15 20.6 "1.1/2 "1 11.4 2.7
الكتروپمپ استیل سه فاز CDX/E 200/20 T IE2 تماس بگیرید 2 1.5 2900 15 31 "1.1/2 "1 14.2 10.7
الكتروپمپ استیل سه فاز CDX 200-25 T تماس بگیرید 2.5 1.8 2900 15 38 "1.1/2 "1 17.0 4.8
الكتروپمپ استیل سه فاز CDX/E 200-25 T IE2 تماس بگیرید 2.5 1.8 2900 15 38 "1.1/2 "1 17.0 4.8
الكتروپمپ استیل تكفاز CDXM 70-05 تماس بگیرید 0.5 0.37 2900 5.4 20.7 "1.1/4 "1 9.1 3.1
الكتروپمپ استیل تكفاز CDXM 70-07 تماس بگیرید 0.75 0.55 2900 4.8 28 "1.1/4 "1 10.4 4.6
الكتروپمپ استیل تكفاز CDXM 90-10 تماس بگیرید 1 0.75 2900 606 30.3 "1.1/4 "1 11.9 5.6
الكتروپمپ استیل تكفاز CDXM 120/07 تماس بگیرید 0.75 0.55 2900 10.8 20.5 "1.1/4 "1 10.7 4.6
الكتروپمپ استیل تكفاز CDXM 120/12 تماس بگیرید 1.2 0.9 2900 9.6 29.5 "1.1/4 "1 12.5 6.9
الكتروپمپ استیل تكفاز CDXM 120/20 تماس بگیرید 2 1.5 2900 9.6 37.5 "1.1/4 "1 16.2 9.3
الكتروپمپ استیل تكفاز CDXM 200/12 تماس بگیرید 1.2 0.9 2900 15 20.6 "1.1/2 "1 11.4 6.3
الكتروپمپ استیل تكفاز CDXM 200/20 تماس بگیرید 2 1.5 2900 15 31 "1.1/2 "1 14.2 10.7
الكتروپمپ استیل دوپروانه تكفاز 2CDXM 70/20 تماس بگیرید 2 1.5 2900 4.8 60 "1.1/4 "1 17.4 9.9
الكتروپمپ استیل دوپروانه تكفاز 2CDXM 120/20 تماس بگیرید 2 1.5 2900 9 51.5 "1.1/4 "1 15.5 10.2
الكتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 2CDX/E 70/12 T IE2 تماس بگیرید 1.2 0.9 2900 4.8 44.5 "1.1/4 "1 13.8 2.9
الكتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 2CDX/E 70/15 T IE2 تماس بگیرید 1.5 1.1 2900 4.8 52.5 "1.1/4 "1 15.5 3.2
الكتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 2CDX/E 70/20 T IE2 تماس بگیرید 2 1.5 2900 4.8 60 "1.1/4 "1 16.4 4
الكتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 2CDX/E 120/15 T IE2 تماس بگیرید 1.5 1.1 2900 9 42 "1.1/4 "1 18.2 3.2
الكتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 2CDX/E 120/20 T IE2 تماس بگیرید 2 1.5 2900 9 51.5 "1.1/4 "1 15.3 4
الكتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 2CDX/E 120/30 T IE2 تماس بگیرید 3 2.2 2900 9 59 "1.1/4 "1 16.9 5
الكتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 2CDX/E 120/40 T IE2 تماس بگیرید 4 3 2900 9 68.5 "1.1/4 "1 23.2 6.2
الكتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 2CDX/E 200/30 T IE2 تماس بگیرید 3 2.2 2900 12.6 52 "1.1/2 "1 25.0 6
الكتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 2CDX/E 200/40 T IE2 تماس بگیرید 4 3 2900 12.6 62.5 "1.1/2 "1 25.0 6.6
الكتروپمپ استیل دوپروانه سه فاز 2CDX/E 200/50 T IE2 تماس بگیرید 5 3.7 2900 12.6 71.5 "1.1/2 "1 25.0 8.7
نوع پمپ مدل پمپ قیمت واحد قدرت موتور(HP) قدرت موتور(KW) دور موتور(rpm) حداكثر آبدھي(m³/h) حداكثر ارتفاع(m) دھانه ورودي(اینچ) دھانه خروجي(اینچ) وزن(Kg) شدت جریان(A)
الكتروپمپ طبقاتي افقي سه فاز Compact A 15 تماس بگیرید 1.5 1.1 2900 4.8 79 "1 "1 16.7 3.3
الكتروپمپ طبقاتي افقي تكفاز Compact AM15 تماس بگیرید 1.5 1.1 2900 4.8 79 "1 "1 16.7 7.3
الكتروپمپ طبقاتي افقي تكفاز Compact BM15 تماس بگیرید 1.5 1.1 2900 7.2 58 "1.1/4 "1 15.9 7.3
نوع پمپ مدل پمپ قیمت واحد قدرت موتور(HP) قدرت موتور(KW) دور موتور(rpm) حداكثر آبدھي(m³/h) حداكثر ارتفاع(m) دھانه ورودي(اینچ) دھانه خروجي(اینچ) وزن(Kg) شدت جریان(A)
الكتروپمپ نیمه استیل پروانه باز تكفاز DWO 150M تماس بگیرید 1.5 1.1 2900 33 9.5 "2 "2 12.6 6.8
الكتروپمپ نیمه استیل پروانه باز سه فاز DWO/E 150T IE2 تماس بگیرید 1.5 1.1 2900 33 9.5 "2 "2 12.6 2.5
الكتروپمپ نیمه استیل پروانه باز تک فاز DWO 200M تماس بگیرید 2 1.5 2900 42 12.7 "2 "2 14.4 9
الكتروپمپ نیمه استیل پروانه باز سه فاز DWO/E 200T IE3 تماس بگیرید 2 1.5 2900 42 12.7 "2 "2 14.4 3.5
الكتروپمپ نیمه استیل پروانه باز سه فاز DWO/E 300T IE3 تماس بگیرید 3 2.2 2900 57 15 "2.1/2 "2 16.9 4.8
الكتروپمپ نیمه استیل پروانه باز سه فاز DWO/E 400T IE3 تماس بگیرید 4 3 2900 66 17.5 "2.1/2 "2 20.0 6.4
نوع پمپ مدل پمپ قیمت واحد قدرت موتور(HP) قدرت موتور(KW) دور موتور(rpm) حداكثر آبدھي(m³/h) حداكثر ارتفاع(m) دھانه ورودي(اینچ) دھانه خروجي(اینچ) وزن(Kg) شدت جریان(A)
الكتروپمپ استیل ایستاده سه فاز EVM/B 5-6 F5/1.1 IE2 تماس بگیرید 1.5 1.1 2900 7.8 60.5 1/4 1 1/4 1 - -
الكتروپمپ استیل ایستاده سه فاز EVM/E 5-12 F 5/2.2 IE2 تماس بگیرید 3 2 .2 2900 7.8 123 1/4 1 1/4 1 36.0 4.9
الكتروپمپ استیل ایستاده سه فاز EVM 5-12 N5/2.2 IE2 تماس بگیرید 3 2 .2 2900 7.8 123 1/4 1 1/4 1 36.0 4.9
الكتروپمپ استیل ایستاده سه فاز EVM/E 5-14 F 5/3.0 IE2 تماس بگیرید 4 3 2900 7.8 143 1/4 1 1/4 1 41.0 6.5
الكتروپمپ استیل ایستاده سه فاز EVM 5-18 F 5/4.0 IE2 تماس بگیرید 5.5 4 2900 7.8 184 1/4 1 1/4 1 56.0 8.5
الكتروپمپ استیل ایستاده سه فاز EVM 5-24 F 5/5.5 IE2 تماس بگیرید 7.5 5.5 2900 7.8 246 1/4 1 1/4 1 67.0 10.8
الكتروپمپ استیل ایستاده سه فاز EVM 10 6F 5/2.2 IE2 تماس بگیرید 3 2.2 2900 15 66 1/2 1 1/2 1 40.0 4.9
الكتروپمپ استیل ایستاده سه فاز EVM/E 10 8F 5/3.0 IE2 تماس بگیرید 4 3 2900 15 88 1/2 1 1/2 1 50.0 6.5
الكتروپمپ استیل ایستاده سه فاز EVM/E 10-10 F 5/4.0 IE2 تماس بگیرید 5.5 4 2900 15 110 1/2 1 1/2 1 59.0 8.5
الكتروپمپ استیل ایستاده سه فاز EVM/E 10-11 F 5/4.0 IE2 تماس بگیرید 5.5 4 2900 15 121 1/2 1 1/2 1 61.0 8.5
الكتروپمپ استیل ایستاده سه فاز EVM/E 10-12 F 5/5.5 IE2 تماس بگیرید 7.5 5.5 2900 15 134 1/2 1 1/2 1 71.0 10.8
الكتروپمپ استیل ایستاده سه فاز EVM 10-14 F 5/5.5 IE2 تماس بگیرید 7.5 5.5 2900 15 157 1/2 1 1/2 1 74.0 10.8
الكتروپمپ استیل ایستاده سه فاز EVM/E 10-18 F 5/7.5 IE2 تماس بگیرید 10 7.5 2900 15 202 1/2 1 1/2 1 88.0 14.1
الكتروپمپ استیل ایستاده سه فاز EVM 18-14 F 5/15 IE2 تماس بگیرید 20 15 2900 24 227 2 2 151.0 28.5
الكتروپمپ استیل ایستاده سه فاز EVM 32-5-3 F5/11 تماس بگیرید 15 11 2900 42 106 1/2 2 1/2 2 158.5 19.7
الكتروپمپ استیل ایستاده سه فاز EVM 32-12-1 F5/22 IE3 تماس بگیرید 30 22 2900 42 268 1/2 2 1/2 2 357.0 38
الكتروپمپ استیل ایستاده سه فاز EVM/I 32-12-3 F5/22 IE3 تماس بگیرید 30 22 2900 42 262 1/2 2 1/2 2 357.0 38
الكتروپمپ استیل ایستاده سه فاز EVM 32-14-0 F5/30 IE3 تماس بگیرید 40 30 2900 42 316 1/2 2 1/2 2 361.0 56
الكتروپمپ استیل ایستاده سه فاز EVM/E 32-14-3 F5/30 IE2 تماس بگیرید 40 30 2900 42 307 1/2 2 1/2 2 361.0 56
الكتروپمپ استیل ایستاده سه فاز EVM/I 45-8-0 F5/30 IE3 تماس بگیرید 40 30 2900 60 216 1/2 2 1/2 2 374.0 51.8
الكتروپمپ استیل ایستاده سه فاز EVM/I 45-10-0 F5/37IE3 تماس بگیرید 50 37 2900 60 270 1/2 2 1/2 2 398.0 62.5
الكتروپمپ استیل ایستاده سه فاز EVM 64-3-0 F5/18 تماس بگیرید 25 18 2900 84 88 4 4 200.0 34.5
الكتروپمپ استیل ایستاده سه فاز EVM 64-3-0 F5/18.5 IE3 تماس بگیرید 25 18 2900 84 88 4 4 200.0 34.5
الكتروپمپ استیل ایستاده سه فاز EVM 64-5-3 F5/30 تماس بگیرید 40 30 2900 84 130 4 4 300.0 56
الكتروپمپ استیل ایستاده سه فاز EVML 5-7 F 5/1.5 IE3 تماس بگیرید 2 1.5 2900 7.8 70.5 1/4 1 1/4 1 28.0 3.4
الكتروپمپ استیل ایستاده سه فاز EVMG 3-13 F5/1.5 تماس بگیرید 2 1.5 2900 4.5 121 1 1 30.0 3.4
الكتروپمپ استیل ایستاده سه فاز EVMG 3-26 F5/3.0 IE2 تماس بگیرید 4 3 2900 4.5 242 1 1 63.0 4.9
الكتروپمپ استیل ایستاده سه فاز EVMG 5 10F5/2.2 IE2 تماس بگیرید 3 2.2 2900 7.8 102 1/4 1 1/4 1 34.0 4.9
الكتروپمپ استیل ایستاده سه فاز EVMG/E 5-14 F5/3 IE2 تماس بگیرید 4 3 2900 7.8 143 1.1/4 1/4 1 41.0 6.5
الكتروپمپ استیل ایستاده سه فاز EVMG/E 10 8F 5/3 IE2 تماس بگیرید 4 3 2900 15 88 1/2 1 1/2 1 50.0 6.5
الكتروپمپ استیل ایستاده سه فاز EVMG/E 10-10F 5/4 IE2 تماس بگیرید 5.5 4 2900 15 110 1/2 1 1/2 1 59.0 8.5
الكتروپمپ استیل ایستاده سه فاز EVMG 10-14 F5/5.5 IE2 تماس بگیرید 7.5 5.5 2900 15 157 1.1/2 1.1/2 74.0 10.8
الكتروپمپ استیل ایستاده سه فاز EVMG 18-4 F5/4.0 IE3 تماس بگیرید 5.5 4 2900 24 54 2 2 70.0 10.8
الكتروپمپ استیل ایستاده سه فاز EVMG 18 5F 5/5.5 IE2 تماس بگیرید 7.5 5.5 2900 24 80 2 2 73.0 10.8
الكتروپمپ استیل ایستاده سه فاز EVMG 18 5F 5/5.5 IE2 تماس بگیرید 7.5 5.5 2900 24 80 2 2 73.0 10.8
الكتروپمپ استیل ایستاده سه فاز EVMG 18-7F5/7.5 IE2 تماس بگیرید 10 7.5 2900 24 112 2 2 94.0 15.6
الكتروپمپ استیل ایستاده سه فاز EVMG 18-10 F5/11 تماس بگیرید 15 11 2900 24 162 2 2 111.0 21.5
الكتروپمپ استیل ایستاده سه فاز EVMG 18-16 F5/15 تماس بگیرید 20 15 2900 24 259 2 2 154.0 28.5
الكتروپمپ استیل ایستاده سه فاز EVMG 32 4-0F 5/7.5 IE2 تماس بگیرید 10 7.5 2900 42 90.5 1/2 2 1/2 2 115.0 14.1
الكتروپمپ استیل ایستاده سه فاز EVMG 32-4-1 F5/7.5 IE3 تماس بگیرید 10 7.5 2900 42 92 1/2 2 1/2 2 117.4 -
الكتروپمپ استیل ایستاده سه فاز EVMG 32 5-0F 5/11 تماس بگیرید 15 11 2900 42 113 1/2 2 1/2 2 153.0 21.5
الكتروپمپ استیل ایستاده سه فاز EVMG 32 5-0F 5/11 IE2 تماس بگیرید 15 11 2900 42 113 1/2 2 1/2 2 153.0 21.5
الكتروپمپ استیل ایستاده سه فاز EVMG 32-5-3 F5/11 IE3 تماس بگیرید 14.7 11 2900 42 106 1/2 2 1/2 2 158.5 -
الكتروپمپ استیل ایستاده سه فاز EVMG 32 6-0F 5/11 تماس بگیرید 15 11 2900 42 136 1/2 2 1/2 2 156.0 21.5
الكتروپمپ استیل ایستاده سه فاز EVMG 32 6-0F 5/11 IE2 تماس بگیرید 15 11 2900 42 136 1/2 2 1/2 2 156.0 21.5
الكتروپمپ استیل ایستاده سه فاز EVMG 32-6-2 F5/11 IE3 تماس بگیرید 14.7 11 2900 42 133 1/2 2 1/2 2 161.5 -
الكتروپمپ استیل ایستاده سه فاز EVMG 32 7-0F 5/15 تماس بگیرید 20 15 2900 42 149 1/2 2 1/2 2 195.0 28.5
الكتروپمپ استیل ایستاده سه فاز EVMG 32 7-0F 5/15 IE2 تماس بگیرید 20 15 2900 42 149 1/2 2 1/2 2 195.0 28.5
الكتروپمپ استیل ایستاده سه فاز EVMG 32-8-0 F5/15 تماس بگیرید 20 15 2900 42 181 1/2 2 1/2 2 198.0 28.5
الكتروپمپ استیل ایستاده سه فاز EVMG 32-8-3 F5/15 IE3 تماس بگیرید 20 15 2900 42 177 1/2 2 1/2 2 198.0 28.5
الكتروپمپ استیل ایستاده سه فاز EVMG 32-8-2 F5/15 IE3 تماس بگیرید 20 15 2900 42 184 1/2 2 1/2 2 198.0 28.5
الكتروپمپ استیل ایستاده سه فاز EVMG 32-10-1F5/18.5 تماس بگیرید 25 18.5 2900 42 223 1/2 2 1/2 2 213.0 34.5
الكتروپمپ استیل ایستاده سه فاز EVMG/E 32-10-1F5/18.5 IE2 تماس بگیرید 25 18.5 2900 42 223 1/2 2 1/2 2 213.0 34.5
الكتروپمپ استیل ایستاده سه فاز EVMG 32-10-2 F5/ 18.5 IE3 تماس بگیرید 24.7 18.5 2900 42 228 1/2 2 1/2 2 216.0 34.5
الكتروپمپ استیل ایستاده سه فاز EVMG 32-13-3F5/30 IE2 تماس بگیرید 40 30 2900 42 294 1/2 2 1/2 2 301.0 56
الكتروپمپ استیل ایستاده سه فاز EVMG 45 4-0F5/15 تماس بگیرید 20 15 2900 60 108 1/4 3 1/4 3 189.0 28.5
الكتروپمپ استیل ایستاده سه فاز EVMG45 4-2F 5/15 تماس بگیرید 20 15 2900 60 96 1/4 3 1/4 3 229.0 28.5
الكتروپمپ استیل ایستاده سه فاز EVMG 45-5-0 F5/18.5 IE3 تماس بگیرید 25 18.5 2900 60 135 3 3 232.0 34.5
الكتروپمپ استیل ایستاده سه فاز EVMG45 5-2F 5/18.5 تماس بگیرید 25 18.5 2900 60 123 3 3 229.0 34.5
الكتروپمپ استیل ایستاده سه فاز EVMG45 5-2F 5/18.5 IE2 تماس بگیرید 25 18.5 2900 60 123 3 3 229.0 34.5
الكتروپمپ استیل ایستاده سه فاز EVMG/I 45 6-0F 5/22 IE3 تماس بگیرید 30 22 2900 60 162 3 3 259.0 41
الكتروپمپ استیل ایستاده سه فاز EVMG45 6-2F 5/22 IE2 تماس بگیرید 30 22 2900 60 150 3 3 263.0 41
الكتروپمپ استیل ایستاده سه فاز EVMG 64-3-0 F5/18.5 IE3 تماس بگیرید 25 18.5 2900 84 88 4 4 203.0 34.5
الكتروپمپ استیل ایستاده سه فاز EVMSG 3-9 F5/1.1 IE2 تماس بگیرید 1.5 1.1 2900 4.5 66.5 1 1 30.3 2.4
الكتروپمپ استیل ایستاده سه فاز EVMSG 3-10 F5/1.1 IE2 تماس بگیرید 1.5 1.1 2900 4.5 73.5 1 1 30.8 2.4
الكتروپمپ استیل ایستاده سه فاز EVMSG 3-11 F5/1.1 IE2 تماس بگیرید 1.5 1.1 2900 4.5 81 1 1 31.2 2.4
الكتروپمپ استیل ایستاده سه فاز EVMSG/B 3-13 F5/1.5 IE2 تماس بگیرید 2 1.5 2900 4.5 96 1 1 35.3 3
الكتروپمپ استیل ایستاده سه فاز EVMSG 3-15 F5/1.5 IE2 تماس بگیرید 2 1.5 2900 4.5 111 1 1 34.9 3
الكتروپمپ استیل ایستاده سه فاز EVMSG 3-16 F5/1.5 IE2 تماس بگیرید 2 1.5 2900 4.5 118 1 1 35.9 3
الكتروپمپ استیل ایستاده سه فاز EVMSG 3-19 F5/2.2 IE2 تماس بگیرید 3 2.2 2900 4.5 140 1 1 40.7 4.6
الكتروپمپ استیل ایستاده سه فاز EVMSG 3-21 F5/2.2 IE2 تماس بگیرید 3 2.2 2900 4.5 155 1 1 41.6 4.6
الكتروپمپ استیل ایستاده سه فاز EVMSG 3-25 F5/3.0 IE2 تماس بگیرید 4 3 2900 4.5 184 1 1 50.4 5.6
الكتروپمپ استیل ایستاده سه فاز EVMSG 5-6 F5/1.5 IE2 تماس بگیرید 2 1.5 2900 7.8 57 1/4 1 1/4 1 26.4 3
الكتروپمپ استیل ایستاده سه فاز EVMSG 5-7 F5/1.5 IE2 تماس بگیرید 2 1.5 2900 7.8 66.5 1/4 1 1/4 1 34.0 3
الكتروپمپ استیل ایستاده سه فاز EVMSG 5-8 F5/2.2 IE2 تماس بگیرید 3 2.2 2900 7.8 76 1/4 1 1/4 1 36.1 4.6
الكتروپمپ استیل ایستاده سه فاز EVMSG /B 5-8N5/2.2 IE2 تماس بگیرید 3 2.2 2900 7.8 76 1/4 1 1/4 1 36.1 4.6
الكتروپمپ استیل ایستاده سه فاز EVMSG 5-10 F5/2.2 IE2 تماس بگیرید 3 2.2 2900 7.8 95 1/4 1 1/4 1 37.1 4.6
الكتروپمپ استیل ایستاده سه فاز EVMSG 5-11 F5/2.2 IE2 تماس بگیرید 3 2.2 2900 7.8 104 1/4 1 1/4 1 37.9 4.6
الكتروپمپ استیل ایستاده سه فاز EVMSG 5-12 F5/3 IE2 تماس بگیرید 4 3 2900 7.8 114 1/4 1 1/4 1 40.5 5.6
الكتروپمپ استیل ایستاده سه فاز EVMSG 5-14 F5/3 IE2 تماس بگیرید 4 3 2900 7.8 133 1/4 1 1/4 1 41.6 5.6
الكتروپمپ استیل ایستاده سه فاز EVMSG 5-15 F5/3 IE2 تماس بگیرید 4 3 2900 7.8 142 1/4 1 1/4 1 42.7 5.6
الكتروپمپ استیل ایستاده سه فاز EVMSG 5-19 F5/4 IE2 تماس بگیرید 5.5 4 2900 7.8 180 1/4 1 1/4 1 48.2 7
الكتروپمپ استیل ایستاده سه فاز EVMSG 5-20 F5/4 IE2 تماس بگیرید 5.5 4 2900 7.8 190 1/4 1 1/4 1 50.4v 7
الكتروپمپ استیل ایستاده سه فاز EVMSG 5-23 F5/5.5 IE2 تماس بگیرید 7.5 5.5 2900 7.8 218 1/4 1 1/4 1 69.2 10
الكتروپمپ استیل ایستاده سه فاز EVMSG 5-25 F5/5.5 IE2 تماس بگیرید 7.5 5.5 2900 7.8 237 1/4 1 1/4 1 70.2 10
الكتروپمپ استیل ایستاده سه فاز EVMSG 10-6 F5/2.2 IE2 تماس بگیرید 3 2.2 2900 15 65.5 1/2 2 1/2 2 43.7 4.6
الكتروپمپ استیل ایستاده سه فاز EVMSG 10-7 F5/3 IE2 تماس بگیرید 4 3 2900 15 76.5 1/2 2 1/2 2 51.5 5.6
الكتروپمپ استیل ایستاده سه فاز EVMSG 10-8 F5/3 IE2 تماس بگیرید 4 3 2900 15 87 1/2 2 1/2 2 51.5 6.4
الكتروپمپ استیل ایستاده سه فاز EVMSG 10-9 F5/4 IE2 تماس بگیرید 5.5 4 2900 15 98 1/2 2 1/2 2 56.9 7
الكتروپمپ استیل ایستاده سه فاز EVMSG 10-10 F5/4 IE2 تماس بگیرید 5.5 4 2900 15 109 1/2 2 1/2 2 57.7 8.7
الكتروپمپ استیل ایستاده سه فاز EVMSG 10-11 F5/4 IE2 تماس بگیرید 5.5 4 2900 15 120 1/2 2 1/2 2 59.4 8.7
الكتروپمپ استیل ایستاده سه فاز EVMSG 10-12 F5/5.5 IE2 تماس بگیرید 7.5 5.5 2900 15 131 1/2 2 1/2 2 82.1 10
الكتروپمپ استیل ایستاده سه فاز EVMSG 10-14 F5/5.5 IE2 تماس بگیرید 7.5 5.5 2900 15 153 1/2 2 1/2 2 83.1 10
الكتروپمپ استیل ایستاده سه فاز EVMSG 10-15 F5/5.5 IE2 تماس بگیرید 7.5 5.5 2900 15 163 1/2 2 1/2 2 84.0 10
الكتروپمپ استیل ایستاده سه فاز EVMSG 10-16 F 5/7.5 IE2 تماس بگیرید 10 7.5 2900 15 174 1/2 2 1/2 2 86.7 13.1
الكتروپمپ استیل ایستاده سه فاز EVMSG 10-18 F5/7.5 IE2 تماس بگیرید 10 7.5 2900 15 196 1/2 2 1/2 2 88.1 13.1
الكتروپمپ استیل ایستاده سه فاز EVMSG 10-19 F5/7.5 IE2 تماس بگیرید 10 7.5 2900 15 207 1/2 2 1/2 2 89.5 13.1
الكتروپمپ استیل ایستاده سه فاز EVMSG 10-21 F5/7.5 IE2 تماس بگیرید 10 7.5 2900 15 229 1/2 2 1/2 2 91.3 13.1
الكتروپمپ استیل ایستاده سه فاز EVMSG 10-22 F5/11 IE2 تماس بگیرید 15 11 2900 15 240 1/2 2 1/2 2 115.7 19.7
الكتروپمپ استیل ایستاده سه فاز EVMSG 15-4 F5/4 IE2 تماس بگیرید 5.5 4 2900 24 59 2 2 56.2 7
الكتروپمپ استیل ایستاده سه فاز EVMSG 15 5F 5/5.5 IE2 تماس بگیرید 7.5 5.5 2900 24 73.5 2 2 78.1 10
الكتروپمپ استیل ایستاده سه فاز EVMSG 15-6 F5/5.5 IE2 تماس بگیرید 7.5 5.5 2900 24 82.5 2 2 79.3 10
الكتروپمپ استیل ایستاده سه فاز EVMSG 15-7 F5/7.5 IE2 تماس بگیرید 10 7.5 2900 24 103 2 2 88.9 13.6
الكتروپمپ استیل ایستاده سه فاز EVMSG 15-8 F5/7.5 IE2 تماس بگیرید 10 7.5 2900 24 118 2 2 90.2 13.1
الكتروپمپ استیل ایستاده سه فاز EVMSG/I 15-9 F5/11 IE2 تماس بگیرید 15 11 2900 24 133 2 2 108.0 19.7
الكتروپمپ استیل ایستاده سه فاز EVMSG/I 15-10 F5/11 IE2 تماس بگیرید 15 11 2900 24 147 2 2 109.3 19.7
الكتروپمپ استیل ایستاده سه فاز EVMSG/I 15-11 F5/11 IE2 تماس بگیرید 15 11 2900 24 162 2 2 117.2 19.7
الكتروپمپ استیل ایستاده سه فاز EVMSG 15-12 F5/11 IE2 تماس بگیرید 15 11 2900 24 177 2 2 118.5 19.7
الكتروپمپ استیل ایستاده سه فاز EVMSG 15-13 F5/11 IE2 تماس بگیرید 15 11 2900 24 191 2 2 119.8 19.7
الكتروپمپ استیل ایستاده سه فاز EVMSG 15-15 F5/15 IE2 تماس بگیرید 20 15 2900 24 221 2 2 148.8 26.7
الكتروپمپ استیل ایستاده سه فاز EVMSG 20-06 F5/7.5 IE2 تماس بگیرید 10 7.5 2900 28.8 101 2 2 77.5 13.1
الكتروپمپ استیل ایستاده سه فاز EVMSG 20-10 F5/11 IE2 تماس بگیرید 15 11 2900 28.8 168 2 2 116.4 19.7
الكتروپمپ استیل ایستاده سه فاز EVMSG 20-13 F5/15 IE2 تماس بگیرید 20 15 2900 28.8 219 2 2 146.8 26.7
الكتروپمپ استیل ایستاده سه فاز EVMSG 20-16 F5/18.5 IE2 تماس بگیرید 25 18.5 2900 28.8 270 2 2 165.8 33
نوع پمپ مدل پمپ قیمت قدرت موتور(HP) قدرت موتور(KW) دور موتور(rpm) حداكثر آبدھي(m³/h) حداكثر ارتفاع(m) دھانه ورودي(اینچ) دھانه خروجي(اینچ) وزن(Kg) شدت جریان(A)
الكتروپمپ تمام استیل خودمكش تكفاز JEM 150M تماس بگیرید 1.5 1.1 2900 4.5 56 "1.1/4 "1 15.5 5.6
نوع پمپ مدل پمپ قیمت قدرت موتور(HP) قدرت موتور(KW) دور موتور(rpm) حداكثر آبدھي(m³/h) حداكثر ارتفاع(m) دھانه ورودي(اینچ) دھانه خروجي(اینچ) وزن(Kg) شدت جریان(A)
الكتروپمپ استیل 316 سه فاز 3LM/E 32-125 1.1 IE2 تماس بگیرید 1.5 1.1 2900 20 22.5 "2 "1.1/4 19.6 2.9
الكتروپمپ استیل 316 سه فاز 3LM/E 32-160 1.5 IE2 تماس بگیرید 2 1.5 2900 20 29.5 "2 "1.1/4 22.5 3.4
الكتروپمپ استیل 316 سه فاز 3LM/E 32-160 2.2 IE2 تماس بگیرید 3 2.2 2900 20 37 "2 "1.1/4 24.6 4.8
الكتروپمپ استیل 316 سه فاز 3LM/E 32-200 3.0 IE2 تماس بگیرید 4 3 2900 20 44 "2 "1.1/4 32.8 6.8
الكتروپمپ استیل 316 سه فاز 3LM/E 32-200 4.0 IE2 تماس بگیرید 5.5 4 2900 22 55 "2 "1.1/4 39.5 9
الكتروپمپ استیل 316 سه فاز 3LM/E 32-200 5.5 IE2 تماس بگیرید 7.5 5.5 2900 18 70.5 "2 "1.1/4 48.5 11.8
الكتروپمپ استیل 316 سه فاز 3LM/I 32-200 7.5 IE3 تماس بگیرید 10 7.5 2900 27 70.5 "2 "1.1/4 57.0 15.1
الكتروپمپ استیل 316 سه فاز 3LM/E 40-125 1.5 IE2 تماس بگیرید 2 1.5 2900 42 20 "2.1/2 "1.1/2 20.1 3.4
الكتروپمپ استیل 316 سه فاز 3LM/E 40-125 2.2 IE2 تماس بگیرید 3 2.2 2900 42 26.5 "2.1/2 "1.1/2 22.7 4.8
الكتروپمپ استیل 316 سه فاز 3LM/E 40-160 3.0 IE2 تماس بگیرید 4 3 2900 42 31 "2.1/2 "1.1/2 28.0 6.8
الكتروپمپ استیل 316 سه فاز 3LM/E 40-160 4.0 IE2 تماس بگیرید 5.5 4 2900 42 40 "2.1/2 "1.1/2 35.1 9.2
الكتروپمپ استیل 316 سه فاز 3LM/E 40-200 5.5 IE2 تماس بگیرید 7.5 5.5 2900 42 47 "2.1/2 "1.1/2 48.8 11.1
الكتروپمپ استیل 316 سه فاز 3LM/I 40-200 7.5 IE3 تماس بگیرید 10 7.5 2900 42 58 "2.1/2 "1.1/2 56.2 15.1
الكتروپمپ استیل 316 سه فاز 3LM/I 40-200 11 IE3 تماس بگیرید 15 11 2900 42 72 "2.1/2 "1.1/2 67.5 20
الكتروپمپ استیل 316 سه فاز 3LM/E 50-125 3.0 IE2 تماس بگیرید 4 3 2900 72 22 "2.1/2 "2 28.6 6.8
الكتروپمپ استیل 316 سه فاز 3LM/E 50-125 4.0 IE2 تماس بگیرید 5.5 4 2900 72 26.5 "2.1/2 "2 35.2 9.2
الكتروپمپ استیل 316 سه فاز 3LM/E 50-160 5.5 IE2 تماس بگیرید 7.5 5.5 2900 72 33 "2.1/2 "2 49.1 11.5
الكتروپمپ استیل 316 سه فاز 3LM/I 50-160 7.5 IE3 تماس بگیرید 10 7.5 2900 72 40 "2.1/2 "2 55.5 15.5
الكتروپمپ استیل 316 سه فاز 3LM/I 50-200 9.2 IE3 تماس بگیرید 12.5 9.2 2900 72 53 "2.1/2 "2 61.7 17.4
الكتروپمپ استیل 316 سه فاز 3LM/E 50-200 11 IE2 تماس بگیرید 15 11 2900 72 59 "2.1/2 "2 67.5 22
الكتروپمپ استیل 316 سه فاز 3LM/I 50-200 15 IE3 تماس بگیرید 20 15 2900 72 72 "2.1/2 "2 96 31.3
الكتروپمپ استیل 316 سه فاز 3LM/E 65-125 4.0 IE2 تماس بگیرید 5.5 4 2900 108 22.5 "3 "2.1/2 40 8
الكتروپمپ استیل 316 سه فاز 3LM/E 65-125 5.5 IE2 تماس بگیرید 7.5 5.5 2900 114 27 "3 "2.1/2 52.0 11
الكتروپمپ استیل 316 سه فاز 3LM/I 65-125 7.5 IE3 تماس بگیرید 10 7.5 2900 120 32 "3 "2.1/2 58.5 14.9
الكتروپمپ استیل 316 سه فاز 3LM/I 65-160 9.2 IE3 تماس بگیرید 12.5 9.2 2900 126 36.5 "3 "2.1/2 67.0 20.8
الكتروپمپ استیل 316 سه فاز 3LM/I 65-160 11 IE3 تماس بگیرید 15 11 2900 132 40.5 "3 "2.1/2 75.6 27
الكتروپمپ استیل 316 سه فاز 3LM/E 65-160 15 IE2 تماس بگیرید 20 15 2900 132 48 "3 "2.1/2 93.0 30.5
الكتروپمپ استیل 316 سه فاز 3LM/I 65-200 15 IE3 تماس بگیرید 20 15 2900 126 54 "3 "2.1/2 114.0 30.5
الكتروپمپ استیل 316 سه فاز 3LM/I 65-200 18.5 IE3 تماس بگیرید 25 18.5 2900 132 60.5 "3 "2.1/2 127.0 36.9
الكتروپمپ استیل 316 سه فاز 3LM/I 65-200 22 IE3 تماس بگیرید 30 22 2900 132 67 "3 "2.1/2 136.0 40.8
الكتروپمپ استیل 316 سه فاز 3LMH 80-160 11 تماس بگیرید 15 11 2900 204 29 "4 "3 94.0 21
الكتروپمپ استیل 316 سه فاز 3LMH/E 80-160 11 IE2 تماس بگیرید 15 11 2900 204 29 "4 "3 94.0 21
الكتروپمپ استیل 316 سه فاز(ویژه) 3LM 80-160 11 تماس بگیرید 15 11 2900 204 29 "4 "3 94.0 21
الكتروپمپ استیل 316 سه فاز(ویژه) 3LM/E 80-160 11 IE2 تماس بگیرید 15 11 2900 204 29 "4 "3 94.0 21
الكتروپمپ استیل 316 سه فاز(ویژه) 3LMH/I 80-160 15 IE3 تماس بگیرید 20 15 2900 228 35 "4 "3 130.0 29.8
الكتروپمپ استیل 316 سه فاز 3LM 80-160 15 تماس بگیرید 20 15 2900 228 35 "4 "3 130.0 29.8
الكتروپمپ استیل 316 سه فاز 3LM/E 80-160 15 IE2 تماس بگیرید 20 15 2900 228 35 "4 "3 130.0 29.8
الكتروپمپ استیل 316 سه فاز 3LM 80-160 18.5 تماس بگیرید 25 18.5 2900 240 40 "4 "3 143.0 37.8
الكتروپمپ استیل 316 سه فاز 3LM/I 80-160 18.5 IE3 تماس بگیرید 25 18.5 2900 240 40 "4 "3 143.0 37.8
نوع پمپ مدل پمپ قیمت قدرت موتور(HP) قدرت موتور(KW) دور موتور(rpm) حداكثر آبدھي(m³/h) حداكثر ارتفاع(m) دھانه ورودي(اینچ) دھانه خروجي(اینچ) وزن(Kg) شدت جریان(A)
پمپ استیل 316 بدون موتور 3LPF 32-125 تماس بگیرید - - - - - "2 "1.1/4 18.0 -
پمپ استیل 316 بدون موتور 3LPF 32-160 تماس بگیرید - - - - - "2 "1.1/4 20.0 -
پمپ استیل 316 بدون موتور 3LPF 32-200 تماس بگیرید - - - - - "2 "1.1/4 28.5 -
پمپ استیل 316 بدون موتور 3LPF 40-125 تماس بگیرید - - - - - "2.1/2 "1.1/2 18.0 -
پمپ استیل 316 بدون موتور 3LPF 40-160 تماس بگیرید - - - - - "2.1/2 "1.1/2 20.0 -
پمپ استیل 316 بدون موتور 3LPF 40-200 تماس بگیرید - - - - - "2.1/2 "1.1/2 29.0 -
پمپ استیل 316 بدون موتور 3LPF 50-125 تماس بگیرید - - - - - "2.1/2 "2 20.0 -
پمپ استیل 316 بدون موتور 3LPF 50-160 تماس بگیرید - - - - - "2.1/2 "2 29.0 -
پمپ استیل 316 بدون موتور 3LPF 50-200/11 KW تماس بگیرید - - - - - "2.1/2 "2 29.5 -
پمپ استیل 316 بدون موتور 3LPF 50-200/15 KW تماس بگیرید - - - - - "2.1/2 "2 29.5 -
نوع پمپ مدل پمپ قیمت قدرت موتور(HP) قدرت موتور(KW) دور موتور(rpm) حداكثر آبدھي(m³/h) حداكثر ارتفاع(m) دھانه ورودي(اینچ) دھانه خروجي(اینچ) وزن(Kg) شدت جریان(A)
الكتروپمپ استیل 304 سه فاز 3M/E 32-125 1.1 IE3 تماس بگیرید 1.5 1.1 2900 20 22.5 "2 "1.1/4 19.6 2.9
الكتروپمپ استیل 304 سه فاز 3M/E 32-160 1.5 IE3 تماس بگیرید 2 1.5 2900 20 29.5 "2 "1.1/4 22.5 3.4
الكتروپمپ استیل 304 سه فاز 3M/E 32-160 2.2 IE3 تماس بگیرید 3 2.2 2900 20 37 "2 "1.1/4 24.6 4.8
الكتروپمپ استیل 304 سه فاز 3M/E 32-200 3.0 IE3 تماس بگیرید 4 3 2900 20 44 "2 "1.1/4 32.8 6.8
الكتروپمپ استیل 304 سه فاز 3M/E 32-200 4.0 IE3 تماس بگیرید 5.5 4 2900 22 55 "2 "1.1/4 39.5 9
الكتروپمپ استیل 304 سه فاز 3M/E 32-200 5.5 IE3 تماس بگیرید 7.5 5.5 2900 18 70.5 "2 "1.1/4 48.5 11.8
الكتروپمپ استیل 304 سه فاز 3M/I 32-200 7.5 IE3 تماس بگیرید 10 7.5 2900 27 70.5 "2 "1.1/4 57.0 15.1
الكتروپمپ استیل 304 سه فاز 3M/E 40-125 1.5 IE3 تماس بگیرید 2 1.5 2900 42 20 "2.1/2 "1.1/2 20.1 3.4
الكتروپمپ استیل 304 سه فاز 3M/E 40-125 2.2 IE3 تماس بگیرید 3 2.2 2900 42 26.5 "2.1/2 "1.1/2 22.7 4.8
الكتروپمپ استیل 304 سه فاز 3M/E 40-160 3.0 IE3 تماس بگیرید 4 3 2900 42 31 "2.1/2 "1.1/2 28.0 6.8
الكتروپمپ استیل 304 سه فاز 3M/E 40-160 4.0 IE تماس بگیرید 5.5 4 2900 42 40 "2.1/2 "1.1/2 35.1 9.2
الكتروپمپ استیل 304 سه فاز 3M/E 40-200 5.5 IE تماس بگیرید 7.5 5.5 2900 42 47 "2.1/2 "1.1/2 48.8 11.1
الكتروپمپ استیل 304 سه فاز 3M/I 40-200 7.5 IE3 تماس بگیرید 10 7.5 2900 42 58 "2.1/2 "1.1/2 56.2 15.1
الكتروپمپ استیل 304 سه فاز 3M/I 40-200 11 IE3 تماس بگیرید 15 11 2900 42 72 "2.1/2 "1.1/2 67.5 20
الكتروپمپ استیل 304 سه فاز 3M/E 50-125 2.2 IE3 تماس بگیرید 3 2.2 2900 60 19 "2.1/2 "2 22.7 4.8
الكتروپمپ استیل 304 سه فاز 3M/E 50-125 3.0 IE3 تماس بگیرید 4 3 2900 72 22 "2.1/2 "2 28.6 6.8
الكتروپمپ استیل 304 سه فاز 3M/E 50-125 4.0 IE3 تماس بگیرید 5.5 4 2900 72 26.5 "2.1/2 "2 35.2 9.2
الكتروپمپ استیل 304 سه فاز 3M/E 50-160 5.5 IE3 تماس بگیرید 7.5 5.5 2900 72 33 "2.1/2 "2 49.1 11.5
الكتروپمپ استیل 304 سه فاز 3M/I 50-160 7.5 IE3 تماس بگیرید 10 7.5 2900 72 40 "2.1/2 "2 55.5 15.5
الكتروپمپ استیل 304 سه فاز 3M/I 50-200 9.2 IE3 تماس بگیرید 12.5 9.2 2900 72 53 "2.1/2 "2 61.7 17.4
الكتروپمپ استیل 304 سه فاز 3M/E 50-200 11 IE3 تماس بگیرید 15 11 2900 72 59 "2.1/2 "2 67.5 22
الكتروپمپ استیل 304 سه فاز 3M/I 50-200 15 IE3 تماس بگیرید 20 15 2900 72 72 "2.1/2 "2 96 31.3
الكتروپمپ استیل 304 سه فاز 3M/E 65-125 4.0 IE3 تماس بگیرید 5.5 4 2900 108 22.5 "3 "2.1/2 40 8
الكتروپمپ استیل 304 سه فاز 3M/E 65-125 5.5 IE3 تماس بگیرید 7.5 5.5 2900 114 27 "3 "2.1/2 52.0 11
الكتروپمپ استیل 304 سه فاز 3M/I 65-125 7.5 IE3 تماس بگیرید 10 7.5 2900 120 32 "3 "2.1/2 58.5 14.9
الكتروپمپ استیل 304 سه فاز 3M/I 65-160 9.2 IE3 تماس بگیرید 12.5 9.2 2900 126 36.5 "3 "2.1/2 67.0 20.8
الكتروپمپ استیل 304 سه فاز 3M/I 65-160 11 IE3 تماس بگیرید 15 11 2900 132 40.5 "3 "2.1/2 75.6 27
الكتروپمپ استیل 304 سه فاز 3M/E 65-160 15 IE3 تماس بگیرید 20 15 2900 132 48 "3 "2.1/2 93.0 30.5
الكتروپمپ استیل 304 سه فاز 3M/I 65-200 15 IE3 تماس بگیرید 20 15 2900 126 54 "3 "2.1/2 114.0 30.5
الكتروپمپ استیل 304 سه فاز 3M/I 65-200 18.5 IE3 تماس بگیرید 25 18.5 2900 132 60.5 "3 "2.1/2 127.0 36.9
الكتروپمپ استیل 304 سه فاز 3M/I 65-200 22 IE3 تماس بگیرید 30 22 2900 132 67 "3 "2.1/2 136.0 40.8
مطالب مرتبط
الکتروپمپ یا پمپ چیست؟
پمپ، وسيله مكانيكي است كه انرژي مكانيكي، را به سيال منتقل نموده و فشار آن را بالا مي برد تا اين فشار براي غلبه بر اصطكاك‌هاي سيال با بدنه لوله، شيرآلات، ديواره كانال،مصرف شود وسيال به محل مورد نظر منتقل شود. 
پمپ سانتریفوﮊ چیست و چه کاربردی دارد
پمپ ها دارای انواع مختلفی هستند که هر کدام دارای کاربرد خاصی می باشند. در این واحد پمپ های سانتریفوژ یکی مهم ترین آن ها هستند که مورد استفاده قرار می گیرند. در این مقاله از سایت آبادیزل به شناخت پمپ های سانتریفوﮊ می پردازیم و نحوه کارکرد پمپ سانتریفوژ را توضیح می دهیم.