شرکت بازرگانی مهندسی آبادیزل

الکتروموتور استریم Stream

الکتروموتور استریم Stream الکتروموتورها دستگاه‌هایی هستند که برق را به انرژی مکانیکی تبدیل می‌کنند. آن‌ها در محصولات مختلفی از جمله خودروها، دستگاه‌های صنعتی، لوازم خانگی و سایر وسایل الکتریکی استفاده می‌شوند. الکتروموتورها معمولاً شامل یک قسمت استاتور (قسمت ثابت) و یک قسمت روتور (قسمت متحرک) هستند. جریان الکتریکی از طریق استاتور عبور می‌کند و باعث ایجاد یک میدان مغناطیسی می‌شود که روتور را در حرکت قرار می‌دهد.


لیست قیمت الکتروموتور تکفاز استریم Stream

الکتروموتور استریم دارای ویژگی های خاصی می باشند که در بخش های مختلف قابل استفاده می باشند و به همین دلیل کاربرد های فراوانی دارند.

برای دیدن کاتالوگ الکتروموتور استریم و مشخصات فنی محصولات روی کد مدل محصول کلیک کنید.

 مدل    فاز    قدرت HP   دور RPM کد کالا
 1.2HPX2P 1 1.2 اسب 3000 دور  630/0004 
 3.4HPX2P  1 3.4 اسب 3000 دور 630/0005
1HPX2P 1 1 اسب 3000 دور 630/0006
1.5HPX2P 1 1.5 اسب 3000 دور 630/0007
2HPX2P 1 2 اسب 3000 دور 630/0008
3HPX2P 1 3 اسب 3000 دور 630/0009
1.2HPX4P 1 1.2 اسب 1500 دور 630/0015
3.4HPX4P 1 3.4 اسب 1500 دور 630/0016
1HPX4P 1 1 اسب 1500 دور 630/0017
1.5HPX4P 1 1.5 اسب 1500 دور 630/0018
2HPX4P 1 2 اسب 1500 دور 630/0019
3HPX4P 1 3 اسب 1500 دور  630/0020

لیست قیمت الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل-Y

برای دیدن کاتالوگ الکتروموتور استریم ترمینال بغل-Y و مشخصات فنی محصولات روی کد مدل محصول کلیک کنید.

 مدل   فاز    قدرت HP   دور RPM کد کالا
 1HPX2P-Y 3 1 اسب 3000 دور  631/0006 
 1.5HPX2P-Y  3 1.5 اسب 3000 دور 631/0007
2HPX2P-Y 3 2 اسب 3000 دور 631/0008
3HPX2P-Y 3 3 اسب 3000 دور 631/0009
4HPX2P-Y 3 4 اسب 3000 دور 631/0010
5.5HPX2P-Y 3 5.5 اسب 3000 دور 631/0011
7.5HPX2P-Y 3 7.5 اسب 3000 دور 631/0012
10HPX2P-Y 3 10 اسب 3000 دور 631/0013
15HPX2P-Y 3 15 اسب 3000 دور 631/0014
20HPX2P-Y 3 20 اسب 3000 دور 631/0015
25HPX2P-Y 3 25 اسب 3000 دور 631/0016
30HPX2P-Y 3 30 اسب 3000 دور 631/0017
40HPX2P-Y 3 40 اسب 3000 دور 631/0018
50HPX2P-Y 3 50 اسب 3000 دور 631/0019
60HPX2P-Y 3 60 اسب 3000 دور 631/0020
75HPX2P-Y 3 75 اسب 3000 دور 631/0021
100HPX2P-Y 3 100 اسب 3000 دور 631/0022
125HPX2P-Y 3 125 اسب 3000 دور 631/0023
 150HPX2P-Y-S  3 150 اسب 3000 دور 631/0024
180HPX2P-Y 3 180 اسب 3000 دور 631/0026
220HPX2P-Y 3 220 اسب 3000 دور 631/0028
275HPX2P-Y 3 275 اسب 3000 دور 631/0030
1HPX4P-Y 3 1 اسب 1500 دور 631/0040
1.5HPX4P-Y 3 1.5 اسب 1500 دور 631/0041
2HPX4P-Y 3 2 اسب 1500 دور 631/0042
3HPX4P-Y 3 3 اسب 1500 دور 631/0043
4HPX4P-Y 3 4 اسب 1500 دور 631/0044
5.5HPX4P-Y 3 5.5 اسب 1500 دور 631/0045
7.5HPX4P-Y 3 7.5 اسب 1500 دور 631/0046
10HPX4P-Y 3 10 اسب 1500 دور 631/0047
15HPX4P-Y 3 15 اسب 1500 دور 631/0048
20HPX4P-Y 3 20 اسب 1500 دور 631/0049
25HPX4P-Y 3 25 اسب 1500 دور 631/0050
30HPX4P-Y 3 30 اسب 1500 دور 631/0051
40HPX4P-Y 3 40 اسب 1500 دور 631/0052
50HPX4P-Y 3 50 اسب 1500 دور 631/0053
60HPX4P-Y 3 60 اسب 1500 دور 631/0054
75HPX4P-Y 3 75 اسب 1500 دور 631/0055
100HPX4P-Y 3 100 اسب 1500 دور 631/0056
125HPX4P-Y 3 125 اسب 1500 دور 631/0057
150HPX4P-Y 3 150 اسب 1500 دور 631/0058
180HPX4P-Y 3 180 اسب 1500 دور 631/0060
220HPX4P-Y 3 220 اسب 1500 دور 631/0062
275HPX4P-Y 3 275 اسب 1500 دور 631/0064
1HPX6P-Y 3 1 اسب 1000 دور 631/0074
1.5HPX6P-Y 3 1.5 اسب 1000 دور 631/0075
2HPX6P-Y 3 2 اسب 1000 دور 631/0076
3HPX6P-Y 3 3 اسب 1000 دور 631/0077
4HPX6P-Y 3 4 اسب 1000 دور 631/0078
5.5HPX6P-Y 3 5.5 اسب 1000 دور 631/0079
7.5HPX6P-Y 3 7.5 اسب 1000 دور 631/0080
10HPX6P-Y 3 10 اسب 1000 دور 631/0081
15HPX6P-Y 3 15 اسب 1000 دور 631/0082
20HPX6P-Y 3 20 اسب 1000 دور 631/0083
25HPX6P-Y 3 25 اسب 1000 دور  631/0084
30HPX6P-Y 3 30 اسب 1000 دور 631/0085
40HPX6P-Y 3 40 اسب 1000 دور 631/0086
50HPX6P-Y 3 50 اسب 1000 دور 631/0087
60HPX6P-Y 3 60 اسب 1000 دور 631/0088
75HPX6P-Y 3 75 اسب 1000 دور 631/0089
100HPX6P-Y 3 100 اسب 1000 دور 631/0090
125HPX6P-Y 3 125 اسب 1000 دور 631/0091
150HPX6P-Y 3 150 اسب 1000 دور 631/0092
180HPX6P 3 180 اسب 1000 دور 631/0094
220HPX6P-Y 3 220 اسب 1000 دور 631/0096
275HPX6P-Y 3 275 اسب 1000 دور 631/0098

لیست قیمت الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y

برای دیدن کاتالوگ الکتروموتور استریم ترمینال بالا 2-Y و مشخصات فنی محصولات روی کد مدل محصول کلیک کنید.

 مدل   فاز    قدرت HP   دور RPM  کد کالا
 1HPX2P-Y2  3 1 اسب 3000 دور  632/0006 
 1.5HPX2P-Y2  3 1.5 اسب 3000 دور  632/0007 
2HPX2P-Y2 3 2 اسب 3000 دور 632/0008
3HPX2P-Y2 3 3 اسب 3000 دور 632/0009
4HPX2P-Y2 3 4 اسب 3000 دور 632/0010
5.5HPX2P-Y2 3 5.5 اسب 3000 دور 632/0011
7.5HPX2P-Y2 3 7.5 اسب 3000 دور 632/0012
10HPX2P-Y2 3 10 اسب 3000 دور 632/0013
15HPX2P-Y2 3 15 اسب 3000 دور 632/0014
20HPX2P-Y2 3 20 اسب 3000 دور 632/0015
25HPX2P-Y2 3 25 اسب 3000 دور 632/0016
30HPX2P-Y2 3 30 اسب 3000 دور 632/0017
40HPX2P-Y2 3 40 اسب 3000 دور 632/0018
50HPX2P-Y2 3 50 اسب 3000 دور 632/0019
60HPX2P-Y2 3 60 اسب 3000 دور 632/0020
75HPX2P-Y2 3 75 اسب 3000 دور 632/0021
100HPX2P-Y2 3 100 اسب 3000 دور 632/0022
125HPX2P-Y2 3 125 اسب 3000 دور 632/0023
150HPX2P-Y2 3 150 اسب 3000 دور 632/0024
180HPX2P-Y2 3 180 اسب 3000 دور 632/0026
220HPX2P-Y2 3 220 اسب 3000 دور 632/0028
275HPX2P-Y2 3 275 اسب 3000 دور 632/0030
1HPX4P-Y2 3 1 اسب 1500 دور 632/0040
1.5HPX4P-Y2 3 1.5 اسب 1500 دور 632/0041
2HPX4P-Y2 3 2 اسب 1500 دور 632/0042
3HPX4P-Y2 3 3 اسب 1500 دور 632/0043
4HPX4P-Y2 3 4 اسب 1500 دور 632/0044
5.5HPX4P-Y2 3 5.5 اسب 1500 دور 632/0045
7.5HPX4P-Y2 3 7.5 اسب 1500 دور 632/0046
10HPX4P-Y2 3 10 اسب 1500 دور 632/0047
15HPX4P-Y2 3 15 اسب 1500 دور 632/0048
20HPX4P-Y2 3 20 اسب 1500 دور 632/0049
25HPX4P-Y2 3 25 اسب 1500 دور 632/0050
30HPX4P-Y2 3 30 اسب 1500 دور 632/0051
40HPX4P-Y2 3 40 اسب 1500 دور 632/0052
50HPX4P-Y2 3 50 اسب 1500 دور 632/0053
60HPX4P-Y2 3 60 اسب 1500 دور 632/0054
75HPX4P-Y2 3 75 اسب 1500 دور 632/0055
100HPX4P-Y2 3 100 اسب 1500 دور 632/0056
125HPX4P-Y2 3 125 اسب 1500 دور 632/0057
150HPX4P-Y2 3 150 اسب 1500 دور 632/0058
180HPX4P-Y2 3 180 اسب 1500 دور 632/0060
220HPX4P-Y2 3 220 اسب 1500 دور 632/0062
275HPX4P-Y2 3 275 اسب 1500 دور 632/0064
1HPX6P-Y2 3 1 اسب 1000 دور 632/0074
1.5HPX6P-Y2 3 1.5 اسب 1000 دور 632/0075
2HPX6P-Y2 3 2 اسب 1000 دور 632/0076
3HPX6P-Y2 3 3 اسب 1000 دور 632/0077
4HPX6P-Y2 3 4 اسب 1000 دور 632/0078
5.5HPX6P-Y2 3 5.5 اسب 1000 دور 632/0079
7.5HPX6P-Y2 3 7.5 اسب 1000 دور 632/0080
10HPX6P-Y2 3 10 اسب 1000 دور 632/0081
15HPX6P-Y2 3 15 اسب 1000 دور 632/0082
20HPX6P-Y2 3 20 اسب 1000 دور 632/0083
25HPX6P-Y2 3 25 اسب 1000 دور 632/0084
30HPX6P-Y2 3 30 اسب 1000 دور 632/0085
40HPX6P-Y2 3 40 اسب 1000 دور 632/0086
50HPX6P-Y2 3 50 اسب 1000 دور 632/0087
60HPX6P-Y2 3 60 اسب 1000 دور 632/0088
75HPX6P-Y2 3 75 اسب 1000 دور 632/0089
100HPX6P-Y2 3 100 اسب 1000 دور 632/0090
125HPX6P-Y2 3 125 اسب 1000 دور 632/0091
150HPX6P-Y2 3 150 اسب 1000 دور 632/0092
180HPX6P-Y2 3 180 اسب 1000 دور 632/0094
220HPX6P-Y2 3 220 اسب 1000 دور 632/0096
275HPX6P-Y2 3 275 اسب 1000 دور 632/0098

لیست قیمت الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 3-Y

برای دیدن کاتالوگ الکتروموتور استریم ترمینال بالا 3-Y و مشخصات فنی محصولات روی کد مدل محصول کلیک کنید.

 مدل   فاز    قدرت HP   دور RPM  کد کالا
 1HPX2P-Y3 3 1 اسب 3000 دور  633/0006 
 1.5HPX2P-Y3  3 1.5 اسب 3000 دور 633/0007
2HPX2P-Y3 3 2 اسب 3000 دور 633/0008
3HPX2P-Y3 3 3 اسب 3000 دور 633/0009
4HPX2P-Y3 3 4 اسب 3000 دور 633/0010
5.5HPX2P-Y3 3 5.5 اسب 3000 دور 633/0011
7.5HPX2P-Y3 3 7.5 اسب 3000 دور 633/0012
10HPX2P-Y3 3 10 اسب 3000 دور 633/0013
15HPX2P-Y3 3 15 اسب 3000 دور 633/0014
20HPX2P-Y3 3 20 اسب 3000 دور 633/0015
25HPX2P-Y3 3 25 اسب 3000 دور 633/0016
30HPX2P-Y3 3 30 اسب 3000 دور 633/0017
40HPX2P-Y3 3 40 اسب 3000 دور 633/0018
50HPX2P-Y3 3 50 اسب 3000 دور 633/0019
60HPX2P-Y3 3 60 اسب 3000 دور 633/0020
75HPX2P-Y3 3 75 اسب 3000 دور 633/0021
100HPX2P-Y3 3 100 اسب 3000 دور 633/0022
125HPX2P-Y3 3 125 اسب 3000 دور 633/0023
150HPX2P-Y3 3 150 اسب 3000 دور 633/0024
180HPX2P-Y3 3 180 اسب 3000 دور 633/0026
220HPX2P-Y3 3 220 اسب 3000 دور 633/0028
275HPX2P-Y3 3 275 اسب 3000 دور 633/0030
1HPX4P-Y3 3 1 اسب 1500 دور 633/0040
1.5HPX4P-Y3 3 1.5 اسب 1500 دور 633/0041
2HPX4P-Y3 3 2 اسب 1500 دور 633/0042
3HPX4P-Y3 3 3 اسب 1500 دور 633/0043
4HPX4P-Y3 3 4 اسب 1500 دور 633/0044
5.5HPX4P-Y3 3 5.5 اسب 1500 دور 633/0045
7.5HPX4P-Y3 3 7.5 اسب 1500 دور 633/0046
10HPX4P-Y3 3 10 اسب 1500 دور 633/0047
15HPX4P-Y3 3 15 اسب 1500 دور 633/0048
20HPX4P-Y3 3 20 اسب 1500 دور 633/0049
25HPX4P-Y3 3 25 اسب 1500 دور 633/0050
30HPX4P-Y3 3 30 اسب 1500 دور 633/0051
40HPX4P-Y3 3 40 اسب 1500 دور 633/0052
50HPX4P-Y3 3 50 اسب 1500 دور 633/0053
60HPX4P-Y3 3 60 اسب 1500 دور 633/0054
75HPX4P-Y3 3 75 اسب 1500 دور 633/0055
100HPX4P-Y3 3 100 اسب 1500 دور 633/0056
125HPX4P-Y3 3 125 اسب 1500 دور 633/0057
150HPX4P-Y3 3 150 اسب 1500 دور 633/0058
180HPX4P-Y3 3 180 اسب 1500 دور 633/0060
220HPX4P-Y3 3 220 اسب 1500 دور 633/0062
275HPX4P-Y3 3 275 اسب 1500 دور 633/0064
1HPX6P-Y3 3 1 اسب 1000 دور 633/0074
1.5HPX6P-Y3 3 1.5 اسب 1000 دور 633/0075
2HPX6P-Y3 3 2 اسب 1000 دور 633/0076
3HPX6P-Y3 3 3 اسب 1000 دور 633/0077
4HPX6P-Y3 3 4 اسب 1000 دور 633/0078
5.5HPX6P-Y3 3 5.5 اسب 1000 دور 633/0079
7.5HPX6P-Y3 3 7.5 اسب 1000 دور 633/0080
10HPX6P-Y3 3 10 اسب 1000 دور 633/0081
15HPX6P-Y3 3 15 اسب 1000 دور 633/0082
20HPX6P-Y3 3 20 اسب 1000 دور 633/0083
25HPX6P-Y3 3 25 اسب 1000 دور 633/0084
30HPX6P-Y3 3 30 اسب 1000 دور 633/0085
40HPX6P-Y3 3 40 اسب 1000 دور 633/0086
50HPX6P-Y3 3 50 اسب 1000 دور 633/0087
60HPX6P-Y3 3 60 اسب 1000 دور 633/0088
75HPX6P-Y3 3 75 اسب 1000 دور 633/0089
100HPX6P-Y3 3 100 اسب 1000 دور 633/0090
125HPX6P-Y3 3 125 اسب 1000 دور 633/0091
150HPX6P-Y3 3 150 اسب 1000 دور 633/0092
180HPX6P-Y3 3 180 اسب 1000 دور 633/0094
220HPX6P-Y3 3 220 اسب 1000 دور 633/0096
 275HPX6P-Y3  3 275 اسب 1000 دور 633/0098

به دلیل نوسانات ارز قیمت الکتروموتور تکفاز و 3 فاز استریم دارای نوسان می باشد لطفا برای استعلام قیمت با تلفن های مجموعه تماس حاصل نمایید.


مشخصات فنی الکتروموتور تک فاز استریم مدل 1.2HPX2P

مشخصات فنی الکتروموتور تک فاز استریم مدل 1.2HPX2P

توان الکتروموتور به واحد اسب بخار (Horsepower) یا HP اندازه‌گیری می‌شود. در این مورد، مدل 1.2HPX2P به این معنی است که توان آن 1.2 اسب بخار است.

تعداد پل‌ها (Poles) تعداد پل‌ها به تعداد قطب‌های مغناطیسی در الکتروموتور اشاره دارد. در اینجا، مدل 1.2HPX2P به این معنی است که الکتروموتور دارای 2 پل مغناطیسی است.

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل X2P را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X2P
توان Kw 0.89 کیلووات
قدرت hp 1.2 اسب
دور rpm 3000 دور
کد کالا 630/0004
تعداد فاز 1 فاز
 کشور سازنده  چین

مشخصات فنی الکتروموتور تک فاز استریم مدل 3.4HPX2P

مشخصات فنی الکتروموتور تک فاز استریم مدل 3.4HPX2P

قدرت (Horsepower) قدرت الکتروموتور به واحد اسب بخار (Horsepower) مشخص می‌شود. در این مورد، مدل 3.4HPX2P به معنای داشتن قدرت 3.4 اسب بخار است.

تعداد فازها: الکتروموتورها می‌توانند تک فاز یا سه فاز باشند. در این مورد، الکتروموتور مورد نظر شما تک فاز است.

تعداد پل‌ها () تعداد پل‌ها در الکتروموتورها نشان‌دهنده تعداد قطب‌های مغناطیسی در آنها است. در این مورد، مدل 3.4HPX2P دارای 2 پل است.

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل X2P را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X2P
توان Kw 2.5 کیلووات
قدرت hp 3.4 اسب
دور rpm 3000 دور
کد کالا 630/0005
تعداد فاز 1 فاز
 کشور سازنده  چین

مشخصات فنی الکتروموتور تک فاز استریم مدل 1HPX2P

مشخصات فنی الکتروموتور تک فاز استریم مدل 1HPX2P

قدرت (Horsepower) قدرت الکتروموتور 1 اسب بخار (1 HP) است. این مقدار نشان دهنده قدرت خروجی موتور است. تعداد پل‌ها (Poles) این مدل الکتروموتور دارای 2 پل است. تعداد پل‌ها نشان دهنده تعداد قطب‌های مغناطیسی در الکتروموتور است.

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل X2P را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X2P
توان Kw 0.75
قدرت hp 1 اسب
دور rpm 3000 دور
کد کالا 630/0006
تعداد فاز 1 فاز
کشور سازنده چین

مشخصات فنی الکتروموتور تک فاز استریم مدل1.5HPX2P

مشخصات فنی الکتروموتور تک فاز استریم مدل1.5HPX2P

قدرت (Horsepower): قدرت الکتروموتور به واحد اسب بخار (Horsepower) مشخص می‌شود. در این مورد، مدل 1.5HPX2P به معنای داشتن قدرت 1.5 اسب بخار است. تعداد فازها: الکتروموتورها می‌توانند تک فاز یا سه فاز باشند. در این مورد، الکتروموتور مورد نظر شما تک فاز است. تعداد پل‌ها تعداد پل‌ها در الکتروموتورها نشان‌دهنده تعداد قطب‌های مغناطیسی در آنها است. در این مورد، مدل 1.5HPX2P دارای 2 پل است.

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل X2P را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X2P
توان Kw 1.1 کیلووات
قدرت hp 1.5 اسب
دور rpm 3000 دور
کد کالا 630/0007
تعداد فاز 1 فاز
کشور سازنده چین

مشخصات فنی الکتروموتور تک فاز استریم مدل 2HPX2P

مشخصات فنی الکتروموتور تک فاز استریم مدل 2HPX2P

توان (Horsepower یا HP) توان الکتروموتور به واحد اسب بخار (Horsepower) اندازه‌گیری می‌شود. در این مورد، مدل 2HPX2P به این معنی است که توان آن 2 اسب بخار است.

 تعداد پل‌ها به تعداد قطب‌های مغناطیسی در الکتروموتور اشاره دارد. در اینجا، مدل 1.2HPX2P به این معنی است که الکتروموتور دارای 2 پل مغناطیسی است.

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل X2P را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X2P
توان Kw 1.5 کیلووات
قدرت hp 2 اسب
دور rpm 3000 دور
کد کالا 630/0008
تعداد فاز 1 فاز
کشور سازنده چین

مشخصات فنی الکتروموتور تک فاز استریم مدل 3HPX2P

مشخصات فنی الکتروموتور تک فاز استریم مدل 3HPX2P

توان (Horsepower یا HP) توان الکتروموتور به واحد اسب بخار (Horsepower) اندازه‌گیری می‌شود. مقدار توان الکتروموتور تک فاز استریم می‌تواند تغییر کند و بسته به مدل و سایز الکتروموتور متفاوت باشد.

سرعت الکتروموتورهای تک فاز استریم معمولاً سرعتهای ثابتی دارند. سرعت معمولاً بر حسب دور در دقیقه (RPM) اندازه گیری می شود. ولتاژ: الکتروموتورهای تک فاز استریم برای عملکرد صحیح به ولتاژ تک فاز مناسب نیاز دارند. ولتاژ معمولاً بر حسب ولت (ولت) اندازه‌گیری می‌شود. جریان: جریان الکتریکی مصرفی الکتروموتور تک فاز استریم نیز یکی از مشخصات فنی مهم است. جریان معمولاً بر حسب آمپر (Ampere) اندازه‌گیری می‌شود.

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل X2P را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X2P
توان Kw 2.2 کیلووات
قدرت hp 3 اسب
دور rpm 3000 دور
کد کالا 630/0009
تعداد فاز 1 فاز
کشور سازنده چین

مشخصات فنی الکتروموتور تک فاز استریم مدل 1.2HPX4P

مشخصات فنی الکتروموتور تک فاز استریم مدل 1.2HPX4P

الکتروموتور تک فاز استریم مدل 1.2HPX4P یک نوع الکتروموتور تک فاز با توان 1.2 اسب بخار (horsepower) و چهار قطب (4P) است. در این مدل، توان الکتروموتور با واحد اسب بخار (HP) مشخص شده است و تعداد قطب‌ها نیز برای تعیین سرعت چرخش آن استفاده می‌شود.

در الکتروموتورها، توان عموماً به دو صورت مشخص می‌شود: واقعی (واقعیت نسبی) و نامی. توان واقعی یا واقعیت نسبی توانی است که الکتروموتور در شرایط عملی کارکرد خود به آن دست می‌یابد. در این مدل، توان واقعی 1.2 اسب بخار است، که نشان دهنده توان واقعی الکتروموتور در شرایط عملی است.

تعداد قطب‌ها نیز برای تعیین سرعت چرخش الکتروموتور استفاده می‌شود. هر قطب الکتروموتور به یک یا چند قطعه مغناطیسی درون آن نسبت داده می‌شود. در این مدل، تعداد قطب‌ها چهار است (4P)، که به این معنی است که در هر دور کامل (360 درجه)، الکتروموتور چهار چرخش کامل انجام می‌دهد.

بنابراین، الکتروموتور تک فاز استریم مدل 1.2HPX4P یک الکتروموتور با توان واقعی 1.2 اسب بخار و سرعت چرخش چهار قطبی است.

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل X4P را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X4P
توان Kw 0.89 کیلووات
قدرت hp 1.2 اسب
دور rpm 1500 دور
کد کالا 630/0015
تعداد فاز 1 فاز
 کشور سازنده  چین

مشخصات فنی الکتروموتور تک فاز استریم مدل 3.4HPX4P

مشخصات فنی الکتروموتور تک فاز استریم مدل 3.4HPX4P

الکتروموتور تک فاز استریم مدل 3.4HPX4P یک نوع الکتروموتور تک فاز با توان 3.4 اسب بخار (horsepower) و چهار قطب (4P) است. این الکتروموتور در سیستم‌هایی که تغذیه تک فاز دارند و نیاز به توان بالا دارند، استفاده می‌شود.

توان الکتروموتور با واحد اسب بخار (HP) مشخص می‌شود و در این مدل، توان واقعی الکتروموتور 3.4 اسب بخار است. توان واقعی نشان‌دهنده توانی است که الکتروموتور در شرایط عملی کار خود به آن دست می‌یابد.

تعداد قطب‌ها در الکتروموتور نیز برای تعیین سرعت چرخش آن استفاده می‌شود. در این مدل، تعداد قطب‌ها چهار است (4P). این به این معنی است که الکتروموتور در هر دور کامل (360 درجه)، چهار چرخش کامل انجام می‌دهد.

بنابراین، الکتروموتور تک فاز استریم مدل 3.4HPX4P یک الکتروموتور با توان واقعی 3.4 اسب بخار و سرعت چرخش چهار قطبی است. این الکتروموتور معمولاً در صنایع مختلف، ابزارهای برقی و سیستم‌هایی که تغذیه تک فاز دارند، استفاده می‌شود.

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل X4P را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X4P
توان Kw 2.5 کیلووات
قدرت hp 3.4 اسب
دور rpm 1500 دور
کد کالا 630/0016
تعداد فاز 1 فاز
کشور سازنده چین

مشخصات فنی الکتروموتور تک فاز استریم مدل 1HPX4P

مشخصات فنی الکتروموتور تک فاز استریم مدل 1HPX4P

الکتروموتور تک فاز استریم مدل 1HPX4P یک نوع الکتروموتور تک فاز با توان 1 اسب بخار (horsepower) و چهار قطب (4P) است. این الکتروموتور در سیستم‌هایی که تغذیه تک فاز دارند و نیاز به توان نسبتاً کمتری دارند، استفاده می‌شود.

توان الکتروموتور با واحد اسب بخار (HP) مشخص می‌شود و در این مدل، توان واقعی الکتروموتور 1 اسب بخار است. توان واقعی نشان‌دهنده توانی است که الکتروموتور در شرایط عملی کار خود به آن دست می‌یابد.

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل X4P را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X4P
توان Kw 0.74 کیلووات
قدرت hp 1 اسب
دور rpm 1500 دور
کد کالا 630/0017
تعداد فاز 1 فاز
کشور سازنده چین

مشخصات فنی الکتروموتور تک فاز استریم مدل 1.5HPX4P

مشخصات فنی الکتروموتور تک فاز استریم مدل 1.5HPX4P

الکتروموتور تک فاز استریم مدل 1.5HPX4P یک نوع الکتروموتور تک فاز با توان 1.5 اسب بخار (horsepower) و چهار قطب (4P) است. این الکتروموتور در سیستم‌هایی که تغذیه تک فاز دارند و نیاز به توان متوسطی دارند، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

توان الکتروموتور با واحد اسب بخار (HP) مشخص می‌شود و در این مدل، توان واقعی الکتروموتور 1.5 اسب بخار است. توان واقعی نشان‌دهنده توانی است که الکتروموتور در شرایط عملی کار خود به آن دست می‌یابد.

تعداد قطب‌ها در الکتروموتور نیز برای تعیین سرعت چرخش آن استفاده می‌شود. در این مدل، تعداد قطب‌ها چهار است (4P). این به این معنی است که الکتروموتور در هر دور کامل (360 درجه)، چهار چرخش کامل انجام می‌دهد.

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل X4P را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X4P
توان Kw 1.1 کیلووات
قدرت hp 1.5 اسب
دور rpm 1500 دور
کد کالا 630/0018
تعداد فاز 1
کشور سازنده چین

مشخصات فنی الکتروموتور تک فاز استریم مدل 2HPX4P

مشخصات فنی الکتروموتور تک فاز استریم مدل 2HPX4P

الکتروموتور تک فاز استریم مدل 2HPX4P یک نوع الکتروموتور تک فاز با توان 2 اسب بخار (horsepower) و چهار قطب (4P) است. این الکتروموتور در سیستم‌هایی که تغذیه تک فاز دارند و نیاز به توان متوسط تا بالا دارند، استفاده می‌شود.

توان الکتروموتور با واحد اسب بخار (HP) مشخص می‌شود و در این مدل، توان واقعی الکتروموتور 2 اسب بخار است. توان واقعی نشان‌دهنده توانی است که الکتروموتور در شرایط عملی کار خود به آن دست می‌یابد.

تعداد قطب‌ها در الکتروموتور نیز برای تعیین سرعت چرخش آن استفاده می‌شود. در این مدل، تعداد قطب‌ها چهار است (4P). این به این معنی است که الکتروموتور در هر دور کامل (360 درجه)، چهار چرخش کامل انجام می‌دهد.

بنابراین، الکتروموتور تک فاز استریم مدل 2HPX4P یک الکتروموتور با توان واقعی 2 اسب بخار و سرعت چرخش چهار قطبی است. این الکتروموتور برای کاربردهای صنعتی، ابزارهای برقی و سیستم‌هایی که به تغذیه تک فاز نیاز دارند و نیاز به توان بالا دارند، مناسب است.

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل X4P را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X4P
توان Kw 1.5 کیلووات
قدرت hp 2 اسب
دور rpm 1500 دور
کد کالا 630/0019
تعداد فاز 1 فاز
کشور سازنده چین

مشخصات فنی الکتروموتور تک فاز استریم مدل 3HPX4P

مشخصات فنی الکتروموتور تک فاز استریم مدل 3HPX4P

مشخصات فنی الکتروموتور تک فاز استریم مدل 3HPX4P به شرح زیر است:

 • قدرت الکتروموتور 3 اسب بخار (3 HP) است. این مقدار نشان دهنده قدرت خروجی موتور است.
 • تعداد فازها: الکتروموتور مورد نظر شما تک فاز است، به این معنی که برق ورودی آن در یک فاز تامین می‌شود.
 • تعداد پل‌ها (Poles): مدل 3HPX4P از 4 پل برای تولید قطب‌های مغناطیسی استفاده می‌کند. تعداد پل‌ها نشان دهنده تعداد قطب‌های مغناطیسی در الکتروموتور است.

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل X4P را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X4P
توان Kw 2.2 کیلووات
قدرت hp 3 اسب
دور rpm 1500 دور
کد کالا 630/0020
تعداد فاز 1 فاز
کشور سازنده چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل-Y مدل 1HPX2P-Y 

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل-Y مدل 1HPX2P-Y 

الکتروموتور تک فاز با توان 1 اسب بخار و چهار قطب (2P) است. این موتورهای الکتریکی در سیستم‌هایی که تغذیه سه فاز دارند و نیاز به توان بالا دارند، مورد استفاده قرار می‌گیرند.

توان الکتروموتور با واحد اسب بخار (HP) مشخص می‌شود و در این مدل، توان الکتروموتور 1 اسب بخار است. توان واقعی نشان‌دهنده توانی است که الکتروموتور در شرایط عملی خود به آن دست می‌یابد.

تعداد قطب‌ها در الکتروموتور نیز برای تعیین سرعت چرخش آن استفاده می‌شود.

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل 2P-Y را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X2P-Y
توان Kw 0.74 کیلووات
قدرت hp 1 اسب
دور rpm 3000 دور
کد کالا 631/0006
تعداد فاز 3 فاز
کشور سازنده چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل-Y مدل 1.5HPX2P-Y 

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل-Y مدل 1.5HPX2P-Y 

الکتروموتور تک فاز با توان 1.5 اسب بخار و چهار قطب (2P) است. این موتورهای الکتریکی در سیستم‌هایی که تغذیه سه فاز دارند و نیاز به توان بالا دارند، مورد استفاده قرار می‌گیرند.

توان الکتروموتور با واحد اسب بخار (HP) مشخص می‌شود و در این مدل، توان الکتروموتور 1 اسب بخار است. توان واقعی نشان‌دهنده توانی است که الکتروموتور در شرایط عملی خود به آن دست می‌یابد.

تعداد قطب‌ها در الکتروموتور نیز برای تعیین سرعت چرخش آن استفاده می‌شود.

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل 2P-Y را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X2P-Y
توان Kw 1.1 کیلووات
قدرت hp  1.5 اسب
دور rpm 3000 دور
کد کالا 631/0007
تعداد فاز 3 فاز
کشور سازنده چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل-Y مدل 2HPX2P-Y

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل-Y مدل 2HPX2P-Y

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل (Foot-mounted) عبارتند از:

نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
نوع نصب: استریم (Foot-mounted)
نوع ترمینال: بغل (Foot terminal)
کلاس حفاظت: IP (Ingress Protection) به شماره‌ی X، که می‌تواند بر اساس نوع موتور و شرایط کاری متفاوت باشد.
نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بغل (Foot-mounted terminal)
نوع محافظت حرارتی: مشخص نشده است.
نوع سیم‌کشی: مشخص نشده است.
وزن: وزن دقیق موتور مشخص نشده است.

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل 2P-Y را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X2P-Y
توان Kw 1.5 کیلووات
قدرت hp 2 اسب
دور rpm 3000 دور
کد کالا 631/0008
تعداد فاز 3 فاز
کشور سازنده چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل-Y مدل 3HPX2P-Y

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل-Y مدل 3HPX2P-Y

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل (Foot-mounted) عبارتند از:

نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
نوع نصب: استریم (Foot-mounted)
نوع ترمینال: بغل (Foot terminal)
کلاس حفاظت: IP (Ingress Protection) به شماره‌ی X، که می‌تواند بر اساس نوع موتور و شرایط کاری متفاوت باشد.
نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بغل (Foot-mounted terminal)
نوع محافظت حرارتی: مشخص نشده است.
نوع سیم‌کشی: مشخص نشده است.
وزن: وزن دقیق موتور مشخص نشده است.

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل 2P-Y را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X2P-Y
توان Kw 2.2 کیلووات
قدرت hp 3 اسب
دور rpm 3000 دور
کد کالا 631/0009
تعداد فاز 3 فاز
کشور سازنده چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل-Y مدل 4HPX2P-Y

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل-Y مدل 4HPX2P-Y

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل (Foot-mounted) عبارتند از:

نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
نوع نصب: استریم (Foot-mounted)
نوع ترمینال: بغل (Foot terminal)
کلاس حفاظت: IP (Ingress Protection) به شماره‌ی X، که می‌تواند بر اساس نوع موتور و شرایط کاری متفاوت باشد.
نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بغل (Foot-mounted terminal)
نوع محافظت حرارتی: مشخص نشده است.
نوع سیم‌کشی: مشخص نشده است.
وزن: وزن دقیق موتور مشخص نشده است.

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل 2P-Y را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X2P-Y
توان Kw 2.9 کیلووات
قدرت hp 4 اسب
دور rpm 3000 دور
کد کالا 631/0010
تعداد فاز 3 فاز
کشور سازنده چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل-Y مدل 5.5HPX2P-Y

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل-Y مدل 5.5HPX2P-Y

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل (Foot-mounted) عبارتند از:

نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
نوع نصب: استریم (Foot-mounted)
نوع ترمینال: بغل (Foot terminal)
کلاس حفاظت: IP (Ingress Protection) به شماره‌ی X، که می‌تواند بر اساس نوع موتور و شرایط کاری متفاوت باشد.
نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بغل (Foot-mounted terminal)
نوع محافظت حرارتی: مشخص نشده است.
نوع سیم‌کشی: مشخص نشده است.
وزن: وزن دقیق موتور مشخص نشده است.

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل 2P-Y را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X2P-Y
توان Kw 4.1 کیلووات
قدرت hp 5.5 اسب
دور rpm 3000 دور
کد کالا 631/0011
تعداد فاز 3 فاز
کشور سازنده چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل-Y مدل 7.5HPX2P-Y

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل-Y مدل 7.5HPX2P-Y

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل (Foot-mounted) عبارتند از:

نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
نوع نصب: استریم (Foot-mounted)
نوع ترمینال: بغل (Foot terminal)
کلاس حفاظت: IP (Ingress Protection) به شماره‌ی X، که می‌تواند بر اساس نوع موتور و شرایط کاری متفاوت باشد.
نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بغل (Foot-mounted terminal)
نوع محافظت حرارتی: مشخص نشده است.
نوع سیم‌کشی: مشخص نشده است.
وزن: وزن دقیق موتور مشخص نشده است.

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل 2P-Y را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X2P-Y
توان Kw 5.5 کیلووات
قدرت hp 7.5 اسب
دور rpm 3000 دور
کد کالا 631/0012
تعداد فاز 3 فاز
کشور سازنده چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل-Y مدل 10HPX2P-Y

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل-Y مدل 10HPX2P-Y

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل (Foot-mounted) عبارتند از:

نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
نوع نصب: استریم (Foot-mounted)
نوع ترمینال: بغل (Foot terminal)
کلاس حفاظت: IP (Ingress Protection) به شماره‌ی X، که می‌تواند بر اساس نوع موتور و شرایط کاری متفاوت باشد.
نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بغل (Foot-mounted terminal)
نوع محافظت حرارتی: مشخص نشده است.
نوع سیم‌کشی: مشخص نشده است.
وزن: وزن دقیق موتور مشخص نشده است.

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل 2P-Y را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X2P-Y
توان Kw 7.4 کیلووات
قدرت hp 10 اسب
دور rpm 3000 دور
کد کالا 631/0013
تعداد فاز 3 فاز
کشور سازنده چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل-Y مدل 15HPX2P-Y

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل-Y مدل 15HPX2P-Y

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل (Foot-mounted) عبارتند از:

نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
نوع نصب: استریم (Foot-mounted)
نوع ترمینال: بغل (Foot terminal)
کلاس حفاظت: IP (Ingress Protection) به شماره‌ی X، که می‌تواند بر اساس نوع موتور و شرایط کاری متفاوت باشد.
نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بغل (Foot-mounted terminal)
نوع محافظت حرارتی: مشخص نشده است.
نوع سیم‌کشی: مشخص نشده است.
وزن: وزن دقیق موتور مشخص نشده است.

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل 2P-Y را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X2P-Y
توان Kw 11.1 کیلووات
قدرت hp 15 اسب
دور rpm 3000 دور
کد کالا 631/0014
تعداد فاز 3 فاز
کشور سازنده چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل-Y مدل 20HPX2P-Y

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل-Y مدل 20HPX2P-Y

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل (Foot-mounted) عبارتند از:

نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
نوع نصب: استریم (Foot-mounted)
نوع ترمینال: بغل (Foot terminal)
کلاس حفاظت: IP (Ingress Protection) به شماره‌ی X، که می‌تواند بر اساس نوع موتور و شرایط کاری متفاوت باشد.
نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بغل (Foot-mounted terminal)
نوع محافظت حرارتی: مشخص نشده است.
نوع سیم‌کشی: مشخص نشده است.
وزن: وزن دقیق موتور مشخص نشده است.

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل 2P-Y را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X2P-Y
توان Kw 14.9 کیلووات
قدرت hp 20 اسب
دور rpm 3000 دور
کد کالا 631/0015
تعداد فاز 3 فاز
کشور سازنده چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل-Y مدل 25HPX2P-Y

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل-Y مدل 25HPX2P-Y

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل (Foot-mounted) عبارتند از:

نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
نوع نصب: استریم (Foot-mounted)
نوع ترمینال: بغل (Foot terminal)
کلاس حفاظت: IP (Ingress Protection) به شماره‌ی X، که می‌تواند بر اساس نوع موتور و شرایط کاری متفاوت باشد.
نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بغل (Foot-mounted terminal)
نوع محافظت حرارتی: مشخص نشده است.
نوع سیم‌کشی: مشخص نشده است.
وزن: وزن دقیق موتور مشخص نشده است.

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل 2P-Y را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X2P-Y
توان Kw 18.6 کیلووات
قدرت hp 25 اسب
دور rpm 3000 دور
کد کالا 631/0016
تعداد فاز 3 فاز
کشور سازنده چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل-Y مدل 30HPX2P-Y

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل-Y مدل 30HPX2P-Y

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل (Foot-mounted) عبارتند از:

نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
نوع نصب: استریم (Foot-mounted)
نوع ترمینال: بغل (Foot terminal)
کلاس حفاظت: IP (Ingress Protection) به شماره‌ی X، که می‌تواند بر اساس نوع موتور و شرایط کاری متفاوت باشد.
نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بغل (Foot-mounted terminal)
نوع محافظت حرارتی: مشخص نشده است.
نوع سیم‌کشی: مشخص نشده است.
وزن: وزن دقیق موتور مشخص نشده است.

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل 2P-Y را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X2P-Y
توان Kw 22.3 کیلووات
قدرت hp 30 اسب
دور rpm 3000 دور
کد کالا 631/0017
تعداد فاز 3 فاز
کشور سازنده چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل-Y مدل 40HPX2P-Y

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل-Y مدل 40HPX2P-Y

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل (Foot-mounted) عبارتند از:

نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
نوع نصب: استریم (Foot-mounted)
نوع ترمینال: بغل (Foot terminal)
کلاس حفاظت: IP (Ingress Protection) به شماره‌ی X، که می‌تواند بر اساس نوع موتور و شرایط کاری متفاوت باشد.
نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بغل (Foot-mounted terminal)
نوع محافظت حرارتی: مشخص نشده است.
نوع سیم‌کشی: مشخص نشده است.
وزن: وزن دقیق موتور مشخص نشده است.

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل 2P-Y را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X2P-Y
توان Kw 29.8 کیلووات
قدرت hp 40 اسب
دور rpm 3000 دور
کد کالا 631/0018
تعداد فاز 3 فاز
کشور سازنده چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل-Y مدل 50HPX2P-Y

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل-Y مدل 50HPX2P-Y

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل (Foot-mounted) عبارتند از:

نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
نوع نصب: استریم (Foot-mounted)
نوع ترمینال: بغل (Foot terminal)
کلاس حفاظت: IP (Ingress Protection) به شماره‌ی X، که می‌تواند بر اساس نوع موتور و شرایط کاری متفاوت باشد.
نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بغل (Foot-mounted terminal)
نوع محافظت حرارتی: مشخص نشده است.
نوع سیم‌کشی: مشخص نشده است.
وزن: وزن دقیق موتور مشخص نشده است.

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل 2P-Y را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X2P-Y
توان Kw 37.2 کیلووات
قدرت hp 50 اسب
دور rpm 3000 دور
کد کالا 631/0019
تعداد فاز 3 فاز
کشور سازنده چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل-Y مدل 60HPX2P-Y

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل-Y مدل 60HPX2P-Y

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل (Foot-mounted) عبارتند از:

نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
نوع نصب: استریم (Foot-mounted)
نوع ترمینال: بغل (Foot terminal)
کلاس حفاظت: IP (Ingress Protection) به شماره‌ی X، که می‌تواند بر اساس نوع موتور و شرایط کاری متفاوت باشد.
نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بغل (Foot-mounted terminal)
نوع محافظت حرارتی: مشخص نشده است.
نوع سیم‌کشی: مشخص نشده است.
وزن: وزن دقیق موتور مشخص نشده است.

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل 2P-Y را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X2P-Y
توان Kw 44.7 کیلووات
قدرت hp 60 اسب
دور rpm 3000 دور
کد کالا 631/0020
تعداد فاز 3 فاز
کشور سازنده چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل-Y مدل 75HPX2P-Y

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل-Y مدل 75HPX2P-Y

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل (Foot-mounted) عبارتند از:

نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
نوع نصب: استریم (Foot-mounted)
نوع ترمینال: بغل (Foot terminal)
کلاس حفاظت: IP (Ingress Protection) به شماره‌ی X، که می‌تواند بر اساس نوع موتور و شرایط کاری متفاوت باشد.
نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بغل (Foot-mounted terminal)
نوع محافظت حرارتی: مشخص نشده است.
نوع سیم‌کشی: مشخص نشده است.
وزن: وزن دقیق موتور مشخص نشده است.

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل 2P-Y را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X2P-Y
توان Kw 55.9 کیلووات
قدرت hp 75 اسب
دور rpm 3000 دور
کد کالا 631/0021
تعداد فاز 3 فاز
کشور سازنده چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل-Y مدل 100HPX2P-Y

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل-Y مدل 100HPX2P-Y

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل (Foot-mounted) عبارتند از:

نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
نوع نصب: استریم (Foot-mounted)
نوع ترمینال: بغل (Foot terminal)
کلاس حفاظت: IP (Ingress Protection) به شماره‌ی X، که می‌تواند بر اساس نوع موتور و شرایط کاری متفاوت باشد.
نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بغل (Foot-mounted terminal)
نوع محافظت حرارتی: مشخص نشده است.
نوع سیم‌کشی: مشخص نشده است.
وزن: وزن دقیق موتور مشخص نشده است.

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل 2P-Y را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X2P-Y
توان Kw 74.5 کیلووات
قدرت hp 100 اسب
دور rpm 3000 دور
کد کالا 631/0022
تعداد فاز 3 فاز
کشور سازنده چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل-Y مدل 125HPX2P-Y

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل-Y مدل 125HPX2P-Y

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل (Foot-mounted) عبارتند از:

نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
نوع نصب: استریم (Foot-mounted)
نوع ترمینال: بغل (Foot terminal)
کلاس حفاظت: IP (Ingress Protection) به شماره‌ی X، که می‌تواند بر اساس نوع موتور و شرایط کاری متفاوت باشد.
نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بغل (Foot-mounted terminal)
نوع محافظت حرارتی: مشخص نشده است.
نوع سیم‌کشی: مشخص نشده است.
وزن: وزن دقیق موتور مشخص نشده است.

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل 2P-Y را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X2P-Y
توان Kw 93.2 کیلووات
قدرت hp 125 اسب
دور rpm 3000 دور
کد کالا 631/0023
تعداد فاز 3 فاز
کشور سازنده چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل-Y مدل 150HPX2P-Y-S

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل-Y مدل 150HPX2P-Y-S

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل (Foot-mounted) عبارتند از:

نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
نوع نصب: استریم (Foot-mounted)
نوع ترمینال: بغل (Foot terminal)
کلاس حفاظت: IP (Ingress Protection) به شماره‌ی X، که می‌تواند بر اساس نوع موتور و شرایط کاری متفاوت باشد.
نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بغل (Foot-mounted terminal)
نوع محافظت حرارتی: مشخص نشده است.
نوع سیم‌کشی: مشخص نشده است.
وزن: وزن دقیق موتور مشخص نشده است.

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل 2P-Y را مشاهده میکنید.

کاتالوگ الکتروموتور استریم
برند Stream
مدل X2P-Y-S
توان Kw 111.8 کیلووات
قدرت hp 150 اسب
دور rpm 3000 دور
کد کالا 631/0024
تعداد فاز 3 فاز
کشور سازنده چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل-Y مدل 180HPX2P-Y

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل-Y مدل 180HPX2P-Y

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل (Foot-mounted) عبارتند از:

نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
نوع نصب: استریم (Foot-mounted)
نوع ترمینال: بغل (Foot terminal)
کلاس حفاظت: IP (Ingress Protection) به شماره‌ی X، که می‌تواند بر اساس نوع موتور و شرایط کاری متفاوت باشد.
نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بغل (Foot-mounted terminal)
نوع محافظت حرارتی: مشخص نشده است.
نوع سیم‌کشی: مشخص نشده است.
وزن: وزن دقیق موتور مشخص نشده است.

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل 2P-Y را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X2P-Y-S
توان Kw 134.2 کیلووات
قدرت hp 180 اسب
دور rpm 3000 دور
کد کالا 631/0026
تعداد فاز 3 فاز
کشور سازنده چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل-Y مدل 220HPX2P-Y

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل-Y مدل 220HPX2P-Y

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل (Foot-mounted) عبارتند از:

نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
نوع نصب: استریم (Foot-mounted)
نوع ترمینال: بغل (Foot terminal)
کلاس حفاظت: IP (Ingress Protection) به شماره‌ی X، که می‌تواند بر اساس نوع موتور و شرایط کاری متفاوت باشد.
نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بغل (Foot-mounted terminal)
نوع محافظت حرارتی: مشخص نشده است.
نوع سیم‌کشی: مشخص نشده است.
وزن: وزن دقیق موتور مشخص نشده است.

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل 2P-Y را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X2P-Y-S
توان Kw 164 کیلووات
قدرت hp 220 اسب
دور rpm 3000 دور
کد کالا 631/0028
تعداد فاز 3 فاز
کشور سازنده چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل 275HPX2P-Y

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل 275HPX2P-Y

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل (Foot-mounted) عبارتند از:

نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
نوع نصب: استریم (Foot-mounted)
نوع ترمینال: بغل (Foot terminal)
کلاس حفاظت: IP (Ingress Protection) به شماره‌ی X، که می‌تواند بر اساس نوع موتور و شرایط کاری متفاوت باشد.
نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بغل (Foot-mounted terminal)
نوع محافظت حرارتی: مشخص نشده است.
نوع سیم‌کشی: مشخص نشده است.
وزن: وزن دقیق موتور مشخص نشده است.

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل 2P-Y را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X2P-Y-S
توان Kw 205 کیلووات
قدرت hp 275 اسب
دور rpm 3000 دور
کد کالا 631/0030
تعداد فاز 3 فاز
کشور سازنده چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل 1HPX4P-Y

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل 1HPX4P-Y

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل (Foot-mounted) عبارتند از:

نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
نوع نصب: استریم (Foot-mounted)
نوع ترمینال: بغل (Foot terminal)
کلاس حفاظت: IP (Ingress Protection) به شماره‌ی X، که می‌تواند بر اساس نوع موتور و شرایط کاری متفاوت باشد.
نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بغل (Foot-mounted terminal)
نوع محافظت حرارتی: مشخص نشده است.
نوع سیم‌کشی: مشخص نشده است.
وزن: وزن دقیق موتور مشخص نشده است.

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل 4P-Y را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X4P-Y-S
توان Kw 0.75 کیلووات
قدرت hp 1 اسب
دور rpm 1500 دور
کد کالا 631/0040
تعداد فاز 3 فاز
کشور سازنده چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل 1.5HPX4P-Y

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل 1.5HPX4P-Y

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل (Foot-mounted) عبارتند از:

نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
نوع نصب: استریم (Foot-mounted)
نوع ترمینال: بغل (Foot terminal)
کلاس حفاظت: IP (Ingress Protection) به شماره‌ی X، که می‌تواند بر اساس نوع موتور و شرایط کاری متفاوت باشد.
نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بغل (Foot-mounted terminal)
نوع محافظت حرارتی: مشخص نشده است.
نوع سیم‌کشی: مشخص نشده است.
وزن: وزن دقیق موتور مشخص نشده است.

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل 4P-Y را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X4P-Y
توان Kw 1.1 کیلووات
قدرت hp 1.5 اسب
دور rpm 1500 دور
کد کالا 631/0041
تعداد فاز 3 فاز
کشور سازنده چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل 2HPX4P-Y

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل 2HPX4P-Y

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل (Foot-mounted) عبارتند از:

نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
نوع نصب: استریم (Foot-mounted)
نوع ترمینال: بغل (Foot terminal)
کلاس حفاظت: IP (Ingress Protection) به شماره‌ی X، که می‌تواند بر اساس نوع موتور و شرایط کاری متفاوت باشد.
نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بغل (Foot-mounted terminal)
نوع محافظت حرارتی: مشخص نشده است.
نوع سیم‌کشی: مشخص نشده است.
وزن: وزن دقیق موتور مشخص نشده است.

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل 4P-Y را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X4P-Y
توان Kw 1.49 کیلووات
قدرت hp 2 اسب
دور rpm 1500 دور
کد کالا 631/0042
تعداد فاز 3 فاز
کشور سازنده چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل 3HPX4P-Y

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل 3HPX4P-Y

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل (Foot-mounted) عبارتند از:

نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
نوع نصب: استریم (Foot-mounted)
نوع ترمینال: بغل (Foot terminal)
کلاس حفاظت: IP (Ingress Protection) به شماره‌ی X، که می‌تواند بر اساس نوع موتور و شرایط کاری متفاوت باشد.
نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بغل (Foot-mounted terminal)
نوع محافظت حرارتی: مشخص نشده است.
نوع سیم‌کشی: مشخص نشده است.
وزن: وزن دقیق موتور مشخص نشده است.

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل 4P-Y را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X4P-Y
توان Kw 2.2 کیلووات
قدرت hp 3 اسب
دور rpm 1500 دور
کد کالا 631/0043
تعداد فاز 3 فاز
کشور سازنده چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل 4HPX4P-Y

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل 4HPX4P-Y

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل (Foot-mounted) عبارتند از:

نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
نوع نصب: استریم (Foot-mounted)
نوع ترمینال: بغل (Foot terminal)
کلاس حفاظت: IP (Ingress Protection) به شماره‌ی X، که می‌تواند بر اساس نوع موتور و شرایط کاری متفاوت باشد.
نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بغل (Foot-mounted terminal)
نوع محافظت حرارتی: مشخص نشده است.
نوع سیم‌کشی: مشخص نشده است.
وزن: وزن دقیق موتور مشخص نشده است.

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل 4P-Y را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X4P-Y
توان Kw 2.9 کیلووات
قدرت hp 4 اسب
دور rpm 1500 دور
کد کالا 631/0044
تعداد فاز 3 فاز
کشور سازنده چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل 5.5HPX4P-Y

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل 5.5HPX4P-Y

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل (Foot-mounted) عبارتند از:

نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
نوع نصب: استریم (Foot-mounted)
نوع ترمینال: بغل (Foot terminal)
کلاس حفاظت: IP (Ingress Protection) به شماره‌ی X، که می‌تواند بر اساس نوع موتور و شرایط کاری متفاوت باشد.
نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بغل (Foot-mounted terminal)
نوع محافظت حرارتی: مشخص نشده است.
نوع سیم‌کشی: مشخص نشده است.
وزن: وزن دقیق موتور مشخص نشده است.

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل 4P-Y را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X4P-Y
توان Kw 4.1 کیلووات
قدرت hp 5.5 اسب
دور rpm 1500 دور
کد کالا 631/0045
تعداد فاز 3 اسب
کشور سازنده چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل 7.5HPX4P-Y

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل 7.5HPX4P-Y

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل (Foot-mounted) عبارتند از:

نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
نوع نصب: استریم (Foot-mounted)
نوع ترمینال: بغل (Foot terminal)
کلاس حفاظت: IP (Ingress Protection) به شماره‌ی X، که می‌تواند بر اساس نوع موتور و شرایط کاری متفاوت باشد.
نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بغل (Foot-mounted terminal)
نوع محافظت حرارتی: مشخص نشده است.
نوع سیم‌کشی: مشخص نشده است.
وزن: وزن دقیق موتور مشخص نشده است.

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل 4P-Y را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X4P-Y
توان Kw 5.5 کیلووات
قدرت hp 7.5 اسب
دور rpm 1500 دور
کد کالا 631/0046
تعداد فاز 3 فاز
کشور سازنده چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل 10HPX4P-Y

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل 10HPX4P-Y

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل (Foot-mounted) عبارتند از:

نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
نوع نصب: استریم (Foot-mounted)
نوع ترمینال: بغل (Foot terminal)
کلاس حفاظت: IP (Ingress Protection) به شماره‌ی X، که می‌تواند بر اساس نوع موتور و شرایط کاری متفاوت باشد.
نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بغل (Foot-mounted terminal)
نوع محافظت حرارتی: مشخص نشده است.
نوع سیم‌کشی: مشخص نشده است.
وزن: وزن دقیق موتور مشخص نشده است.

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل 4P-Y را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X4P-Y
توان Kw 7.4 کیلووات
قدرت hp 10 اسب
دور rpm 1500 دور
کد کالا 631/0047
تعداد فاز 3 فاز
کشور سازنده چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل 15HPX4P-Y

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل 15HPX4P-Y

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل (Foot-mounted) عبارتند از:

نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
نوع نصب: استریم (Foot-mounted)
نوع ترمینال: بغل (Foot terminal)
کلاس حفاظت: IP (Ingress Protection) به شماره‌ی X، که می‌تواند بر اساس نوع موتور و شرایط کاری متفاوت باشد.
نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بغل (Foot-mounted terminal)
نوع محافظت حرارتی: مشخص نشده است.
نوع سیم‌کشی: مشخص نشده است.
وزن: وزن دقیق موتور مشخص نشده است.

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل 4P-Y را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X4P-Y
توان Kw 11.1 کیلووات
قدرت hp 15 اسب
دور rpm 1500 دور
کد کالا 631/0048
تعداد فاز 3 فاز
کشور سازنده چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل 20HPX4P-Y

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل 20HPX4P-Y

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل (Foot-mounted) عبارتند از:

نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
نوع نصب: استریم (Foot-mounted)
نوع ترمینال: بغل (Foot terminal)
کلاس حفاظت: IP (Ingress Protection) به شماره‌ی X، که می‌تواند بر اساس نوع موتور و شرایط کاری متفاوت باشد.
نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بغل (Foot-mounted terminal)
نوع محافظت حرارتی: مشخص نشده است.
نوع سیم‌کشی: مشخص نشده است.
وزن: وزن دقیق موتور مشخص نشده است.

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل 4P-Y را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X4P-Y
توان Kw 14.9 کیلووات
قدرت hp 20 اسب
دور rpm 1500 دور
کد کالا 631/0049
تعداد فاز 3 فاز
کشور سازنده چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل 25HPX4P-Y

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل 25HPX4P-Y

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل (Foot-mounted) عبارتند از:

نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
نوع نصب: استریم (Foot-mounted)
نوع ترمینال: بغل (Foot terminal)
کلاس حفاظت: IP (Ingress Protection) به شماره‌ی X، که می‌تواند بر اساس نوع موتور و شرایط کاری متفاوت باشد.
نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بغل (Foot-mounted terminal)
نوع محافظت حرارتی: مشخص نشده است.
نوع سیم‌کشی: مشخص نشده است.
وزن: وزن دقیق موتور مشخص نشده است.

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل 4P-Y را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X4P-Y
توان Kw 18.6 کیلووات
قدرت hp 25 اسب
دور rpm 1500 دور
کد کالا 631/0050
تعداد فاز 3 فاز
کشور سازنده چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل 30HPX4P-Y

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل 30HPX4P-Y

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل (Foot-mounted) عبارتند از:

نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
نوع نصب: استریم (Foot-mounted)
نوع ترمینال: بغل (Foot terminal)
کلاس حفاظت: IP (Ingress Protection) به شماره‌ی X، که می‌تواند بر اساس نوع موتور و شرایط کاری متفاوت باشد.
نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بغل (Foot-mounted terminal)
نوع محافظت حرارتی: مشخص نشده است.
نوع سیم‌کشی: مشخص نشده است.
وزن: وزن دقیق موتور مشخص نشده است.

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل 4P-Y را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X4P-Y
توان Kw 22 کیلووات
قدرت hp 30 اسب
دور rpm 1500 دور
کد کالا 631/0051
تعداد فاز 3 فاز
کشور سازنده چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل 40HPX4P-Y

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل 40HPX4P-Y

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل (Foot-mounted) عبارتند از:

نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
نوع نصب: استریم (Foot-mounted)
نوع ترمینال: بغل (Foot terminal)
کلاس حفاظت: IP (Ingress Protection) به شماره‌ی X، که می‌تواند بر اساس نوع موتور و شرایط کاری متفاوت باشد.
نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بغل (Foot-mounted terminal)
نوع محافظت حرارتی: مشخص نشده است.
نوع سیم‌کشی: مشخص نشده است.
وزن: وزن دقیق موتور مشخص نشده است.

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل 4P-Y را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X4P-Y
توان Kw 29.8 کیلووات
قدرت hp 40 اسب
دور rpm 1500 دور
کد کالا 631/0052
تعداد فاز 3 فاز
کشور سازنده چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل 50HPX4P-Y

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل 50HPX4P-Y

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل (Foot-mounted) عبارتند از:

نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
نوع نصب: استریم (Foot-mounted)
نوع ترمینال: بغل (Foot terminal)
کلاس حفاظت: IP (Ingress Protection) به شماره‌ی X، که می‌تواند بر اساس نوع موتور و شرایط کاری متفاوت باشد.
نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بغل (Foot-mounted terminal)
نوع محافظت حرارتی: مشخص نشده است.
نوع سیم‌کشی: مشخص نشده است.
وزن: وزن دقیق موتور مشخص نشده است.

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل 4P-Y را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X4P-Y
توان Kw 37.2 کیلووات
قدرت hp 50 اسب
دور rpm 1500 دور
کد کالا 631/0053
تعداد فاز 3 فاز
کشور سازنده چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل 60HPX4P-Y

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل 60HPX4P-Y

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل (Foot-mounted) عبارتند از:

نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
نوع نصب: استریم (Foot-mounted)
نوع ترمینال: بغل (Foot terminal)
کلاس حفاظت: IP (Ingress Protection) به شماره‌ی X، که می‌تواند بر اساس نوع موتور و شرایط کاری متفاوت باشد.
نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بغل (Foot-mounted terminal)
نوع محافظت حرارتی: مشخص نشده است.
نوع سیم‌کشی: مشخص نشده است.
وزن: وزن دقیق موتور مشخص نشده است.

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل 4P-Y را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X4P-Y
توان Kw 44.7 کیلووات
قدرت hp 60 اسب
دور rpm 1500 دور
کد کالا 631/0054
تعداد فاز 3 فاز
کشور سازنده چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل 75HPX4P-Y

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل 75HPX4P-Y

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل (Foot-mounted) عبارتند از:

نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
نوع نصب: استریم (Foot-mounted)
نوع ترمینال: بغل (Foot terminal)
کلاس حفاظت: IP (Ingress Protection) به شماره‌ی X، که می‌تواند بر اساس نوع موتور و شرایط کاری متفاوت باشد.
نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بغل (Foot-mounted terminal)
نوع محافظت حرارتی: مشخص نشده است.
نوع سیم‌کشی: مشخص نشده است.
وزن: وزن دقیق موتور مشخص نشده است.

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل 4P-Y را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X4P-Y
توان Kw 56 کیلووات
قدرت hp 75 اسب
دور rpm 1500 دور
کد کالا 631/0055
تعداد فاز 3 فاز
کشور سازنده چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل 100HPX4P-Y

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل 100HPX4P-Y

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل (Foot-mounted) عبارتند از:

نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
نوع نصب: استریم (Foot-mounted)
نوع ترمینال: بغل (Foot terminal)
کلاس حفاظت: IP (Ingress Protection) به شماره‌ی X، که می‌تواند بر اساس نوع موتور و شرایط کاری متفاوت باشد.
نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بغل (Foot-mounted terminal)
نوع محافظت حرارتی: مشخص نشده است.
نوع سیم‌کشی: مشخص نشده است.
وزن: وزن دقیق موتور مشخص نشده است.

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل 4P-Y را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X4P-Y
توان Kw 74.5 کیلووات
قدرت hp 100 اسب
دور rpm 1500 دور
کد کالا 631/0056
تعداد فاز 3 فاز
کشور سازنده چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل 125HPX4P-Y

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل 125HPX4P-Y

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل (Foot-mounted) عبارتند از:

نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
نوع نصب: استریم (Foot-mounted)
نوع ترمینال: بغل (Foot terminal)
کلاس حفاظت: IP (Ingress Protection) به شماره‌ی X، که می‌تواند بر اساس نوع موتور و شرایط کاری متفاوت باشد.
نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بغل (Foot-mounted terminal)
نوع محافظت حرارتی: مشخص نشده است.
نوع سیم‌کشی: مشخص نشده است.
وزن: وزن دقیق موتور مشخص نشده است.

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل 4P-Y را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X4P-Y
توان Kw 93.2 کیلووات
قدرت hp 125 اسب
دور rpm 1500 دور
کد کالا 631/0057
تعداد فاز 3 فاز
کشور سازنده چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل 150HPX4P-Y

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل 150HPX4P-Y

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل (Foot-mounted) عبارتند از:

نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
نوع نصب: استریم (Foot-mounted)
نوع ترمینال: بغل (Foot terminal)
کلاس حفاظت: IP (Ingress Protection) به شماره‌ی X، که می‌تواند بر اساس نوع موتور و شرایط کاری متفاوت باشد.
نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بغل (Foot-mounted terminal)
نوع محافظت حرارتی: مشخص نشده است.
نوع سیم‌کشی: مشخص نشده است.
وزن: وزن دقیق موتور مشخص نشده است.

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل 4P-Y را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X4P-Y
توان Kw 111.8 کیلووات
قدرت hp 150 اسب
دور rpm 1500 دور
کد کالا 631/0058
تعداد فاز 3 فاز
کشور سازنده چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل 180HPX4P-Y

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل 180HPX4P-Y

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل (Foot-mounted) عبارتند از:

نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
نوع نصب: استریم (Foot-mounted)
نوع ترمینال: بغل (Foot terminal)
کلاس حفاظت: IP (Ingress Protection) به شماره‌ی X، که می‌تواند بر اساس نوع موتور و شرایط کاری متفاوت باشد.
نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بغل (Foot-mounted terminal)
نوع محافظت حرارتی: مشخص نشده است.
نوع سیم‌کشی: مشخص نشده است.
وزن: وزن دقیق موتور مشخص نشده است.

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل 4P-Y را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X4P-Y
توان Kw 134.2 کیلووات
قدرت hp 180 اسب
دور rpm 1500 دور
کد کالا 631/0060
تعداد فاز 3 فاز
کشور سازنده چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل 220HPX4P-Y

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل 220HPX4P-Y

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل (Foot-mounted) عبارتند از:

نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
نوع نصب: استریم (Foot-mounted)
نوع ترمینال: بغل (Foot terminal)
کلاس حفاظت: IP (Ingress Protection) به شماره‌ی X، که می‌تواند بر اساس نوع موتور و شرایط کاری متفاوت باشد.
نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بغل (Foot-mounted terminal)
نوع محافظت حرارتی: مشخص نشده است.
نوع سیم‌کشی: مشخص نشده است.
وزن: وزن دقیق موتور مشخص نشده است.

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل 4P-Y را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X4P-Y
توان Kw 164 کیلووات
قدرت hp 220 اسب
دور rpm 1500 دور
کد کالا 631/0062
تعداد فاز 3 فاز
کشور سازنده چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل 275HPX4P-Y

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل 275HPX4P-Y

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل (Foot-mounted) عبارتند از:

نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
نوع نصب: استریم (Foot-mounted)
نوع ترمینال: بغل (Foot terminal)
کلاس حفاظت: IP (Ingress Protection) به شماره‌ی X، که می‌تواند بر اساس نوع موتور و شرایط کاری متفاوت باشد.
نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بغل (Foot-mounted terminal)
نوع محافظت حرارتی: مشخص نشده است.
نوع سیم‌کشی: مشخص نشده است.
وزن: وزن دقیق موتور مشخص نشده است.

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل 4P-Y را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X4P-Y
توان Kw 205 کیلووات
قدرت hp 275 اسب
دور rpm 1500 دور
کد کالا 631/0064
تعداد فاز 3 فاز
کشور سازنده چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل 1HPX6P-Y

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل 1HPX6P-Y

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل (Foot-mounted) عبارتند از:

نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
نوع نصب: استریم (Foot-mounted)
نوع ترمینال: بغل (Foot terminal)
کلاس حفاظت: IP (Ingress Protection) به شماره‌ی X، که می‌تواند بر اساس نوع موتور و شرایط کاری متفاوت باشد.
نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بغل (Foot-mounted terminal)
نوع محافظت حرارتی: مشخص نشده است.
نوع سیم‌کشی: مشخص نشده است.
وزن: وزن دقیق موتور مشخص نشده است.

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل 6P-Y را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X6P-Y
توان Kw 0.74 کیلووات
قدرت hp 1 اسب
دور rpm 1000 دور
کد کالا 631/0074
تعداد فاز 3 فاز
کشور سازنده چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل 1.5HPX6P-Y

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل 1.5HPX6P-Y

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل (Foot-mounted) عبارتند از:

نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
نوع نصب: استریم (Foot-mounted)
نوع ترمینال: بغل (Foot terminal)
کلاس حفاظت: IP (Ingress Protection) به شماره‌ی X، که می‌تواند بر اساس نوع موتور و شرایط کاری متفاوت باشد.
نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بغل (Foot-mounted terminal)
نوع محافظت حرارتی: مشخص نشده است.
نوع سیم‌کشی: مشخص نشده است.
وزن: وزن دقیق موتور مشخص نشده است.

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل 6P-Y را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X6P-Y
توان Kw 1.1 کیلووات
قدرت hp 1.5 اسب
دور rpm 1000 دور
کد کالا 631/0075
تعداد فاز 3 فاز
کشور سازنده چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل 2HPX6P-Y

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل 2HPX6P-Y

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل (Foot-mounted) عبارتند از:

نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
نوع نصب: استریم (Foot-mounted)
نوع ترمینال: بغل (Foot terminal)
کلاس حفاظت: IP (Ingress Protection) به شماره‌ی X، که می‌تواند بر اساس نوع موتور و شرایط کاری متفاوت باشد.
نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بغل (Foot-mounted terminal)
نوع محافظت حرارتی: مشخص نشده است.
نوع سیم‌کشی: مشخص نشده است.
وزن: وزن دقیق موتور مشخص نشده است.

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل 6P-Y را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X6P-Y
توان Kw 1.49 کیلووات
قدرت hp 2 اسب
دور rpm 1000 دور
کد کالا 631/0076
تعداد فاز 3 فاز
کشور سازنده چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل 3HPX6P-Y

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل 3HPX6P-Y

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل (Foot-mounted) عبارتند از:

نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
نوع نصب: استریم (Foot-mounted)
نوع ترمینال: بغل (Foot terminal)
کلاس حفاظت: IP (Ingress Protection) به شماره‌ی X، که می‌تواند بر اساس نوع موتور و شرایط کاری متفاوت باشد.
نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بغل (Foot-mounted terminal)
نوع محافظت حرارتی: مشخص نشده است.
نوع سیم‌کشی: مشخص نشده است.
وزن: وزن دقیق موتور مشخص نشده است.

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل 6P-Y را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X6P-Y
توان Kw 2.2 کیلووات
قدرت hp 3 اسب
دور rpm 1000 دور
کد کالا 631/0077
تعداد فاز 3 فاز
کشور سازنده چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل 4HPX6P-Y

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل 4HPX6P-Y

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل (Foot-mounted) عبارتند از:

نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
نوع نصب: استریم (Foot-mounted)
نوع ترمینال: بغل (Foot terminal)
کلاس حفاظت: IP (Ingress Protection) به شماره‌ی X، که می‌تواند بر اساس نوع موتور و شرایط کاری متفاوت باشد.
نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بغل (Foot-mounted terminal)
نوع محافظت حرارتی: مشخص نشده است.
نوع سیم‌کشی: مشخص نشده است.
وزن: وزن دقیق موتور مشخص نشده است.

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل 6P-Y را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X6P-Y
توان Kw 2.9 کیلووات
قدرت hp 4 اسب
دور rpm 1000 دور
کد کالا 631/0078
تعداد فاز 3 فاز
کشور سازنده چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل 5.5HPX6P-Y

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل 5.5HPX6P-Y

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل (Foot-mounted) عبارتند از:

نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
نوع نصب: استریم (Foot-mounted)
نوع ترمینال: بغل (Foot terminal)
کلاس حفاظت: IP (Ingress Protection) به شماره‌ی X، که می‌تواند بر اساس نوع موتور و شرایط کاری متفاوت باشد.
نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بغل (Foot-mounted terminal)
نوع محافظت حرارتی: مشخص نشده است.
نوع سیم‌کشی: مشخص نشده است.
وزن: وزن دقیق موتور مشخص نشده است.

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل 6P-Y را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X6P-Y
توان Kw 4 کیلووات
قدرت hp 5.5 اسب
دور rpm 1000 دور
کد کالا 631/0079
تعداد فاز 3 فاز
کشور سازنده چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل 7.5HPX6P-Y

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل 7.5HPX6P-Y

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل (Foot-mounted) عبارتند از:

نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
نوع نصب: استریم (Foot-mounted)
نوع ترمینال: بغل (Foot terminal)
کلاس حفاظت: IP (Ingress Protection) به شماره‌ی X، که می‌تواند بر اساس نوع موتور و شرایط کاری متفاوت باشد.
نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بغل (Foot-mounted terminal)
نوع محافظت حرارتی: مشخص نشده است.
نوع سیم‌کشی: مشخص نشده است.
وزن: وزن دقیق موتور مشخص نشده است.

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل 6P-Y را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X6P-Y
توان Kw 5.5 کیلووات
قدرت hp 7.5 اسب
دور rpm 1000 دور
کد کالا 631/0080
تعداد فاز 3 فاز
کشور سازنده چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل 10HPX6P-Y

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل 10HPX6P-Y

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل (Foot-mounted) عبارتند از:

نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
نوع نصب: استریم (Foot-mounted)
نوع ترمینال: بغل (Foot terminal)
کلاس حفاظت: IP (Ingress Protection) به شماره‌ی X، که می‌تواند بر اساس نوع موتور و شرایط کاری متفاوت باشد.
نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بغل (Foot-mounted terminal)
نوع محافظت حرارتی: مشخص نشده است.
نوع سیم‌کشی: مشخص نشده است.
وزن: وزن دقیق موتور مشخص نشده است.

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل 6P-Y را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X6P-Y
توان Kw 7.5 کیلووات
قدرت hp 10 اسب
دور rpm 1000 دور
کد کالا 631/0081
تعداد فاز 3 فاز
کشور سازنده چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل 15HPX6P-Y

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل 15HPX6P-Y

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل (Foot-mounted) عبارتند از:

نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
نوع نصب: استریم (Foot-mounted)
نوع ترمینال: بغل (Foot terminal)
کلاس حفاظت: IP (Ingress Protection) به شماره‌ی X، که می‌تواند بر اساس نوع موتور و شرایط کاری متفاوت باشد.
نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بغل (Foot-mounted terminal)
نوع محافظت حرارتی: مشخص نشده است.
نوع سیم‌کشی: مشخص نشده است.
وزن: وزن دقیق موتور مشخص نشده است.

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل 6P-Y را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X6P-Y
توان Kw 11.1 کیلووات
قدرت hp 15 اسب
دور rpm 1000 دور
کد کالا 631/0082
تعداد فاز 3 فاز
کشور سازنده چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل 20HPX6P-Y

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل 20HPX6P-Y

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل (Foot-mounted) عبارتند از:

نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
نوع نصب: استریم (Foot-mounted)
نوع ترمینال: بغل (Foot terminal)
کلاس حفاظت: IP (Ingress Protection) به شماره‌ی X، که می‌تواند بر اساس نوع موتور و شرایط کاری متفاوت باشد.
نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بغل (Foot-mounted terminal)
نوع محافظت حرارتی: مشخص نشده است.
نوع سیم‌کشی: مشخص نشده است.
وزن: وزن دقیق موتور مشخص نشده است.

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل 6P-Y را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X6P-Y
توان Kw 15 کیلووات
قدرت hp 20 اسب
دور rpm 1000 دور
کد کالا 631/0083
تعداد فاز 3 فاز
کشور سازنده چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل 25HPX6P-Y

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل 25HPX6P-Y

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل (Foot-mounted) عبارتند از:

نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
نوع نصب: استریم (Foot-mounted)
نوع ترمینال: بغل (Foot terminal)
کلاس حفاظت: IP (Ingress Protection) به شماره‌ی X، که می‌تواند بر اساس نوع موتور و شرایط کاری متفاوت باشد.
نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بغل (Foot-mounted terminal)
نوع محافظت حرارتی: مشخص نشده است.
نوع سیم‌کشی: مشخص نشده است.
وزن: وزن دقیق موتور مشخص نشده است.

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل 6P-Y را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X6P-Y
توان Kw 18.6 کیلووات
قدرت hp 25 اسب
دور rpm 1000 دور
کد کالا 631/0084
تعداد فاز 3 فاز
کشور سازنده چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل 30HPX6P-Y

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل 30HPX6P-Y

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل (Foot-mounted) عبارتند از:

نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
نوع نصب: استریم (Foot-mounted)
نوع ترمینال: بغل (Foot terminal)
کلاس حفاظت: IP (Ingress Protection) به شماره‌ی X، که می‌تواند بر اساس نوع موتور و شرایط کاری متفاوت باشد.
نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بغل (Foot-mounted terminal)
نوع محافظت حرارتی: مشخص نشده است.
نوع سیم‌کشی: مشخص نشده است.
وزن: وزن دقیق موتور مشخص نشده است.

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل 6P-Y را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X6P-Y
توان Kw 22.3 کیلووات
قدرت hp 30 اسب
دور rpm 1000 دور
کد کالا 631/0085
تعداد فاز 3 فاز
کشور سازنده چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل 40HPX6P-Y

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل 40HPX6P-Y

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل (Foot-mounted) عبارتند از:

نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
نوع نصب: استریم (Foot-mounted)
نوع ترمینال: بغل (Foot terminal)
کلاس حفاظت: IP (Ingress Protection) به شماره‌ی X، که می‌تواند بر اساس نوع موتور و شرایط کاری متفاوت باشد.
نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بغل (Foot-mounted terminal)
نوع محافظت حرارتی: مشخص نشده است.
نوع سیم‌کشی: مشخص نشده است.
وزن: وزن دقیق موتور مشخص نشده است.

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل 6P-Y را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X6P-Y
توان Kw 29.8 کیلووات
قدرت hp 40 اسب
دور rpm 1000 دور
کد کالا 631/0086
تعداد فاز 3 فاز
کشور سازنده چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل 50HPX6P-Y

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل 50HPX6P-Y

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل (Foot-mounted) عبارتند از:

نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
نوع نصب: استریم (Foot-mounted)
نوع ترمینال: بغل (Foot terminal)
کلاس حفاظت: IP (Ingress Protection) به شماره‌ی X، که می‌تواند بر اساس نوع موتور و شرایط کاری متفاوت باشد.
نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بغل (Foot-mounted terminal)
نوع محافظت حرارتی: مشخص نشده است.
نوع سیم‌کشی: مشخص نشده است.
وزن: وزن دقیق موتور مشخص نشده است.

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل 6P-Y را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X6P-Y
توان Kw 37 کیلووات
قدرت hp 50 اسب
دور rpm 1000 دور
کد کالا 631/0087
تعداد فاز 3 فاز
کشور سازنده چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل 60HPX6P-Y

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل 60HPX6P-Y

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل (Foot-mounted) عبارتند از:

نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
نوع نصب: استریم (Foot-mounted)
نوع ترمینال: بغل (Foot terminal)
کلاس حفاظت: IP (Ingress Protection) به شماره‌ی X، که می‌تواند بر اساس نوع موتور و شرایط کاری متفاوت باشد.
نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بغل (Foot-mounted terminal)
نوع محافظت حرارتی: مشخص نشده است.
نوع سیم‌کشی: مشخص نشده است.
وزن: وزن دقیق موتور مشخص نشده است.

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل 6P-Y را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X6P-Y
توان Kw 44.7 کیلووات
قدرت hp 60 اسب
دور rpm 1000 دور
کد کالا 631/0088
تعداد فاز 3 فاز
کشور سازنده چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل 75HPX6P-Y

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل 75HPX6P-Y

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل (Foot-mounted) عبارتند از:

نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
نوع نصب: استریم (Foot-mounted)
نوع ترمینال: بغل (Foot terminal)
کلاس حفاظت: IP (Ingress Protection) به شماره‌ی X، که می‌تواند بر اساس نوع موتور و شرایط کاری متفاوت باشد.
نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بغل (Foot-mounted terminal)
نوع محافظت حرارتی: مشخص نشده است.
نوع سیم‌کشی: مشخص نشده است.
وزن: وزن دقیق موتور مشخص نشده است.

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل 6P-Y را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X6P-Y
توان Kw 56 کیلووات
قدرت hp 75 اسب
دور rpm 1000 دور
کد کالا 631/0089
تعداد فاز 3 فاز
کشور سازنده چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل 100HPX6P-Y

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل 100HPX6P-Y

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل (Foot-mounted) عبارتند از:

نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
نوع نصب: استریم (Foot-mounted)
نوع ترمینال: بغل (Foot terminal)
کلاس حفاظت: IP (Ingress Protection) به شماره‌ی X، که می‌تواند بر اساس نوع موتور و شرایط کاری متفاوت باشد.
نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بغل (Foot-mounted terminal)
نوع محافظت حرارتی: مشخص نشده است.
نوع سیم‌کشی: مشخص نشده است.
وزن: وزن دقیق موتور مشخص نشده است.

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل 6P-Y را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X6P-Y
توان Kw 74 کیلووات
قدرت hp 100 اسب
دور rpm 1000 دور
کد کالا 631/0090
تعداد فاز 3 فاز
کشور سازنده چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل 125HPX6P-Y

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل 125HPX6P-Y

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل (Foot-mounted) عبارتند از:

نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
نوع نصب: استریم (Foot-mounted)
نوع ترمینال: بغل (Foot terminal)
کلاس حفاظت: IP (Ingress Protection) به شماره‌ی X، که می‌تواند بر اساس نوع موتور و شرایط کاری متفاوت باشد.
نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بغل (Foot-mounted terminal)
نوع محافظت حرارتی: مشخص نشده است.
نوع سیم‌کشی: مشخص نشده است.
وزن: وزن دقیق موتور مشخص نشده است.

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل 6P-Y را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X6P-Y
توان Kw 93 کیلووات
قدرت hp 125 اسب
دور rpm 1000 دور
کد کالا 631/0091
تعداد فاز 3 فاز
کشور سازنده چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل 150HPX6P-Y

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل 150HPX6P-Y

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل (Foot-mounted) عبارتند از:

نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
نوع نصب: استریم (Foot-mounted)
نوع ترمینال: بغل (Foot terminal)
کلاس حفاظت: IP (Ingress Protection) به شماره‌ی X، که می‌تواند بر اساس نوع موتور و شرایط کاری متفاوت باشد.
نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بغل (Foot-mounted terminal)
نوع محافظت حرارتی: مشخص نشده است.
نوع سیم‌کشی: مشخص نشده است.
وزن: وزن دقیق موتور مشخص نشده است.

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل 6P-Y را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X6P-Y
توان Kw 112 کیلووات
قدرت hp 150 اسب
دور rpm 1000 دور
کد کالا 631/0092
تعداد فاز 3 فاز
کشور سازنده چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل 180HPX6P

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل 180HPX6P

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل (Foot-mounted) عبارتند از:

نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
نوع نصب: استریم (Foot-mounted)
نوع ترمینال: بغل (Foot terminal)
کلاس حفاظت: IP (Ingress Protection) به شماره‌ی X، که می‌تواند بر اساس نوع موتور و شرایط کاری متفاوت باشد.
نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بغل (Foot-mounted terminal)
نوع محافظت حرارتی: مشخص نشده است.
نوع سیم‌کشی: مشخص نشده است.
وزن: وزن دقیق موتور مشخص نشده است.

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل 6P-Y را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X6P-Y
توان Kw 134 کیلووات
قدرت hp 180 اسب
دور rpm 1000 دور
کد کالا 631/0094
تعداد فاز 3 فاز
کشور سازنده چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل 220HPX6P-Y

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل 220HPX6P-Y

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل (Foot-mounted) عبارتند از:

نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
نوع نصب: استریم (Foot-mounted)
نوع ترمینال: بغل (Foot terminal)
کلاس حفاظت: IP (Ingress Protection) به شماره‌ی X، که می‌تواند بر اساس نوع موتور و شرایط کاری متفاوت باشد.
نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بغل (Foot-mounted terminal)
نوع محافظت حرارتی: مشخص نشده است.
نوع سیم‌کشی: مشخص نشده است.
وزن: وزن دقیق موتور مشخص نشده است.

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل 6P-Y را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X6P-Y
توان Kw 164 کیلووات
قدرت hp 220 اسب
دور rpm 1000 دور
کد کالا 631/0096
تعداد فاز 3 فاز
کشور سازنده چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل 275HPX6P-Y

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل 275HPX6P-Y

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بغل (Foot-mounted) عبارتند از:

نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
نوع نصب: استریم (Foot-mounted)
نوع ترمینال: بغل (Foot terminal)
کلاس حفاظت: IP (Ingress Protection) به شماره‌ی X، که می‌تواند بر اساس نوع موتور و شرایط کاری متفاوت باشد.
نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بغل (Foot-mounted terminal)
نوع محافظت حرارتی: مشخص نشده است.
نوع سیم‌کشی: مشخص نشده است.
وزن: وزن دقیق موتور مشخص نشده است.

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل 6P-Y را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X6P-Y
توان Kw 205 کیلووات
قدرت hp 275 اسب
دور rpm 1000 دور
کد کالا 631/0098
تعداد فاز 3 فاز
کشور سازنده چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 1HPX2P-Y2 

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 1HPX2P-Y2 

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y عبارتند از:

 • نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
 • نوع نصب: استریم (Stream)
 • نوع ترمینال: بالا (Top terminal)
 • نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
 • جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
 •  ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
 • نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بالا (Top terminal mount)

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل X2P-Y2 را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X2P-Y2
توان Kw 0.75 کیلووات
قدرت hp 1 اسب
دور rpm 3000 دور
کد کالا 632/0006
تعداد فاز 3 فاز
 کشور سازنده  چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 1.5HPX2P-Y2 

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 1.5HPX2P-Y2 

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y عبارتند از:

 • نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
 • نوع نصب: استریم (Stream)
 • نوع ترمینال: بالا (Top terminal)
 • نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
 • جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
 •  ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
 • نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بالا (Top terminal mount)

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل X2P-Y2 را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X2P-Y2
توان Kw 1.1 کیلووات
قدرت hp 1.5 اسب
دور rpm 3000 دور
کد کالا 632/0007
تعداد فاز 3 فاز
 کشور سازنده  چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 2HPX2P-Y2

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 2HPX2P-Y2

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y عبارتند از:

 • نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
 • نوع نصب: استریم (Stream)
 • نوع ترمینال: بالا (Top terminal)
 • نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
 • جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
 •  ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
 • نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بالا (Top terminal mount)

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل X2P-Y2 را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X2P-Y2
توان Kw 1.5 کیلووات
قدرت hp 2 اسب
دور rpm 3000 دور
کد کالا 632/0008
تعداد فاز 3 فاز
 کشور سازنده  چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 3HPX2P-Y2

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 3HPX2P-Y2

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y عبارتند از:

 • نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
 • نوع نصب: استریم (Stream)
 • نوع ترمینال: بالا (Top terminal)
 • نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
 • جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
 •  ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
 • نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بالا (Top terminal mount)

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل X2P-Y2 را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X2P-Y2
توان Kw 2.2 کیلووات
قدرت hp 3 اسب
دور rpm 3000 دور
کد کالا 632/0009
تعداد فاز 3 فاز
 کشور سازنده  چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 4HPX2P-Y2

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 4HPX2P-Y2

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y عبارتند از:

 • نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
 • نوع نصب: استریم (Stream)
 • نوع ترمینال: بالا (Top terminal)
 • نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
 • جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
 •  ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
 • نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بالا (Top terminal mount)

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل X2P-Y2 را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X2P-Y2
توان Kw 3 کیلووات
قدرت hp 4 اسب
دور rpm 3000 دور
کد کالا 632/0010
تعداد فاز 3 فاز
 کشور سازنده  چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 5.5HPX2P-Y2

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 5.5HPX2P-Y2

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y عبارتند از:

 • نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
 • نوع نصب: استریم (Stream)
 • نوع ترمینال: بالا (Top terminal)
 • نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
 • جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
 •  ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
 • نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بالا (Top terminal mount)

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل X2P-Y2 را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X2P-Y2
توان Kw 4.1 کیلووات
قدرت hp 5.5 اسب
دور rpm 3000 دور
کد کالا 632/0011
تعداد فاز 3 فاز
 کشور سازنده  چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 7.5HPX2P-Y2

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 7.5HPX2P-Y2

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y عبارتند از:

 • نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
 • نوع نصب: استریم (Stream)
 • نوع ترمینال: بالا (Top terminal)
 • نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
 • جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
 •  ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
 • نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بالا (Top terminal mount)

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل X2P-Y2 را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X2P-Y2
توان Kw 5.5 کیلووات
قدرت hp 7.5 اسب
دور rpm 3000 دور
کد کالا 632/0012
تعداد فاز 3 فاز
 کشور سازنده  چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 10HPX2P-Y2

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 10HPX2P-Y2

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y عبارتند از:

 • نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
 • نوع نصب: استریم (Stream)
 • نوع ترمینال: بالا (Top terminal)
 • نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
 • جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
 •  ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
 • نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بالا (Top terminal mount)

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل X2P-Y2 را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X2P-Y2
توان Kw 7.5 کیلووات
قدرت hp 10 اسب
دور rpm 3000 دور
کد کالا 632/0013
تعداد فاز 3 فاز
 کشور سازنده  چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 15HPX2P-Y2

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 15HPX2P-Y2

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y عبارتند از:

 • نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
 • نوع نصب: استریم (Stream)
 • نوع ترمینال: بالا (Top terminal)
 • نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
 • جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
 •  ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
 • نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بالا (Top terminal mount)

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل X2P-Y2 را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X2P-Y2
توان Kw 11.25 کیلووات
قدرت hp 15 اسب
دور rpm 3000 دور
کد کالا 632/0014
تعداد فاز 3 فاز
 کشور سازنده  چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 20HPX2P-Y2

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 20HPX2P-Y2

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y عبارتند از:

 • نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
 • نوع نصب: استریم (Stream)
 • نوع ترمینال: بالا (Top terminal)
 • نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
 • جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
 •  ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
 • نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بالا (Top terminal mount)

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل X2P-Y2 را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X2P-Y2
توان Kw 15 کیلووات
قدرت hp 20 اسب
دور rpm 3000 دور
کد کالا 632/0015
تعداد فاز 3 فاز
 کشور سازنده  چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 25HPX2P-Y2

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 25HPX2P-Y2

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y عبارتند از:

 • نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
 • نوع نصب: استریم (Stream)
 • نوع ترمینال: بالا (Top terminal)
 • نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
 • جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
 •  ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
 • نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بالا (Top terminal mount)

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل X2P-Y2 را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X2P-Y2
توان Kw 18 کیلووات
قدرت hp 25 اسب
دور rpm 3000 دور
کد کالا 632/0016
تعداد فاز 3 فاز
 کشور سازنده  چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 30HPX2P-Y2

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 30HPX2P-Y2

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y عبارتند از:

 • نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
 • نوع نصب: استریم (Stream)
 • نوع ترمینال: بالا (Top terminal)
 • نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
 • جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
 •  ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
 • نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بالا (Top terminal mount)

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل X2P-Y2 را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X2P-Y2
توان Kw 22.5 کیلووات
قدرت hp 30 اسب
دور rpm 3000 دور
کد کالا 632/0017
تعداد فاز 3 فاز
 کشور سازنده  چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 40HPX2P-Y2

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 40HPX2P-Y2

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y عبارتند از:

 • نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
 • نوع نصب: استریم (Stream)
 • نوع ترمینال: بالا (Top terminal)
 • نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
 • جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
 •  ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
 • نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بالا (Top terminal mount)

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل X2P-Y2 را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X2P-Y2
توان Kw 30 کیلووات
قدرت hp 40 اسب
دور rpm 3000 دور
کد کالا 632/0018
تعداد فاز 3 فاز
 کشور سازنده  چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 50HPX2P-Y2

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 50HPX2P-Y2

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y عبارتند از:

 • نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
 • نوع نصب: استریم (Stream)
 • نوع ترمینال: بالا (Top terminal)
 • نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
 • جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
 •  ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
 • نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بالا (Top terminal mount)

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل X2P-Y2 را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X2P-Y2
توان Kw 37.5 کیلووات
قدرت hp 50 اسب
دور rpm 3000 دور
کد کالا 632/0019
تعداد فاز 3 فاز
 کشور سازنده  چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 60HPX2P-Y2

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 60HPX2P-Y2

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y عبارتند از:

 • نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
 • نوع نصب: استریم (Stream)
 • نوع ترمینال: بالا (Top terminal)
 • نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
 • جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
 •  ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
 • نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بالا (Top terminal mount)

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل X2P-Y2 را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X2P-Y2
توان Kw 45 کیلووات
قدرت hp 60 اسب
دور rpm 3000 دور
کد کالا 632/0020
تعداد فاز 3 فاز
 کشور سازنده  چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 75HPX2P-Y2

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 75HPX2P-Y2

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y عبارتند از:

 • نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
 • نوع نصب: استریم (Stream)
 • نوع ترمینال: بالا (Top terminal)
 • نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
 • جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
 •  ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
 • نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بالا (Top terminal mount)

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل X2P-Y2 را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X2P-Y2
توان Kw 56 کیلووات
قدرت hp 75 اسب
دور rpm 3000 دور
کد کالا 632/0021
تعداد فاز 3 فاز
 کشور سازنده  چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 100HPX2P-Y2

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 100HPX2P-Y2

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y عبارتند از:

 • نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
 • نوع نصب: استریم (Stream)
 • نوع ترمینال: بالا (Top terminal)
 • نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
 • جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
 •  ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
 • نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بالا (Top terminal mount)

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل X2P-Y2 را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X2P-Y2
توان Kw 75 کیلووات
قدرت hp 100 اسب
دور rpm 3000 دور
کد کالا 632/0022
تعداد فاز 3 فاز
 کشور سازنده  چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 125HPX2P-Y2

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 125HPX2P-Y2

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y عبارتند از:

 • نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
 • نوع نصب: استریم (Stream)
 • نوع ترمینال: بالا (Top terminal)
 • نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
 • جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
 •  ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
 • نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بالا (Top terminal mount)

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل X2P-Y2 را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X2P-Y2
توان Kw 93.75 کیلووات
قدرت hp 125 اسب
دور rpm 3000 دور
کد کالا 632/0023
تعداد فاز 3 فاز
 کشور سازنده  چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 150HPX2P-Y2

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 150HPX2P-Y2

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y عبارتند از:

 • نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
 • نوع نصب: استریم (Stream)
 • نوع ترمینال: بالا (Top terminal)
 • نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
 • جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
 •  ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
 • نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بالا (Top terminal mount)

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل X2P-Y2 را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X2P-Y2
توان Kw 112.5 کیلووات
قدرت hp 150 اسب
دور rpm 3000 دور
کد کالا 632/0024
تعداد فاز 3 فاز
 کشور سازنده  چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 180HPX2P-Y2

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 180HPX2P-Y2

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y عبارتند از:

 • نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
 • نوع نصب: استریم (Stream)
 • نوع ترمینال: بالا (Top terminal)
 • نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
 • جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
 •  ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
 • نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بالا (Top terminal mount)

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل X2P-Y2 را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X2P-Y2
توان Kw 135 کیلووات
قدرت hp 180 اسب
دور rpm 3000 دور
کد کالا 632/0026
تعداد فاز 3 فاز
 کشور سازنده  چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 220HPX2P-Y2

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 220HPX2P-Y2

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y عبارتند از:

 • نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
 • نوع نصب: استریم (Stream)
 • نوع ترمینال: بالا (Top terminal)
 • نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
 • جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
 •  ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
 • نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بالا (Top terminal mount)

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل X2P-Y2 را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X2P-Y2
توان Kw 165 کیلووات
قدرت hp 220 اسب
دور rpm 3000 دور
کد کالا 632/0028
تعداد فاز 3 فاز
 کشور سازنده  چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 275HPX2P-Y2

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 275HPX2P-Y2

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y عبارتند از:

 • نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
 • نوع نصب: استریم (Stream)
 • نوع ترمینال: بالا (Top terminal)
 • نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
 • جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
 •  ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
 • نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بالا (Top terminal mount)

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل X2P-Y2 را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X2P-Y2
توان Kw 206 کیلووات
قدرت hp 275 اسب
دور rpm 3000 دور
کد کالا 632/0030
تعداد فاز 3 فاز
 کشور سازنده  چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 1HPX4P-Y2

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 1HPX4P-Y2

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y عبارتند از:

 • نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
 • نوع نصب: استریم (Stream)
 • نوع ترمینال: بالا (Top terminal)
 • نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
 • جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
 •  ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
 • نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بالا (Top terminal mount)

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل X4P-Y2 را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X4P-Y2
توان Kw 0.75 کیلووات
قدرت hp 1 اسب
دور rpm 1500 دور
کد کالا 632/0040
تعداد فاز 3 فاز
 کشور سازنده  چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 1.5HPX4P-Y2

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 1.5HPX4P-Y2

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y عبارتند از:

 • نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
 • نوع نصب: استریم (Stream)
 • نوع ترمینال: بالا (Top terminal)
 • نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
 • جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
 •  ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
 • نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بالا (Top terminal mount)

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل X4P-Y2 را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X4P-Y2
توان Kw 1.1 کیلووات
قدرت hp 1.5 اسب
دور rpm 1500 دور
کد کالا 632/0041
تعداد فاز 3 فاز
 کشور سازنده  چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 2HPX4P-Y2

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 2HPX4P-Y2

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y عبارتند از:

 • نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
 • نوع نصب: استریم (Stream)
 • نوع ترمینال: بالا (Top terminal)
 • نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
 • جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
 •  ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
 • نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بالا (Top terminal mount)

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل X2P-Y2 را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X4P-Y2
توان Kw 1.5 کیلووات
قدرت hp 2 اسب
دور rpm 1500 دور
کد کالا 632/0042
تعداد فاز 3 فاز
 کشور سازنده  چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 3HPX4P-Y2

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 3HPX4P-Y2

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y عبارتند از:

 • نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
 • نوع نصب: استریم (Stream)
 • نوع ترمینال: بالا (Top terminal)
 • نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
 • جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
 •  ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
 • نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بالا (Top terminal mount)

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل X4P-Y2 را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X4P-Y2
توان Kw 2.25 کیلووات
قدرت hp 3 اسب
دور rpm 1500 دور
کد کالا 632/0043
تعداد فاز 3 فاز
 کشور سازنده  چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 4HPX4P-Y2

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 4HPX4P-Y2

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y عبارتند از:

 • نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
 • نوع نصب: استریم (Stream)
 • نوع ترمینال: بالا (Top terminal)
 • نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
 • جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
 •  ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
 • نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بالا (Top terminal mount)

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل X4P-Y2 را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X4P-Y2
توان Kw 3 کیلووات
قدرت hp 4 اسب
دور rpm 1500 دور
کد کالا 632/0044
تعداد فاز 3 فاز
 کشور سازنده  چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 5.5HPX4P-Y2

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 5.5HPX4P-Y2

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y عبارتند از:

 • نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
 • نوع نصب: استریم (Stream)
 • نوع ترمینال: بالا (Top terminal)
 • نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
 • جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
 •  ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
 • نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بالا (Top terminal mount)

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل X4P-Y2 را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X4P-Y2
توان Kw 4.1 کیلووات
قدرت hp 5.5 اسب
دور rpm 1500 دور
کد کالا 632/0045
تعداد فاز 3 فاز
 کشور سازنده  چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 7.5HPX4P-Y2

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 7.5HPX4P-Y2

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y عبارتند از:

 • نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
 • نوع نصب: استریم (Stream)
 • نوع ترمینال: بالا (Top terminal)
 • نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
 • جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
 •  ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
 • نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بالا (Top terminal mount)

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل X4P-Y2 را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X4P-Y2
توان Kw 5.5 کیلووات
قدرت hp 7.5 اسب
دور rpm 1500 دور
کد کالا 632/0046
تعداد فاز 3 فاز
 کشور سازنده  چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 10HPX4P-Y2

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 10HPX4P-Y2

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y عبارتند از:

 • نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
 • نوع نصب: استریم (Stream)
 • نوع ترمینال: بالا (Top terminal)
 • نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
 • جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
 •  ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
 • نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بالا (Top terminal mount)

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل X4P-Y2 را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X4P-Y2
توان Kw 7.5 کیلووات
قدرت hp 10 اسب
دور rpm 1500 دور
کد کالا 632/0047
تعداد فاز 3 فاز
 کشور سازنده  چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 15HPX4P-Y2

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 15HPX4P-Y2

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y عبارتند از:

 • نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
 • نوع نصب: استریم (Stream)
 • نوع ترمینال: بالا (Top terminal)
 • نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
 • جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
 •  ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
 • نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بالا (Top terminal mount)

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل X4P-Y2 را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X4P-Y2
توان Kw 11.25 کیلووات
قدرت hp 15 اسب
دور rpm 1500 دور
کد کالا 632/0048
تعداد فاز 3 فاز
 کشور سازنده  چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 20HPX4P-Y2

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 20HPX4P-Y2

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y عبارتند از:

 • نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
 • نوع نصب: استریم (Stream)
 • نوع ترمینال: بالا (Top terminal)
 • نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
 • جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
 •  ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
 • نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بالا (Top terminal mount)

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل X4P-Y2 را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X4P-Y2
توان Kw 15 کیلووات
قدرت hp 20 اسب
دور rpm 1500 دور
کد کالا 632/0049
تعداد فاز 3 فاز
 کشور سازنده  چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 25HPX4P-Y2

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 25HPX4P-Y2

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y عبارتند از:

 • نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
 • نوع نصب: استریم (Stream)
 • نوع ترمینال: بالا (Top terminal)
 • نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
 • جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
 •  ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
 • نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بالا (Top terminal mount)

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل X4P-Y2 را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X4P-Y2
توان Kw 18.75 کیلووات
قدرت hp 25 اسب
دور rpm 1500 دور
کد کالا 632/0050
تعداد فاز 3 فاز
 کشور سازنده  چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 30HPX4P-Y2

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 30HPX4P-Y2

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y عبارتند از:

 • نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
 • نوع نصب: استریم (Stream)
 • نوع ترمینال: بالا (Top terminal)
 • نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
 • جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
 •  ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
 • نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بالا (Top terminal mount)

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل X4P-Y2 را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X4P-Y2
توان Kw 22.5 کیلووات
قدرت hp 30 اسب
دور rpm 1500 دور
کد کالا 632/0051
تعداد فاز 3 فاز
 کشور سازنده  چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 40HPX4P-Y2

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 40HPX4P-Y2

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y عبارتند از:

 • نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
 • نوع نصب: استریم (Stream)
 • نوع ترمینال: بالا (Top terminal)
 • نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
 • جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
 •  ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
 • نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بالا (Top terminal mount)

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل X4P-Y2 را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X4P-Y2
توان Kw 30 کیلووات
قدرت hp 40 اسب
دور rpm 1500 دور
کد کالا 632/0052
تعداد فاز 3 فاز
 کشور سازنده  چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 50HPX4P-Y2

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 50HPX4P-Y2

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y عبارتند از:

 • نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
 • نوع نصب: استریم (Stream)
 • نوع ترمینال: بالا (Top terminal)
 • نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
 • جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
 •  ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
 • نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بالا (Top terminal mount)

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل X4P-Y2 را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X4P-Y2
توان Kw 37.5 کیلووات
قدرت hp 50 اسب
دور rpm 1500 دور
کد کالا 632/0053
تعداد فاز 3 فاز
 کشور سازنده  چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 60HPX4P-Y2

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 60HPX4P-Y2

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y عبارتند از:

 • نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
 • نوع نصب: استریم (Stream)
 • نوع ترمینال: بالا (Top terminal)
 • نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
 • جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
 •  ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
 • نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بالا (Top terminal mount)

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل X4P-Y2 را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X4P-Y2
توان Kw 45 کیلووات
قدرت hp 60 اسب
دور rpm 1500 دور
کد کالا 632/0054
تعداد فاز 3 فاز
 کشور سازنده  چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 75HPX4P-Y2

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 75HPX4P-Y2

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y عبارتند از:

 • نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
 • نوع نصب: استریم (Stream)
 • نوع ترمینال: بالا (Top terminal)
 • نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
 • جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
 •  ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
 • نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بالا (Top terminal mount)

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل X4P-Y2 را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X4P-Y2
توان Kw 56 کیلووات
قدرت hp 75 اسب
دور rpm 1500 دور
کد کالا 632/0055
تعداد فاز 3 فاز
 کشور سازنده  چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 100HPX4P-Y2

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 100HPX4P-Y2

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y عبارتند از:

 • نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
 • نوع نصب: استریم (Stream)
 • نوع ترمینال: بالا (Top terminal)
 • نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
 • جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
 •  ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
 • نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بالا (Top terminal mount)

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل X4P-Y2 را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X4P-Y2
توان Kw 75 کیلووات
قدرت hp 100 اسب
دور rpm 1500 دور
کد کالا 632/0056
تعداد فاز 3 فاز
 کشور سازنده  چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 125HPX4P

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 125HPX4P

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y عبارتند از:

 • نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
 • نوع نصب: استریم (Stream)
 • نوع ترمینال: بالا (Top terminal)
 • نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
 • جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
 •  ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
 • نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بالا (Top terminal mount)

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل X4P-Y2 را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X4P-Y2
توان Kw 93.75
قدرت hp 125 اسب
دور rpm 1500 دور
کد کالا 632/0057
تعداد فاز 3 فاز
 کشور سازنده  چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 150HPX4P-Y2

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 150HPX4P-Y2

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y عبارتند از:

 • نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
 • نوع نصب: استریم (Stream)
 • نوع ترمینال: بالا (Top terminal)
 • نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
 • جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
 •  ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
 • نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بالا (Top terminal mount)

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل X4P-Y2 را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X4P-Y2
توان Kw 112.5 کیلووات
قدرت hp 150 اسب
دور rpm 1500 دور
کد کالا 632/0058
تعداد فاز 3 فاز
 کشور سازنده  چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 180HPX4P-Y2

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 180HPX4P-Y2

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y عبارتند از:

 • نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
 • نوع نصب: استریم (Stream)
 • نوع ترمینال: بالا (Top terminal)
 • نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
 • جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
 •  ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
 • نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بالا (Top terminal mount)

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل X4P-Y2 را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X4P-Y2
توان Kw 135 کیلووات
قدرت hp 180 اسب
دور rpm 1500 دور
کد کالا 632/0060
تعداد فاز 3 فاز
 کشور سازنده  چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 220HPX4P-Y2

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 220HPX4P-Y2

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y عبارتند از:

 • نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
 • نوع نصب: استریم (Stream)
 • نوع ترمینال: بالا (Top terminal)
 • نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
 • جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
 •  ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
 • نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بالا (Top terminal mount)

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل X4P-Y2 را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X4P-Y2
توان Kw 165 کیلووات
قدرت hp 220 اسب
دور rpm 1500 دور
کد کالا 632/0062
تعداد فاز 3 فاز
 کشور سازنده  چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 275HPX4P-Y2

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 275HPX4P-Y2

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y عبارتند از:

 • نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
 • نوع نصب: استریم (Stream)
 • نوع ترمینال: بالا (Top terminal)
 • نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
 • جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
 •  ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
 • نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بالا (Top terminal mount)

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل X4P-Y2 را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X4P-Y2
توان Kw 206 کیلووات
قدرت hp 275 اسب
دور rpm 1500 دور
کد کالا 632/0064
تعداد فاز 3 فاز
 کشور سازنده  چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 1HPX6P-Y2

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 1HPX6P-Y2

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y عبارتند از:

 • نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
 • نوع نصب: استریم (Stream)
 • نوع ترمینال: بالا (Top terminal)
 • نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
 • جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
 •  ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
 • نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بالا (Top terminal mount)

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل X6P-Y2 را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X6P-Y2
توان Kw 0.75 کیلووات
قدرت hp 1 اسب
دور rpm 1000 دور
کد کالا 632/0074
تعداد فاز 3 فاز
 کشور سازنده  چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 1.5HPX6P-Y2

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 1.5HPX6P-Y2

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y عبارتند از:

 • نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
 • نوع نصب: استریم (Stream)
 • نوع ترمینال: بالا (Top terminal)
 • نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
 • جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
 •  ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
 • نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بالا (Top terminal mount)

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل X6P-Y2 را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X6P-Y2
توان Kw 1.1 کیلووات
قدرت hp 1.5 اسب
دور rpm 1000 دور
کد کالا 632/0075
تعداد فاز 3 فاز
 کشور سازنده  چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 2HPX6P-Y2

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 2HPX6P-Y2

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y عبارتند از:

 • نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
 • نوع نصب: استریم (Stream)
 • نوع ترمینال: بالا (Top terminal)
 • نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
 • جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
 •  ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
 • نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بالا (Top terminal mount)

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل X6P-Y2 را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X6P-Y2
توان Kw 1.5 کیلووات
قدرت hp 2 اسب
دور rpm 1000 دور
کد کالا 632/0076
تعداد فاز 3 فاز
 کشور سازنده  چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 3HPX6P-Y2

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 3HPX6P-Y2

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y عبارتند از:

 • نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
 • نوع نصب: استریم (Stream)
 • نوع ترمینال: بالا (Top terminal)
 • نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
 • جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
 •  ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
 • نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بالا (Top terminal mount)

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل X6P-Y2 را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X6P-Y2
توان Kw 2.25
قدرت hp 3 اسب
دور rpm 1000 دور
کد کالا 632/0077
تعداد فاز 3 فاز
 کشور سازنده  چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 4HPX6P-Y2

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 4HPX6P-Y2

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y عبارتند از:

 • نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
 • نوع نصب: استریم (Stream)
 • نوع ترمینال: بالا (Top terminal)
 • نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
 • جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
 •  ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
 • نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بالا (Top terminal mount)

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل X6P-Y2 را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X6P-Y2
توان Kw 3 کیلووات
قدرت hp 4 اسب
دور rpm 1000 دور
کد کالا 632/0078
تعداد فاز 3 فاز
 کشور سازنده  چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 5.5HPX6P-Y2

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 5.5HPX6P-Y2

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y عبارتند از:

 • نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
 • نوع نصب: استریم (Stream)
 • نوع ترمینال: بالا (Top terminal)
 • نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
 • جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
 •  ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
 • نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بالا (Top terminal mount)

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل X6P-Y2 را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X6P-Y2
توان Kw 4.1 کیلوات
قدرت hp 5.5 اسب
دور rpm 1000 دور
کد کالا 632/0079
تعداد فاز 3 فاز
 کشور سازنده  چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 7.5HPX6P-Y2

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 7.5HPX6P-Y2

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y عبارتند از:

 • نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
 • نوع نصب: استریم (Stream)
 • نوع ترمینال: بالا (Top terminal)
 • نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
 • جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
 •  ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
 • نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بالا (Top terminal mount)

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل X6P-Y2 را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X6P-Y2
توان Kw 6 کیلووات
قدرت hp 7.5 اسب
دور rpm 1000 دور
کد کالا 632/0080
تعداد فاز 3 فاز
 کشور سازنده  چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 10HPX6P-Y2

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 10HPX6P-Y2

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y عبارتند از:

 • نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
 • نوع نصب: استریم (Stream)
 • نوع ترمینال: بالا (Top terminal)
 • نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
 • جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
 •  ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
 • نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بالا (Top terminal mount)

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل X6P-Y2 را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X6P-Y2
توان Kw 8 کیلووات
قدرت hp 10 اسب
دور rpm 1000 دور
کد کالا 632/0081
تعداد فاز 3 فاز
 کشور سازنده  چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 15HPX6P-Y2

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 15HPX6P-Y2

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y عبارتند از:

 • نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
 • نوع نصب: استریم (Stream)
 • نوع ترمینال: بالا (Top terminal)
 • نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
 • جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
 •  ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
 • نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بالا (Top terminal mount)

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل X6P-Y2 را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X6P-Y2
توان Kw 12 کیلووات
قدرت hp 15 اسب
دور rpm 1000 دور
کد کالا 632/0082
تعداد فاز 3 فاز
 کشور سازنده  چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 20HPX6P-Y2

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 20HPX6P-Y2

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y عبارتند از:

 • نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
 • نوع نصب: استریم (Stream)
 • نوع ترمینال: بالا (Top terminal)
 • نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
 • جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
 •  ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
 • نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بالا (Top terminal mount)

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل X6P-Y2 را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X6P-Y2
توان Kw 15 کیلووات
قدرت hp 20 اسب
دور rpm 1000 دور
کد کالا 632/0083
تعداد فاز 3 فاز
 کشور سازنده  چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 25HPX6P-Y2

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 25HPX6P-Y2

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y عبارتند از:

 • نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
 • نوع نصب: استریم (Stream)
 • نوع ترمینال: بالا (Top terminal)
 • نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
 • جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
 •  ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
 • نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بالا (Top terminal mount)

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل X6P-Y2 را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X6P-Y2
توان Kw 19 کیلووات
قدرت hp 25 اسب
دور rpm 1000 دور
کد کالا 632/0084
تعداد فاز 3 فاز
 کشور سازنده  چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 30HPX6P-Y2

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 30HPX6P-Y2

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y عبارتند از:

 • نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
 • نوع نصب: استریم (Stream)
 • نوع ترمینال: بالا (Top terminal)
 • نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
 • جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
 •  ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
 • نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بالا (Top terminal mount)

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل X6P-Y2 را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X6P-Y2
توان Kw 23 کیلووات
قدرت hp 30 اسب
دور rpm 1000 دور
کد کالا 632/0085
تعداد فاز 3 فاز
 کشور سازنده  چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 40HPX6P-Y2

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 40HPX6P-Y2

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y عبارتند از:

 • نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
 • نوع نصب: استریم (Stream)
 • نوع ترمینال: بالا (Top terminal)
 • نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
 • جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
 •  ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
 • نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بالا (Top terminal mount)

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل X6P-Y2 را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X6P-Y2
توان Kw 30 کیلووات
قدرت hp 40 اسب
دور rpm 1000 دور
کد کالا 632/0086
تعداد فاز 3 فاز
 کشور سازنده  چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 50HPX6P-Y2

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 50HPX6P-Y2

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y عبارتند از:

 • نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
 • نوع نصب: استریم (Stream)
 • نوع ترمینال: بالا (Top terminal)
 • نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
 • جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
 •  ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
 • نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بالا (Top terminal mount)

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل X6P-Y2 را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X6P-Y2
توان Kw 38 کیلووات
قدرت hp 50 اسب
دور rpm 1000 دور
کد کالا 632/0087
تعداد فاز 3 فاز
 کشور سازنده  چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 60HPX6P-Y2

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 60HPX6P-Y2

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y عبارتند از:

 • نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
 • نوع نصب: استریم (Stream)
 • نوع ترمینال: بالا (Top terminal)
 • نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
 • جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
 •  ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
 • نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بالا (Top terminal mount)

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل X6P-Y2 را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X6P-Y2
توان Kw 45 کیلووات
قدرت hp 60 اسب
دور rpm 1000 دور
کد کالا 632/0088
تعداد فاز 3 فاز
 کشور سازنده  چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 75HPX6P-Y2

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 75HPX6P-Y2

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y عبارتند از:

 • نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
 • نوع نصب: استریم (Stream)
 • نوع ترمینال: بالا (Top terminal)
 • نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
 • جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
 •  ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
 • نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بالا (Top terminal mount)

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل X6P-Y2 را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X6P-Y2
توان Kw 56 کیلووات
قدرت hp 75 اسب
دور rpm 1000 دور
کد کالا 632/0089
تعداد فاز 3 فاز
 کشور سازنده  چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 100HPX6P-Y2

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 100HPX6P-Y2

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y عبارتند از:

 • نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
 • نوع نصب: استریم (Stream)
 • نوع ترمینال: بالا (Top terminal)
 • نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
 • جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
 •  ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
 • نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بالا (Top terminal mount)

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل X6P-Y2 را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X6P-Y2
توان Kw 75 کیلووات
قدرت hp 100 اسب
دور rpm 1000 دور
کد کالا 632/0090
تعداد فاز 3 فاز
 کشور سازنده  چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 125HPX6P-Y2

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 125HPX6P-Y2

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y عبارتند از:

 • نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
 • نوع نصب: استریم (Stream)
 • نوع ترمینال: بالا (Top terminal)
 • نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
 • جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
 •  ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
 • نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بالا (Top terminal mount)

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل X6P-Y2 را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X6P-Y2
توان Kw 94 کیلووات
قدرت hp 125 اسب
دور rpm 1000 دور
کد کالا 632/0091
تعداد فاز 3 فاز
 کشور سازنده  چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 150HPX6P-Y2

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 150HPX6P-Y2

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y عبارتند از:

 • نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
 • نوع نصب: استریم (Stream)
 • نوع ترمینال: بالا (Top terminal)
 • نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
 • جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
 •  ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
 • نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بالا (Top terminal mount)

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل X6P-Y2 را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X6P-Y2
توان Kw 112 کیلووات
قدرت hp 150 اسب
دور rpm 1000 دور
کد کالا 632/0092
تعداد فاز 3 فاز
 کشور سازنده  چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 180HPX6P-Y2

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 180HPX6P-Y2

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y عبارتند از:

 • نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
 • نوع نصب: استریم (Stream)
 • نوع ترمینال: بالا (Top terminal)
 • نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
 • جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
 •  ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
 • نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بالا (Top terminal mount)

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل X6P-Y2 را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X6P-Y2
توان Kw 135 کیلووات
قدرت hp 180 اسب
دور rpm 1000 دور
کد کالا 632/0094
تعداد فاز 3 فاز
 کشور سازنده  چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 220HPX6P-Y2

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 220HPX6P-Y2

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 220HPX6P-Y2 عبارتند از:

 • نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
 • نوع نصب: استریم (Stream)
 • نوع ترمینال: بالا (Top terminal)
 • نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
 • جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
 •  ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
 • نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بالا (Top terminal mount)

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل X6P-Y2 را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X6P-Y2
توان Kw 165 کیلووات
قدرت hp 220 اسب
دور rpm 1000 دور
کد کالا 632/0096
تعداد فاز 3 فاز
 کشور سازنده  چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 275HPX6P-Y2 

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 275HPX6P-Y2 

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 2-Y مدل 275HPX6P-Y2 عبارتند از:

 • نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
 • نوع نصب: استریم (Stream)
 • نوع ترمینال: بالا (Top terminal)
 • کلاس حفاظت: IP (Ingress Protection) به شماره‌ی X، که می‌تواند بر اساس نوع موتور و شرایط کاری متفاوت باشد.
 • مدل: 275HPX6P-Y2
 • توان: 275 اسب‌بخار (Horsepower)
 • تعداد پل‌ها: 6 پل (6P)
 • نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
 • جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
 •  ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
 • نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بالا (Top terminal mount)

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل X6P-Y2 را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X6P-Y2
توان Kw 206 کیلووات
قدرت hp 275 اسب
دور rpm 1000 دور
کد کالا 632/0098
تعداد فاز 3 فاز
 کشور سازنده  چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 3-Y مدل 1HPX2P-Y3 

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 3-Y مدل 1HPX2P-Y3 

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 3-Y عبارتند از:

 • نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
 • نوع نصب: استریم (Stream)
 • نوع ترمینال: بالا (Top terminal)
 • نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
 • جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
 •  ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
 • نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بالا (Top terminal mount)

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل X2P-Y3 را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل  3-Y
توان Kw 0.75 کیلووات
قدرت hp 1 اسب
دور rpm 3000 دور
کد کالا 633/0006
تعداد فاز 3 فاز
 کشور سازنده  چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 3-Y مدل 1.5HPX2P-Y3 

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 3-Y مدل 1.5HPX2P-Y3 

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 3-Y عبارتند از:

 • نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
 • نوع نصب: استریم (Stream)
 • نوع ترمینال: بالا (Top terminal)
 • نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
 • جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
 •  ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
 • نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بالا (Top terminal mount)

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل X2P-Y3 را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل  3-Y
توان Kw 1.1 کیلووات
قدرت hp 1.5 اسب
دور rpm 3000 دور
کد کالا 633/0007
تعداد فاز 3 فاز
 کشور سازنده  چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 3-Y مدل 2HPX2P-Y3

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 3-Y مدل 2HPX2P-Y3

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 3-Y عبارتند از:

 • نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
 • نوع نصب: استریم (Stream)
 • نوع ترمینال: بالا (Top terminal)
 • نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
 • جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
 •  ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
 • نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بالا (Top terminal mount)

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل X2P-Y3 را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل  3-Y
توان Kw 1.50 کیلووات
قدرت hp 2 اسب
دور rpm 3000 دور
کد کالا 633/0008
تعداد فاز 3 فاز
 کشور سازنده  چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 3-Y مدل 3HPX2P-Y3

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 3-Y مدل 3HPX2P-Y3

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 3-Y عبارتند از:

 • نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
 • نوع نصب: استریم (Stream)
 • نوع ترمینال: بالا (Top terminal)
 • نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
 • جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
 •  ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
 • نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بالا (Top terminal mount)

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل X2P-Y3 را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل  3-Y
توان Kw 2.2 کیلووات
قدرت hp 3 اسب
دور rpm 3000 دور
کد کالا 633/0009
تعداد فاز 3 فاز
 کشور سازنده  چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 3-Y مدل 4HPX2P-Y3

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 3-Y مدل 4HPX2P-Y3

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 3-Y عبارتند از:

 • نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
 • نوع نصب: استریم (Stream)
 • نوع ترمینال: بالا (Top terminal)
 • نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
 • جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
 •  ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
 • نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بالا (Top terminal mount)

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل X2P-Y3 را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل  3-Y
توان Kw 3 کیلووات
قدرت hp 4 اسب
دور rpm 3000 دور
کد کالا 633/0010
تعداد فاز 3 فاز
 کشور سازنده  چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 3-Y مدل 5.5HPX2P-Y3

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 3-Y مدل 5.5HPX2P-Y3

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 3-Y عبارتند از:

 • نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
 • نوع نصب: استریم (Stream)
 • نوع ترمینال: بالا (Top terminal)
 • نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
 • جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
 •  ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
 • نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بالا (Top terminal mount)

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل X2P-Y3 را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل  3-Y
توان Kw 4.1 کیلووات
قدرت hp 5.5 اسب
دور rpm 3000 دور
کد کالا 633/0011
تعداد فاز 3 فاز
 کشور سازنده  چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 3-Y مدل 7.5HPX2P-Y3

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 3-Y مدل 7.5HPX2P-Y3

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 3-Y عبارتند از:

 • نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
 • نوع نصب: استریم (Stream)
 • نوع ترمینال: بالا (Top terminal)
 • نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
 • جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
 •  ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
 • نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بالا (Top terminal mount)

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل X2P-Y3 را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل  3-Y
توان Kw 5.5 کیلووات
قدرت hp 7.5 اسب
دور rpm 3000 دور
کد کالا 633/0012
تعداد فاز 3 فاز
 کشور سازنده  چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 3-Y مدل 10HPX2P-Y3

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 3-Y مدل 10HPX2P-Y3

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 3-Y عبارتند از:

 • نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
 • نوع نصب: استریم (Stream)
 • نوع ترمینال: بالا (Top terminal)
 • نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
 • جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
 •  ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
 • نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بالا (Top terminal mount)

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل X2P-Y3 را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل  3-Y
توان Kw 7.50 کیلووات
قدرت hp 10 اسب
دور rpm 3000 دور
کد کالا 633/0013
تعداد فاز 3 فاز
 کشور سازنده  چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 3-Y مدل 15HPX2P-Y3

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 3-Y مدل 15HPX2P-Y3

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 3-Y عبارتند از:

 • نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
 • نوع نصب: استریم (Stream)
 • نوع ترمینال: بالا (Top terminal)
 • نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
 • جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
 •  ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
 • نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بالا (Top terminal mount)

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل X2P-Y3 را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل  3-Y
توان Kw 11 کیلووات
قدرت hp 15 اسب
دور rpm 3000 دور
کد کالا 633/0014
تعداد فاز 3 فاز
 کشور سازنده  چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 3-Y مدل 20HPX2P-Y3

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 3-Y مدل 20HPX2P-Y3

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 3-Y عبارتند از:

 • نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
 • نوع نصب: استریم (Stream)
 • نوع ترمینال: بالا (Top terminal)
 • نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
 • جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
 •  ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
 • نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بالا (Top terminal mount)

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل X2P-Y3 را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل  3-Y
توان Kw 15 کیلووات
قدرت hp 20 اسب
دور rpm 3000 دور
کد کالا 633/0015
تعداد فاز 3 فاز
 کشور سازنده  چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 3-Y مدل 25HPX2P-Y3

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 3-Y مدل 25HPX2P-Y3

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 3-Y عبارتند از:

 • نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
 • نوع نصب: استریم (Stream)
 • نوع ترمینال: بالا (Top terminal)
 • نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
 • جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
 •  ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
 • نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بالا (Top terminal mount)

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل X2P-Y3 را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل  3-Y
توان Kw 18.65 کیلووات
قدرت hp 25 اسب
دور rpm 3000 دور
کد کالا 633/0016
تعداد فاز 3 فاز
 کشور سازنده  چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 3-Y مدل 30HPX2P-Y3

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 3-Y مدل 30HPX2P-Y3

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 3-Y عبارتند از:

 • نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
 • نوع نصب: استریم (Stream)
 • نوع ترمینال: بالا (Top terminal)
 • نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
 • جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
 •  ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
 • نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بالا (Top terminal mount)

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل X2P-Y3 را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل  3-Y
توان Kw 22 کیلووات
قدرت hp 30 اسب
دور rpm 3000 دور
کد کالا 633/0017
تعداد فاز 3 فاز
 کشور سازنده  چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 3-Y مدل 40HPX2P-Y3

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 3-Y مدل 40HPX2P-Y3

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 3-Y عبارتند از:

 • نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
 • نوع نصب: استریم (Stream)
 • نوع ترمینال: بالا (Top terminal)
 • نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
 • جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
 •  ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
 • نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بالا (Top terminal mount)

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل X2P-Y3 را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل  3-Y
توان Kw 30 کیلووات
قدرت hp 40 اسب
دور rpm 3000 دور
کد کالا 633/0018
تعداد فاز 3 فاز
 کشور سازنده  چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 3-Y مدل 50HPX2P-Y3

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 3-Y مدل 50HPX2P-Y3

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 3-Y عبارتند از:

 • نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
 • نوع نصب: استریم (Stream)
 • نوع ترمینال: بالا (Top terminal)
 • نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
 • جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
 •  ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
 • نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بالا (Top terminal mount)

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل X2P-Y3 را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل  3-Y
توان Kw 37 کیلووات
قدرت hp 50 اسب
دور rpm 3000 دور
کد کالا 633/0019
تعداد فاز 3 فاز
 کشور سازنده  چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 3-Y مدل 60HPX2P-Y3

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 3-Y مدل 60HPX2P-Y3

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 3-Y عبارتند از:

 • نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
 • نوع نصب: استریم (Stream)
 • نوع ترمینال: بالا (Top terminal)
 • نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
 • جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
 •  ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
 • نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بالا (Top terminal mount)

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل X2P-Y3 را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل  3-Y
توان Kw 44.74 کیلووات
قدرت hp 60 اسب
دور rpm 3000 دور
کد کالا 633/0020
تعداد فاز 3 فاز
 کشور سازنده  چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 3-Y مدل 75HPX2P-Y3

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 3-Y مدل 75HPX2P-Y3

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 3-Y عبارتند از:

 • نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
 • نوع نصب: استریم (Stream)
 • نوع ترمینال: بالا (Top terminal)
 • نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
 • جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
 •  ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
 • نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بالا (Top terminal mount)

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل X2P-Y3 را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X2P
توان Kw 55 کیلووات
قدرت hp 75 اسب
دور rpm 3000 دور
کد کالا 633/0021
تعداد فاز 3 فاز
 کشور سازنده  چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 3-Y مدل 100HPX2P-Y3

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 3-Y مدل 100HPX2P-Y3

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 3-Y عبارتند از:

 • نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
 • نوع نصب: استریم (Stream)
 • نوع ترمینال: بالا (Top terminal)
 • نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
 • جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
 •  ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
 • نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بالا (Top terminal mount)

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل X2P-Y3 را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X2P
توان Kw 74 کیلووات
قدرت hp 100 اسب
دور rpm 3000 دور
کد کالا 633/0022
تعداد فاز 3 فاز
 کشور سازنده  چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 3-Y مدل 125HPX2P-Y3

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 3-Y مدل 125HPX2P-Y3

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 3-Y عبارتند از:

 • نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
 • نوع نصب: استریم (Stream)
 • نوع ترمینال: بالا (Top terminal)
 • نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
 • جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
 •  ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
 • نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بالا (Top terminal mount)

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل X2P-Y3 را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X2P
توان Kw 93 کیلووات
قدرت hp 125 اسب
دور rpm 3000 دور
کد کالا 633/0023
تعداد فاز 3 فاز
 کشور سازنده  چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 3-Y مدل 150HPX2P-Y3

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 3-Y مدل 150HPX2P-Y3

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 3-Y عبارتند از:

 • نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
 • نوع نصب: استریم (Stream)
 • نوع ترمینال: بالا (Top terminal)
 • نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
 • جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
 •  ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
 • نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بالا (Top terminal mount)

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل X2P-Y3 را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X2P
توان Kw 111 کیلووات
قدرت hp 150 اسب
دور rpm 3000 دور
کد کالا 633/0024
تعداد فاز 3 فاز
 کشور سازنده  چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 3-Y مدل 180HPX2P-Y3

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 3-Y مدل 180HPX2P-Y3

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 3-Y عبارتند از:

 • نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
 • نوع نصب: استریم (Stream)
 • نوع ترمینال: بالا (Top terminal)
 • نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
 • جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
 •  ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
 • نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بالا (Top terminal mount)

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل X2P-Y3 را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X2P
توان Kw 134 کیلووات
قدرت hp 180 اسب
دور rpm 3000 دور
کد کالا 633/0026
تعداد فاز 3 فاز
 کشور سازنده  چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 3-Y مدل 220HPX2P-Y3

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 3-Y مدل 220HPX2P-Y3

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 3-Y عبارتند از:

 • نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
 • نوع نصب: استریم (Stream)
 • نوع ترمینال: بالا (Top terminal)
 • نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
 • جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
 •  ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
 • نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بالا (Top terminal mount)

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل X2P-Y3 را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X2P
توان Kw 164 کیلووات
قدرت hp 220 اسب
دور rpm 3000 دور
کد کالا 633/0028
تعداد فاز 3 فاز
 کشور سازنده  چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 3-Y مدل 275HPX2P-Y3

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 3-Y مدل 275HPX2P-Y3

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 3-Y عبارتند از:

 • نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
 • نوع نصب: استریم (Stream)
 • نوع ترمینال: بالا (Top terminal)
 • نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
 • جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
 •  ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
 • نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بالا (Top terminal mount)

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل X2P-Y3 را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X2P
توان Kw 205 کیلووات
قدرت hp 275 اسب
دور rpm 3000 دور
کد کالا 633/0030
تعداد فاز 3 فاز
 کشور سازنده  چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 3-Y مدل 1HPX4P-Y3

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 3-Y مدل 1HPX4P-Y3

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 3-Y عبارتند از:

 • نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
 • نوع نصب: استریم (Stream)
 • نوع ترمینال: بالا (Top terminal)
 • نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
 • جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
 •  ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
 • نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بالا (Top terminal mount)

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل X4P-Y3 را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X4P
توان Kw 0.75 کیلووات
قدرت hp 1 اسب
دور rpm 1500 دور
کد کالا 633/0040
تعداد فاز 3 فاز
 کشور سازنده  چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 3-Y مدل 1.5HPX4P-Y3

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 3-Y مدل 1.5HPX4P-Y3

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 3-Y عبارتند از:

 • نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
 • نوع نصب: استریم (Stream)
 • نوع ترمینال: بالا (Top terminal)
 • نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
 • جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
 •  ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
 • نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بالا (Top terminal mount)

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل X4P-Y3 را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X4P
توان Kw 1.1 کیلووات
قدرت hp 1.5 اسب
دور rpm 1500 دور
کد کالا 633/0041
تعداد فاز 3 فاز
 کشور سازنده  چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 3-Y مدل 2HPX4P-Y3

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 3-Y مدل 2HPX4P-Y3

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 3-Y عبارتند از:

 • نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
 • نوع نصب: استریم (Stream)
 • نوع ترمینال: بالا (Top terminal)
 • نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
 • جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
 •  ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
 • نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بالا (Top terminal mount)

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل X4P-Y3 را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X4P
توان Kw 1.50 کیلووات
قدرت hp 2 اسب
دور rpm 1500 دور
کد کالا 633/0042
تعداد فاز 3 فاز
 کشور سازنده  چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 3-Y مدل 3HPX4P-Y3

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 3-Y مدل 3HPX4P-Y3

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 3-Y عبارتند از:

 • نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
 • نوع نصب: استریم (Stream)
 • نوع ترمینال: بالا (Top terminal)
 • نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
 • جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
 •  ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
 • نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بالا (Top terminal mount)

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل X4P-Y3 را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X4P
توان Kw 2.2 کیلووات
قدرت hp 3 اسب
دور rpm 1500 دور
کد کالا 633/0043
تعداد فاز 3 فاز
 کشور سازنده  چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 3-Y مدل 4HPX4P-Y3

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 3-Y مدل 4HPX4P-Y3

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 3-Y عبارتند از:

 • نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
 • نوع نصب: استریم (Stream)
 • نوع ترمینال: بالا (Top terminal)
 • نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
 • جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
 •  ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
 • نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بالا (Top terminal mount)

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل X4P-Y3 را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X4P
توان Kw 3 کیلووات
قدرت hp 4 اسب
دور rpm 1500 دور
کد کالا 633/0044
تعداد فاز 3 فاز
 کشور سازنده  چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 3-Y مدل 5.5HPX4P-Y3

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 3-Y مدل 5.5HPX4P-Y3

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 3-Y عبارتند از:

 • نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
 • نوع نصب: استریم (Stream)
 • نوع ترمینال: بالا (Top terminal)
 • نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
 • جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
 •  ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
 • نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بالا (Top terminal mount)

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل X4P-Y3 را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X4P
توان Kw 4 کیلووات
قدرت hp 5.5 اسب
دور rpm 1500 دور
کد کالا 633/0045
تعداد فاز 3 فاز
 کشور سازنده  چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 3-Y مدل 7.5HPX4P-Y3

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 3-Y مدل 7.5HPX4P-Y3

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 3-Y عبارتند از:

 • نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
 • نوع نصب: استریم (Stream)
 • نوع ترمینال: بالا (Top terminal)
 • نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
 • جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
 •  ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
 • نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بالا (Top terminal mount)

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل X4P-Y3 را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X4P
توان Kw 5.5 کیلووات
قدرت hp 7.5 اسب
دور rpm 1500 دور
کد کالا 633/0046
تعداد فاز 3 فاز
 کشور سازنده  چین

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 3-Y مدل 10HPX4P-Y3

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 3-Y مدل 10HPX4P-Y3

مشخصات فنی الکتروموتور سه فاز استریم ترمینال بالا 3-Y عبارتند از:

 • نوع موتور: الکتروموتور سه فاز
 • نوع نصب: استریم (Stream)
 • نوع ترمینال: بالا (Top terminal)
 • نوع فازها: سه فاز (Three-phase)
 • جریان نامی: مقدار جریان نامی در ولتاژ و توان مشخص نشده است.
 •  ولتاژ نامی: مقدار ولتاژ نامی در جهت سه فاز مشخص نشده است.
 • نوع مونتاژ: نصب با استفاده از ترمینال بالا (Top terminal mount)

در جدول زیر مشخصات فنی الکتروموتور استریم مدل X4P-Y3 را مشاهده میکنید.

کاتالوگ  الکتروموتور استریم 
برند Stream
مدل X4P
توان Kw 7.4 کیلووات
قدرت hp 10 اسب
دور rpm 1500 دور
کد کالا 633/0047
تعداد فاز 3 فاز
 کشو