شرکت بازرگانی مهندسی آبادیزل

پمپ شناور آبروان Abravan

پمپ شناور آبروان Abravan، پمپ های شناور یکی از پر کاربردترین پمپ ها در زمینه مختلفی چون صنعت و کشاورزی هستند و به علت این که می توانند درون آب و یا سیال مورد نظر غرق شوند تنها پمپ قابل استفاده در چاه های عمیق هستند.


لیست قیمت پمپ شناور آبروان Abravan

برای دیدن کاتالوگ پمپ شناور آبروان و مشخصات فنی محصولات روی کد محصول کلیک کنید.

مشخصات
ارتفاع M
خروجی
  آبدهی   M3/h  
الکتروموتور
پمپ
6C153/2
87 متر
2 اینچ
 9 
6C223/2
50 متر
2 اینچ
9  
6C303/2
50 متر
2 اینچ
6E33/2
87 متر
2 اینچ
9
6E53/2
111 متر
2 اینچ
9
6E53/2
132 متر
2 اینچ
9
6E73/2
160 متر
2 اینچ
9
194 متر
2 اینچ
9
6C223/2
32 متر
2.5 اینچ
14
6E33/2
48 متر
2.5 اینچ
14
6E53/2
64 متر
2.5 اینچ
14
6E53/2
80 متر
2.5 اینچ
14
6E73/2
96 متر
2.5 اینچ
14
7A93/2
112 متر
2.5 اینچ
14
7A93/2
128 متر
2.5 اینچ
14
7A113/2
144 متر
2.5 اینچ
14
7A113/2
160 متر
2.5 اینچ
14
7A133/2
176 متر
2.5 اینچ
14
7A133/2
192 متر
2.5 اینچ
14
7A153/2
208 متر
2.5 اینچ
14
7A153/2
224 متر
2.5 اینچ
14
9A183/2
240 متر
2.5 اینچ
14
9A183/2
256 متر
2.5 اینچ
14
9A183/2
272 متر
2.5 اینچ
14
288 متر
2.5 اینچ
14
320 متر
2.5 اینچ
14
6E33/2
32 متر
3 اینچ
20
6E53/2
49 متر
3 اینچ
20
6E73/2
63 متر
3 اینچ
20
7A93/2
81 متر
3 اینچ
20
7A113/2
96 متر
3 اینچ
20
7A133/2
111 متر
3 اینچ
20
7A153/2
128 متر
3 اینچ
20
7A153/2
145 متر
3 اینچ
20
7A183/2
160 متر
3 اینچ
20
176 متر
3 اینچ
20
7A223/2
192 متر
3 اینچ
20
9A243/2
192 متر
3 اینچ
20
7A223/2
208 متر
3 اینچ
20
9A243/2
208 متر
3 اینچ
20
9A303/2
224 متر
3 اینچ
20
9A243/2
224 متر
3 اینچ
20
8A243/2
240 متر
3 اینچ
20
9A303/2
240 متر
3 اینچ
20
8A243/2
256 متر
3 اینچ
20
9B303/2
272 متر
3 اینچ
20
9B303/2
288 متر
3 اینچ
20
9B303/2
304
3 اینچ
20
9B373/2
320 متر
3 اینچ
20
9B373/2
336 متر
3 اینچ
20
6E33/2
12 متر
4 اینچ
40
6E33/2
18 متر
4 اینچ
40
6E53/2
24 متر
4 اینچ
40
6E53/2
36 متر
4 اینچ
40
6E73/2
36 متر
4 اینچ
40
6E73/2
42 متر
4 اینچ
40
7A93/2
48 متر
4 اینچ
40
7A93/2
54 متر
4 اینچ
40
7A113/2
60 متر
4 اینچ
40
7A113/2
66 متر
4 اینچ
40
6E73/2
34 متر
4 اینچ
45
7A113/2
51 متر
4 اینچ
45
7A153/2
68 متر
4 اینچ
45
7A183/2
85 متر
4 اینچ
45
7A223/2
102 متر
4 اینچ
45
7A223/2
113 متر
4 اینچ
45
8A243/2
119 متر
4 اینچ
45
8A303/2
136 متر
4 اینچ
45
9A303/2
153 متر
4 اینچ
45
9A373/2
153 متر
4 اینچ
45
9A373/2
170 متر
4 اینچ
45
9A373/2
187 متر
4 اینچ
45
9A453/2
204 متر
4 اینچ
45
9A453/2
221 متر
4 اینچ
45
9A553/2
238 متر
4 اینچ
45
9A553/2
255 متر
4 اینچ
45
9A623/3
272 متر
4 اینچ
45
9A623/2
289 متر
4 اینچ
45
306
4 اینچ
45
323 متر
4 اینچ
45
6E73/2
26 متر
4 اینچ
70
7A153/2
54 متر
4 اینچ
70
7A223/2
78 متر
4 اینچ
70
8A303/2
111 متر
4 اینچ
70
9A303/2
111 متر
4 اینچ
70
9A373/2
139 متر
4 اینچ
70
9A453/2
167 متر
4 اینچ
70
9A553/2
193 متر
4 اینچ
70
9A623/2
208 متر
4 اینچ
70
9A733/2
243 متر
4 اینچ
70
9A733/2
260 متر
4 اینچ
70
10A923/2
305 متر
4 اینچ
70
10A923/2
334 متر
4 اینچ
70
10A1103/2
360 متر
4 اینچ
70
10A1103/2
364 متر
4 اینچ
70
390 متر
4 اینچ
70
7A183/2
24 متر
6 اینچ
120
8A243/2
48 متر
6 اینچ
120
9A373/2
72 متر
6 اینچ
120
9A453/2
100 متر
8 اینچ
120
9A553/2
120 متر
8 اینچ
120
9A623/2
133 متر
8 اینچ
120
9A733/2
144 متر
8 اینچ
120
10A923/2
168 متر
8 اینچ
120
9A733/2
156 متر
8 اینچ
120
10A923/2
120 متر
6 اینچ
192
10A1103/2
216 متر
6 اینچ
120
10A1103/2
240 متر
6 اینچ
120
10A1103/2
264 متر
6 اینچ
120
12A1303/2
288 متر
6 اینچ
120
12A1303/2
312 متر
6 اینچ
120
12A1503/2
336 متر
6 اینچ
120
12A1853/2
360 متر
6 اینچ
120
7A153/2
37 متر
5 اینچ
100
7A183/2
44 متر
5 اینچ
100
8A243/2
55 متر
5 اینچ
100
9A303/2
66 متر
5 اینچ
100
9A303/2
74 متر
5 اینچ
100
9A373/2
92 متر
5 اینچ
100
9A453/2
111 متر
5 اینچ
100
9A553/2
129 متر
5 اینچ
100
9A623/2
148 متر
5 اینچ
100
9A733/2
166 متر
5 اینچ
100
9A733/2
185 متر
5 اینچ
100
10A923/2
203 متر
5 اینچ
100
10A923/2
222 متر
5 اینچ
100
10A1103/2
240 متر
5 اینچ
100
12A1303/2
259 متر
5 اینچ
100
7A223/2
31 متر
6 اینچ
180
9A303/2
44 متر
6 اینچ
180
9A373/2
52 متر
6 اینچ
180
9A453/2
58 متر
6 اینچ
180
9A453/2
76 متر
6 اینچ
180
9A553/2
76 متر
6 اینچ
180
9A623/2
83 متر
6 اینچ
180
9A733/2
76 متر
6 اینچ
180
9A733/2
101 متر
6 اینچ
180
10A923/2
110 متر
6 اینچ
180
10A1103/2
52 متر
6 اینچ
180
12A1303/2
155 متر
10-6 اینچ
180
12A1503/2
205 متر
6 اینچ
180
121853/2
217 متر
6 اینچ
180
248 متر
6 اینچ
180
9A303/2
32 متر
8 اینچ
210
9A373/2
38 متر
8 اینچ
210
9A453/2
56 متر
8 اینچ
210
9A553/2
65 متر
8 اینچ
210
9A623/2
72 متر
8 اینچ
210
9A733/2
76 متر
8 اینچ
210
10A923/2
109 متر
8 اینچ
210
10A1103/2
114 متر
8 اینچ
210
12A1303/2
128 متر
8 اینچ
210
12A1503/2
138 متر
8 اینچ
210
12A1853/2
190 متر
8 اینچ
210
14B2203/2
228 متر
8 اینچ
210
14B2203/2
243 متر
8 اینچ
210
9A453/2
22 متر
8 اینچ
350
9A553/2
25 متر
8 اینچ
350
9A733/2
44 متر
8 اینچ
350
10A923/2
50 متر
8 اینچ
350
10A1103/2
84 متر
8 اینچ
350
12A1853/2
126 متر
8 اینچ
350
12A1303/2
126 متر
8اینچ
350
12A1503/2
112 متر
8 اینچ
350
12A1853/2
168 متر
8 اینچ
350
168 متر
8 اینچ
350
14B2603/2
190 متر
8 اینچ
350
9A623/2
30 متر
10 اینچ
500
9A733/2
40 متر
10 اینچ
500
10A923/2
45 متر
10 اینچ
500
10A1103/2
60 متر
10 اینچ
500
12A1303/2
70 متر
10 اینچ
500
12A1853/2
100 متر
10 اینچ
500
14B2203/2
136 متر
10 اینچ
500
14B2603/2
45 متر
10 اینچ
500
14B3003/2
191 متر
10 اینچ
500
14B3003/2
45 متر
10 اینچ
500

مشخصات فنی پمپ شناور 2 اینچ آبروان مدل 152/4

مشخصات فنی پمپ شناور 2 اینچ آبروان مدل 152/4

پمپ شناور 152/11 آبروان با الکتروموتور مدل 6c با قدرت 3.7 کیلو وات که توانایی پمپاژ 9 مترمکعب آب در ساعت را تا ارتفاع 87 متر دارد. این پمپ شناور چاه عمیق با کار کردن در این هد و دبی بالاترین کارایی و طول عمر خود را خواهد داشت. این پمپ شناور آبروان به مجموعه پمپ شناور 152 URD بوده و مانند 9 پمپ دیگر این مجموعه از خروجی 2 اینچ استفاده کرده و قطر چاه مورد استفاده برای آن 8 اینچ است. اگر به فکر حمل و نقل این پمپ هستید باید بدانید که این پمپ شناور در مجموع وزنی برابر 90 کیلوگرم و طولی برابر 1695 میلی متر دارد که ابعاد مناسبی برای جابه جایی با وسایل شخصی است.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 152/4 مشاهده میکنید.

مدل

152/4

وزن

90 کیلوگرم

برند

آبروان

ابعاد

1695 میلی‌متر
برند

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

6C

قدرت الکتروموتور

3.7 کیلووات

قدرت الکتروموتور

5 اسب بخار

دبی

9 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

87 متر

قطر چاه

8 اینچ

قطر لوله

2 اینچ

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 152/6

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 152/6

ماکسیمم راندمان یک پمپ شناور بیانگر نقطه ای است که دستگاه دارای حداکثر کارکرد و طول عمر طولانیاست و برای پمپ شناور 152/6 آبروان این اعداد شامل ارتفاع 50 متر و دبی 9 متر مکعب بر ساعت خواهد بود. موتوری که بتواند نیروی محرکه لازم برای این پمپ آب را تامین نماید از نوع 6C بوده که دارای 2.2 کیلو ولت و یا 3 اسب بخار توان نامی بوده، طول پمپ شناور چاه عمیق مد نظر ما در این جا برابر با 1365 میلی متر بوده و قطر لوله ورودی چاه 8 و قطر لوله خروجی آن 2 اینچ است. 

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 152/6 مشاهده میکنید.

مدل

152/6

وزن

67 کیلوگرم

برند

آبروان

ابعاد

1365 میلی‌متر
برند

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

6C

قدرت الکتروموتور

2.2 کیلووات

قدرت الکتروموتور

3 اسب بخار

دبی

9 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

50 متر

قطر چاه

8 اینچ

قطر لوله

2 اینچ

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 152/9

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 152/9

طر چاه این پمپ شناور مانند تمامی مجموعه پمپ شناور گروه 152 URD برابر با 8 اینچ است و لوله خروجی این پمپ شناور سه فاز برار با 2 اینچ است. از آنجا که بسیاری از آب ها دارای شن می باشند باید دانست که حداکثر شن مجاز در آب مورد پمپاژ برای پمپ شناور 152/9 برابر 25 گرم در مترمکعب است در صورت ورود مقادیر بیشتر شن با کارشناسان گستره آبی نمایندگی آبروان مشورت نمایید تا قطعات جایگزین را معرفی نمایند. برای استفاده از این پمپ شناور باید حداقل 0.5 متر در آب غوطه ور باشد البته میزان عمق غوطه وری باید به صورت دقیق محاسبه گردد.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 152/9 مشاهده میکنید.

مدل

152/9

وزن

76 کیلوگرم

برند

آبروان

ابعاد

1530 میلی‌متر
برند

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

6C

قدرت الکتروموتور

3 کیلووات

قدرت الکتروموتور

4 اسب بخار

دبی

9 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

74 متر

قطر چاه

8 اینچ

قطر لوله

2 اینچ

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 152/11

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 152/11

موتورهای الکتریکی یکی از مهم ترین اجزای مجموعه الکتروپمپ به حساب می آیند که قادرند توان و انرژی لازم برای پمپ شناور را فراهم آورند. موتور الکتریکی که توسط پمپ شناور استفاده می شود قابلیت شناور شدن در سیال را دارد و برای پمپ شناور 152/11 آبروان با توان 3.7 کیلووات یا 5 اسب بخار، موتور شناور 3.7 کیلووات 6E آبروان در نظر گرفته می شود که برای بکارگیری آن نیاز به:

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 152/11 مشاهده میکنید.

مدل

152/11

وزن

90 کیلوگرم

برند

آبروان

ابعاد

1695 میلی‌متر
برند

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

6E

قدرت الکتروموتور

3.7 کیلووات

قدرت الکتروموتور

5 اسب بخار

دبی

9 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

87 متر

قطر چاه

8 اینچ

قطر لوله

2 اینچ

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 152/14

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 152/14

از ویژگی های پمپ آب که باعث شده به عنوان خریدار و مصرف کننده این محصولات به سراغ آن ها بروید و از این سری دستگاه ها برای پمپاژ سیال خود استفاده کنید، دبی و ارتفاعی است که در حالت بهینه یا ماکزیمم راندمان می تواند از پمپ به دست آید. توجه نمایید دلیل به کار بردن اصطلاح ماکزیمم راندمان این است که نه تنها پمپ شناور دارای بیشترین بهره وری و کارایی است بلکه به دلیل کار کردن و فعالیت در شرایط بهینه، طول عمر بیشتری نیز خواهد داشت. لازم به ذکر است که برای پمپ شناور 152/14 این دبی در حالت راندمان حداکثری 9 متر مکعب بر ساعت و ارتفاع آن نیز 111 متراست.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 152/14 مشاهده میکنید.

مدل

152/14

وزن

104 کیلوگرم

برند

آبروان

ابعاد

1910 میلی‌متر
برند

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

6E

قدرت الکتروموتور

5.5 کیلووات

قدرت الکتروموتور

7.5 اسب بخار

دبی

9 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

111 متر

قطر چاه

8 اینچ

قطر لوله

2 اینچ

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 152/17

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 152/17

پمپ شناور 152/17 از دبی 9 متر مکعب بر ساعت و ارتفاع 132 متر بهره می برد که نیاز است بیان نماییم این دبی و هد در ماکزیمم راندمان پمپ اتفاق می افتند. این سری شناور دو اینچ است. توجه داشته باشید که طول کلی این پمپ 2040 میلی متراست و لازم به ذکر است که به دلیل وزن سبک آن یعنی 111 کیلوگرم جزو پمپ های سبک بوده و به آسانی جا به جا می شود.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 152/17 مشاهده میکنید.

مدل

152/17

وزن

111 کیلوگرم

برند

آبروان

ابعاد

2040 میلی‌متر
برند

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

6E

قدرت الکتروموتور

5.5 کیلووات

قدرت الکتروموتور

7.5 اسب بخار

دبی

9 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

132 متر

قطر چاه

8 اینچ

قطر لوله

2 اینچ

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 152/20

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 152/20

پمپ شناور 152/20 2 اینچ بوده، ماکزیمم راندمان پمپ شناور مد نظر ما در اینجا برابر با آبدهی در 9 متر مکعب بر ساعت و ارتفاع 160 متراست. لازم به ذکر است با ارتفاع ذکر شده این محصولات برای پمپاژ سیال از چاه های عمیق و نیمه عمیق مناسبند و از این رو با نام پمپ شناور چاه عمیق نیز شناخته می شوند.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 152/20 مشاهده میکنید.

مدل

152/20

وزن

124 کیلوگرم

برند

آبروان

ابعاد

2240 میلی‌متر
برند

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

6E

قدرت الکتروموتور

7.5 کیلووات

قدرت الکتروموتور

10 اسب بخار

دبی

9 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

160 متر

قطر چاه

8 اینچ

قطر لوله

2 اینچ

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 152/23

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 152/23

 • الکتروموتور شناور: موتور این پمپ شناور چاه عمیق از نوع 6E است که قادر است توان الکتریکی 7.5 کیلووات یا به عبارتی 10 اسب بخار را برای پمپاژ سیال فرآهم آورد.
 • وزن و طول کلی: این پمپ شناور سه فاز همچنین از طول کلی 2370 میلی متر و وزن کلی آن نیز برابر با 133 کیلوگرماست و از این رو این پمپ آب در دسته پمپ های سبک قرار می دهد.
 • آبدهی و هد ماکزیمم راندمان: در این پمپ شناور آبدهی سیال در نقطه بهینه برابر با 9 متر مکعب بر ساعت بوده و از ارتفاع بهینه 194 متر بهره می برد.
 • لوله ورودی و خروجی چاه: در مدل پمپ شناور 152/23 از لوله ورودی چاه به قطر 8 اینچ و لوله خروجی به قطر 2 اینچ استفاده می گردد.
 •  این نوع پمپ ها با نام پمپ شناور دو اینچ شناخته شده است.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 152/23 مشاهده میکنید.

مدل

152/3

وزن

133 کیلوگرم

برند

آبروان

ابعاد

2370 میلی‌متر
برند

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

6E

قدرت الکتروموتور

7.5 کیلووات

قدرت الکتروموتور

10 اسب بخار

دبی

9 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

194 متر

قطر چاه

8 اینچ

قطر لوله

2 اینچ

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 193/2

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 193/2

پمپ شناور 193/2 آبروان را می توان به صورت افقی نصب کرد. در هنگام نصب این نکته را باید مورد توجه قرار داد که حداقل باید 0.5 متر در آب غوطه ور باشد و میزان حداکثر این مقدار برابر 200 متر است.

برای راه اندازی مستقیم الکتروموتور 2.2 کیلوواتی این شناور، سایز کابل را بر اساس فاصله تابلو تا الکتروموتور در نظر بگیرید.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 193/2 مشاهده میکنید.

مدل

193/2

وزن

84 کیلوگرم

برند

آبروان

ابعاد

1285 میلی‌متر
برند

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

6C

قدرت الکتروموتور

2.2 کیلووات

قدرت الکتروموتور

3 اسب بخار

دبی

14 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

32 متر

قطر چاه

10 اینچ

قطر لوله

2.5 اینچ

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 193/3

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 193/3

پمپ شناور 193/3 آبروان دومین مدل در پمپ شناور گروه 193 UQH به حساب می آید که لازم به ذکر است که در واقع از یک پمپ گریز از مرکز چند طبقه به همراه یک الکتروموتور شناور تشکیل می شود و این الکتروپمپ شناور قادر است در سیال و آب تا عمق حداکثری 200 متر غوطه ور گردد. توجه داشته باشید که انواع مختلفی پمپ شامل پمپ گریز از مرکز، پمپ فشار قوی و البته پمپ شناور تولید می شوند و یکی از تولیدکنندگان برجسته در زمینه ساخت این محصولات آبروان است.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 193/3 مشاهده میکنید.

مدل

193/3

وزن

96 کیلوگرم

برند

آبروان

ابعاد

1440 میلی‌متر
برند

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

6E

قدرت الکتروموتور

3.7 کیلووات

قدرت الکتروموتور

5 اسب بخار

دبی

14 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

48 متر

قطر چاه

10 اینچ

قطر لوله

2.5 اینچ

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 193/4

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 193/4

موتور شناور 5.5 کیلووات 6Eآبروانبرای پمپ شناور 193/4آبروانمورد بهره برداری قرار می گیرد. این الکتروموتور از نوع سه فاز است و در واقع از انواع الکتروموتور سه فاز القایی به حساب می آید که برای استفاده به صورت شناور تهیه می شود.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 193/4 مشاهده میکنید.

مدل

193/4

وزن

107 کیلوگرم

برند

آبروان

ابعاد

1565 میلی‌متر
برند

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

6E

قدرت الکتروموتور

5.5 کیلووات

قدرت الکتروموتور

7.5 اسب بخار

دبی

14 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

64 متر

قطر چاه

10 اینچ

قطر لوله

2.5 اینچ

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 193/5

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 193/5

با توجه به این که پمپ شناور گروه 193 UQH تا طبقه هفتم حداکثر قابلیت نصب افقی دارد، پمپ شناور 193/5 نیز شامل این ویژگی می شود و امکان نصب افقی آن وجود دارد. اما آنچه انتخاب این پمپ را برای مصرف کنندگان مشخص می کند حداکثر راندمانی است که پمپ از خود بروز می نماید. این پمپ دارای دبی 14 متر مکعب بر ساعت و ارتفاع بهینه 80 متر است.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 193/5 مشاهده میکنید.

مدل

193/5

وزن

111 کیلوگرم

برند

آبروان

ابعاد

1610 میلی‌متر
برند

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

6E

قدرت الکتروموتور

5.5 کیلووات

قدرت الکتروموتور

7.5 اسب بخار

دبی

14 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

80 متر

قطر چاه

10 اینچ

قطر لوله

2.5 اینچ

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 193/6

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 193/6

پمپ شناور 193/6 نیز شامل این ویژگی می شود و امکان نصب افقی آن وجود دارد. اما آنچه انتخاب این پمپ را برای مصرف کنندگان مشخص می کند حداکثر راندمانی است که پمپ از خود بروز می نماید. این پمپ دارای دبی 14 متر مکعب بر ساعت و ارتفاع بهینه 96 متر است.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 193/6 مشاهده میکنید.

مدل

193/6

وزن

120 کیلوگرم

برند

آبروان

ابعاد

1715 میلی‌متر
برند

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

6E

قدرت الکتروموتور

5.5 کیلووات

قدرت الکتروموتور

7.5 اسب بخار

دبی

14 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

96 متر

قطر چاه

10 اینچ

قطر لوله

2.5 اینچ

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 193/7

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 193/7

پمپ شناور 193/7 آبروان در چاه های عمیق و نیمه عمیق مورد بهره برداری قرار می گیرد و برای بهره برداری از این پمپ شناور نیاز به موتور الکتریکی وجود دارد که بتواند نیروی محرکه ای مورد نیاز پمپ را تامین نماید. برای پمپ شناور 193/7 آبروان از موتور شناور 9.2 کیلووات 7A آبروان استفاده می شود. لازم به ذکر است این نوع از الکتروموتورها قابلیت شناور شدن در سیال را دارند و همچنین از نوع الکتروموتور سه فاز القایی به حساب می آیند. در واقع این نوع الکتروموتورها دارای استاتور و روتور است.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 193/7 مشاهده میکنید.

مدل

193/7

وزن

143 کیلوگرم

برند

آبروان

ابعاد

1690 میلی‌متر
برند

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

7A

قدرت الکتروموتور

9.2 کیلووات

قدرت الکتروموتور

12.5 اسب بخار

دبی

14 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

112 متر

قطر چاه

10 اینچ

قطر لوله

2.5 اینچ

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 193/8

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 193/8

موتور مورد نظر برای این پمپ 7A با قدرت نامی 9.2 کیلو وات و یا 12.5 اسب بخار است و به پمپ شناور سه فاز وزن 147 کیلوگرم و طول 1730 می بخشد. قطر لوله ورودی و خروجی به ترتیب 10 و 2 ½ اینچ است.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 193/8 مشاهده میکنید.

مدل

193/8

وزن

147 کیلوگرم

برند

آبروان

ابعاد

1730 میلی‌متر
برند

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

7َA

قدرت الکتروموتور

9.2 کیلووات

قدرت الکتروموتور

12.5 اسب بخار

دبی

14 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

128 متر

قطر چاه

10 اینچ

قطر لوله

2.5 اینچ

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 193/9

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 193/9

دبی 14 متر مکعب بر ساعت و ارتفاع 144 متر است. موتوری که برای تامین توان نامی مورد نیاز پمپ شناور نیاز است مدل 7A بوده که قادر است توان 11 کیلو وات و یا 15 اسب بخار را در اختیار پمپ شناور چاه عمیق قرار دهد. 

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 193/9 مشاهده میکنید.

مدل

193/9

وزن

161 کیلوگرم

برند

آبروان

ابعاد

1850 میلی‌متر
برند

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

7َA

قدرت الکتروموتور

11 کیلووات

قدرت الکتروموتور

15 اسب بخار

دبی

14 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

144 متر

قطر چاه

10 اینچ

قطر لوله

2.5 اینچ

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 193/10

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 193/10

نوع موتور و توان نامی آن: موتوری که برای این پمپ شناور چاه عمیق در نظر گرفته شده است 7A بوده که برای پمپاژ سیال از توان نامی 11 کیلو وات یا 15 اسب بخار بهره می برد.
قطر لوله ورودی و خروجی: به طور کلی برای اینکه سرعت سیال بین 1 الی 3 متر بر ثانیه باقی بماند، پمپ شناور سه فاز مد نظر ما در اینجا از لوله ورودی 10 اینچ و لوله خروجی 2 ½ اینچ برای مکش سیال و رانش آن استفاده می نماید.
وزن و طول کلی: برای این دستگاه با توجه به توضیحات گفته شده وزن کلی 165 در نظر گرفته شده است و طول کلی این الکتروپمپ به 1895 میلی متر می رسد.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 193/10 مشاهده میکنید.

مدل

193/10

وزن

165 کیلوگرم

برند

آبروان

ابعاد

1895 میلی‌متر
برند

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

7َA

قدرت الکتروموتور

11 کیلووات

قدرت الکتروموتور

15 اسب بخار

دبی

14 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

160 متر

قطر چاه

10 اینچ

قطر لوله

2.5 اینچ

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 193/11

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 193/11

برای پمپ شناور 193/11 آبروان از الکتروموتور سه فاز القایی بهره برده شده است که دارای قابلیت شناور شدن در سیال نیزاست و همچنین از کابل پمپ شناور برای دریافت برق سه فاز برای این موتور شناور بهره برده شده است. موتور شناور 13 کیلووات 7A آبروان دارای توان 13 کیلووات یا 18 اسب بخار است که برای پمپ شناور 193/11 آبروان مورد بهره برداری قرار می گیرد.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 193/11 مشاهده میکنید.

مدل

193/11

وزن

175 کیلوگرم

برند

آبروان

ابعاد

1980 میلی‌متر
برند

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

7َA

قدرت الکتروموتور

13 کیلووات

قدرت الکتروموتور

18 اسب بخار

دبی

14 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

176 متر

قطر چاه

10 اینچ

قطر لوله

2.5 اینچ

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 193/12

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 193/12

موتور الکتریکی 7A انرژی الکتریکی و توان نامی مورد نیاز برای پمپاژ سیال را تامین می نماید که معادل 13 کیلو وات یا 18 اسب بخار است. طول پمپ شناور سه فاز 193/12 برابر با 2025 میلی متر و وزن کلی آن نیز برابر با 179 متراست. توجه شود که برای این پمپ شناور سبک نیاز است از قطر 10 اینچ برای لوله ورودی یا قطر چاه بهره برد و همچنین قطر لوله خروجی برای این پمپ شناور دو اینچ معادل 2 ½ است.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 193/12 مشاهده میکنید.

مدل

193/12

وزن

179 کیلوگرم

برند

آبروان

ابعاد

2025 میلی‌متر
برند

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

7َA

قدرت الکتروموتور

13 کیلووات

قدرت الکتروموتور

18 اسب بخار

دبی

14 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

192 متر

قطر چاه

10 اینچ

قطر لوله

2.5 اینچ

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 193/13

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 193/13

این پمپ شناور 14 متر مکعب بر ساعت و ارتفاع 208 متر بوده و نیروی محرکه ای لازم دارد که با موتور 7A تامین شده که دارای قدرت نامی 18.5 کیلووات یا 25 اسب بخار است.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 193/13 مشاهده میکنید.

مدل

193/13

وزن

189 کیلوگرم

برند

آبروان

ابعاد

2125 میلی‌متر
برند

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

7َA

قدرت الکتروموتور

15 کیلووات

قدرت الکتروموتور

20 اسب بخار

دبی

14 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

208 متر

قطر چاه

10 اینچ

قطر لوله

2.5 اینچ

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 193/14

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 193/14

قطر چاه مورد استفاده در این پمپ شناور چاه عمیق برابر با 10 اینچ است. همچنین طول کلی آن برابر 2250 میلی متر و وزن آن برابر 208 کیلوگرم است.

 • اگر دبی برابر 10 متر مکعب بر ساعت باشد ارتفاع پمپاژ به 245 متر خواهد رسید.
 • اگر دبی برابر 12 متر مکعب بر ساعت باشد ارتفاع پمپاژ به 235 متر خواهد رسید.
 • اگر دبی برابر 16 متر مکعب بر ساعت باشد ارتفاع پمپاژ به 204.5 متر خواهد رسید.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 193/14 مشاهده میکنید.

مدل

193/14

وزن

208 کیلوگرم

برند

آبروان

ابعاد

2250 میلی‌متر
برند

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

7َA

قدرت الکتروموتور

18.5 کیلووات

قدرت الکتروموتور

25 اسب بخار

دبی

14 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

224 متر

قطر چاه

10 اینچ

قطر لوله

2.5 اینچ

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 193/15

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 193/15

پمپ شناور 193/15 و 193/16 که هر دو از موتور مشابه استفاده می کنند با وجود اختلاف یک طبقه 16 متر اختلاف پمپاژ بین این 3 مدل به ترتیب وجود دارد. اگر با گروه 152 که یک رده پایین تر از گروه 193 است ( از لحاظ دبی ) پمپ شناور 152/30 می تواند نزدیک ترین گزینه به این پمپ آب از لحاظ میزان ارتفاع پمپاژ باشد.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 193/15 مشاهده میکنید.

مدل

193/15

وزن

212 کیلوگرم

برند

آبروان

ابعاد

2295 میلی‌متر
برند

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

9A

قدرت الکتروموتور

18.5 کیلووات

قدرت الکتروموتور

25 اسب بخار

دبی

14 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

240 متر

قطر چاه

10 اینچ

قطر لوله

2.5 اینچ

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 193/16

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 193/16

قطر چاه مورد استفاده در این پمپ شناور چاه عمیق برابر با 10 اینچ است. همچنین طول کلی آن برابر 2125 میلی متر و وزن آن برابر 188 کیلوگرم است.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 193/16 مشاهده میکنید.

مدل

193/16

وزن

188 کیلوگرم

برند

آبروان

ابعاد

2125 میلی‌متر
برند

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

9A

قدرت الکتروموتور

18.5 کیلووات

قدرت الکتروموتور

25 اسب بخار

دبی

14 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

256 متر

قطر چاه

10 اینچ

قطر لوله

2.5 اینچ

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 193/17

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 193/17

پمپ شناور 193 UQH آبروان، 4 مدل پمپ از الکتروموتور مدل 9A با قدرت 22 کیلو وات استفاده می کنند، این پمپ ها عبارتند از: پمپ های شناور 193/17، 193/18، 193/19 و 193/20 آبروان که در واقع برای پمپاژ سیالات و البته استخراج آب در مصارف صنعتی، خانگی و از هم مهم تر کشاورزی مورد بهره برداری قرار می گیرند.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 193/17 مشاهده میکنید.

مدل

193/17

وزن

230 کیلوگرم

برند

آبروان

ابعاد

2475 میلی‌متر
برند

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

9A

قدرت الکتروموتور

22 کیلووات

قدرت الکتروموتور

30 اسب بخار

دبی

14 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

272 متر

قطر چاه

10 اینچ

قطر لوله

2.5 اینچ

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 193/18

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 193/18

ابعاد پمپ شناور 193/18 آبروان برابر است با 2520 میلی متر طول و 238 کیلوگرم وزن است. همچنین پمپ شناور چاه عمیق مد نظر در اینجا توانایی فعالیت به صورت افقی را ندارد و در هنگام نصب باید دقت کنید که حتما حداقل 0.5 متر در آب غوطه ور باشد. سیال مورد استفاده نیز می بایست ویسکوزیته خاصی داشته باشد که حداکثر آن 150 سانتی استوکس است.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 193/18 مشاهده میکنید.

مدل

193/18

وزن

234 کیلوگرم

برند

آبروان

ابعاد

2520 میلی‌متر
برند

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

7َA

قدرت الکتروموتور

22 کیلووات

قدرت الکتروموتور

30 اسب بخار

دبی

14 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

288 متر

قطر چاه

10 اینچ

قطر لوله

2.5 اینچ

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 193/20

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 193/20

پمپ شناور 193/20 در مقایسه با پمپ های هم رده خود در گروه 193 از همه قوی تر بوده و اختلاف آن با پمپ رده اول گروه 22 کیلو وات برابر 30 متر بوده و در گروه 152 پمپی را نمی توان یافت که از لحاظ ارتفاع هم رده پمپ شناور آبروان فوق الذکر باشد. در رده گروه 233 که یک رده از گروه 193 بالاتر است.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 193/20 مشاهده میکنید.

مدل

193/20

وزن

242 کیلوگرم

برند

آبروان

ابعاد

2610 میلی‌متر
برند

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

7َA

قدرت الکتروموتور

22 کیلووات

قدرت الکتروموتور

30 اسب بخار

دبی

14 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

320 متر

قطر چاه

10 اینچ

قطر لوله

2.5 اینچ

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 233/2

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 233/2

پمپ شناور گروه 233 UQH با خروجی 3 اینچ که از موتور 3.7 کیلو وات استفاده می کند پمپ شناور 233/2 آبروان است. مدل شناور های 233 تنها گروهی است که از خروجی 3 اینچ استفاده می کند. الکتروموتور این پمپ شناور از نوع 6C با قدرت 5 اسب بخار است. 

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 233/2 مشاهده میکنید.

مدل

233/2

وزن

92 کیلوگرم

برند

آبروان

ابعاد

1420 میلی‌متر
برند

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

6E

قدرت الکتروموتور

3.7 کیلووات

قدرت الکتروموتور

5 اسب بخار

دبی

20 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

32 متر

قطر چاه

10 اینچ

قطر لوله

3 اینچ

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 233/3

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 233/3

 برای انتخاب و طراحی اصولی یک پمپ شناور باید نکات بسیاری را در نظر گرفت. انتخاب براساس بالاترین نقطه راندمان پمپ شناور آبروان از نکات بسیار مهم این امر است در زیر هد و دبی پمپ شناور 233/3 را ملاحظه می فرمایید:

 • 15 متر مکعب بر ساعت دبی و ارتفاع حداکثری پمپاژ 52 متر
 • 20 متر مکعب بر ساعت دبی و ارتفاع حداکثری پمپاژ 49 متر این مقدار پر بازده ترین حالت ممکن برای این محصول آبرواناست و توصیه ما در نظر گرفتن این مقدار در طراحی های خود است.
 • 25 متر مکعب بر ساعت دبی و ارتفاع حداکثری پمپاژ 43 متر
 • 30 متر مکعب بر ساعت دبی و ارتفاع حداکثری پمپاژ 37 متر

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 233/3 مشاهده میکنید.

مدل

233/3

وزن

105 کیلوگرم

برند

آبروان

ابعاد

1560 میلی‌متر
برند

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

6E

قدرت الکتروموتور

5.5 کیلووات

قدرت الکتروموتور

7.5 اسب بخار

دبی

20 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

49 متر

قطر چاه

10 اینچ

قطر لوله

3 اینچ

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 233/4

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 233/4

سیم پیچی الکتروموتور پمپ شناور 233/4 بسیار خاص است. یک روکش پلیمری بر روی سیم های مورد استفاده در سیم پیچی قرار گرفته است که مانع ارتباط آب داخل موتور با هسته مسی سیم شود.توجه فرمایید که آبی که برای پمپاژ این پمپ آب در نظر گرفته می شود نباید بیشتر از 30 درجه سانتیگراد حرارت داشته باشد.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 233/4 مشاهده میکنید.

مدل

233/4

وزن

116 کیلوگرم

برند

آبروان

ابعاد

1680 میلی‌متر
برند

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

6E

قدرت الکتروموتور

7.5 کیلووات

قدرت الکتروموتور

10 اسب بخار

دبی

20 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

63 متر

قطر چاه

10 اینچ

قطر لوله

3 اینچ

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 233/5

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 233/5

پمپ شناور 233/5 آبروان متعلق به گروه پمپ شناور گروه 233 UQH است که از خروجی 3 اینچ استفاده می کند. الکتروموتور قوی 7A با قدرت 9.2 کیلو وات انرژی لازم این پمپ را تامین میکند که درون یک چاه 10 اینچی قرار می گیرد. مصرف کنندگان عزیز باید بدانند که بهترین عملکرد این محصول آبروان در دبی 20 متر مکعب بر ساعت و ارتفاع 81 متری حاصل می شود.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 233/5 مشاهده میکنید.

مدل

233/5

وزن

141 کیلوگرم

برند

آبروان

ابعاد

1665 میلی‌متر
برند

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

7A

قدرت الکتروموتور

9.2 کیلووات

قدرت الکتروموتور

12.5 اسب بخار

دبی

20 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

81 متر

قطر چاه

10 اینچ

قطر لوله

3 اینچ

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 233/6

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 233/6

 این پمپ شناور چاه عمیق برابر با 1800 میلی متر است و وزن آن برابر 157 کیلوگرم و تمامی قطعات الکتروموتور آن از نوع قفس سنجابی آسنکرون است. همچنین از چدن با کیفیت تهیه شده و با یک رنگ اپوکسی ضد زنگ پوشش داده شده است.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 233/6 مشاهده میکنید.

مدل

233/6

وزن

157 کیلوگرم

برند

آبروان

ابعاد

1800 میلی‌متر
برند

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

7A

قدرت الکتروموتور

11 کیلووات

قدرت الکتروموتور

15 اسب بخار

دبی

20 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

96 متر

قطر چاه

10 اینچ

قطر لوله

3 اینچ

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 233/7

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 233/7

پمپ شناور با الکتروموتور پر قدرت 7A با قدرت 13 کیلو وات 18 اسب توان تامین دبی 20 متر مکعب بر ساعت و ارتفاع پمپاژ 111 متر را دارد. رابطه بین دبی و ارتفاع این محصول آبروان به نحوه زیر است:

 • 15 متر مکعب بر ساعت ، بیشینه ارتفاع 122 متر
 • 25 متر مکعب بر ساعت ، بیشینه ارتفاع 100 متر
 • 30 متر مکعب بر ساعت ، بیشینه ارتفاع 83 متر

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 233/7 مشاهده میکنید.

مدل

233/7

وزن

169 کیلوگرم

برند

آبروان

ابعاد

1895 میلی‌متر
برند

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

7A

قدرت الکتروموتور

13 کیلووات

قدرت الکتروموتور

18 اسب بخار

دبی

20 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

111 متر

قطر چاه

10 اینچ

قطر لوله

3 اینچ

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 233/8

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 233/8

پمپ شناور آبروان جهت استفاده لوله های 3 اینچ و الکتروموتور 15 کیلو وات تولید کرده است. الکتروموتور 15 کیلو وات 20 اسب بر آن نصب و تعبیه می شود. جهت جا به جایی و حمل و نقل باید بدانید که 2015 میلی متر طول کلی این پمپ است و وزن آن برابر است با 181 کیلوگرم است.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 233/8 مشاهده میکنید.

مدل

233/8

وزن

181 کیلوگرم

برند

آبروان

ابعاد

2015 میلی‌متر
برند

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

7A

قدرت الکتروموتور

15 کیلووات

قدرت الکتروموتور

20 اسب بخار

دبی

20 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

128 متر

قطر چاه

10 اینچ

قطر لوله

3 اینچ

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 233/9

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 233/9

این پمپ قابلیت نصب به صورت افقی را ندارد و نوع معمولی آن باید در آبی نصب شود که کمتر از 25 گرم در متر مکعب حاوی شن بود یا اگر سال چیزی به جز آب است ویسکوزیته آن از 150 سانتی استوکس کمتر باشد.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 233/9 مشاهده میکنید.

مدل

233/9

وزن

202 کیلوگرم

برند

آبروان

ابعاد

2150 میلی‌متر
برند

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

7A

قدرت الکتروموتور

18.5 کیلووات

قدرت الکتروموتور

25 اسب بخار

دبی

20 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

145 متر

قطر چاه

10 اینچ

قطر لوله

3 اینچ

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 233/10

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 233/10

این پمپ شناور 233/10 وزنی بالغ بر 208 کیلوگرم دارد که در مقایسه با پمپ شناور 233/9 این پمپ آب 15 متر قدرت پمپاژ بیشتری دارد و باید دانست که از پمپ شناور 233/11 حدود 16 متر ارتفاع پمپاژ کمتری دارد.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 233/10 مشاهده میکنید.

مدل

233/10

وزن

208 کیلوگرم

برند

آبروان

ابعاد

2210 میلی‌متر
برند

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

7A

قدرت الکتروموتور

18.5 کیلووات

قدرت الکتروموتور

25 اسب بخار

دبی

20 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

160 متر

قطر چاه

10 اینچ

قطر لوله

3 اینچ

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 233/11

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 233/11

این پمپ شناور آبروان با خروجی 3 اینچی خود در چاه های با قطر 10 اینچ تعبیه گشته و دبی 20 متر مکعب بر ساعت و ارتفاع فوق العاده 176 متری را برای مصرف کننده تامین میکند. نسبته به پمپ شناور 233/10 این پمپ 16 متر ارتفاع پمپاژ بیشتری دارد. پمپ شناور 193/11 در گروه 193 از لحاظ حداکثر ارتفاع پمپاژ با پمپ 233 هم رده است. 

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 233/11 مشاهده میکنید.

مدل

233/11

وزن

214 کیلوگرم

برند

آبروان

ابعاد

2265 میلی‌متر
برند

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

7A

قدرت الکتروموتور

18.5 کیلووات

قدرت الکتروموتور

25 اسب بخار

دبی

20 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

176 متر

قطر چاه

10 اینچ

قطر لوله

3 اینچ

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 233/12

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 233/12

این پمپ شناور قابلیت غوطه ور شدن را دارد و به راحتی می توان آن را در داخل سیالات غوطه ور کرد و به دلیل بهره وری بالاتر می توان از پمپ های شناور به طور عمده در بسیاری از حوزه ها استفاده کرد. 

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 233/12 مشاهده میکنید.

مدل

233/12

وزن

226 کیلوگرم

برند

آبروان

ابعاد

2375 میلی‌متر
برند

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

7A

قدرت الکتروموتور

22 کیلووات

قدرت الکتروموتور

30 اسب بخار

دبی

20 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

192 متر

قطر چاه

10 اینچ

قطر لوله

3 اینچ

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 9-233/12

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 9-233/12

این پمپ شناور قابلیت غوطه ور شدن را دارد و به راحتی می توان آن را در داخل سیالات غوطه ور کرد و به دلیل بهره وری بالاتر می توان از پمپ های شناور به طور عمده در بسیاری از حوزه ها استفاده کرد. 

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 9-233/12 مشاهده میکنید.

مدل

233/12-9

وزن

226 کیلوگرم

برند

آبروان

ابعاد

2375 میلی‌متر
برند

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

9A

قدرت الکتروموتور

22 کیلووات

قدرت الکتروموتور

30 اسب بخار

دبی

20 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

192 متر

قطر چاه

10 اینچ

قطر لوله

3 اینچ

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 7-233/13

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 7-233/13

پمپ شناور 233/13 آبروان از دو موتور الکتریکی به ترتیب موتور شناور 24.5 کیلووات 7A آبروان و موتور شناور 24.5 کیلووات 7A این پمپ شناور برای تامین توان 24.5 کیلووات یا 33 اسب بخار در سیستم راه اندازی ستاره-مثلث و راه اندازی مستقیم بهره می برد.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 7-233/12 مشاهده میکنید.

مدل

233/12-7

برند

آبروان
برند

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

7A

قدرت الکتروموتور

24.5 کیلووات

قدرت الکتروموتور

33 اسب بخار

دبی

20 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

208 متر

قطر چاه

12 اینچ

قطر لوله

3 اینچ

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 9-233/13

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 9-233/13

پمپ شناور 9-233/13 آبروان از دو موتور الکتریکی به ترتیب موتور شناور 24.5 کیلووات 9A آبروان و موتور شناور 24.5 کیلووات 8A این پمپ شناور برای تامین توان 24.5 کیلووات یا 33 اسب بخار در سیستم راه اندازی ستاره-مثلث و راه اندازی مستقیم بهره می برد. این موتورهای الکتریکی از انواع الکتروموتور القایی سه فاز به حساب می آیند.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 9-233/13 مشاهده میکنید.

مدل

233/13-9

برند

آبروان

نوع

القایی و 3 فاز
برند

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

9A

قدرت الکتروموتور

24.5 کیلووات

قدرت الکتروموتور

33 اسب بخار

دبی

20 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

208 متر

قطر چاه

12 اینچ

قطر لوله

3 اینچ

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 233/14

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 233/14

پمپ شناور آبروان 233/14 دارای روزه سوپاپ 3 اینچی نیزاست و امکان نصب افقی برای این پمپ وجود ندارد. توجه داشته باشد که حداقل عمق غوطه وری در آب برای این پمپ برابر با 0.5 متر بوده و حداکثر 200 متراست. علاوه بر این طول یک طبقه پمپ آب 57.5 میلی متر و طول محفظه فشار آن 180 میلی متر و قطر پمپ نیز 185 میلی متر است.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 233/14 مشاهده میکنید.

مدل

233/14

برند

آبروان
برند

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

9A

قدرت الکتروموتور

24.5 کیلووات

قدرت الکتروموتور

33 اسب بخار

دبی

20 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

224 متر

قطر چاه

12 اینچ

قطر لوله

3 اینچ

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 9-233/14

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 9-233/14

پمپ شناور آبروان 9-233/14 دارای روزه سوپاپ 3 اینچی نیزاست و امکان نصب افقی برای این پمپ وجود ندارد. توجه داشته باشد که حداقل عمق غوطه وری در آب برای این پمپ برابر با 0.5 متر بوده و حداکثر 200 متراست. علاوه بر این طول یک طبقه پمپ آب 57.5 میلی متر و طول محفظه فشار آن 180 میلی متر و قطر پمپ نیز 185 میلی متر است.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 9-233/14 مشاهده میکنید.

مدل

233/14-9

برند

آبروان
برند

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

9A

قدرت الکتروموتور

24.5 کیلووات

قدرت الکتروموتور

33 اسب بخار

دبی

20 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

224 متر

قطر چاه

12 اینچ

قطر لوله

3 اینچ

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 233/15

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 233/15

این پمپ شناور توانایی نصب افقی را ندارد و از طرفی سوپاپ روزه ای آن نیز 3 اینچ است. این پمپ آب از طرفی در حداقل عمق غوطه وری 0.5 متر و حداکثر 200 متر قابلیت عملکرد دارد و از طرفی زمان مجاز کار با فلکه بسته برای این پمپ 5 دقیقه است.

 • پمپ شناور 233/15 با موتور 8A طولی معادل 2965 میلی متر با وزن 316 کیلوگرم دارد.
 • پمپ شناور 233/15 با موتور 9A دارای طول کلی 2740 میلی متر و وزن 333 کیلوگرم است.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 233/15 مشاهده میکنید.

مدل

233/15

برند

آبروان
برند

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

8A, 9A, 9B

قدرت الکتروموتور

30 کیلووات

قدرت الکتروموتور

41 اسب بخار

دبی

20 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

240 متر

قطر چاه

12 اینچ

قطر لوله

3 اینچ

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 9-233/15

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 9-233/15

این پمپ شناور توانایی نصب افقی را ندارد و از طرفی سوپاپ روزه ای آن نیز 3 اینچ است. این پمپ آب از طرفی در حداقل عمق غوطه وری 0.5 متر و حداکثر 200 متر قابلیت عملکرد دارد و از طرفی زمان مجاز کار با فلکه بسته برای این پمپ 5 دقیقه است.

 • پمپ شناور 233/15 با موتور 8A طولی معادل 2965 میلی متر با وزن 316 کیلوگرم دارد.
 • پمپ شناور 233/15 با موتور 9A دارای طول کلی 2740 میلی متر و وزن 333 کیلوگرم است.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 9-233/15 مشاهده میکنید.

مدل

233/15-9

برند

آبروان
برند

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

8A, 9A, 9B

قدرت الکتروموتور

30 کیلووات

قدرت الکتروموتور

41 اسب بخار

دبی

20 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

240 متر

قطر چاه

12 اینچ

قطر لوله

3 اینچ

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 233/16

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 233/16

نقاط ماکزیمم راندمان برای پمپ شناور مورد بحث ما برابر با 20 متر مکعب بر ساعت و 256 متر است. این پمپ شناور آبروانهمچنین قابلیت کوپله شدن با سه موتور مختلف از جمله 8A و 9A را دارد که از نظر توان با هم یکسانند و توانی معادل 30 کیلو وات یا 41 اسب بخار را برای موتور فرآهم می آورند. علاوه بر این قطر چاه برابر با 12 اینچ و قطر لوله ی خروجی و سوپاپ روزه ای هر دو 3 اینچ است.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 233/16 مشاهده میکنید.

مدل

233/16

برند

آبروان
برند

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

8A, 9A, 9B

قدرت الکتروموتور

30 کیلووات

قدرت الکتروموتور

41 اسب بخار

دبی

20 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

256 متر

قطر چاه

12 اینچ

قطر لوله

3 اینچ

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 233/17

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 233/17

برای پمپ شناور 233/17 نیز این نقاط بهینه شامل دبی 20 متر مکعب بر ساعت و ارتفاع 272 متراست. این پمپ شناور کوزه ای قابلیت کوپله شدن با سه موتور مختلف را دارد که هر سه توان 30 کیلو وات یا 41 اسب بخار را برای پمپاژ سیال مورد نظر شما فرآهم می آورند. اما آنچه در کوپلینگ این پمپ و موتورهای 8A و 9A مهم است طول و وزن آنهاست که در مونتاژ نهایی متفاوت است و به ترتیب طول کلی 3080 میلی متر و وزن 328 کیلوگرم برای موتور 8A و البته در مورد موتور آخر یعنی موتور 9A طول کلی پمپ شناور برابر با 2850 میلی متر و وزن آن 339 کیلوگرم خواهد بود.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 233/17 مشاهده میکنید.

مدل

233/17

برند

آبروان
برند

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

8A, 9A, 9B

قدرت الکتروموتور

30 کیلووات

قدرت الکتروموتور

41 اسب بخار

دبی

20 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

272 متر

قطر چاه

12 اینچ

قطر لوله

3 اینچ

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 233/18

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 233/18

پمپ شناور 233/18 آبروان قابلیت پمپاژ آب و انواع سیالات را از اعماق زمین به مصرف کنندگان خواهد بخشید. از این رو پمپ شناور 233/18 را می توان با نام پمپ شناور چاه عمیق یا نیمه عمیق نیز در بازار یافت.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 233/18 مشاهده میکنید.

مدل

233/18

برند

آبروان
برند

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

8A, 9A, 9B

قدرت الکتروموتور

37 کیلووات

قدرت الکتروموتور

50 اسب بخار

دبی

20 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

288 متر

قطر چاه

12 اینچ

قطر لوله

3 اینچ

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 233/19

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 233/19

 این پمپ شناور سه فاز همچنین قابلیت کوپله شدن با سه نوع موتور مختلف از جمله موتورهای 8A و 9A را داراست که همگی قدرت 37 کیلو وات و یا معادل آن 50 اسب بخار را برای سیال مورد پمپاژ فراهم می آورند. طول کلی الکتروپمپ در این پمپاژها به ترتیب 3150 و 3070 میلی متر و وزن آنها نیز به 362 و 373 کیلوگرم خواهد رسید. قطر چاهی که این پمپ شناور کوزه ای قابلیت نصب در آن را دارد برابر با 12 اینچ است.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 233/19 مشاهده میکنید.

مدل

233/19

برند

آبروان
برند

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

8A, 9A, 9B

قدرت الکتروموتور

37 کیلووات

قدرت الکتروموتور

50 اسب بخار

دبی

20 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

304 متر

قطر چاه

12 اینچ

قطر لوله

3 اینچ

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 233/20

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 233/20

پمپ مورد نیاز مصرف کنندگان را با قیمت مناسب در بازار عرضه نماید. پمپ شناور 233/20 آبروان از سری پمپ شناور گروه 233 UQH است. که برای نصب در محیط و فضای محدود بسیار مناسب هستند از این رو نصب آن محبوبیت زیادی در چاه های عمیق و نیمه عمیق دارد و با نام پمپ شناور چاه عمیق شناخته می شوند. 

 • موتور 8A: طول کلی الکتروپمپ 3385 میلی متر و وزن آن 363 کیلوگرم است،
 • موتور 9A: این پمپ شناور آبرواندر مونتاژ نهایی دارای طول کلی 3125 میلی متر و وزن 385 کیلوگرم است.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 233/20 مشاهده میکنید.

مدل

233/20

برند

آبروان
برند

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

8A, 9A, 9B

قدرت الکتروموتور

37 کیلووات

قدرت الکتروموتور

50 اسب بخار

دبی

20 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

320 متر

قطر چاه

12 اینچ

قطر لوله

3 اینچ

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 233/21

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 233/21

این پمپ شناور چند طبقه از یک محرک الکتریکی و پمپ تشکیل شده است که در واقع پمپ شناور گریز از مرکزی به صورت مستقیم با الکتروپمپ شناوری کوپله می شود و همین مساله امکان غرق شدن به طور کامل در آب را به این پمپ شناور چاه عمیق خواهد داد. اما برای اینکه این پمپ آب بتواند عملکرد بهینه ای داشته باشد و از طول عمر بالایی برخوردار باشد نیاز است که در نقطه ماکزیمم راندمان انتخاب شوند، برای این پمپ شناور کوزه ای نقطه بهینه دبی و هد برابر با 20 متر مکعب بر ساعت و 336 متراست. این پمپ را می توان به سه مدل موتور 8A و 9A کوپله کرد که همگی توان یکسان 37 کیلو وات یا معادل آن برابر با 50 اسب بخار را برای الکتروپمپ فرآهم می آورد.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 233/21 مشاهده میکنید.

مدل

233/21

برند

آبروان
برند

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

8A, 9A, 9B

قدرت الکتروموتور

37 کیلووات

قدرت الکتروموتور

50 اسب بخار

دبی

20 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

336 متر

قطر چاه

12 اینچ

قطر لوله

3 اینچ

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 271/2

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 271/2

این پمپ در ماکزیمم راندمان خود دارای دبی 40 متر مکعب بر ساعت در ارتفاع 12 متری است. موتوری که شناور آبروانبرای پمپاژ این میزان آب تا این ارتفاع از آن نیاز است مدل 6Eاست که توانی برابر با 3.5 کیلو وات (5 اسب بخار) را فراهم می کند. این پمپ با طول 1370 میلیمتر و وزن 75 کیلوگرم جزء پمپ های سبکاست که از نظر حمل و نقل نیز مصرف کننده را با مشکل زیادی رو به رو نمی کند.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 271/2 مشاهده میکنید.

مدل

271/2

برند

آبروان
برند

آبروان

وزن کیلوگرم

75 کیلوگرم

ابعاد

1370 میلی متر
مدل الکتروموتور شناور

6E

قدرت الکتروموتور

3.5 کیلووات

قدرت الکتروموتور

5 اسب بخار

دبی

40 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

12 متر

قطر چاه

8 اینچ

قطر لوله

4 اینچ

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 271/3

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 271/3

پمپ شناور چاه عمیق 271/3 دومین پمپ از گروه پمپ شناور 271 است. عدد 271 نشانگر گروه این پمپ و شماره ی 3 علاوه بر رتبه بندی پمپ در جدول به طبقات و پروانه های آن نیز اشاره دارد. این پمپ شناور سه فاز در ماکزیمم راندمان خود دارای آبدهی 40 متر مکعب در ساعت و ارتفاع 18 متر است

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 271/3 مشاهده میکنید.

مدل

271/3

برند

آبروان
برند

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

6E

قدرت الکتروموتور

3.7 کیلووات

قدرت الکتروموتور

5 اسب بخار

دبی

40 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

18 متر

قطر چاه

8 اینچ

قطر لوله

4 اینچ

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 271/4

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 271/4

برای پمپ شناور چاه عمیق 271/4 ماکزیمم راندمان در نظر گرفته شده برابر با آبدهی 40 متر مکعب بر ساعت و ارتفاع 24 متر است. قدرت این پمپ که برابر با 5.5 کیلو وات معادل 7.5 اسب بخار است توسط موتور 6E فراهم می شود. وزن پمپ 271/4 برابر با 92 کیلوگرم و طول آن به 1670 میلیمتر می رسد.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 271/4 مشاهده میکنید.

مدل

271/4

برند

آبروان
برند

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

6E

قدرت الکتروموتور

5.5 کیلووات

قدرت الکتروموتور

7.5 اسب بخار

دبی

40 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

24 متر

قطر چاه

8 اینچ

قطر لوله

4 اینچ

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 271/5

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 271/5

توان نامی این پمپ شناور برابر است با 7.5 کیلو وات معادل با 10 اسب بخار، طول و وزن پمپ: طول این پمپ 1955 میلیمتر نزدیک به دو متر و وزن آن حدود 107 کیلوگرم است. وزن پمپ ممکن است در ازای تغییر جنس قطعات برای تطبیق با شرایط محیطی تغییر کند. گروه پمپ شناور 271/5 در مقابل سایر گروه های پمپ شناور آبرواناز ابعاد کوچکتری برخوردار است که این خود یکی از مزیت های این گروه است.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 271/5 مشاهده میکنید.

مدل

271/5

برند

آبروان
برند

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

6E

قدرت الکتروموتور

7.5 کیلووات

قدرت الکتروموتور

10 اسب بخار

دبی

40 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

36 متر

قطر چاه

8 اینچ

قطر لوله

4 اینچ

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 271/6

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 271/6

توان نامی این پمپ شناور برابر است با 7.5 کیلو وات معادل با 10 اسب بخار، طول و وزن پمپ: طول این پمپ 1955 میلیمتر نزدیک به دو متر و وزن آن حدود 107 کیلوگرم است. وزن پمپ ممکن است در ازای تغییر جنس قطعات برای تطبیق با شرایط محیطی تغییر کند. گروه پمپ شناور 271/5 در مقابل سایر گروه های پمپ شناور آبرواناز ابعاد کوچکتری برخوردار است.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 271/6 مشاهده میکنید.

مدل

271/6

برند

آبروان
برند

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

6E

قدرت الکتروموتور

7.5 کیلووات

قدرت الکتروموتور

10 اسب بخار

دبی

40 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

36 متر

قطر چاه

8 اینچ

قطر لوله

4 اینچ

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 271/7

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 271/7

 این مدل پمپ در ارتفاع بین 12 تا 84 متر قابل نصباست. پمپ های شناور که متشکل از دو بخش الکتروموتور شناور و پمپ بوده و در بسیاری از صنایع برای تامین آب و یا تخلیه مورد استفاده قرار می گیرند. از کاربرد های پمپ شناور می توان به تامین آب آبیاری برای زمین های زراعی، تخلیه ی آب معادن، پمپاژ از مخازن، تامین آب آشامیدنی و بسیاری موارد دیگر اشاره کرد.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 271/7 مشاهده میکنید.

مدل

271/7

برند

آبروان
برند

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

6E

قدرت الکتروموتور

7.5 کیلووات

قدرت الکتروموتور

10 اسب بخار

دبی

40 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

36 متر

قطر چاه

8 اینچ

قطر لوله

4 اینچ

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 271/8

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 271/8

پمپ شناور 271/8 با استفاده از موتور 7A توانی برابر با 9.2 کیلووات معادل با 12.5 اسب بخار را برای پمپ فراهم می کند. وزن این پمپ برابر با 136 کیلوگرم و طول آن برابر با 2210 میلیمتر است. البته وزن پمپ با تغییر جنس قطعات متغییر خواهد بود. در این پمپ شناور سه فاز قابلیت نصب به صورت افقی وجود ندارد. حداقل عمق غوطه وری برای پمپ 271/8 مقدار 0.5 متر است.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 271/8 مشاهده میکنید.

مدل

271/8

برند

آبروان
برند

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

7A

قدرت الکتروموتور

9 کیلووات

قدرت الکتروموتور

12.5 اسب بخار

دبی

40 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

48 متر

قطر چاه

8 اینچ

قطر لوله

4 اینچ

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 271/9

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 271/9

 پمپ شناور آبروان 271/9 دارای 9 طبقهاست و امکان نصب به صورت افقی را ندارد. پمپ های شناور از دو بخش پمپ و الکترو موتور تشکیل شده است که این دو بخش با هم در این پمپ دارای طول 2210 میلیمتر و وزن 141 کیلو گرم است. دمای سیالی که برای پمپاژ در نظر گرفته می شود نباید از 30 ℃ بیشتر شود.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 271/9 مشاهده میکنید.

مدل

271/9

برند

آبروان
برند

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

7A

قدرت الکتروموتور

9.2 کیلووات

قدرت الکتروموتور

12.5 اسب بخار

دبی

40 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

54 متر

قطر چاه

8 اینچ

قطر لوله

4 اینچ

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 271/10

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 271/10

پمپ شناور 271/10 آبدهی در نظر گرفته شده برای آن 40 متر مکعب در ساعت است و ارتفاعی که پمپ در آن این حجم از آبدهی را دارد ارتفاع 60 متری است. برای پمپ شناور 271/10 آبروانموتور مدل 7A در نظر گرفته شده است که قدرتی برابر با 11 کیلووات معادل با 15 اسب بخار فراهم می کند.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 271/10 مشاهده میکنید.

مدل

271/10

برند

آبروان
برند

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

7A

قدرت الکتروموتور

11 کیلووات

قدرت الکتروموتور

15 اسب بخار

دبی

40 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

60 متر

قطر چاه

10 اینچ

قطر لوله

4 اینچ

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 271/11

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 271/11

در این پمپ شناور از موتور 7A استفاده شده است که توان نامی 11 کیلووات برابر با 15 اسب بخار را فراهم می کند. این پمپ دارای 11 طبقه است که قابلیت نصب افقی نیز برای این پمپ وجود ندارد. طول پمپ برابر با 2505 میلیمتر و وزن آن نیز برابر با 161 کیلوگرم است.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 271/10 مشاهده میکنید.

مدل

271/10

برند

آبروان
برند

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

7A

قدرت الکتروموتور

11 کیلووات

قدرت الکتروموتور

15 اسب بخار

دبی

40 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

66 متر

قطر چاه

10 اینچ

قطر لوله

4 اینچ

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 293/2

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 293/2

 پمپ موتوری که برای تامین توان پمپ آب 293/2 به کار می رود موتور 6E است که توان 7.5 کیلووات معادل با 10 اسب بخار را برای پمپ فراهم می کند. طول این پمپ برابر با 1580 میلیمتر است و وزن آن برابر با 104 کیلوگرم است.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 293/2 مشاهده میکنید.

مدل

293/2

برند

آبروان
برند

آبروان

وزن کیلوگرم

104 کیلوگرم

ابعاد

1580 میلی متر
مدل الکتروموتور شناور

6E

قدرت الکتروموتور

7.5 کیلووات

قدرت الکتروموتور

10 اسب بخار

دبی

45 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

34 متر

قطر چاه

10 اینچ

قطر لوله

4 اینچ

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 293/3

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 293/3

پمپ شناور سه فاز 293/3 از موتور 7A که توان 11 کیلووات برابر با 15 اسب بخار را فراهم می نماید، بهره می برد. علاوه بر این قدرت آبدهی 45 متر مکعب بر ساعت تا ارتفاع 51 متر، ماکزیمم راندمان این پمپ به حساب می آید. برای انواع پمپ شناور آبروان هد و دبی های متفاوتی تعریف می شود اما همواره توصیه شده است که هد و دبی را نزدیک به نقطه ی ماکزیمم راندمان در نظر بگیرید.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 293/3 مشاهده میکنید.

مدل

293/3

برند

آبروان
برند

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

7A

قدرت الکتروموتور

11 کیلووات

قدرت الکتروموتور

15 اسب بخار

دبی

45 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

51 متر

قطر چاه

10 اینچ

قطر لوله

4 اینچ

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 293/4

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 293/4

پمپ شناور 293/4 آبروان در بخش های بسیاری از جمله استخراج آب از چاه ها، آبیاری زمین های زراعی، تخلیه ی آب معادن، پمپاژ از مخازن، برداشت آب از رودخانه ها و سدها مورد استفاده قرار می گیرد. علاوه بر این شما می توانید با مطالعه راهنمای انتخاب پمپ شناور آبروان به آسانی پمپ مورد نظر خود را انتخاب کنید.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 293/4 مشاهده میکنید.

مدل

293/4

برند

آبروان
برند

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

7A

قدرت الکتروموتور

15 کیلووات

قدرت الکتروموتور

20 اسب بخار

دبی

45 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

68 متر

قطر چاه

10 اینچ

قطر لوله

4 اینچ

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 293/5

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 293/5

این پمپ 7A بوده که توان لازم برای پمپاژ آب را فراهم می نماید. این توان برابر با 18.5 کیلووات معادل با 25 اسب بخار است. به طول کلی این الکتروپمپ شناور برابر با 1960 میلی متر و وزن آن برابر با 178 کیلوگرم است. این پمپ شناور برای استفاده در چاه هایی که قطر دهانه ی آن 10 اینچ بسیار مناسب بوده و قطر دهانه ی خروجی آن نیز برابر با 4 اینچ است.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 293/5 مشاهده میکنید.

مدل

293/5

برند

آبروان
برند

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

7A

قدرت الکتروموتور

18.5 کیلووات

قدرت الکتروموتور

25 اسب بخار

دبی

45 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

85 متر

قطر چاه

10 اینچ

قطر لوله

4 اینچ

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 293/6

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 293/6

پمپ شناور آبروان به طور معمول از چدن ریختگی ساخته شده است. اما با توجه به نوع سیال ممکن است جنس قطعات تغییر کند.

 • آب تمیز با حداکثر 25 گرم ماسه در هر متر مکعب: در این حالت محور از جنس CK 45 ( استیل فولادی) بدنه ی پمپ چدنی و پروانه های پمپ برنزی است.
 • آب تمیز با حداکثر 25 گرم ماسه در متر مکعب با عمر بیشتر قطعات دوار محور پمپ از جنس 1.4021-05 کرم دار بدنه ی پمپ چدنی و پروانه ی پمپ از جنس برنز است.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 293/6 مشاهده میکنید.

مدل

293/6

برند

آبروان
برند

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

7A

قدرت الکتروموتور

22 کیلووات

قدرت الکتروموتور

30 اسب بخار

دبی

45 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

102 متر

قطر چاه

10 اینچ

قطر لوله

4 اینچ

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 293/7A

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 293/7A

موتوری که برای تامین قدرت این پمپ شناور چاه عمیق مورد استفاده قرار می گیرد، مدل 7Aاست که توان 22 کیلووات معادل با 30 اسب بخار را برای پمپاژ آب فراهم می کند. طول کلی این پمپ آب برابر با 2140 میلیمتر ( 2 متر و 14 سانتیمتر) و وزن آن برابر با 196 کیلوگرم است.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 293/7َA مشاهده میکنید.

مدل

293/7A

برند

آبروان
برند

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

7A

قدرت الکتروموتور

22 کیلووات

قدرت الکتروموتور

30 اسب بخار

دبی

45 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

113 متر

قطر چاه

10 اینچ

قطر لوله

4 اینچ

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 293/7

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 293/7

پمپ شناور 293/7 که به دلیل استفاده از سیستم برقی سه فاز به پمپ شناور سه فاز نیز معروف است با استفاده از دو موتور 9A و 8A قدرت لازم برای استفاده از پمپ را محیا می کند. این قدرت برای پمپ 293/7 برابر با 24.5 کیلووات چیزی معادل با 33 اسب بخار است.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 293/7َ مشاهده میکنید.

مدل

293/7

برند

آبروان
برند

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

8A, 9A

قدرت الکتروموتور

24.5 کیلووات

قدرت الکتروموتور

33 اسب بخار

دبی

45 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

119 متر

قطر چاه

10 اینچ

قطر لوله

4 اینچ

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 293/8

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 293/8

قطر چاهی که پمپ در آن نصب می شود می بایست 12 اینچ و قطر لوله ی رانش پمپ، برابر با 4 اینج باشد. قطر لوله ی رانش به گونه ای انتخاب می شود که سرعت حرکت مایع در لوله برابر با 1 الی 3 متر بر ثانیه باشد. این پمپ دارای 8 طبقه بوده که درون هرطبقه یک پروانه نصب می شود که با استفاده از توان موتور به چرخش در آمده و انرژی لازم برای پمپاژ مایع را فراهم می کند. حداقل عمق غوطه وری برای این پمپ شناور آبروان برابر با 0.5 متراست و از طرفی لازم به ذکر است که این مدل امکان نصب به صورت افقی را ندارد.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 293/8 مشاهده میکنید.

مدل

293/8

برند

آبروان
برند

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

8A, 9A, 9B

قدرت الکتروموتور

30 کیلووات

قدرت الکتروموتور

41 اسب بخار

دبی

45 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

136 متر

قطر چاه

12 - 10 اینچ

قطر لوله

4 اینچ

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 9-293/8

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 9-293/8

راندمان این پمپ آبدهی برابر 45 متر مکعب بر ساعت و ارتفاع (هد) آن 153 متر است. این پمپ شناور چاه عمیق برای فراهم نمودن توان لازم برای پمپاژ آب تا این ارتفاع می تواند با سه موتور کوپله شود. توان مورد نیاز برای پمپاژ آب تا ارتفاع ذکر شده 30 کیلووات و برابر با 41 اسب بخار است.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 9-293/8 مشاهده میکنید.

مدل

293/8-9

برند

آبروان
برند

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

8A, 9A 

قدرت الکتروموتور

30 کیلووات

قدرت الکتروموتور

41 اسب بخار

دبی

45 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

153 متر

قطر چاه

12 - 10 اینچ

قطر لوله

4 اینچ

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 293/9

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 293/9

راندمان این پمپ آبدهی برابر 45 متر مکعب بر ساعت و ارتفاع (هد) آن 153 متر است. این پمپ شناور چاه عمیق برای فراهم نمودن توان لازم برای پمپاژ آب تا این ارتفاع می تواند با سه موتور کوپله شود. توان مورد نیاز برای پمپاژ آب تا ارتفاع ذکر شده 30 کیلووات و برابر با 41 اسب بخار است.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 293/9 مشاهده میکنید.

مدل

293/9

برند

آبروان
برند

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

8A, 9A 

قدرت الکتروموتور

30 کیلووات

قدرت الکتروموتور

41 اسب بخار

دبی

45 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

153 متر

قطر چاه

12 - 10 اینچ

قطر لوله

4 اینچ

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 293/10

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 293/10

راندمان پمپ این پمپ شناور آبدهی 45 متر مکعب بر ساعت را در ارتفاع 170 متری ارائه می دهد؛ که این راندمان به عنوان ماکزیمم راندمان پمپ معرفی شده است.

توان موتور از آن جایی که این پمپ آب برای پمپاژ آب و سیالات تا ارتفاع بسیار بالااست، در نتیجه توان مصرفی پمپ نیز برابر با 37 کیلووات معادل 50 اسب بخار است.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 293/10 مشاهده میکنید.

مدل

293/10

برند

آبروان
برند

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

8A, 9A 

قدرت الکتروموتور

37 کیلووات

قدرت الکتروموتور

50 اسب بخار

دبی

45 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

170 متر

قطر چاه

12 - 10 اینچ

قطر لوله

4 اینچ

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 293/11

این پمپ شناور دارای 11 طبقه بوده که با دو موتور 9A و 8A با توان 37 کیلو وات و یا به عبارتی 50 اسب بخار کوپله می شود. همچنین طول کلی الکتروپمپ شناور 293/11 در حالتی که با موتور 9A سر هم می شود، 2635 میلی متر و در حالت 8A،2895 میلی متر است. 

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 293/11 مشاهده میکنید.

مدل

293/11

برند

آبروان
برند

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

8A, 9A 

قدرت الکتروموتور

37 کیلووات

قدرت الکتروموتور

50 اسب بخار

دبی

45 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

187 متر

قطر چاه

12 - 10 اینچ

قطر لوله

4 اینچ

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 293/12

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 293/12

این پمپ شناور دارای 12 طبقه بوده که طول هر طبقه در این پمپ 65 میلی متر است و از طرفی به دلیل وزنی که این پمپ دارد در رده پمپ های سنگین قرار گرفته و می بایست با جرثقیل و با احتیاط حمل و نقل و نصب شود. در واقع پمپ 293/12 می تواند با دو موتور 9A و 8A سر هم شود که نه تنها توانی معادل 45.5 کیلو وات یا 62 اسب بخار را برای پمپاژ فرآهم می آورد.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 293/12 مشاهده میکنید.

مدل

293/12

برند

آبروان
برند

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

8A, 9A 

قدرت الکتروموتور

65.5 کیلووات

قدرت الکتروموتور

62 اسب بخار

دبی

45 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

204 متر

قطر چاه

12 - 10 اینچ

قطر لوله

4 اینچ

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 293/13

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 293/13

این پمپ شناور دارای 13 طبقه بوده که هر طبقه آن 65 میلی متر بوده و توانایی پمپاژ آب از چاه های عمیق و نیمه عمیق را داشته و می توان از آن به عنوان پمپ شناور کشاورزی برای آبیاری زمینهای زراعی و باغی استفاده نمود. این پمپ همچنین با دو موتور کوپله می شود، در واقع دو مدل 9A و 8A با توان یکسان 55 کیلو وات و یا 75 اسب بخار می توانند آب و سایر سیالات را از عمیق زمین بیرون بکشند.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 293/13 مشاهده میکنید.

مدل

293/13

برند

آبروان
برند

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

8A, 9A 

قدرت الکتروموتور

55 کیلووات

قدرت الکتروموتور

75 اسب بخار

دبی

45 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

221 متر

قطر چاه

12 - 10 اینچ

قطر لوله

4 اینچ

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 293/14

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 293/14

این پمپ آب را می توان در دو مدل مونتاژ شده با دو موتور مختلف تهیه کرد، سرهم بندی با موتور 9A منجر به وزن 388 کیلوگرم و ارتفاع 3000 متری شده و موتور 8A وزنی معادل 394 کیلوگرم و ارتفاع 3480 را فرآهم می آورد. با اینکه تفاوت هایی در ظاهر این دو پمپ وجود دارد، ولی هر دو توان یکسانی دارند که معادل 55 کیلو وات یا 75 اسب بخار است.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 293/14 مشاهده میکنید.

مدل

293/14

برند

آبروان
برند

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

8A, 9A 

قدرت الکتروموتور

55 کیلووات

قدرت الکتروموتور

75 اسب بخار

دبی

45 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

238 متر

قطر چاه

12 - 10 اینچ

قطر لوله

4 اینچ

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 293/15

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 293/15

این پمپ شناور آبروان با دو موتور 9A و 8A قابل مونتاژ است که سرهم بندی با این دو مدل در نهایت منجر به وزن 394 کیلوگرم و طول 3065 میلی متر در مدل موتور اول و همچنین وزن 400 کیلوگرم و  طول 3545 میلی متر در کوپله با مدل دوم می شود. با به کارگیری موتور 9A برای استفاده از این الکتروپمپ شناور قطر چاه 12 اینچ و برای موتور 8A قطر چاه 10 اینچ ماست، این در حالی است که قطر لوله خروجی در هر دو این موتورها 4 اینچ بوده و تفاوتی ندارد. همچنین توانی که این دو موتور برای پمپ فرآهم می آورند برابر با 55 کیلو وات معادل 75 اسب بخار است.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 293/15 مشاهده میکنید.

مدل

293/15

برند

آبروان
برند

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

8A, 9A 

قدرت الکتروموتور

55 کیلووات

قدرت الکتروموتور

75 اسب بخار

دبی

45 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

255 متر

قطر چاه

12 - 10 اینچ

قطر لوله

4 اینچ

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 293/16

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 293/16

 این پمپ شناور در ماکزیمم راندمان خود در دبی 45 متر مکعب بر ساعت و هد 272 متری نه تنها از عملکرد بهینه و درست تر، بلکه از طول عمر طولانی تری نیز برخوردار است. این پمپ آب توانایی کوپله شدن با دو موتور مختلف که هر دو توان یکسان 62.5 کیلو وات که معادل 85 اسب بخار است را فرآهم می آورند که به نوبه خود پرتوان هستند.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 293/16 مشاهده میکنید.

مدل

293/16

برند

آبروان
برند

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

9A, 9B 

قدرت الکتروموتور

62.5 کیلووات

قدرت الکتروموتور

85 اسب بخار

دبی

45 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

272 متر

قطر چاه

12 - 10 اینچ

قطر لوله

4 اینچ

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 293/17

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 293/17

پمپ 293/17 از دو موتور استفاده می شود که در مونتاژ عادی موتور 9A، الکتروپمپ مد نظر ما دارای وزن 432 کیلوگرم و طول 3340 میلی متر بوده و در مورد مدل 9B وزن الکتروپمپ به 417 کیلوگرم و طول 3270 میلی متر می رسد.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 293/17 مشاهده میکنید.

مدل

293/17

برند

آبروان
برند

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

9A,9B 

قدرت الکتروموتور

62.5 کیلووات

قدرت الکتروموتور

85 اسب بخار

دبی

45 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

289 متر

قطر چاه

12 - 10 اینچ

قطر لوله

4 اینچ

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 293/18

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 293/18

برای نصب این پمپ شناور نیاز به چاهی به قطر 12 اینچ و لوله خروجی برابر با 4 اینچ است. توجه داشته باشید طول یک طبقه این پمپ 65 میلی متر، طول سوپاپ/ قطر سوپاپ آن 3/165 میلی متر، طول محفظه این پمپ شناور آبروان نیز 180 میلی متر است.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 293/18 مشاهده میکنید.

مدل

293/18

برند

آبروان
برند

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

9A,9B 

قدرت الکتروموتور

73.5 کیلووات

قدرت الکتروموتور

100 اسب بخار

دبی

45 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

306 متر

قطر چاه

12 اینچ

قطر لوله

4 اینچ

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 293/21

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 293/21

پمپ 293/19 یکی از انواع پمپ های پرتوانی است که می تواند با توان 73.5 کیلو وات که معادل 100 اسب بخار است. آب را در دبی ها و ارتفاعات مختلف پمپاژ نماید، با این تفاسیر لازم به ذکر است که این پمپ شناور ماکزیمم راندمانی برابر با نقطه بهینه آبدهی 45 متر مکعب بر ساعت و هد 323 متری دارد که می تواند بهترین عملکرد را برای مصرف کنندگان فرآهم آورد. این پمپ آب همچنین قابلیت این را دارد که با دو موتور 9A و 9B سرهم شود که هر دو برای نصب در چاهی به قطر 12 اینچ و لوله خروجی 4 اینچ مناسب است.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 293/21 مشاهده میکنید.

مدل

293/18

برند

آبروان
برند

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

9A,9B 

قدرت الکتروموتور

73.5 کیلووات

قدرت الکتروموتور

100 اسب بخار

دبی

45 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

323 متر

قطر چاه

12 اینچ

قطر لوله

4 اینچ

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 345/1

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 345/1

موتور شناور این پمپ مدل 6E با توان 7.5 کیلو وات معادل 10 اسب بخار بوده و وزن کلی این محصول برابر با 130 کیلوگرم در نظر گرفته می شود که البته در صورت تغییر جنس اجزا ممکن است این مقدار بیشتر یا کمتر شود.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 345/1 مشاهده میکنید. 

برند

آبروان

وزن

130 کیلوگرم

ابعاد

1600 میلی‌متر
برند

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

6E

قدرت الکتروموتور

7.5 کیلو وات

قدرت الکتروموتور

10 اسب بخار

دبی

70 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

26 متر

قطر چاه

12 اینچ

قطر لوله

4 اینچ

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 345/2

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 345/2

 این پمپ آب 1780 میلیمتر که جز پمپ های سایز متوسط قرار میگیرد و وزن آن 183 کیلوگرم است. قطر چاهی که این پمپ برای آن طراحی شده است 10 اینچ (25.4 سانتیتر) و قطر لوله این پمپ 4 اینچ (10.16 سانتیمتر) است. قطر پمپ به 2/345، 212 میلیمتر میرسد. همانطور که می دانید پمپ 345/2 از دو طبقه تشکیل شده است که طول هر طبقه ی این پمپ شناور سه فاز 78 میلیمتر است. شناور 345/2 برای استفاده به صورت عمودی طراحی شده است اما می توانید آن را به صورت افقی نیز نصب کنید.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 345/2 مشاهده میکنید. 

برند

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

7A

قدرت الکتروموتور

15 کیلو وات

قدرت الکتروموتور

20 اسب بخار

دبی

70 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

54 متر

قطر چاه

12 اینچ

قطر لوله

4 اینچ

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 345/3

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 345/3

 الکتروموتور شناور استفاده شده در این پمپ آب مدل 7A است که دارای توان 22 کیلوواتی معادل با 30 اسب بخار است. از این رو طول این پمپ ها نسبت به مدل های قبلی خود بیشتر و حدود 1990 میلیمتر( 1متر و 99 سانتیمتر) هستند. قطر چاه در نظر گرفته شده برای این پمپ 10 اینچ و قطر لوله آن به 4 اینچ می رسد. وزن این پمپ شناور سه فاز 215 کیلوگرم است.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 345/3 مشاهده میکنید. 

برند

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

7A

قدرت الکتروموتور

22 کیلو وات

قدرت الکتروموتور

30 اسب بخار

دبی

70 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

78 متر

قطر چاه

10 اینچ

قطر لوله

4 اینچ

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 345/4

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 345/4

معمولا پمپ ها به گونه ای طراحی می شوند که در ارتفاع های متفاوت آبدهی متفاوتی داشته باشند، اما برای هر پمپ یک ماکزیمم راندمانی در نظر گرفته می شود که در این نقطه پمپ بیشترین بهره وری را دارد. این نقطه برای این پمپ هد 104 متر و دبی 70 متر مکعب بر ساعت در نظر گرفته می شود. در مورد الکتروموتور این پمپ شناور چاه عمیق که یکی از اصلی ترین بخش های آن است باید بگوییم که به دو صورت 9A و 8A موجود است که مدل 9A به صورت مونتاژ عادی و 8A به صورت مونتاژ مخصوص قابل تهیه است.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 345/4 مشاهده میکنید. 

برند

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

9A

قدرت الکتروموتور

30 کیلو وات

قدرت الکتروموتور

41 اسب بخار

دبی

70 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

111 متر

قطر چاه

12 اینچ

قطر لوله

4 اینچ

کشور سازنده

ایران


مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 9-345/4

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 9-345/4

معمولا پمپ ها به گونه ای طراحی می شوند که در ارتفاع های متفاوت آبدهی متفاوتی داشته باشند، اما برای هر پمپ یک ماکزیمم راندمانی در نظر گرفته می شود که در این نقطه پمپ بیشترین بهره وری را دارد. این نقطه برای این پمپ هد 104 متر و دبی 70 متر مکعب بر ساعت در نظر گرفته می شود. در مورد الکتروموتور این پمپ شناور چاه عمیق که یکی از اصلی ترین بخش های آن است باید بگوییم که به دو صورت 9A و 8A موجود است که مدل 9A به صورت مونتاژ عادی و 8A به صورت مونتاژ مخصوص قابل تهیه است. قدرت هر دوی این موتور ها 30 کیلو وات و معادل 41 اسب بخار است.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 9-345/4 مشاهده میکنید. 

برند

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

9A

قدرت الکتروموتور

30 کیلو وات

قدرت الکتروموتور

41 اسب بخار

دبی

70 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

111 متر

قطر چاه

12 اینچ

قطر لوله

4 اینچ 

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 345/5

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 345/5

 مدل 8A 38 3/3 طول پمپ شناور آبروان برابر با 2300 میلیمتر ( 2 متر و 30 سانتیمتر) و وزن آن برابر با 336 کیلوگرم است. قطر چاهی که پمپ آب درون آن قرار میگیرد برابر با 12 اینچ و قطر لوله ی خروجی آن برابر با 4 اینچ در نظر گرفته شده است. برق مورد استفاده در این پمپ شناور سه فاز بوده و 2 کابل دارد.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 345/5 مشاهده میکنید. 

برند

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

9A

قدرت الکتروموتور

37 کیلو وات

قدرت الکتروموتور

50 اسب بخار

دبی

70 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

139 متر

قطر چاه

12 اینچ

قطر لوله

4 اینچ

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 345/6

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 345/6

انواع پمپ شناور در بخش هایی از جمله تخلیه ی آب معادن، تامین آب آشامیدنی، آبیاری و موارد دیگر کاربرد دارند. پمپ شناور آبروان مورد نظر ما در این مقاله از لحاظ ساختاری چند طبقه با یک محرک الکتریکی است که به صورت عمودی با موتورالکتریکی کوپله شده است. از پمپ آب 345/6 معمولا برای پمپاژ سیال از چاه های عمیق و نیمه عمیق استفاده می شوند، اما تحت شرایط خاص می توان از این پمپ شناور چاه عمیق به صورت افقی نیز استفاده کرد.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 345/6 مشاهده میکنید. 

برند

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

9A

قدرت الکتروموتور

45.5 کیلو وات

قدرت الکتروموتور

62 اسب بخار

دبی

70 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

167 متر

قطر چاه

12 اینچ

قطر لوله

4 اینچ

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 345/7

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 345/7

موتور: پمپ شناور 345/7 آبروان قابلیت کار با دو مدل پمپ متفاوت را دارد. مدل های 9A و 8A توان مصرفی در هر دو موتور برابر با 55 کیلو وات و 75 اسب بخار است.
ماکزیمم راندمان: ماکزیمم راندمان به نقاطی اطلاق میشوند که پمپ بیشترین بهره وری را دارد. ماکزیمم راندمان این الکتروپمپ در ارتفاع 182 متر و آبدهی 70 متر مکعب تعریف شده است.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 345/7 مشاهده میکنید. 

برند

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

9A

قدرت الکتروموتور

55 کیلو وات

قدرت الکتروموتور

75 اسب بخار

دبی

70 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

193 متر

قطر چاه

12 اینچ

قطر لوله

4 اینچ

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 345/8

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 345/8

حوزه ی نصب الکترو پمپ های شناور به دلیل حساسیت آن ها بسیار مهم است. اولین نکته این است که حتما این پمپ شناور سه فاز باید به صورت عمودی حمل شوند. همچنین قبل از شروع به کار حتما باید داخل پمپ با آب شرب پر شود. از طرفی این پمپ قابلیت پمپاژ شن های موجود در سیال را تا 25 گرم در متر مکعب را دارد، از این رو در صورت وجود ذرات معلق بیشتر باید از پمپ های ویژه استفاده کنید. نکته حائز اهمیت دیگر این است، از آن جایی که پمپ 345/8 در آب کاملا غوطه ور می شوند، ارتفاع مایع نباید کمتر از 0.5 متر باشد. این پمپ ها تحت شرایط خاصی می توانند در استخرها نیز مورد استفاده قرار بگیرند.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 345/8 مشاهده میکنید.

برند

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

9A, 9B

قدرت الکتروموتور

62.5 کیلو وات

قدرت الکتروموتور

85 اسب بخار

دبی

70 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

208 متر

قطر چاه

12 اینچ

قطر لوله

4 اینچ

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 345/9

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 345/9

موتور پمپ 345/9 به هیچ عنوان نباید خشک کار کند، به همین خاطر از وجود آب درون پمپ اطمینان حاصل کنید. طراحی این پمپ به گونه ای است که تا حد ممکن طول عمر قطعات را بالا ببرد، تا از باز شدن پمپ شناور آبروان جلوگیری شود. از این رو یاتاقان ها نیز نیازی به روغنکاری ندارند و با آبی که داخل موتور جریان دارد روانکاری میشود. آب بندی دینامیک موتور توسط انواع کاسه نمد و رینگ های آب بندی امکان پذیر است. البته مجموعه را می توان با آب بند مکانیکی تعویض کرد.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 345/9 مشاهده میکنید.

برند

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

9A, 9B

قدرت الکتروموتور

73.5 کیلو وات

قدرت الکتروموتور

100 اسب بخار

دبی

70 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

243 متر

قطر چاه

12 اینچ

قطر لوله

4 اینچ

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 345/10

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 345/10

پمپ شناور آبروان در انواع مختلفی تهیه می شود و پمپ شناور 345/10 آبروان از جمله محصولاتی است که برای راه اندازی نیازمند موتور الکتریکی بوده که بتواند توان لازم را جهت آغاز عملیات پمپاژ فراهم نماید. برای این پمپ شناور از موتوری با توان 73.5 کیلووات یا 100 اسب بخار بهره برده می شود. موتور شناور 73.5 کیلووات 9A آبروان و موتور شناور 73.5 کیلووات 9B آبروان برای این پمپ شناور در نظر گرفته می شود.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 345/10 مشاهده میکنید.

برند

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

9A, 9B

قدرت الکتروموتور

73.5 کیلو وات

قدرت الکتروموتور

100 اسب بخار

دبی

70 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

260, 260 متر

قطر چاه

12 اینچ

قطر لوله

4 اینچ

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 345/11

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 345/11

موتور شناور مد نظر برای پمپ شناور 345/11 آبروان از توان 92 کیلووات یا 125 اسب بخار برخوردار است و الکتروموتورهای مد نظر برای این پمپ شامل موتور شناور 92 کیلووات 9B آبروان و موتور شناور 92 کیلووات 10A آبروان می گردد. توجه داشته باشید این موتورها از نوع الکتروموتور القایی سه فاز هستند و به یک منبع تغذیه سه فاز با جریان متناوب متصل می گردند.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 345/11 مشاهده میکنید.

برند

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

10A, 9B

قدرت الکتروموتور

92 کیلو وات

قدرت الکتروموتور

125 اسب بخار

دبی

70 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

305 متر

قطر چاه

12 اینچ

قطر لوله

4 اینچ

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 345/12

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 345/12

سیم پیچی الکتروموتور این پمپ آب بسیار خاص است و سیم مورد استفاده در این پمپ ها دارای عایق پلیمری است که مانع تماس آب با هسته ی مسی سیم می شود. الکتروموتور های شناور بر اساس درجه ی حرارت سیال طراحی می شوند از این رو اگر سیال درجه ی حرارت بالاتری داشته باشد باید از پمپ های ویژه استفاده کرد.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 345/12 مشاهده میکنید.

برند

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

10A, 9B

قدرت الکتروموتور

92 کیلو وات

قدرت الکتروموتور

125 اسب بخار

دبی

70 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

334 متر

قطر چاه

12 اینچ

قطر لوله

4 اینچ

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 345/13

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 345/13

هد و دبی: پمپ شناور UQN 345/13 دارای ماکزیمم راندمان در آبدهی 70 متر مکعب بر ساعت و ارتفاع 360 متر است. البته برای این پمپ هد و دبی های متفاوت دیگری نیز درون کاتالوگ آن درج شده است اما،در این دبی و ارتفاع پمپ بالاترین میزان کارایی را داشته و طول عمر آن نیز بیشتر خواهد بود.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 345/13 مشاهده میکنید.

برند

آبروان
مدل الکتروموتور شناور

9B

قدرت الکتروموتور

100 کیلو وات

قدرت الکتروموتور

136 اسب بخار

دبی

70 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

360 متر

قطر چاه

12 اینچ

قطر لوله

4 اینچ

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 345/14

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 345/14

الکتروموتورها تجهیزاتی برای تامین توان مورد نیاز برای دستگاه های مختلف علی الخصوص انواع پمپ است. یکی از انواع این پمپ ها شامل پمپ شناور 345/14 آبروان بوده که از الکتروموتور شناور بهره می برد و برای این پمپ از موتور شناور 110 کیلووات 9B آبروان و موتور شناور 110 کیلووات 10A آبروان استفاده می شود. مجموعه پمپ شناور و موتور شناور پس از کوپله شدن در سیال قرار گرفته و به طور کامل در سیال شناور می شوند.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 345/14 مشاهده میکنید.

برند

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

10A, 9B

قدرت الکتروموتور

110 کیلو وات

قدرت الکتروموتور

150 اسب بخار

دبی

70 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

364 متر

قطر چاه

12 اینچ

قطر لوله

4 اینچ

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 345/15

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 345/15

استفاده از موتور 10 A از نظر حمل و نقل اندکی سبک تر و کوچکتر است و شما می توانید با توجه به ابعاد و نیاز خود و پس از مشورت با مشاورین گستره آبی نمایندگی رسمی آبروان یکی از این دو الکتروموتور را انتخاب نمایید.

الکتروموتور 12A : طول موتور برابر با 3985 میلیمتر و وزن آن برابر با 848 کیلوگرم است
الکتروموتور 10A: طول موتور برابر با 3930 میلیمتر و وزن آن برابر با 821 کیلوگرم است.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 345/15 مشاهده میکنید.

برند

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

10A, 12A

قدرت الکتروموتور

130 کیلو وات

قدرت الکتروموتور

177 اسب بخار

دبی

70 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

390 متر

قطر چاه

12 اینچ

قطر لوله

4 اینچ

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 374/1

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 374/1

موتور شناور مناسب برای پمپ شناور 374/1 آبروان دارای توان 13 کیلووات یا 18 اسب بخار بوده و با بهره گیری از دو سیستم راه اندازی ستاره-مثلث و راه اندازی مستقیم برای بهره گیری از موتور شناور استفاده می گردد. موتور مناسب این پمپ شناور از نوع موتور شناور 13 کیلووات 7A آبروان بوده و می توان در دمای 30 درجه سانتی گراد از این الکتروپمپ بهره برد.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 374/1 مشاهده میکنید.

برند

آبروان

وزن

143 کیلوگرم

ابعاد

1590 میلی‌متر
برند

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

7A

قدرت الکتروموتور

11 کیلو وات

قدرت الکتروموتور

15 اسب بخار

دبی

120 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

24 متر

قطر چاه

10 اینچ, 12

قطر لوله

6 اینچ

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 374/2

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 374/2

در طراحی این پمپ شناور چاه عمیق از دو موتور 9A و 8A استفاده می شود که هر دو توان یکسانی را برای پمپ مهیا می سازند. این توان برابر با 24.5 کیلووات معادل با 33 اسب بخار است. تفاوت هایی که این دومدل به وجود می آورند به شرح زیر است:

موتور 9A: در این موتور طول پمپ برابر با 2065 میلیمتر، وزن پمپ برابر با 276 کیلوگرم، دهانه ی چاه برابر با 12 اینج و قطر لوله ی خروجی برابر با 8 اینچاست.
موتور 8A: این موتور طول مونتاژ نهایی را کمی افزایش می دهد و طول آن را به 2180 میلیمتر می رساند این در حالی است که وزن پمپ را کاهش می یابد.

وزن این پمپ شناور کوزه ای در صورت کوپله شدن با این موتور برابر با 249 کیلوگرم است. 

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 374/2 مشاهده میکنید.

برند

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

8A, 9A

قدرت الکتروموتور

24.5 متر

قدرت الکتروموتور

33 اسب بخار

دبی

120 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

48 متر

قطر چاه

10 اینچ, 12 اینچ

قطر لوله

6 اینچ

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 374/3

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 374/3

پمپ شناور سه فاز 374/3 از دو موتور 8A و 9A که توان 37 کیلووات برابر با 50 اسب بخار را برای پمپ فراهم می کنند استفاده می کند. در نقطه ماکزیمم راندمان قدرت آبدهی این پمپ شناور چاه عمیق 120 متر مکعب بر ساعت بوده و میزان ارتفاع این محصول 72 متر است.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 374/3 مشاهده میکنید.

برند

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

9A, 9B

قدرت الکتروموتور

37 کیلو وات

قدرت الکتروموتور

50 اسب بخار

دبی

120 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

72 متر

قطر چاه

10 اینچ, 12 اینچ

قطر لوله

6 اینچ

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 374/4A

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 374/4A

الکتروپمپ شناور از یک الکتروموتور شناور و یک پمپ شناور تشکیل شده است که این دو بخش به صورت عمودی به هم متصل می شوند. پمپ خود شامل تعدادی طبقات می شود که تعداد طبقات این پمپ همان طور که اشاره شد 4 طبقه است. هر طبقه شامل پروانه، یاتاقان ها، محفظه مکش و رینگ سایشی می شود. پروانه ها قطعاتی هستند که در سه مدل شعاعی، بسته و چند کانالی طراحی شده اند و با گردش خود باعث افزایش جریان آب و انتقال سیال به طبقات بالاتر می شوند. هنگامی که سیال به آخرین طبقه می رسد قدرت لازم برای پمپاژ را خواهد داشت. محفظه ی مکش با ورقه ی صافی از جنس فولاد ضد زنگ 1.4016 طراحی می شود.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 374/4A مشاهده میکنید.

برند

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

9A, 9B

قدرت الکتروموتور

45.5 کیلو وات

قدرت الکتروموتور

62 اسب بخار

دبی

120 متر مکعب بر ساعت

قطر چاه

10 اینچ, 12 اینچ

قطر لوله

8 اینچ

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 374/5A

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 374/5A

الکتروموتورها از جمله تجهیزاتی به حساب می آیند که برای انواع پمپ ضرورت دارند. در واقع بدون بهره گیری از یک الکتروموتور نمی توان توان مورد نیاز جهت پمپاژ سیال را تامین نماییم. از این رو انواع و اقسام الکتروموتور در توانهای مختلف برای بهره گیری از پمپ شناور به صورت شناور در سیال تهیه می شوند. پمپ شناور 374/5 آبروان از موتور شناور 55 کیلووات 8A آبروان و موتور شناور 55 کیلووات 9A آبروان بهره می برد.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 374/5A مشاهده میکنید.

برند

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

9A, 9B

قدرت الکتروموتور

55 کیلو وات

قدرت الکتروموتور

75 اسب بخار

دبی

120 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

120 متر

قطر چاه

10 اینچ, 12 اینچ

قطر لوله

8 اینچ

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 374/6A

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 374/6A

این پمپ شناور همان طور که اشاره شد دارای ماکزیمم راندمان در نقطه آبدهی 120 متر مکعب بر ساعت است و می تواند این حجم از آب را تا ارتفاع بهینه133 متری پمپاژ نماید. الکتروموتوری که برای تامین توان این پمپ شناور چاه عمیق مورد استفاده قرار می گیرد، مدل های 9A و 9B است که توان 62.5 کیلووات معادل با 100 اسب بخار را برای پمپ کوزه ای 374/6 فراهم می کند. طول کلی این پمپ در صورت کوپله شدن با هر یک از موتور ها متفاوت است.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 374/6A مشاهده میکنید.

برند

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

9A, 9B

قدرت الکتروموتور

62.5 کیلو وات

قدرت الکتروموتور

85 اسب بخار

دبی

120 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

133 متر

قطر چاه

12 اینچ

قطر لوله

8 اینچ

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 374/6

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 374/6

این پمپ شناور سه فاز همان طور که اشاره شد دارای ماکزیمم راندمان در نقطه آبدهی 120 متر مکعب بر ساعت است و می تواند این حجم از آب را تا ارتفاع بهینه 144 متری پمپاژ نماید. الکتروموتوری که برای تامین توان این پمپ شناور چاه عمیق مورد استفاده قرار می گیرد، مدل های 9A و 9B است که توان 73.5 کیلووات معادل با 100 اسب بخار را برای پمپ کوزه ای 374/6 فراهم می کند. طول کلی این پمپ در صورت کوپله شدن با هر یک از موتور ها متفاوت است.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 374/6 مشاهده میکنید.

برند

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

9A, 9B

قدرت الکتروموتور

73.5 کیلو وات

قدرت الکتروموتور

100 اسب بخار

دبی

120 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

144 متر

قطر چاه

12 اینچ

قطر لوله

8 اینچ

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 374/7

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 374/7

در پمپ شناور چاه عمیق 374/7 عدد 374 در برند این پمپ نشانگر گروه این پمپ و عدد 7 نشان دهنده تعداد طبقات و پروانه های موجود در پمپ است. این پمپ شناور سه فاز در ماکزیمم راندمان خود دارای آبدهی 120 متر مکعب بر ساعت و ارتفاع 168 متر است. یکی از مهم ترین مشخصه های این پمپ شناور کوزه ای مدل الکتروموتور و میزان قدرتی است که برای پمپ فراهم می کند.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 374/7 مشاهده میکنید.

برند

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

9B

قدرت الکتروموتور

80 کیلو وات

قدرت الکتروموتور

109 اسب بخار

دبی

120 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

168 متر

قطر چاه

10 اینچ

قطر لوله

6 اینچ

کشور سازنده

ایران


مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 374/7A

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 374/7A

بر اساس توان الکتریکی که برای موتور الکتریکی در نظر گرفته می شود الکتروموتورها دارای انواع مختلف است. موتور شناور 73.5 کیلووات 9A آبروان و موتور شناور 73.5 کیلووات 9B آبروان از جمله موتورهای الکتریکی هستند که برای پمپ شناور 374/7a آبروان از آن بهره برده می شود. همچنین برای برق رسانی به الکتروموتور شناور نیاز است از کابل برق شناور استفاده شود. در واقع مجموعه الکتروپمپ شناور در سیال شناور است و برق رسانی به موتور شناور از طریق اتصال موتور الکتریکی به کمک انواع کابل پمپ شناور سه رشته در سیستم راه اندازی ستاره-مثلث و یا سیستم راه اندازی مستقیم به منبع تغذیه سه فاز انجام می شود.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 374/7A مشاهده میکنید.

برند

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

9A, 9B

قدرت الکتروموتور

73.5 کیلو وات

قدرت الکتروموتور

100 اسب بخار

دبی

120 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

155.5 متر

قطر چاه

12 اینچ

قطر لوله

8 اینچ

کشور سازنده

ایران


مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 374/8

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 374/8

قدرت این پمپ که برابر با 92 کیلووات معادل 125 اسب بخار است توسط موتورهای 10A و 9B فراهم می شود. ابعاد پمپ شناور کوزه ای 374/8 در صورت کوپله شدن با هر یک از موتور ها متفاوت است. در مدل 10A وزن پمپ برابر است با 538 کیلوگرم و طول آن 3420 میلیمتر است در موتور 9B وزن پمپ برابر با 497 کیلوگرم و طول پمپ نیز به 3470 میلیمتر می رسد. این پمپ شناور سه فاز برای نصب در چاه هایی که قطر آن ها برابر با 12 اینچ باشد بسیار مناسب است.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 374/8 مشاهده میکنید.

برند

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

10A, 9B

قدرت الکتروموتور

92 کیلو وات

قدرت الکتروموتور

125 اسب بخار

دبی

192 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

120 متر

قطر چاه

10 اینچ, 12 اینچ

قطر لوله

6 اینچ

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 374/9

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 374/9

پمپ شناور 374/9 آبروان از موتور شناور 110 کیلووات 9B آبروان و موتور شناور 110 کیلووات 10A آبروان بهره می برد. این موتورهای الکتریکی از نوع الکتروموتور القایی سه فاز بوده که از جریان متناوب برای کارکرد خود استفاده می نمایند. در واقع این جریان سه فاز منجر به ایجاد یک میدان الکترومغناطیسی در استاتور موتور می شود که روتور را به گردش در می آورد.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 374/9 مشاهده میکنید.

برند

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

10A, 9B

قدرت الکتروموتور

150 کیلو وات

قدرت الکتروموتور

110 اسب بخار

دبی

120 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

216 متر

قطر چاه

10 اینچ, 12 اینچ

قطر لوله

6 اینچ

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 374/10

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 374/10

الکتروموتور شناور آبروان در انواع توان های مختلف تهیه می شوند و برای پمپ شناور 374/10a آبروان از موتور شناور 110 کیلووات 9B آبروان و موتور شناور 110 کیلووات 10A آبروان با توان 110 کیلووات یا 150 اسب بخار بهره می برد. موتورهای الکتریکی به کار گرفته شده با پمپ شناور از نوع الکتروموتور شناور القایی سه فاز است. این موتورهای الکتریکی به منبع تغذیه سه فاز متصل می شوند و قادرند با استفاده از جریان متناوب توان الکتریکی را به توان مکانیکی تبدیل نمایند.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 374/10 مشاهده میکنید.

برند

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

10A, 9B

قدرت الکتروموتور

110 کیلو وات

قدرت الکتروموتور

150 اسب بخار

دبی

120 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

240 متر

قطر چاه

10 اینچ, 12 اینچ

قطر لوله

6 اینچ

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 374/11

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 374/11

پمپ شناور 374/11 آبروان برای کارکرد خود نیاز دارد توان الکتریکی 130 کیلووات یا 177 اسب بخار به نیروی مکانیکی تبدیل گردد که بتواند پروانه پمپ را به حرکت در آورد. این پمپ شناور با موتور الکتریکی القایی سه فاز کوپله می شود و پس از تشکیل مجموعه الکتروپمپ شناور آبروان این مجموعه به منبع تغذیه سه فاز از طریق کابلهای برق شناور متصل می گردد که در ادامه به انواع کابل پمپ شناور در اندازه های مختلف برای متراژ مشخص در دو سیستم راه اندازی ستاره-مثلث و راه اندازی مستقیم اشاره گردیده است. 

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 374/11 مشاهده میکنید.

برند

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

10A, 12A

قدرت الکتروموتور

130 کیلو وات

قدرت الکتروموتور

177 اسب بخار

دبی

120 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

264 متر

قطر چاه

14 اینچ

قطر لوله

6 اینچ

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 374/12

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 374/12

پمپ شناور سه فاز 374/12 با 12 طبقه این قابلیت تعبیه نشده است. یکی از قطعات مهمی که درون هر طبقه قرار گرفته شده است پروانه ها هستند که با توجه به جنس سیال از مواد متفاوتی تشکیل می شوند اما به طور استاندارد از جنس برنز هستند. پمپ 374/12 با استفاده از موتور 12A توانی برابر با 150 کیلووات معادل با 204 اسب بخار را برای پمپ فراهم می کند. وزن این پمپ شناور آبروان برابر با 882 کیلوگرم و طول آن برابر با 4515 میلیمتر است. 

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 374/12 مشاهده میکنید.

برند

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

12A

قدرت الکتروموتور

150 کیلو وات

قدرت الکتروموتور

204 اسب بخار

دبی

120 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

288 متر

قطر چاه

14 اینچ

قطر لوله

6 اینچ

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 374/13

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 374/13

آبدهی و ارتفاع: آبدهی و ارتفاع دو مشخصه مهم در انتخاب پمپ شناور هستند. دبی این پمپ شناور سه فاز برابر با 120 متر مکعب بر ساعت و ارتفاعی که این حجم از آبدهی در آن به دست می آید ارتفاع 312 متر است و مقادیر ذکر شده به عنوان ماکزیمم راندمان پمپ در نظر گرفته می شوند.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 374/13 مشاهده میکنید.

برند

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

12A

قدرت الکتروموتور

150 کیلو وات

قدرت الکتروموتور

204 اسب بخار

دبی

120 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

312 متر

قطر چاه

14 اینچ

قطر لوله

6 اینچ

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 374/14

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 374/14

پمپ شناور به دلیل مستغرق بودن در سیال به این نام خوانده می شود. میزان دبی این پمپ شناور چاه عمیق همانطور که در بخش قبلی ذکر شد 120 متر مکعب بر ساعتاست و ارتفاع در نظر گرفته شده برای دستیابی به این حجم آب 336 متر است. برای تامین انرژيی لازم برای پمپاژ آب تا این ارتفاع پمپ از موتور مدل 12A استفاده می کند که توان نامی 185 کیلووات برابر با 252 اسب بخار را فراهم می کند.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 374/14 مشاهده میکنید.

برند

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

12A

قدرت الکتروموتور

185 کیلو وات

قدرت الکتروموتور

252 اسب بخار

دبی

120 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

336 متر

قطر چاه

14 اینچ

قطر لوله

6 اینچ

کشور سازنده

ایران

 مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 374/15

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 374/15

پمپ شناور 374/15 آبروان آخرین مدل از انواع گروه پمپ شناور 374 BPN آبروان متر است. و از موتور شناور 185 کیلووات 12A آبروان برای تامین نیروی مکانیکی مورد نیاز استفاده می شود. توجه داشته باشید آنچه منجر به چرخش پروانه پمپ شناور می شود در واقع نیروی مکانیکی است که از طریق چرخش روتور و شفت مشترک روتور و پروانه پمپ به پروانه منتقل می گردد و در نتیجه عملیات پمپاژ سیال آغاز می شود. الکتروموتور شناور به کار گرفته شده برای این پمپ شناور از نوع موتور الکتریکی سه فاز القایی است و با اتصال به منبع تغذیه سه فاز از طریق کابل برق شناور توان مد نظر که در اینجا 185 کیلووات یا 252 اسب بخار است.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 374/15 مشاهده میکنید.

برند

آبروان

 مدل الکتروموتور شناور 

12A

قدرت الکتروموتور

185 کیلو وات

قدرت الکتروموتور

252 اسب بخار

دبی

120 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

360 متر

قطر چاه

14 اینچ

قطر لوله

6 اینچ

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 384/2

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 384/2

پمپ شناور 384/2 آبروان از موتور شناور 15 کیلووات 7A آبروان بهره می برد که قادر است توان 15 کیلووات یا 20 اسب بخار را برای پمپ شناور فراهم می آورد. این موتورهای الکتریکی از نوع موتور سه فاز القایی است که قابلیت شناور شدن در سیال را دارد و البته توجه داشته باشید موتورهای الکتریکی با انواع پمپ کوپله می شوند.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 384/2 مشاهده میکنید.

برند

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

7A

قدرت الکتروموتور

15 کیلو وات

قدرت الکتروموتور

20 اسب بخار

دبی

100 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

37 متر

قطر چاه

10 اینچ

قطر لوله

5 اینچ

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 384/3a

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 384/3a

پمپ شناور شامل بخش های متفاوتیاست که جنس این قطعات با در نظر گرفتن جنس سیال و تاثیراتی که ویژگی های خاص سیال بر روی کارکرد پمپ می گذارد انتخاب می شوند. در شرایط عادی که پمپ در آب تمیز با حداکثر 25 گرم ماسه مورد بهره وری قرار می گیرد شامل پروانه های برنزی، بدنه چدنی و محوری از جنس CK 45 می شود.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 384/3a مشاهده میکنید.

برند

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

7A

قدرت الکتروموتور

18.5 کیلو وات

قدرت الکتروموتور

25 اسب بخار

دبی

100 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

43.5 متر

قطر چاه

10 اینچ

قطر لوله

5 اینچ

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 384/3

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 384/3

این پمپ در ماکزیمم راندمان خود دارای دبی 100 متر مکعب بر ساعت در ارتفاع 55.5 متری است. موتوری که پمپ برای پمپاژ این میزان آب تا ارتفاع ذکر شده به آن نیاز است مدل های 9A و 8Aاست که توانی برابر با 24.5 کیلووات (33 اسب بخار) را فراهم می کنند. این پمپ در صورت بسته شدن با موتور 9A طولی برابر با 2110 میلیمتر و وزن 260 کیلوگرم و در موتور 8A طولی برابر با 2260 میلیمتر وزنی برابر با 233 کیلوگرم خواهد داشت.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 384/3 مشاهده میکنید.

برند

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

8A, 9A

قدرت الکتروموتور

24.5 متر

قدرت الکتروموتور

33 اسب بخار

دبی

100 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

55.5 متر

قطر چاه

10 اینچ, 12 اینچ

قطر لوله

5 اینچ

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 384/4A

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 384/4A

پمپ شناور چاه عمیق 384/4a ماکزیمم راندمان در نظر گرفته شده برابر با آبدهی 100 متر مکعب بر ساعت و ارتفاع 66 متر به دست می آید. قدرت این پمپ شناور آبروان که برابر با 24.5 کیلو وات معادل 33 اسب بخار است توسط سه موتور 9A و 8A فراهم می شود.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 384/4A مشاهده میکنید.

برند

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

8A, 9A, 9B

قدرت الکتروموتور

30 کیلو وات

قدرت الکتروموتور

41 اسب بخار

دبی

100 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

66 متر

قطر چاه

10 اینچ, 12 اینچ

قطر لوله

5 اینچ

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 384/4

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 384/4

موتور شناور 30 کیلووات 8A آبروان و موتور شناور 30 کیلووات 9A آبروان برای به کارگیری پمپ شناور 384/4 آبروان در نظر گرفته شده است که از توان 30 کیلووات یا 41 اسب بخار جهت راه اندازی پمپ بهره می برند و همچنین لازم به ذکر است با توجه به نام این موتور می توان تشخیص داد که این موتور از نوع شناور است و البته به صورت موتور سه فاز شناور القایی تهیه می شود که قادر است توان الکتریکی را به نیروی مکانیکی تبدیل نماید و در واقع با این کار نیروی مکانیکی که از طریق شفت مشترک روتور و پروانه منجر به چرخش پروانه پمپ می گردد.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 384/4 مشاهده میکنید.

برند

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

8A, 9A, 9B

قدرت الکتروموتور

30 کیلو وات

قدرت الکتروموتور

41 اسب بخار

دبی

100 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

74 متر

قطر چاه

10 اینچ, 12 اینچ

قطر لوله

5 اینچ

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 384/5

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 384/5

راندمان این پمپ شناور سه فاز آبدهی 100 متر مکعب بر ساعت بوده که این حجم آبدهی برای ارتفاع 92.5 متر در نظر گرفته شده است. اگر از مدل 9A استفاده شود طول کلی پمپ برابر با 2560 میلیمتر و وزن پمپ برابر با 319 کیلوگرم خواهد بود. در موتور 8A طول پمپ برابر با 2820 میلیمتر و وزن پمپ برابر با 297 کیلوگرم است. این پمپ شناور قابلیت نصب در چاه هایی که قطر دهانه آن ها برابر با 12 و یا 10 اینچ است را دارد. قطر لوله رانش پمپ نیز در تمامی مدل های این سری برابر با 5 اینچ در نظر گرفته می شود.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 384/5 مشاهده میکنید.

برند

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

8A, 9A, 9B

قدرت الکتروموتور

37 کیلو وات

قدرت الکتروموتور

50 اسب بخار

دبی

100 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

92.5 متر

قطر چاه

10 اینچ, 12 اینچ

قطر لوله

5 اینچ

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 384/6

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 384/6

پمپ شناور 384/6 متعلق به گروه پمپ شناور BPH 384است که شامل 16 پمپ شناور هستند. پمپ های شناور دارای طراحی ظاهری خاص تری نسبت به سایر انواع پمپ بوده که قابلیت نصب در محدود ترین فضا ها را نیز با در نظر گرفتن قطر چاه دارند. این مزیت موجب محبوبیت دو چندان این پمپ ها شده است.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 384/6 مشاهده میکنید.

برند

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

9A, 9B

قدرت الکتروموتور

45.5 کیلو وات

قدرت الکتروموتور

62 اسب بخار

دبی

100 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

111 متر

قطر چاه

12 اینچ

قطر لوله

5 اینچ

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 384/7

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 384/7

این پمپ میزان آبدهی 100 متر مکعب بر ساعت در ارتفاع 129.5 متر است. برای پمپاژ آب تا این ارتفاع پمپ نیاز به یک موتور دارد تا توان لازم را برای پمپ شناور آبروان تامین نماید. این پمپ نیز همچون دو مدل قبلی خود از دو موتور 9A و 8A استفاده می کند که هر دوی این موتور ها توانی برابر با 55 کیلووات معادل 75 اسب بخار را مهیا می کند. این پمپ شناور کوزه ای با 7 طبقه دارای 7 پروانه برنزی نیز است.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 384/7 مشاهده میکنید.

برند

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

9A, 9B

قدرت الکتروموتور

55 کیلو وات

قدرت الکتروموتور

75 اسب بخار

دبی

100 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

129.5 متر

قطر چاه

12 اینچ

قطر لوله

5 اینچ

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 384/8

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 384/8

پمپ شناور کوزه ای 384/8 همانند مدل های قبل خود دارای آبدهی 100 متر مکعب بر ساعتاست و ارتفاعی که در آن این میزان آبدهی را برای مصرف کنندگان فراهم می نماید ارتفاع 148 متر است. این نقاط به عنوان ماکزیمم راندمان پمپ در نظر گرفته می شوند که کار کرد پمپ در این نقاط موجب عملکرد بهتر و افزایش طول عمر پمپ می شود. موتورهایی که با این پمپ مورد استفاده قرار می گیرند مدل 9A و 9B می باشند که به صورت سه فاز طراحی شده اند و که در واقع الکتروپمپ در مونتاژ نهایی در گروه پمپ شناور سه فاز قرار می گیرد.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 384/8 مشاهده میکنید.

برند

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

9A, 9B

قدرت الکتروموتور

62.5 کیلو وات

قدرت الکتروموتور

85 اسب بخار

دبی

100 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

148 متر

قطر چاه

12 اینچ

قطر لوله

5 اینچ

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 384/9

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 384/9

پمپ شناور 384/9 آبروان تنها با به کارگیری موتور شناور که نوعی از الکتروموتور سه فاز القایی است امکان پذیر است. در واقع برای این پمپ شناور از موتور شناور 73.5 کیلووات 9A آبروان و موتور شناور 73.5 کیلووات 9B آبروان استفاده می گردد که قادرند توان 73.5 کیلووات یا 100 اسب بخار را برای پمپ فراهم آورند. مجموعه الکتروپمپ شناور از کوپله پمپ و موتور به دست می آید که در سیال تا عمق حداکثر 200 متر شناور می گردد. برای بهره گیری از این مجموعه در عمق حداکثر 200 متر به صورت شناور در سیال از کابل برق شناور استفاده می گردد.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 384/9 مشاهده میکنید.

برند

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

9A, 9B

قدرت الکتروموتور

73.5 کیلو وات

قدرت الکتروموتور

100 اسب بخار

دبی

100 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

166.5 متر

قطر چاه

12 اینچ

قطر لوله

5 اینچ

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 384/10

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 384/10

پمپ شناور 384/10 آبروان از موتور شناور 73.5 کیلووات 9A آبروان و موتور شناور 73.5 کیلووات 9B آبروان بهره می برد. این موتور قادر است توان 73.5 کیلووات یا 100 اسب بخار ایجاد نماید که با ایجاد میدان الکترومغناطیسی در استاتور به عنوان بخش ثابت، روتور را که بخش گردان است به حرکت و چرخش در می آورد.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 384/10 مشاهده میکنید.

برند

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

9A, 9B

قدرت الکتروموتور

73.5 کیلو وات

قدرت الکتروموتور

100 اسب بخار

دبی

100 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

185 متر

قطر چاه

12 اینچ

قطر لوله

5 اینچ

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 384/11

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 384/11

موتور الکتریکی سه القایی با قابلیت شناور شدن در سیال برای به کارگیری با انواع پمپ شناور به کار گرفته می شود و در واقع قابلیت پمپاژ سیال تا عمق حداکثر 200 متر و حداقل 0.5 متر را به مجموعه الکتروپمپ شناور می دهد. پمپ شناور 384/11 آبروان از موتور شناور 92 کیلووات 9B آبروان و موتور شناور 92 کیلووات 10A آبروان بهره می برد و در واقع دارای توان 92 کیلووات یا 125 اسب بخار است.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 384/11 مشاهده میکنید.

برند

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

10A, 9B

قدرت الکتروموتور

92 کیلو وات

قدرت الکتروموتور

125 اسب بخار

دبی

100 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

203.5 متر

قطر چاه

12 اینچ

قطر لوله

5 اینچ

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 384/12

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 384/12

الکتروپمپ شناور در واقع از کوپله پمپ گریز از مرکز شناور و موتور الکتریکی شناور تهیه می شود و این مجموعه قابلیت شناور شدن در سیال را دارد. در نتیجه تجهیزاتی که برای این مجموعه به کار برده می شود نیز می بایست از نوع شناور باشند. در نتیجه کابل برق مربوط به این موتورهای الکتریکی نیز می بایست از نوع شناور باشد. کابل پمپ شناور بسته به نوع راه اندازی موتور شناور به صورت راه اندازی مستقیم یا راه اندازی ستاره-مثلث در اندازه های مشخصی از سطح مقطع برای متراژ معین به کار برده می شوند.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 384/12 مشاهده میکنید.

برند

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

10A, 9B

قدرت الکتروموتور

92 کیلو وات

قدرت الکتروموتور

125 اسب بخار

دبی

100 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

222 متر

قطر چاه

12 اینچ

قطر لوله

5 اینچ

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 384/13

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 384/13

موتور شناور 110 کیلووات 9B آبروان و موتور شناور 110 کیلووات 10A آبروان برای بهره گیری از پمپ شناور 384/13 آبروان به کار گرفته می شوند. توان این موتورهای شناور معادل 110 کیلووات یا 150 اسب بخار است. در واقع با به کارگیری این موتور شناور که در واقع نوعی الکتروموتور سه فاز القایی است قابلیت تبدیل انرژی الکتریکی به انرژی مکانیکی برای چرخش پروانه پمپ فراهم می شود.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 384/13 مشاهده میکنید.

برند

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

9B

قدرت الکتروموتور

100 کیلو وات

قدرت الکتروموتور

136 اسب بخار

دبی

100 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

240.5 متر

قطر چاه

12 اینچ

قطر لوله

5 اینچ

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 384/14

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 384/14

پمپ شناور 384/14 آبروان برای پمپاژ سیال نیازمند توان 110 کیلووات یا 150 اسب بخار است. برای تامین این توان نیاز است از موتور شناور 110 کیلووات 9B آبروان و موتور شناور 110 کیلووات 10A آبروان بهره برده می شود. همچنین می بایست اشاره نماییم با توجه به شناور بودن مجموعه الکتروپمپ شناور آبروان برای برق رسانی به موتور الکتریکی از کابل برق شناور بهره برده می شود.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 384/14 مشاهده میکنید.

برند

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

10A, 9B

قدرت الکتروموتور

110 کیلو وات

قدرت الکتروموتور

150 اسب بخار

دبی

100 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

259 متر

قطر چاه

12 اینچ

قطر لوله

5 اینچ

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 425/1

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 425/1

پمپ شناور 425/1 آبروان اولین مدل از گروه پمپ شناور 425 BPN آبروان به حساب می آید. این پمپ شناور جهت بهره برداری نیاز به توان 24.5 کیلووات یا 33 اسب بخار دارد. آنچه این توان را برای پمپ شناور فراهم می آورد موتور الکتریکی است. در مورد انواع پمپ شناور می بایست به این نکته اشاره نماییم که موتورهای الکتریکی مربوط به آن ها نیز می بایست از نوع شناور باشند.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 425/1 مشاهده میکنید.

برند

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

8A, 9A

قدرت الکتروموتور

24.5 کیلو وات

قدرت الکتروموتور

33 اسب بخار

دبی

180 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

31 متر

قطر چاه

12 اینچ

قطر لوله

6 اینچ

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 425/2A

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 425/2A

پمپ شناور سه فاز 425/2a(∅158/150) از دو موتور 9A و 9B که توان 30 کیلووات برابر با 41 اسب بخار را برای پمپ فراهم می کنند استفاده می کند. قدرت آبدهی این پمپ شناور چاه عمیق 180 متر مکعب بر ساعتاست که تا ارتفاع 44 متر سیال را پمپاژ می کند. کار کرد پمپ در نقاط ماکزیمم راندمان بیشترین بهره وری همراه با بالاترین طول عمر را برای این پمپ شناور کوزه ای به ارمغان خواهد آورد.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 425/2A مشاهده میکنید.

نام تجاری

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

9A, 9B

قدرت الکتروموتور

30 کیلو وات, 37 کیلو وات, 45.5 کیلو وات

قدرت الکتروموتور

41 اسب بخار, 50 اسب بخار, 62 اسب بخار

دبی

180 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

44 متر, 52.5 متر, 58.5 متر

قطر چاه

12 اینچ

قطر لوله

6 اینچ

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 425/2A373

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 425/2A373

پمپ شناور چاه عمیق همان پمپ های شناور هستند که به دلیل طراحی خاص و شکل متناسب با چاه های عمیق و نیمه عمیق با این نام نیز شناخته شده که ارتفاع و آبدهی از مشخصه های اصلی برای انتخاب پمپ محسوب می شوند در این پمپ برابر با آبدهی 180 متر مکعب بر ساعت و ارتفاع 155 متری بوده که به عنوان نقطه ماکزیمم راندمان این پمپ شناور کوزه ای در نظر گرفته شده است. 

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 425/2A373 مشاهده میکنید.

نام تجاری آبروان

 نوع پمپ شناور آبروان

قطر چاه 12 in

قطر لوله 6 in

توان کیلووات 37 kW

قدرت اسب 50 hp

حداکثر آبدهی 260 m³/h

حداکثر ارتفاع 59 m 

دهانه خروجی 6 in

جنس بدنه چدن

جنس پروانه استیل

نوع فاز 3

کشور سازنده ایران


مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 425/2A453

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 425/2A453

پمپ شناور سه فاز 425/2a(∅158/150) از دو موتور 9A و 9B که توان 30 کیلووات برابر با 41 اسب بخار را برای پمپ فراهم می کنند استفاده می کند. قدرت آبدهی این پمپ شناور چاه عمیق 180 متر مکعب بر ساعتاست که تا ارتفاع 44 متر سیال را پمپاژ می کند. کار کرد پمپ در نقاط ماکزیمم راندمان بیشترین بهره وری همراه با بالاترین طول عمر را برای این پمپ شناور کوزه ای به ارمغان خواهد آورد.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 425/2A مشاهده میکنید.

نام تجاری

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

9A, 9B

قدرت الکتروموتور

30 کیلو وات, 37 کیلو وات, 45.5 کیلو وات

قدرت الکتروموتور

41 اسب بخار, 50 اسب بخار, 62 اسب بخار

دبی

180 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

44 متر, 52.5 متر, 58.5 متر

قطر چاه

12 اینچ

قطر لوله

6 اینچ

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 425/3A

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 425/3A

 توان نامی پمپ برابر با 55 کیلووات برابر با 75 اسب بخار است. قدرت آبدهی این پمپ شناور کوزه ای 180 متر مکعب بر ساعتاست که تا ارتفاع 76 متری سیال را پمپاژ می کند. طول و وزن کلی این پمپ شناور در صورت به کار بردن هر یک از موتور ها متفاوت است.

 • 9A: طول پمپ برابر با 2580 میلیمتر و وزن آن نیز برابر است با 366 کیلوگرم.
 • 9B: طول پمپ برابر با 2510 میلیمتر و وزن آن برابر است با 351 کیلوگرم.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 425/3A مشاهده میکنید.

نام تجاری

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

9A, 9B

قدرت الکتروموتور

55 کیلو وات, 62.5 کیلو وات

قدرت الکتروموتور

75 اسب بخار, 85 اسب بخار

دبی

180 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

76 متر, 83 متر

قطر چاه

12 اینچ

قطر لوله

6 اینچ

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 425/3A553

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 425/3A553

 توان نامی پمپ برابر با 55 کیلووات برابر با 75 اسب بخار است. قدرت آبدهی این پمپ شناور کوزه ای 180 متر مکعب بر ساعتاست که تا ارتفاع 76 متری سیال را پمپاژ می کند. طول و وزن کلی این پمپ شناور در صورت به کار بردن هر یک از موتور ها متفاوت است.

 • 9A: طول پمپ برابر با 2580 میلیمتر و وزن آن نیز برابر است با 366 کیلوگرم.
 • 9B: طول پمپ برابر با 2510 میلیمتر و وزن آن برابر است با 351 کیلوگرم.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 425/3A مشاهده میکنید.

نام تجاری

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

9A, 9B

قدرت الکتروموتور

55 کیلو وات, 62.5 کیلو وات

قدرت الکتروموتور

75 اسب بخار, 85 اسب بخار

دبی

180 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

76 متر, 83 متر

قطر چاه

12 اینچ

قطر لوله

6 اینچ

کشور سازنده

ایران


مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 425/3A623

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 425/3A623

 توان نامی پمپ برابر با 55 کیلووات برابر با 75 اسب بخار است. قدرت آبدهی این پمپ شناور کوزه ای 180 متر مکعب بر ساعتاست که تا ارتفاع 76 متری سیال را پمپاژ می کند. طول و وزن کلی این پمپ شناور در صورت به کار بردن هر یک از موتور ها متفاوت است.

 • 9A: طول پمپ برابر با 2580 میلیمتر و وزن آن نیز برابر است با 366 کیلوگرم.
 • 9B: طول پمپ برابر با 2510 میلیمتر و وزن آن برابر است با 351 کیلوگرم.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 425/3A مشاهده میکنید.

نام تجاری

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

9A, 9B

قدرت الکتروموتور

55 کیلو وات, 62.5 کیلو وات

قدرت الکتروموتور

75 اسب بخار, 85 اسب بخار

دبی

180 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

76 متر, 83 متر

قطر چاه

12 اینچ

قطر لوله

6 اینچ

کشور سازنده

ایران


مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 425/3

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 425/3

 توان نامی پمپ برابر با 55 کیلووات برابر با 75 اسب بخار است. قدرت آبدهی این پمپ شناور کوزه ای 180 متر مکعب بر ساعتاست که تا ارتفاع 76 متری سیال را پمپاژ می کند. طول و وزن کلی این پمپ شناور در صورت به کار بردن هر یک از موتور ها متفاوت است.

 • 9A: طول پمپ برابر با 2580 میلیمتر و وزن آن نیز برابر است با 366 کیلوگرم.
 • 9B: طول پمپ برابر با 2510 میلیمتر و وزن آن برابر است با 351 کیلوگرم.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 425/3 مشاهده میکنید.

نام تجاری

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

9A, 9B

قدرت الکتروموتور

55 کیلو وات, 62.5 کیلو وات

قدرت الکتروموتور

75 اسب بخار, 85 اسب بخار

دبی

180 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

76 متر, 83 متر

قطر چاه

12 اینچ

قطر لوله

6 اینچ

کشور سازنده

ایران


مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 425/4A

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 425/4A

 مدل 9B است که توان 80 کیلووات معادل با 109 اسب بخار را برای این پمپ شناور کوزه ای تامین می نماید. طول پمپ برابر با 2910 میلیمتر و وزن آن برابر با 439 کیلوگرم است. سایر اطلاعات پمپ از جمله قطر لوله خروجی، قطر چاه، قابلیت نصب افقی و تعداد طبقات مانند مدل قبلی خود است.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 425/4A مشاهده میکنید.

نام تجاری

آبروان

 الکتروموتور شناور 

9A, 9B

قدرت الکتروموتور

73.5 کیلو وات, 80 کیلو وات, 92 کیلو وات

قدرت الکتروموتور

 100 اسب بخار, 109 اسب بخار, 125 اسب بخار 

دبی

180 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

101 متر, 110.5 متر, 118 متر

قطر چاه

12 اینچ

قطر لوله

6 اینچ

کشور سازنده

ایران


مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 425/4A

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 425/4A

 مدل 9B است که توان 80 کیلووات معادل با 109 اسب بخار را برای این پمپ شناور کوزه ای تامین می نماید. طول پمپ برابر با 2910 میلیمتر و وزن آن برابر با 439 کیلوگرم است. سایر اطلاعات پمپ از جمله قطر لوله خروجی، قطر چاه، قابلیت نصب افقی و تعداد طبقات مانند مدل قبلی خود است.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 425/4A مشاهده میکنید.

نام تجاری

آبروان

 الکتروموتور شناور 

9A, 9B

قدرت الکتروموتور

73.5 کیلو وات, 80 کیلو وات, 92 کیلو وات

قدرت الکتروموتور

 100 اسب بخار, 109 اسب بخار, 125 اسب بخار 

دبی

180 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

101 متر, 110.5 متر, 118 متر

قطر چاه

12 اینچ

قطر لوله

6 اینچ

کشور سازنده

ایران


مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 425/5A

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 425/5A

 این توان برابر با 100 کیلووات معادل با 136 اسب بخار است. طول پمپ 3210 میلیمتر و وزن پمپ برابر با 490 کیلوگرم است. قطر چاه برای این پمپ شناور کوزه ای برابر 12 اینچ و قطر لوله خروجی 8 اینچ در نظر گفته شده است. این پمپ با دارا بودن 4 طبقه قابلیت نصب به صورت افقی را دارا نیست. قطر هر طبقه پمپ برابر یا 160 میلیمتر است. پمپ شناور آبروان قادر است سیالاتی که حداکثر دارای 25 گرم شن و ماسه هستند را پمپاژ کند.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 425/5A مشاهده میکنید.

نام تجاری

آبروان

مدل الکتروموتور شناور

9A, 9B

قدرت الکتروموتور

30 کیلو وات, 37 کیلو وات, 45.5 کیلو وات

قدرت الکتروموتور

41 اسب بخار, 50 اسب بخار, 62 اسب بخار

دبی

180 متر مکعب بر ساعت

ارتفاع

44 متر, 52.5 متر, 58.5 متر

قطر چاه

12 اینچ

قطر لوله

6 اینچ

کشور سازنده

ایران

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 425/6A

مشخصات فنی پمپ شناور آبروان مدل 425/6A

پمپ شناور چاه عمیق همان پمپ های شناور هستند که به دلیل طراحی خاص و شکل متناسب با چاه های عمیق و نیمه عمیق با این نام نیز شناخته می شوند. ارتفاع و آبدهی که از مشخصه های اصلی برای انتخاب پمپ محسوب می شوند در این پمپ برابر با آبدهی 180 متر مکعب بر ساعت و ارتفاع 155 متری است که به عنوان نقطه ماکزیمم راندمان این پمپ شناور کوزه ای در نظر گرفته شده است. این میزان آبدهی نیازمند استفاده از موتور های نسبتا قوی است.

در جدول زیر مشخصات فنی شناور آبروان مدل 425/6A مشاهده میکنید.