شرکت بازرگانی مهندسی آبادیزل

کلید اتوماتیک کمپکت هیوندای

کمپکت هیوندای

لیست قیمت کلید اتوماتیک کمپکت هیوندای

ردیف شرح کالا کد کالا قیمت
1 کلید اتوماتیک کمپکت غیر قابل تنظیم 3 پل 20 آمپر UCB100R 3P-20 تماس بگیرید
2 کلید اتوماتیک کمپکت غیر قابل تنظیم 3 پل 30 آمپر UCB100R 3P-30 تماس بگیرید
3 کلید اتوماتیک کمپکت غیر قابل تنظیم 3 پل 40 آمپر UCB100R 3P-40 تماس بگیرید
4 کلید اتوماتیک کمپکت غیر قابل تنظیم 3 پل 50 آمپر UCB100R 3P-50 تماس بگیرید
5 کلید اتوماتیک کمپکت غیر قابل تنظیم 3 پل 60 آمپر UCB100R 3P-60 تماس بگیرید
6 کلید اتوماتیک کمپکت غیر قابل تنظیم 3 پل 75 آمپر UCB100R 3P-75 تماس بگیرید
7 کلید اتوماتیک کمپکت غیر قابل تنظیم 3 پل 100 آمپر UCB100R 3P-100 تماس بگیرید
8 کلید اتوماتیک کمپکت غیر قابل تنظیم 3 پل 125 آمپر UCB250S 3P-125 تماس بگیرید
9 کلید اتوماتیک کمپکت غیر قابل تنظیم 3 پل 150 آمپر UCB250S 3P-150 تماس بگیرید
10 کلید اتوماتیک کمپکت غیر قابل تنظیم 3 پل 175 آمپر UCB250S 3P-175 تماس بگیرید
11 کلید اتوماتیک کمپکت غیر قابل تنظیم 3 پل 200 آمپر UCB250S 3P-200 تماس بگیرید
12 کلید اتوماتیک کمپکت غیر قابل تنظیم 3 پل 225 آمپر UCB250S 3P-225 تماس بگیرید
13 کلید اتوماتیک کمپکت غیر قابل تنظیم 3 پل 300 آمپر UCB400R 3P-300 تماس بگیرید
14 کلید اتوماتیک کمپکت غیر قابل تنظیم 3 پل 300 آمپر UCB400R 3P-300 تماس بگیرید
15 کلید اتوماتیک کمپکت غیر قابل تنظیم 3 پل 350 آمپر UCB400R 3P-350 تماس بگیرید
16 کلید اتوماتیک کمپکت غیر قابل تنظیم 3 پل 400 آمپر UCB400R 3P-400 تماس بگیرید
17 کلید اتوماتیک کمپکت غیر قابل تنظیم 3 پل 500 آمپر UCB630R 3P-500 تماس بگیرید
18 کلید اتوماتیک کمپکت غیر قابل تنظیم 3 پل 630 آمپر UCB630R 3P-630 تماس بگیرید
19 کلید اتوماتیک کمپکت قابل تنظیم 3 پل 16 آمپر حرارتی UCB100R 3P-16F تماس بگیرید
20 کلید اتوماتیک کمپکت قابل تنظیم 3 پل 20 آمپر حرارتی UCB100R 3P-20F تماس بگیرید
21 کلید اتوماتیک کمپکت قابل تنظیم 3 پل 25 آمپر حرارتی UCB100R 3P-25F تماس بگیرید
22 کلید اتوماتیک کمپکت قابل تنظیم 3 پل 32 آمپر حرارتی UCB100R 3P-32F تماس بگیرید
23 کلید اتوماتیک کمپکت قابل تنظیم 3 پل 40 آمپر حرارتی UCB100R 3P-40F تماس بگیرید
24 کلید اتوماتیک کمپکت قابل تنظیم 3 پل 50 آمپر حرارتی UCB100R 3P-50F تماس بگیرید
25 کلید اتوماتیک کمپکت قابل تنظیم 3 پل 63 آمپر حرارتی UCB100R 3P-63F تماس بگیرید
26 کلید اتوماتیک کمپکت قابل تنظیم 3 پل 80 آمپر حرارتی UCB100R 3P-80F تماس بگیرید
27 کلید اتوماتیک کمپکت قابل تنظیم 3 پل 100 آمپر حرارتی UCB100R 3P-100F تماس بگیرید
28 کلید اتوماتیک کمپکت قابل تنظیم 3 پل 125 آمپر حرارتی UCB250S 3P-125F تماس بگیرید
29 کلید اتوماتیک کمپکت قابل تنظیم 3 پل 160 آمپر حرارتی UCB250S 3P-160 F تماس بگیرید
30 کلید اتوماتیک کمپکت قابل تنظیم 3 پل 200 آمپر حرارتی UCB250S 3P-200 F تماس بگیرید
31 کلید اتوماتیک کمپکت قابل تنظیم 3 پل 250 آمپر حرارتی UCB250S 3P-250 F تماس بگیرید
32 کلید اتوماتیک کمپکت قابل تنظیم 3 پل 400 آمپر حرارتی UCB400S 3P-400 F تماس بگیرید
33 کلید اتوماتیک کمپکت قابل تنظیم 3 پل 630 آمپر حرارتی UCB630R 3P-630 F تماس بگیرید
34 کلید اتوماتیک کمپکت قابل تنظیم 3 پل 800 آمپر حرارتی UCB800R 3P-800 F تماس بگیرید
35 کلید اتوماتیک کمپکت قابل تنظیم الکترونیکی 3 پل 1000آمپر UCB1000S 3P -1000F/HIBS1003NE تماس بگیرید
36 کلید اتوماتیک کمپکت قابل تنظیم الکترونیکی 3 پل 1250آمپر UCB1250S 3P -1250F/HIBS1203NE تماس بگیرید
37 کلید اتوماتیک کمپکت قابل تنظیم الکترونیکی 3 پل 1600آمپر UCB1600S تماس بگیرید
38 کلید کمپکت 400 آمپر قابل تنظیم الکترونیکی UPB400S 3P-400/HiBS403NE تماس بگیرید
39 کلید کمپکت 630 آمپر قابل تنظیم الکترونیکی UPB630S 3P-630A/HiBS603NE تماس بگیرید
40 کلید کمپکت فیکس 800 آمپر UCB800R 3P – 800A/HiBE 803-800 تماس بگیرید
41 کنتاکت کمکی چپ برای کلید های تا 100 آمپر AUX -10B-L1 تماس بگیرید
42 کنتاکت کمکی راست برای کلید های تا 100 آمپر AUX -10B-R1 تماس بگیرید
43 کنتاکت کمکی برای کلید 1600 آمپر AUX160NE R1 تماس بگیرید
44 کنتاکت کمکی چپ برای کلید های125 الی 250 آمپر AUX- 20C-L1 تماس بگیرید
45 کنتاکت کمکی راست برای کلید های125 الی 250 آمپر AUX- 20C-R1 تماس بگیرید
46 کنتاکت کمکی کمپکت غیر قابل تنظیم 300 الی 800 آمپر AUX -46D تماس بگیرید
47 کنتاکت کمکی برای کلید های 400 و 630 آمپر قابل تنظیم AUX -46NE-L1 تماس بگیرید
48 کنتاکت کمکی برای کلید های 400 و 630 آمپر قابل تنظیم تیپ U AUX 46UPL1 تماس بگیرید
49 کنتاکت کمکی برای کلید های 800 الی 1250 آمپر قابل تنظیم AUX-80NE –R1 تماس بگیرید
50 کنتاکت خطا تا 100آمپر ALT-10B تماس بگیرید
51 كنتاكت خطا 125 تا 250 آمپر ALT-20C تماس بگیرید
52 کنتاکت خطا300 تا 800آمپر فیکس ALT-46D تماس بگیرید
53 کنتاکت خطا 400 و 630 آمپر قابل تنظیم ALT-46NE تماس بگیرید
54 کنتاکت خطا 400 و 630 آمپر قابل تنظیم تیپ U ALT46 U PR1 تماس بگیرید
55 کنتاکت خطا 800 تا 1250آمپر قابل تنظیم ALT-80 NE تماس بگیرید
56 رله شانت برای کلید 1000 و 1250 سری UCB SHT 120 NE H تماس بگیرید
57 رله شانت 220 ولت برای کلید کمپکت 1600 SHT 160 NE H تماس بگیرید
58 رله شنت 220 ولت برای کلید های تا 100ّّّ آمپر SHT -10B –H تماس بگیرید
59 رله شنت 220 ولت برای کلید های 125 الی 250 آمپر SHT -20C –H تماس بگیرید
60 رله شنت 220 ولت برای کلید های 300 الی 800 آمپرفیکس SHT -46D –H تماس بگیرید
61 رله شنت 220 ولت برای کلید های 400 و 630 آمپرقابل تنظیم SHT-46NE-H تماس بگیرید
62 رله شنت برای کلید 630 و 400UPB SHT46UPB تماس بگیرید
63 رله شنت 220 ولت برای کلید های 800 الی 1250 آمپرقابل تنظیم SHT-80NE -H تماس بگیرید
64 رله آندر ولتاژ 220 ولت برای کلید کمپکت 1600 آمپر UVT 160NE P تماس بگیرید
65 رله آندر ولتاژ 220 ولت برای کلید های 400 و 630 UPB UVT 46UPB تماس بگیرید
66 رله آندر ولتاژ 220 ولت برای کلید های تا 100آمپر UVT-10B-P تماس بگیرید
67 رله آندر ولتاژ کلید 1000 و 1200 آمپر UVT-120 NE P تماس بگیرید
68 رله آندر ولتاژ 220 ولت برای کلید های 125 الی 250 آمپر UVT-20C-P تماس بگیرید
69 رله آندر ولتاژ 220 ولت برای کلید های 300 الی 400 ّآمپر فیکس UVT-46D-P تماس بگیرید
70 رله آندر ولتاژ 220 ولت برای کلید های 400 الی 630 ّآمپر قابل تنظیم UVT-46NE-P تماس بگیرید
71 رله آندر ولتاژ جهت کلید 800 آمپر قابل تنظیم UVT-80 NE-P تماس بگیرید
72 دسته کوتاه کلید 100 آمپر TFG10 BE تماس بگیرید
73 دسته کوتاه برای کلید های NT TFG 12NE تماس بگیرید
74 دسته کوتاه برای کلید های 125 الی 250 آمپر TFG 20C تماس بگیرید
75 دسته کلید 400 و 600 فیکس TFG 46 DE تماس بگیرید
76 دسته کوتاه کلید اتوماتیک TFG 46 NE تماس بگیرید
77 دسته بلند کلید اتوماتیک TFH 10B تماس بگیرید
78 دسته بلند کلید اتوماتیک TFH 12NE تماس بگیرید
79 دسته بلند کلید اتوماتیک TFH 20C تماس بگیرید
80 دسته بلند کلید اتوماتیک TFH 46NE تماس بگیرید
81 موتور کلید کمپکت 100 آمپر سری U MOT 10 UB ADC220 تماس بگیرید
82 موتور کلید کمپکت 1600 آمپر MOT 160NE AC220 تماس بگیرید
83 موتور کلید کمپکت 125 تا 250 MOT 20CNE ADC220 تماس بگیرید
84 موتور کلید کمپکت 200 آمپر سری U MOT 20UCADC220 تماس بگیرید
85 موتور برای کلید کمپکت 400 آمپر فیکس MOT 40D ADC220 تماس بگیرید
86 موتور کلید کمپکت 400، 600 تیپ NE و UPB MOT 46NE ADC220 تماس بگیرید
87 موتور 500 تا 800 آمپر فیکس MOT 68ENE ADC220 تماس بگیرید
88 موتور کلید کمپکت 800، 1250، 1000 قابل تنظیم MOT 80NEAD C220 تماس بگیرید
89 شمش برای کلید 125 تا 250 آمپر TBB 20 C 3 تماس بگیرید
90 شمش برای کلید 400 آمپر قابل تنظیم TBB40 NE 3 تماس بگیرید
91 شمش برای کلید 300 تا 400 آمپر فیکس و حرارتی F400 TBB 4S 3 تماس بگیرید
92 شمش برای کلید 630 آمپر قابل تنظیم TBB 60NE 3 تماس بگیرید
93 شمش برای کلید 500 تا 600 آمپر فیکس و حرارتی F600 TBB 6S 3 تماس بگیرید
مطالب مرتبط
تفاوت موتورهای الکتریکی AC و DC
استفاده از موتورهای الکتریکی امروزه در بسیاری از صنایع مانند نیروگاه‌های ذخیره تلمبه‌ای یا در وسایلی مانند پیشرانه‌های کشتی یا در وسایل خانگی مانند ماشین‌های ظرف‌شویی و حتی در مدل‌های اسباب‌بازی کودکان رایج است. در این مقاله قصد داریم شما را با تفاوت موتور الکتریکی AC و DC آشنا کرده و انواع این دو موتور را برای شما بازگو کنیم.
برق اضطراری چیست؟
برق اضطراری توسط دستگاه مانند UPS دیزل ژنراتورهمانطور میدانید وجود برق درارگانها وسازمانهایی مانند بانک و بیمارستانها و مراکز مخابراتی وامنیتی واجب میباشد