شرکت بازرگانی مهندسی آبادیزل

الکتروموتور چینی STREAM

مشخصات الکتروموتور های STREAM صنعتی

پمپ های چینی استیرم دارای ویژگی های خاصی می باشند که در بخش های مختلف قابل استفاده می باشند و به همین دلیل کاربرد های فراوانی دارند.

الکتروموتور چینی

لیست قیمت الکتروموتورهاي سه فاز مارك Stream ساخت چین (سریY)

توان HP توان KW Pole 2 Pole 4 pole 6
1 0.75 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
1.5 1.1 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
2 1.5 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
3 2.2 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
4 3 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
5.5 4 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
7.5 5.5 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
10 7.5 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
15 11 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
20 15 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
25 18.5 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
30 22 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
40 30 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
50 37 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
60 45 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
75 55 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
100 75 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
125 90 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
150 110 تماس بگیرید
175 132 تماس بگیرید
220 160 تماس بگیرید
275 200 تماس بگیرید

لیست قیمت الکتروموتورهاي تکفاز مارك ساخت چین (سریYCA)

Pole 4 Pole 2 توان HP توان KW
تماس بگیرید تماس بگیرید 0.5 0.37
تماس بگیرید تماس بگیرید 0.75 0.55
تماس بگیرید تماس بگیرید 1 0.75
تماس بگیرید تماس بگیرید 1.5 1.1
تماس بگیرید تماس بگیرید 2 1.5
تماس بگیرید تماس بگیرید 3 2.2

لیست قیمت الکتروموتورهاي سه فاز مارك Stream ساخت چین (سریY2)

Pole 6 Pole 4 Pole 2 توان HP توان KW
تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید 1 0.75
تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید 1.5 1.1
تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید 2 1.5
تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید 3 2.2
تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید 4 3
تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید 5.5 4
تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید 7.5 5.5
تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید 10 7.5
تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید 15 11
تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید 20 15
تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید 25 18.5
تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید 30 22
تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید 40 30
تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید 50 37
تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید 60 45
تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید 75 55
تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید 100 75
تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید 125 90
تماس بگیرید 150 110
تماس بگیرید 175 132
تماس بگیرید 220 160
تماس بگیرید 275 200

لیست قیمت الکتروموتورهاي تکفاز مارك ساخت چین (سریYCA)

Pole 4 Pole 2 توان HP توان KW
تماس بگیرید تماس بگیرید 0.5 0.37
تماس بگیرید تماس بگیرید 0.75 0.55
تماس بگیرید تماس بگیرید 1 0.75
تماس بگیرید تماس بگیرید 1.5 1.1
تماس بگیرید تماس بگیرید 2 1.5
تماس بگیرید تماس بگیرید 3 2.2

لیست قیمت الکتروموتورهاي سه فاز مارك Stream ساخت چین (سری Y3)

توان KW توان HP Pole 6 Pole 4 Pole 2
0.75 1 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
1.1 1.5 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
1.5 2 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
2.2 3 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
3 4 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
4 5.5 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
5.5 7.5 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
7.5 10 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
11 15 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
15 20 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
18.5 25 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
22 30 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
30 40 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
37 50 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
45 60 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
55 75 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
75 100 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
90 125 تماس بگیرید تماس بگیرید تماس بگیرید
110 150 تماس بگیرید
132 175 تماس بگیرید
160 220 تماس بگیرید
200 275 تماس بگیرید

لیست قیمت الکتروموتور های پوسته آلمینیوم با برند Cooper - سه فاز - 1500 RPM

توان KW توان HP B34 B35
0.09 1.8 تماس بگیرید
0.12 1.6 تماس بگیرید
0.18 1.4 تماس بگیرید
0.25 1.3 تماس بگیرید
0.37 1.2 تماس بگیرید تماس بگیرید
0.55 3.4
0.75 1 تماس بگیرید تماس بگیرید
1.1 1.5 تماس بگیرید تماس بگیرید
1.5 2 تماس بگیرید تماس بگیرید
2.2 3 تماس بگیرید
3 4 تماس بگیرید
4 5.5 تماس بگیرید
5.5 7.5 تماس بگیرید
7.5 10 تماس بگیرید
11 15 تماس بگیرید

لیست قیمت الکتروموتور های پوسته آلمینیوم با برند Cooper - سه فاز - 3000 RPM

توان KW توان HP B35 B34
0.09 1.8
0.12 1.6
0.18 1.4 تماس بگیرید
0.25 1.3
0.37 1.2 تماس بگیرید تماس بگیرید
0.55 3.4
0.75 1 تماس بگیرید تماس بگیرید
1.1 1.5 تماس بگیرید تماس بگیرید
1.5 2 تماس بگیرید تماس بگیرید
2.2 3 تماس بگیرید تماس بگیرید
3 4 تماس بگیرید
4 5.5 تماس بگیرید
5.5 7.5
7.5 10
11 15

لیست قیمت الکتروموتور های پوسته آلمینیوم با برند Cooper - تک فاز - 1500 RPM

توان KW توان HP B35 B34
0.09 1.8
0.12 1.6
0.18 1.4 تماس بگیرید
0.25 1.3
0.37 1.2 تماس بگیرید
0.55 3.4
0.75 1 تماس بگیرید
1.1 1.5 تماس بگیرید
1.5 2 تماس بگیرید تماس بگیرید
2.2 3 تماس بگیرید
3 4
4 5.5
5.5 7.5
7.5 10
11 15

لیست قیمت الکتروموتور های پوسته آلمینیوم با برند Cooper - تک فاز - 3000 RPM

توان HP توان KW B35 B34
1.8 0.09
1.6 0.12
1.4 0.18
1.3 0.25
1.2 0.37 تماس بگیرید تماس بگیرید
3.4 0.55 تماس بگیرید
1 0.75 تماس بگیرید
1.5 1.1 تماس بگیرید
2 1.5 تماس بگیرید
3 2.2 تماس بگیرید
4 3
5.5 4
7.5 5.5
10 7.5
15 11

لیست قیمت الکتروموتور های پوسته آلمینیوم با برند Cooper - سه فاز - 1000 RPM

توان KW توان HP B35 B34
0.09 1.8
0.12 1.6
0.18 1.4
0.25 1.3
0.37 1.2 تماس بگیرید تماس بگیرید
0.55 3.4 تماس بگیرید
0.75 1 تماس بگیرید
1.1 1.5 تماس بگیرید
1.5 2 تماس بگیرید
2.2 3 تماس بگیرید
3 4
4 5.5
5.5 7.5
7.5 10
11 15

الکتروموتور ماشینی است که انرژی الکتریکی را به انرژی مکانیکی تبدیل می کند. موتورهای القایی  انواع و اقسام مختلفی دارند. الکتروموتورها قلب اغلب صنایع هستند و چرخ های صنایع مختلف را به حرکت می اندازند. الکتروموتورها را میتوان در دستگاه های مختلفی مشاهده کرد. از الکتروموتور یک چرخ خیاطی تا الکتروموتورهای عظیم در کارخانه ها.

الکتروموتور چینی استریم

شرکت استریم تولید کننده انواع الکتروموتورهای سه فاز و تکفاز و ... یک از شرکت های معتبر در زمینه تولید انواع الکتروموتور میباشد. این شرکت علاوه بر اینکه در زمینه تکنولوژی الکتروموتور پیشرو بوده در زمینه طراحی بدنه الکتروموتورها نیز قدم های بزرگی برداشته است. شرکت های متعددی در سرتاسر دنیا محصولات شرکت Stream را عرضه می کنند. و گستردگی فروش محصولات شرکت استریم خود گویای میزان مقبولیت الکتروموتورهای این شرکت در میان صاحبان صنایع در سرتاسر دنیا است. پرفروش ترین محصولات شرکت استریم در زمینه الکتروموتورها، الکتروموتورهای سه فاز میباشد. این شرکت محصولات خود را در سری های مختلفی عرضه می کند از معروفترین سری محصولات این شرکت میتوان به سری Y و سری YCA میباشد. شرکت استریم بدنه الکتروموتورهای تولید خود را به صورت Design engine: number کد بندی میکند.

چرا الکتروموتورهای چینی استریم ؟

تنوع بالای محصولات که به هر صاحب صنعتی کمک می کند که بتواند محصولی مناسب با نیاز خود چه از نظر توان خروجی موتور و چه از نظر بودجه و هزینه خرید، انتخاب کند. کیفیت بسیار بالا و همآهنگ با شرایط ایران، چین برای کشورهای مختلفی صادرات انجام میدهد. هنگامیکه با دستگاهی مانند الکتروموتور روبرو هستید. تولید دستگاه بر اساس شرایط کشور دریافت کننده کالای شما بسیار مهم است. در اروپای غربی الکتریسیته به صورت استیبل عرضه شده و شرکت ارائه دهنده خدمات برق شهری و صنعتی متعهد می گردد که نوسان برقی در سیستم و شبکه صورت نگیرد. اما چنین تعهدی در کشور ما و بسیاری از کشورهای خاور میانه و یا آسیای شرقی وجود ندارد. بنابراین الکتروموتور باید بتواند بدون مشکل در این شرایط به فعالیت خود ادامه دهد. طول عمر موتور در شرایط سخت کار و بار زیاد تا میزان قابل قبولی ثابت بماند. شرکت استریم با توجه به دانش فنی این شرکت در زمینه تولید الکتروموتور برای کار در شرایط سخت با انواع مشکلاتی که یک الکتروموتور در یک کشور جهان سوم با آن ممکن است روبرو شود.. آشنا است و با طراحی دقیق این دستگاه برای کار در این شرایط باعث شده است که بسیاری از کشور ها خواستار واردات محصولات این شرکت باشند. شما می توانید با کلیک روی لینک زیر از محصولات دیگر و قیمت الکتروموتور آبا دیزل نیز دیدن کنید.

مشخصات فنی
مطالب مرتبط
تلفات الکتروموتور ها
امروزه یکی از مهم ترین انرژی های مورد استفاده بشر انرژی الکتریسیته می باشد. با تبدیل انرژی الکتریسیته می توان انرژی های مختلف نظیر انرژی های گرمایی و مکانیکی و مورد نیاز زندگی را به دست آورد. تبدیل این انرژی به وسیله تجهیزات مختلفی صورت می گیرد.