شرکت بازرگانی مهندسی آبادیزل

موتور گیربکس ایلماز

موتور گیربکس ایلماز yilmaz

قطر سوراخ mm مدل Type دور جدید rpm دور rpm قدرت kw
35 KR203-71M/4C 15 14 0.37
30 KR103-71M/4C 23 22 0.37
30 KR103-71M/4C 32 32 0.37
20 KR003-71M/4C 60 59 0.37
20 KR002-71M/4C 97 95 0.37
35 KR273-80M/6B 11 11 0.55
30 KR102-80M/4B 68 66 0.55
35 KR273-80M/4C 15 14 0.75
35 KR273-80M/4C 21 20 0.75
35 KR203-80M/4C 33 32 0.75
30 KR102-80M/4C 68 66 0.75
30 KR102-80M4C 99 96 0.75
40 KR373-90S/4B 15 14 1.1
40 KR373-90S/4B 19 18 1.1
35 KR273-90S/4B 25 24 1.1
35 KR203-90S/4B 38 37 1.1
30 KR102-90S/4B 99 96 1.1
50 KR473-90L/4C 11 10 1.5
40 KR373-90L/4C 21 20 1.5
35 KR273-90L/4C 33 32 1.5
35 KR273-90L/4C 48 46 1.5
35 KR202-90L/4C 61 59 1.5
35 KR202-90L/4C 83 80 1.5
35 KR202-90L/4C 101 98 1.5
35 KR202-90L/4C 137 132 1.5
50 KR473-100L/4B 19 18 2.2
40 KR373-100L/4B 24 23 2.2
40 KR373-100L/4B 33 32 2.2
40 KR373-100L/4B 50 49 2.2
35 KR273-100L/4B 63 61 2.2
35 KR202-100L/4B 101 98 2.2
35 KR273-100L/4B 146 141 2.2
50 KR473-100L/4C 17 16 3
50 KR473-100L/4C 23 22 3
40 KR373-100L/4C 33 32 3
40 KR373-100L/4C 50 49 3
40 KR373-100L/4C 59 57 3
35 KR273-100L/4C 76 73 3
35 KR273-100L/4C 109 105 3
60 KR573-112M/4C 18 17 4
50 KR473-112M/4C 24 23 4
50 KR473-112M/4C 33 31
40 KR373-112M/4C 51 49 4
40 KR373-112M/4C 67 64
40 KR373-112M/4C 92 88 4
40 KR373-112M/4C 118 113 4
60 KR573-132S/4B 22 21 5.5
50 KR473-132S/4B 37 36 5.5
50 KR473-132S/4B 48 46 5.5
50 KR473-132S/4B 48 46 5.5
40 KR373-132S/4B 67 64 5.5
40 KR373-132S/4B 101 97 5.5
70 KR673-132M/4C 21 20 7.5
50 KR473-132M/4C 37 36 7.5
60 KR573-132M/4C 38 37 7.5
60 KR573-132M/4C 48 46 7.5
50 KR473-132M/4C 63 60 7.5
40 KR373-132M/4C 101 97 7.5
50 KR473-132M/4C 107 102 7.5
70 KR673-160M/4B 37 36 11
70 KR673-160M/4B 52 50 11
60 KR573-160M/4B 65 61 11
50 KR473-160M/4B 107 102 11
90 KR773-160L/4C 22 21 15
70 KR673-160L/4C 33 31 15
70 KR673-160L/4C 37 36 15
60 KR573-160L/4C 65 61 15
60 KR573-160L/4C 109 104 15
90 KR773-180L/4C 33 31 22
70 KR673-180L/4C 60 57 22

گیربکس های شفت مستقیم – فلنجدار

گیربکس های شفت مستقیم - فلنجدار

شافت mm وزن kg دور جدید rpm دور rpm Type قدرت kw
130 200 6.7 6.5 NR273-80M/6A 0.37
110 160 32 31 NR103-71M/4C 0.37
95 140 59 58 NR003-71M/4C 0.37
95 140 129 126 NR002-71M/4C 0.37
95 140 315 307 NR002-71M/4C 0.37
110 160 34 33 NR173-80M/4C 0.75
110 160 66 64 NR103-80M/4C 0.75
110 160 103 99 NR102-80M/4C 0.75
95 140 210 203 NR002-80M/4C 0.75
180 250 17 16 NR283-90S/4B 1.1
130 200 24 23 NR273-90S/4B 1.1
130 200 34 33 NR273-90S/4B 1.1
130 200 40 39 NR203-90S/4B 1.1
130 200 63 61 NR202-90S/4B 1.1
180 250 17 16 NR373-90L/4C 1.5
180 250 23 22 NR283-90L/4C 1.5
130 200 40 38 NR273-90L/4C 1.5
130 200 63 61 NR202-90L/4C 1.5
110 160 99 96 NR172-90L/4C 1.5
110 160 220 212 NR172-90L/4C 1.5

گیربکس های شفت مستقیم - پایه دار

شافت mm وزن kg دور جدید rpm دور rpm Type قدرت kw
50 95 9.2 8.9 MR473-90L/4C 1.5
35 47 23 22 MR283-90L/4C 1.5
35 38 34 33 MR273-90L/4C 1.5
35 38 48 46 MR273-90L/4C 1.5
30 37 51 49 MR203-90L/4C 1.5
30 36 63 61 MR202-90L/4C 1.5
25 26 85 82 MR172-90L/4C 1.5
25 26 99 96 MR172-90L/4C 1.5
25 26 131 126 MR172-90L/4C 1.5
25 25 156 151 MR102-90L/4C 1.5
30 36 206 199 MR202-90L/4C 1.5
30 36 250 241 MR202-90L/4C 1.5
25 26 303 293 MR172-90L/4C 1.5
40 60 20 19 MR373-100L/4B 2.2
40 60 27 26 MR373-100L/4B 2.2
40 60 35 34 MR373-100L/4B 2.2
35 43 48 46 MR273-100L/4B 2.2
35 43 57 55 MR273-100L/4B 2.2
35 41 68 65 MR272-100L/4B 2.2
30 41 90 87 MR202-100L/4B 2.2
30 41 104 101 MR202-100L/4B 2.2
30 41 134 130 MR202-100L/4B 2.2
25 31 162 157 MR172-100L/4B 2.2
25 31 220 212 MR172-100L/4B 2.2
25 31 251 242 MR172-100L/4B 2.2
30 41 322 311 MR202-100L/4B 2.2
50 103 23 22 MR473-100L/4C 3
40 63 35 34 MR373-100L/4C 3
40 63 49 47 MR373-100L/4C 3
35 46 68 65 MR272-100L/4C 3
35 46 90 87 MR272-100L/4C 3
35 46 102 99 MR272-100L/4C 3
35 46 121 117 MR272-100L/4C 3
30 44 173 167 MR202-100L/4C 3
30 44 206 199 MR202-100L/4C 3
30 44 250 241 MR202-100L/4C 3
30 44 322 311 MR202-100L/4C 3
30 44 414 400 MR202-100L/4C 3
35 30 6.7 6.5 MR273-80M/6A 0.37
25 18 21 20 MR173-71M/4C 0.37
25 17 32 31 MR103-71M/4C 0.37
20 14 45 44 MR003-71M/4C 0.37
20 14 51 49 MR003-71M/4C 0.37
20 14 59 58 MR003-71M/4C 0.37
20 14 79 77 MR003-71M/4C 0.37
20 14 105 103 MR003-71M/4C 0.37
20 13 129 126 MR002-71M/4C 0.37
20 13 165 161 MR002-71M/4C 0.37
20 13 208 203 MR002-71M/4C 0.37
20 13 258 251 MR002-71M/4C 0.37
20 13 315 307 MR002-71M/4C 0.37
40 51 9.2 8.9 MR373-80M/4C 0.75
35 32 20 19 MR273-80M/4C 0.75
25 20 34 33 MR173-80M/4C 0.75
25 20 40 39 MR173-80M/4C 0.75
25 20 48 46 MR173-80M/4C 0.75
25 19 58 56 MR103-80M/4C 0.75
25 19 66 64 MR103-80M/4C 0.75
20 16 86 83 MR003-80M/4C 0.75
20 16 107 103 MR003-80M/4C 0.75
25 19 130 126 MR102-80M/4C 0.75
20 16 167 161 MR002-80M/4C 0.75
20 16 210 203 MR002-80M/4C 0.75
25 19 265 256 MR102-80M/4C 0.75
25 19 317 306 MR102-80M/4C 0.75
40 53 10 10 MR373-90S/4B 1.1
35 35 24 23 MR273-90S/4B 1.1
35 35 29 28 MR273-90S/4B 1.1
30 34 40 39 MR203-90S/4B 1.1
30 34 51 49 MR203-90S/4B 1.1
30 34 63 61 MR202-90S/4B 1.1
25 25 85 82 MR172-90S/4B 1.1
25 24 103 99 MR102-90S/4B 1.1
25 24 130 126 MR102-90S/4B 1.1
25 24 154 151 MR102-90S/4B 1.1
90 515 65 62 MR773-200L/4 30
90 483 101 96 MR772-200L/4 30
90 603 65 62 MR773-225S/4 37
90 594 114 108 MR772-225S/4 37
60 142 23 22 MR573-112M/4C 4
50 115 34 33 MR473-112M/4C 4
40 69 50 47 MR373-112M/4C 4
40 69 58 55 MR373-112M/4C 4
40 69 67 65 MR373-112M/4C 4
40 74 79 76 MR372-112M/4C 4
35 52 103 99 MR272-112M/4C 4
35 52 122 117 MR272-112M/4C 4
35 52 168 161 MR272-112M/4C 4
35 52 235 225 MR272-112M/4C 4
35 52 276 265 MR272-112M/4C 4
35 52 232 309 MR272-112M/4C 4
35 62 401 385 MR282-112M/4C 4
35 62 463 444 MR282-112M/4C 4
60 159 23 22 MR573-132S/4B 5.5
50 126 34 33 MR473-132S/4B 5.5
50 126 47 45 MR473-132S/4B 5.5
50 121 66 63 MR472-132S/4B 5.5
40 80 67 65 MR373-132S/4B 5.5
40 79 90 86 MR372-132S/4B 5.5
40 79 108 103 MR372-132S/4B 5.5
40 79 135 130 MR372-132S/4B 5.5
40 79 213 205 MR372-132S/4B 5.5
40 79 340 326 MR372-132S/4B 5.5
70 233 24 23 MR673-132M/4C 7.5
60 167 37 35 MR573-132M/4C 7.5
60 167 41 40 MR573-132M/4C 7.5
50 130 66 63 MR472-132M/4C 7.5
50 130 85 81 MR472-132M/4C 7.5
40 91 108 103 MR372-132M/4C 7.5
40 91 136 130 MR372-132M/4C 7.5
40 91 214 205 MR372-132M/4C 7.5
40 91 280 268 MR372-132M/4C 7.5
60 213 37 35 MR573-160M/4B 11
60 231 55 53 MR573-160M/4B 11
60 210 64 61 MR572-160M/4B 11
50 182 68 64 MR473-160M/4B 11
60 210 86 82 MR572-160M/4B 11
60 210 101 96 MR572-160M/4B 11
50 180 108 103 MR472-160M/4B 11
50 180 187 178 MR472-160M/4B 11
50 180 301 287 MR472-160M/4B 11
90 406 33 32 MR773-160L/4C 15
60 245 64 61 MR572-160L/4C 15
60 245 101 96 MR572-160L/4C 15
90 423 33 32 MR773-180M/4B 18.5
70 311 64 60 MR672-180M/4B 18.5
70 311 109 103 MR672-180M/4B 18.5
90 462 33 32 MR773-180L/4C 22
90 430 69 65 MR772-180L/4C 22
70 318 109 103 MR672-180L/4C 22

موتور گیربکس های Parallel Shaft هالوشافت

قطر سوراخ mm مدل های ترمز دار Type دور rpm دور قدیم rpm قدرت kw
30 DR173.00-71M4C + YBF01 46 44 0.37
30 DR173.00-80M4B+YBF02 32 31 0.55
30 DR173.00-80M4B+YBF02 46 44 0.55
30 DR173.00-80M4C+YBF02 32 31 0.75
30 DR173.00-80M4C+YBF02 46 44 0.75
30 DR173.00-90S4B+YBF02 38 37 1.1
35 DR273.00-90S4B+YBF02 39 38 1.1
40 DR283.00-90L4C+YBF03 32 31 1.5
35 DR272.00-90L4C+YBF03 56 54 1.5
50 DR473.00-100L4B+YBF03 31 30 2.2
40 DR283.00-100L4B+YBF03 41 40 2.2
40 DR373.00-100L4B+YBF03 48 44 2.2
60 DR573.00-100L4C+YBF04 24 23 3
50 DR473.00-100L4C+YBF04 31 30 3
40 DR373.00-100L4C+YBF04 45 44 3
60 DR573.00-112M4C+YBF05 24 23 4
30 DR173.00-80M4C 2 - 0.75
30 DR173.00-80M4C 46 - 0.75
40 DR373.00-90L4C 21 - 1.5
40 DR283.00-90L4C 32 - 1.5
40 DR282.00-90L4C 49 - 1.5
35 DR272.00-90L4C 56 - 1.5
50 DR473.00-100L4B 18 - 2.2
40 DR373.00-100L4B 28 - 2.2
50 DR473.00-100L4B 31 - 2.2
40 DR283.00-100L4B 48 - 2.2
35 DR272.00-100L4B 64 - 2.2
40 DR373.00-100L4C 41 - 3
40 DR282.00-100L4C 58 - 3
40 DR372.00-100L4C 65 - 3
35 DR272.00-100L4C 99 - 3
60 DR573.00-112M4C 21 - 4
50 DR473.00-112M4C 35 - 4
40 DR373.00-112M4C 62 - 4
40 DRE372.0E-112M4C (Extruder( 62 - 4
40 DR282.00-112M4C 100 - 4
70 DR673.00-132M4C 21 - 7.5
60 DR573.00-132M4C 33 - 7.5
50 DR472.00-132M4C 60 - 7.5

همانطور که می‌دانیم گیربکس‌ها در صنعت، از مهم‌ترین عوامل حرکت موتورهای الکتریکی هستند.

این موتورها به دو دسته AC و DC تقسیم می‌شوند و موتورهای AC در دو دسته تک فاز و سه فاز قرار می‌گیرند.

توان‌های پایین برای موتورهای تک فاز است که قدرت آنها حدود 1.12 یا 1.5 اسب است و برای توان‌های بالا موتورهای سه فاز استفاده می‌شوند.

سرعت این موتورها بر اساس نوع و مشخصات سیم پیچ‌های آنان متغیر است و معمولا 700،1425،910،2850 دور بر دقیقه است.

در صنعت و ماشین آلات به سرعت‌های دوران بالاتر از موارد ذکر شده فوق نیاز داریم یا در برخی موارد به علت محدودیت فضا برای دستگاه‌ها نیازمند تغییر در زاویه محور دوران هستیم.

امن‌ترین و بهترین وسیله برای رفع نیازهای گفته شده استفاده از گیربکس است.

بالا بردن توان و دور الکتروموتور، تغییر زاویه محور دوران به‌منظور افزایش گشتاور و .... از اصلی‌ترین کاربردهای گیربکس است.

کاربردهای گیربکس صنعتی

 • گیربکس صنایع سیمان
 • گیربکس صنعت نورد فولاد
 • صنعت روی گیربکس
 • گیربکس صنایع نئوپان سازی
 • گیربکس صنایع فولاد
 • گیربکس صنایع پتروشیمی
 • گیربکس برای دستگاه‌های انتقال مواد کوره‌های ذوب
 • گیربکس برای دستگاه‌های انتقال مواد در معادن
 • گیربکس‌های صنایع مس
 • گیربکس آسیاب‌های بالمیل
 • گیربکس پرس‌های سنگین
 • گیربکس انواع اسیاب‌های موجود در معادن روی و مس
 • گیربکس چرثقیل‌های بزرگ جهت تامین گشتاور مورد نیاز پمپ‌های هیدرولیکی غول پیکر

اجزای تشکیل دهنده گیربکس ها

گیربکس‌ها از قطعات متفاوت و بسیاری تشکیل شده‌اند که اصلی‌ترین قسمت‌های آن بلبرینگ و چرخ دنده است که بسته به کاربرد و نوع گیربکس جنس و ساختار و شکل آنها متفاوت است.

اجزای گیربکس ها به شرح زیر است:

یاتاقان  Bearing

به‌منظور تحمل بارهای شعاعی و محوری شافت های گیربکس

پوسته گیربکس ها

دنده‌ها درون این قسمت قرار می‌گیرند و چدنی است

نشت بند Seal

نام دیگر این قسمت کاسه نمد است که برای حفاظت بلبرینگ‌ها از عوامل خارجی ( آلودگی‌ها، گرد و غبار و ...)  و نگهداری روغن از داخل پوسته است.

شافت های خروجی و ورودی

این شافت‌ها از جنس فولاد به دو شکل شافت (Solid) یا  (Hollow) سوراخ هستند.

انواع گیربکس  YILMAZ

شرکت ایلماز در ترکیه از بزرگترین سازندگان گیربکس است که حوزه فعالیت آن در کشورهای آسیا و اروپا است و بعنوان یکی از 10 گیربکس ساز برتر جهان فعالیت می‌کند.

موتور گیربکس‌های ایلماز شامل سری‌های متفاوتی از مشخصات دور محور، گشتاور است.

 • گیربکس آویز (HELICAL PARALLEL SHAFT) سریV
 • گیربکس کرانول ایلماز
 • گیربکس ایلماز کرانول پینیون
 • گیربکس شافت مستقیم (HELICAL SOLID SHAFT) سری M-N
 • گیربکس ایلماز صنعتی نود درجه
 • گیربکس صنعتی ایلماز شافت موازی
 • گیربکس مارپیچی-مخروطی
 • گیربکس کرانویل پینیون (HELICAL BEVEL) سری K
 • گیربکس حلزونی (VORM) سری E
 • گیربکس خورشیدی (PLANETARY) سری P-R
 • این گیربکس ها دارنده استاندارد EN ISO 9001 هستند.

از مواردی که در ساخت گیربکس اهمیت دارد کیفیت اتصالات پوسته، بلبرینگ، یاتاقان‌ها، پوشش، چرخ دنده و دیگر اجزا است.

افزایش کارآیی گیربکس، راندمان کار، طول عمر بالا، کاهش صدا و دما از نتایج کیفیت بالای قطعات به‌خصوص بلبرینگ و چرخ دنده در گیربکس است.

در این گیربکس‌ها هر چر خ دنده دور ورودی را کاهش می‌دهد و به دنده بعدی منتقل می‌کند و در نتیجه هر دنده نسبت‌های دور را به شکل مستقل و معین کاهش می‌دهد.

به دلیل چند مرحله‌ای بودن کاهش دورها، دورهای خروجی در محدوده‌ای بین 16 تا 400 دور در دقیقه قرار می‌گیرند.

عوامل موثر در انتخاب گیربکس

از مهم‌ترین پارامترهای موثر در انتخاب انواع گیربکس می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • دور ورودی
 • همان دور چرخش شافت موتور در دقیقه
 • آرایش محورها
 • دمای محیط
 • دور خروجی
 • چرخش شافت خروجی گیربکس در دقیقه
 • نسبت تبدیل (دور خروجی تقسیم بر دور ورودی)
 • توان ورودی گیربکس
 • قدرت موتور که بر حسب اسب بخار یا کیلو وات محاسبه می شود
 • نوع ماشین و فعالیت مد نظرتان
 • موتور محرک (بر حسب مشخصات آن)
 • عوامل محیطی از جمله دما و بارش، گرد وخاک و یخ زدگی
 • گشتاور خروجی (نبوتون بر متر)
 • مقدار بار شعاعی  یا پیشران
 • نوع انتقال بین موتور گیربکس (واریاتور، مستقیم و از طریق کوپلینگ کلاچ)

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید

captcha


امتیاز:

دیدگاه کاربران
وحید حسین پور
ارسال شده در : یکشنبه 29 بهمن 1402

سلام و عرض ادب. گیر بکس ایلماز از نظر اصالت گارانتی و تضمین کیفیت به چه صورت هست؟ ممنون میشم راهنمایی کنید با تشکر

Aco.T21co@gmail.com
ارسال شده در : ﺳﻪشنبه 22 اسفند 1402

سلام. برای کسب مشاوره رایگان با شماره های درج شده روی سایت تماس بگیرید. شماره های تماس : ۰۲۱۳۳۹۹۲۲۹۴ – ۰۲۱۳۳۹۱۴۰۸۴