شرکت بازرگانی مهندسی آبادیزل

موتور گیربکس ایلماز

موتور گیربکس ایلماز yilmaz

قیمت ريال قطر سوراخ mm مدل Type دور جدید rpm دور rpm قدرت kw
تماس بگیرید 35 KR203-71M/4C 15 14 0.37
تماس بگیرید 30 KR103-71M/4C 23 22 0.37
تماس بگیرید 30 KR103-71M/4C 32 32 0.37
تماس بگیرید 20 KR003-71M/4C 60 59 0.37
تماس بگیرید 20 KR002-71M/4C 97 95 0.37
تماس بگیرید 35 KR273-80M/6B 11 11 0.55
تماس بگیرید 30 KR102-80M/4B 68 66 0.55
تماس بگیرید 35 KR273-80M/4C 15 14 0.75
تماس بگیرید 35 KR273-80M/4C 21 20 0.75
تماس بگیرید 35 KR203-80M/4C 33 32 0.75
تماس بگیرید 30 KR102-80M/4C 68 66 0.75
تماس بگیرید 30 KR102-80M4C 99 96 0.75
تماس بگیرید 40 KR373-90S/4B 15 14 1.1
تماس بگیرید 40 KR373-90S/4B 19 18 1.1
تماس بگیرید 35 KR273-90S/4B 25 24 1.1
تماس بگیرید 35 KR203-90S/4B 38 37 1.1
تماس بگیرید 30 KR102-90S/4B 99 96 1.1
تماس بگیرید 50 KR473-90L/4C 11 10 1.5
تماس بگیرید 40 KR373-90L/4C 21 20 1.5
تماس بگیرید 35 KR273-90L/4C 33 32 1.5
تماس بگیرید 35 KR273-90L/4C 48 46 1.5
تماس بگیرید 35 KR202-90L/4C 61 59 1.5
تماس بگیرید 35 KR202-90L/4C 83 80 1.5
تماس بگیرید 35 KR202-90L/4C 101 98 1.5
تماس بگیرید 35 KR202-90L/4C 137 132 1.5
تماس بگیرید 50 KR473-100L/4B 19 18 2.2
تماس بگیرید 40 KR373-100L/4B 24 23 2.2
تماس بگیرید 40 KR373-100L/4B 33 32 2.2
تماس بگیرید 40 KR373-100L/4B 50 49 2.2
تماس بگیرید 35 KR273-100L/4B 63 61 2.2
تماس بگیرید 35 KR202-100L/4B 101 98 2.2
تماس بگیرید 35 KR273-100L/4B 146 141 2.2
تماس بگیرید 50 KR473-100L/4C 17 16 3
تماس بگیرید 50 KR473-100L/4C 23 22 3
تماس بگیرید 40 KR373-100L/4C 33 32 3
تماس بگیرید 40 KR373-100L/4C 50 49 3
تماس بگیرید 40 KR373-100L/4C 59 57 3
تماس بگیرید 35 KR273-100L/4C 76 73 3
تماس بگیرید 35 KR273-100L/4C 109 105 3
تماس بگیرید 60 KR573-112M/4C 18 17 4
تماس بگیرید 50 KR473-112M/4C 24 23 4
تماس بگیرید 50 KR473-112M/4C 33 31
تماس بگیرید 40 KR373-112M/4C 51 49 4
تماس بگیرید 40 KR373-112M/4C 67 64
تماس بگیرید 40 KR373-112M/4C 92 88 4
تماس بگیرید 40 KR373-112M/4C 118 113 4
تماس بگیرید 60 KR573-132S/4B 22 21 5.5
تماس بگیرید 50 KR473-132S/4B 37 36 5.5
تماس بگیرید 50 KR473-132S/4B 48 46 5.5
تماس بگیرید 50 KR473-132S/4B 48 46 5.5
تماس بگیرید 40 KR373-132S/4B 67 64 5.5
تماس بگیرید 40 KR373-132S/4B 101 97 5.5
تماس بگیرید 70 KR673-132M/4C 21 20 7.5
تماس بگیرید 50 KR473-132M/4C 37 36 7.5
تماس بگیرید 60 KR573-132M/4C 38 37 7.5
تماس بگیرید 60 KR573-132M/4C 48 46 7.5
تماس بگیرید 50 KR473-132M/4C 63 60 7.5
تماس بگیرید 40 KR373-132M/4C 101 97 7.5
تماس بگیرید 50 KR473-132M/4C 107 102 7.5
تماس بگیرید 70 KR673-160M/4B 37 36 11
تماس بگیرید 70 KR673-160M/4B 52 50 11
تماس بگیرید 60 KR573-160M/4B 65 61 11
تماس بگیرید 50 KR473-160M/4B 107 102 11
تماس بگیرید 90 KR773-160L/4C 22 21 15
تماس بگیرید 70 KR673-160L/4C 33 31 15
تماس بگیرید 70 KR673-160L/4C 37 36 15
تماس بگیرید 60 KR573-160L/4C 65 61 15
تماس بگیرید 60 KR573-160L/4C 109 104 15
تماس بگیرید 90 KR773-180L/4C 33 31 22
تماس بگیرید 70 KR673-180L/4C 60 57 22

گیربکس های شفت مستقیم – فلنجدار

گیربکس های شفت مستقیم - فلنجدار

قیمت شافت mm وزن kg دور جدید rpm دور rpm Type قدرت kw
تماس بگیرید 130 200 6.7 6.5 NR273-80M/6A 0.37
تماس بگیرید 110 160 32 31 NR103-71M/4C 0.37
تماس بگیرید 95 140 59 58 NR003-71M/4C 0.37
تماس بگیرید 95 140 129 126 NR002-71M/4C 0.37
تماس بگیرید 95 140 315 307 NR002-71M/4C 0.37
تماس بگیرید 110 160 34 33 NR173-80M/4C 0.75
تماس بگیرید 110 160 66 64 NR103-80M/4C 0.75
تماس بگیرید 110 160 103 99 NR102-80M/4C 0.75
تماس بگیرید 95 140 210 203 NR002-80M/4C 0.75
تماس بگیرید 180 250 17 16 NR283-90S/4B 1.1
تماس بگیرید 130 200 24 23 NR273-90S/4B 1.1
تماس بگیرید 130 200 34 33 NR273-90S/4B 1.1
تماس بگیرید 130 200 40 39 NR203-90S/4B 1.1
تماس بگیرید 130 200 63 61 NR202-90S/4B 1.1
تماس بگیرید 180 250 17 16 NR373-90L/4C 1.5
تماس بگیرید 180 250 23 22 NR283-90L/4C 1.5
تماس بگیرید 130 200 40 38 NR273-90L/4C 1.5
تماس بگیرید 130 200 63 61 NR202-90L/4C 1.5
تماس بگیرید 110 160 99 96 NR172-90L/4C 1.5
تماس بگیرید 110 160 220 212 NR172-90L/4C 1.5

گیربکس های شفت مستقیم - پایه دار

قیمت شافت mm وزن kg دور جدید rpm دور rpm Type قدرت kw
تماس بگیرید 50 95 9.2 8.9 MR473-90L/4C 1.5
تماس بگیرید 35 47 23 22 MR283-90L/4C 1.5
تماس بگیرید 35 38 34 33 MR273-90L/4C 1.5
تماس بگیرید 35 38 48 46 MR273-90L/4C 1.5
تماس بگیرید 30 37 51 49 MR203-90L/4C 1.5
تماس بگیرید 30 36 63 61 MR202-90L/4C 1.5
تماس بگیرید 25 26 85 82 MR172-90L/4C 1.5
تماس بگیرید 25 26 99 96 MR172-90L/4C 1.5
تماس بگیرید 25 26 131 126 MR172-90L/4C 1.5
تماس بگیرید 25 25 156 151 MR102-90L/4C 1.5
تماس بگیرید 30 36 206 199 MR202-90L/4C 1.5
تماس بگیرید 30 36 250 241 MR202-90L/4C 1.5
تماس بگیرید 25 26 303 293 MR172-90L/4C 1.5
تماس بگیرید 40 60 20 19 MR373-100L/4B 2.2
تماس بگیرید 40 60 27 26 MR373-100L/4B 2.2
تماس بگیرید 40 60 35 34 MR373-100L/4B 2.2
تماس بگیرید 35 43 48 46 MR273-100L/4B 2.2
تماس بگیرید 35 43 57 55 MR273-100L/4B 2.2
تماس بگیرید 35 41 68 65 MR272-100L/4B 2.2
تماس بگیرید 30 41 90 87 MR202-100L/4B 2.2
تماس بگیرید 30 41 104 101 MR202-100L/4B 2.2
تماس بگیرید 30 41 134 130 MR202-100L/4B 2.2
تماس بگیرید 25 31 162 157 MR172-100L/4B 2.2
تماس بگیرید 25 31 220 212 MR172-100L/4B 2.2
تماس بگیرید 25 31 251 242 MR172-100L/4B 2.2
تماس بگیرید 30 41 322 311 MR202-100L/4B 2.2
تماس بگیرید 50 103 23 22 MR473-100L/4C 3
تماس بگیرید 40 63 35 34 MR373-100L/4C 3
تماس بگیرید 40 63 49 47 MR373-100L/4C 3
تماس بگیرید 35 46 68 65 MR272-100L/4C 3
تماس بگیرید 35 46 90 87 MR272-100L/4C 3
تماس بگیرید 35 46 102 99 MR272-100L/4C 3
تماس بگیرید 35 46 121 117 MR272-100L/4C 3
تماس بگیرید 30 44 173 167 MR202-100L/4C 3
تماس بگیرید 30 44 206 199 MR202-100L/4C 3
تماس بگیرید 30 44 250 241 MR202-100L/4C 3
تماس بگیرید 30 44 322 311 MR202-100L/4C 3
تماس بگیرید 30 44 414 400 MR202-100L/4C 3
تماس بگیرید 35 30 6.7 6.5 MR273-80M/6A 0.37
تماس بگیرید 25 18 21 20 MR173-71M/4C 0.37
تماس بگیرید 25 17 32 31 MR103-71M/4C 0.37
تماس بگیرید 20 14 45 44 MR003-71M/4C 0.37
تماس بگیرید 20 14 51 49 MR003-71M/4C 0.37
تماس بگیرید 20 14 59 58 MR003-71M/4C 0.37
تماس بگیرید 20 14 79 77 MR003-71M/4C 0.37
تماس بگیرید 20 14 105 103 MR003-71M/4C 0.37
تماس بگیرید 20 13 129 126 MR002-71M/4C 0.37
تماس بگیرید 20 13 165 161 MR002-71M/4C 0.37
تماس بگیرید 20 13 208 203 MR002-71M/4C 0.37
تماس بگیرید 20 13 258 251 MR002-71M/4C 0.37
تماس بگیرید 20 13 315 307 MR002-71M/4C 0.37
تماس بگیرید 40 51 9.2 8.9 MR373-80M/4C 0.75
تماس بگیرید 35 32 20 19 MR273-80M/4C 0.75
تماس بگیرید 25 20 34 33 MR173-80M/4C 0.75
تماس بگیرید 25 20 40 39 MR173-80M/4C 0.75
تماس بگیرید 25 20 48 46 MR173-80M/4C 0.75
تماس بگیرید 25 19 58 56 MR103-80M/4C 0.75
تماس بگیرید 25 19 66 64 MR103-80M/4C 0.75
تماس بگیرید 20 16 86 83 MR003-80M/4C 0.75
تماس بگیرید 20 16 107 103 MR003-80M/4C 0.75
تماس بگیرید 25 19 130 126 MR102-80M/4C 0.75
تماس بگیرید 20 16 167 161 MR002-80M/4C 0.75
تماس بگیرید 20 16 210 203 MR002-80M/4C 0.75
تماس بگیرید 25 19 265 256 MR102-80M/4C 0.75
تماس بگیرید 25 19 317 306 MR102-80M/4C 0.75
تماس بگیرید 40 53 10 10 MR373-90S/4B 1.1
تماس بگیرید 35 35 24 23 MR273-90S/4B 1.1
تماس بگیرید 35 35 29 28 MR273-90S/4B 1.1
تماس بگیرید 30 34 40 39 MR203-90S/4B 1.1
تماس بگیرید 30 34 51 49 MR203-90S/4B 1.1
تماس بگیرید 30 34 63 61 MR202-90S/4B 1.1
تماس بگیرید 25 25 85 82 MR172-90S/4B 1.1
تماس بگیرید 25 24 103 99 MR102-90S/4B 1.1
تماس بگیرید 25 24 130 126 MR102-90S/4B 1.1
تماس بگیرید 25 24 154 151 MR102-90S/4B 1.1
تماس بگیرید 90 515 65 62 MR773-200L/4 30
تماس بگیرید 90 483 101 96 MR772-200L/4 30
تماس بگیرید 90 603 65 62 MR773-225S/4 37
تماس بگیرید 90 594 114 108 MR772-225S/4 37
تماس بگیرید 60 142 23 22 MR573-112M/4C 4
تماس بگیرید 50 115 34 33 MR473-112M/4C 4
تماس بگیرید 40 69 50 47 MR373-112M/4C 4
تماس بگیرید 40 69 58 55 MR373-112M/4C 4
تماس بگیرید 40 69 67 65 MR373-112M/4C 4
تماس بگیرید 40 74 79 76 MR372-112M/4C 4
تماس بگیرید 35 52 103 99 MR272-112M/4C 4
تماس بگیرید 35 52 122 117 MR272-112M/4C 4
تماس بگیرید 35 52 168 161 MR272-112M/4C 4
تماس بگیرید 35 52 235 225 MR272-112M/4C 4
تماس بگیرید 35 52 276 265 MR272-112M/4C 4
تماس بگیرید 35 52 232 309 MR272-112M/4C 4
تماس بگیرید 35 62 401 385 MR282-112M/4C 4
تماس بگیرید 35 62 463 444 MR282-112M/4C 4
تماس بگیرید 60 159 23 22 MR573-132S/4B 5.5
تماس بگیرید 50 126 34 33 MR473-132S/4B 5.5
تماس بگیرید 50 126 47 45 MR473-132S/4B 5.5
تماس بگیرید 50 121 66 63 MR472-132S/4B 5.5
تماس بگیرید 40 80 67 65 MR373-132S/4B 5.5
تماس بگیرید 40 79 90 86 MR372-132S/4B 5.5
تماس بگیرید 40 79 108 103 MR372-132S/4B 5.5
تماس بگیرید 40 79 135 130 MR372-132S/4B 5.5
تماس بگیرید 40 79 213 205 MR372-132S/4B 5.5
تماس بگیرید 40 79 340 326 MR372-132S/4B 5.5
تماس بگیرید 70 233 24 23 MR673-132M/4C 7.5
تماس بگیرید 60 167 37 35 MR573-132M/4C 7.5
تماس بگیرید 60 167 41 40 MR573-132M/4C 7.5
تماس بگیرید 50 130 66 63 MR472-132M/4C 7.5
تماس بگیرید 50 130 85 81 MR472-132M/4C 7.5
تماس بگیرید 40 91 108 103 MR372-132M/4C 7.5
تماس بگیرید 40 91 136 130 MR372-132M/4C 7.5
تماس بگیرید 40 91 214 205 MR372-132M/4C 7.5
تماس بگیرید 40 91 280 268 MR372-132M/4C 7.5
تماس بگیرید 60 213 37 35 MR573-160M/4B 11
تماس بگیرید 60 231 55 53 MR573-160M/4B 11
تماس بگیرید 60 210 64 61 MR572-160M/4B 11
تماس بگیرید 50 182 68 64 MR473-160M/4B 11
تماس بگیرید 60 210 86 82 MR572-160M/4B 11
تماس بگیرید 60 210 101 96 MR572-160M/4B 11
تماس بگیرید 50 180 108 103 MR472-160M/4B 11
تماس بگیرید 50 180 187 178 MR472-160M/4B 11
تماس بگیرید 50 180 301 287 MR472-160M/4B 11
تماس بگیرید 90 406 33 32 MR773-160L/4C 15
تماس بگیرید 60 245 64 61 MR572-160L/4C 15
تماس بگیرید 60 245 101 96 MR572-160L/4C 15
تماس بگیرید 90 423 33 32 MR773-180M/4B 18.5
تماس بگیرید 70 311 64 60 MR672-180M/4B 18.5
تماس بگیرید 70 311 109 103 MR672-180M/4B 18.5
تماس بگیرید 90 462 33 32 MR773-180L/4C 22
تماس بگیرید 90 430 69 65 MR772-180L/4C 22
تماس بگیرید 70 318 109 103 MR672-180L/4C 22

موتور گیربکس های Parallel Shaft هالوشافت

قیمت ريال قطر سوراخ mm مدل های ترمز دار Type دور rpm دور قدیم rpm قدرت kw
تماس بگیرید 30 DR173.00-71M4C + YBF01 46 44 0.37
تماس بگیرید 30 DR173.00-80M4B+YBF02 32 31 0.55
تماس بگیرید 30 DR173.00-80M4B+YBF02 46 44 0.55
تماس بگیرید 30 DR173.00-80M4C+YBF02 32 31 0.75
تماس بگیرید 30 DR173.00-80M4C+YBF02 46 44 0.75
تماس بگیرید 30 DR173.00-90S4B+YBF02 38 37 1.1
تماس بگیرید 35 DR273.00-90S4B+YBF02 39 38 1.1
تماس بگیرید 40 DR283.00-90L4C+YBF03 32 31 1.5
تماس بگیرید 35 DR272.00-90L4C+YBF03 56 54 1.5
تماس بگیرید 50 DR473.00-100L4B+YBF03 31 30 2.2
تماس بگیرید 40 DR283.00-100L4B+YBF03 41 40 2.2
تماس بگیرید 40 DR373.00-100L4B+YBF03 48 44 2.2
تماس بگیرید 60 DR573.00-100L4C+YBF04 24 23 3
تماس بگیرید 50 DR473.00-100L4C+YBF04 31 30 3
تماس بگیرید 40 DR373.00-100L4C+YBF04 45 44 3
تماس بگیرید 60 DR573.00-112M4C+YBF05 24 23 4
تماس بگیرید 30 DR173.00-80M4C 2 - 0.75
تماس بگیرید 30 DR173.00-80M4C 46 - 0.75
تماس بگیرید 40 DR373.00-90L4C 21 - 1.5
تماس بگیرید 40 DR283.00-90L4C 32 - 1.5
تماس بگیرید 40 DR282.00-90L4C 49 - 1.5
تماس بگیرید 35 DR272.00-90L4C 56 - 1.5
تماس بگیرید 50 DR473.00-100L4B 18 - 2.2
تماس بگیرید 40 DR373.00-100L4B 28 - 2.2
تماس بگیرید 50 DR473.00-100L4B 31 - 2.2
تماس بگیرید 40 DR283.00-100L4B 48 - 2.2
تماس بگیرید 35 DR272.00-100L4B 64 - 2.2
تماس بگیرید 40 DR373.00-100L4C 41 - 3
تماس بگیرید 40 DR282.00-100L4C 58 - 3
تماس بگیرید 40 DR372.00-100L4C 65 - 3
تماس بگیرید 35 DR272.00-100L4C 99 - 3
تماس بگیرید 60 DR573.00-112M4C 21 - 4
تماس بگیرید 50 DR473.00-112M4C 35 - 4
تماس بگیرید 40 DR373.00-112M4C 62 - 4
تماس بگیرید 40 DRE372.0E-112M4C (Extruder( 62 - 4
تماس بگیرید 40 DR282.00-112M4C 100 - 4
تماس بگیرید 70 DR673.00-132M4C 21 - 7.5
تماس بگیرید 60 DR573.00-132M4C 33 - 7.5
تماس بگیرید 50 DR472.00-132M4C 60 - 7.5

همانطور که می‌دانیم گیربکس‌ها در صنعت، از مهم‌ترین عوامل حرکت موتورهای الکتریکی هستند.

این موتورها به دو دسته AC و DC تقسیم می‌شوند و موتورهای AC در دو دسته تک فاز و سه فاز قرار می‌گیرند.

توان‌های پایین برای موتورهای تک فاز است که قدرت آنها حدود 1.12 یا 1.5 اسب است و برای توان‌های بالا موتورهای سه فاز استفاده می‌شوند.

سرعت این موتورها بر اساس نوع و مشخصات سیم پیچ‌های آنان متغیر است و معمولا 700،1425،910،2850 دور بر دقیقه است.

در صنعت و ماشین آلات به سرعت‌های دوران بالاتر از موارد ذکر شده فوق نیاز داریم یا در برخی موارد به علت محدودیت فضا برای دستگاه‌ها نیازمند تغییر در زاویه محور دوران هستیم.

امن‌ترین و بهترین وسیله برای رفع نیازهای گفته شده استفاده از گیربکس است.

بالا بردن توان و دور الکتروموتور، تغییر زاویه محور دوران به‌منظور افزایش گشتاور و .... از اصلی‌ترین کاربردهای گیربکس است.

کاربردهای گیربکس صنعتی

 • گیربکس صنایع سیمان
 • گیربکس صنعت نورد فولاد
 • صنعت روی گیربکس
 • گیربکس صنایع نئوپان سازی
 • گیربکس صنایع فولاد
 • گیربکس صنایع پتروشیمی
 • گیربکس برای دستگاه‌های انتقال مواد کوره‌های ذوب
 • گیربکس برای دستگاه‌های انتقال مواد در معادن
 • گیربکس‌های صنایع مس
 • گیربکس آسیاب‌های بالمیل
 • گیربکس پرس‌های سنگین
 • گیربکس انواع اسیاب‌های موجود در معادن روی و مس
 • گیربکس چرثقیل‌های بزرگ جهت تامین گشتاور مورد نیاز پمپ‌های هیدرولیکی غول پیکر

اجزای تشکیل دهنده گیربکس ها

گیربکس‌ها از قطعات متفاوت و بسیاری تشکیل شده‌اند که اصلی‌ترین قسمت‌های آن بلبرینگ و چرخ دنده است که بسته به کاربرد و نوع گیربکس جنس و ساختار و شکل آنها متفاوت است.

اجزای گیربکس ها به شرح زیر است:

یاتاقان  Bearing

به‌منظور تحمل بارهای شعاعی و محوری شافت های گیربکس

پوسته گیربکس ها

دنده‌ها درون این قسمت قرار می‌گیرند و چدنی است

نشت بند Seal

نام دیگر این قسمت کاسه نمد است که برای حفاظت بلبرینگ‌ها از عوامل خارجی ( آلودگی‌ها، گرد و غبار و ...)  و نگهداری روغن از داخل پوسته است.

شافت های خروجی و ورودی

این شافت‌ها از جنس فولاد به دو شکل شافت (Solid) یا  (Hollow) سوراخ هستند.

انواع گیربکس  YILMAZ

شرکت ایلماز در ترکیه از بزرگترین سازندگان گیربکس است که حوزه فعالیت آن در کشورهای آسیا و اروپا است و بعنوان یکی از 10 گیربکس ساز برتر جهان فعالیت می‌کند.

موتور گیربکس‌های ایلماز شامل سری‌های متفاوتی از مشخصات دور محور، گشتاور است.

 • گیربکس آویز (HELICAL PARALLEL SHAFT) سریV
 • گیربکس کرانول ایلماز
 • گیربکس ایلماز کرانول پینیون
 • گیربکس شافت مستقیم (HELICAL SOLID SHAFT) سری M-N
 • گیربکس ایلماز صنعتی نود درجه
 • گیربکس صنعتی ایلماز شافت موازی
 • گیربکس مارپیچی-مخروطی
 • گیربکس کرانویل پینیون (HELICAL BEVEL) سری K
 • گیربکس حلزونی (VORM) سری E
 • گیربکس خورشیدی (PLANETARY) سری P-R
 • این گیربکس ها دارنده استاندارد EN ISO 9001 هستند.

از مواردی که در ساخت گیربکس اهمیت دارد کیفیت اتصالات پوسته، بلبرینگ، یاتاقان‌ها، پوشش، چرخ دنده و دیگر اجزا است.

افزایش کارآیی گیربکس، راندمان کار، طول عمر بالا، کاهش صدا و دما از نتایج کیفیت بالای قطعات به‌خصوص بلبرینگ و چرخ دنده در گیربکس است.

در این گیربکس‌ها هر چر خ دنده دور ورودی را کاهش می‌دهد و به دنده بعدی منتقل می‌کند و در نتیجه هر دنده نسبت‌های دور را به شکل مستقل و معین کاهش می‌دهد.

به دلیل چند مرحله‌ای بودن کاهش دورها، دورهای خروجی در محدوده‌ای بین 16 تا 400 دور در دقیقه قرار می‌گیرند.

عوامل موثر در انتخاب گیربکس

از مهم‌ترین پارامترهای موثر در انتخاب انواع گیربکس می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • دور ورودی
 • همان دور چرخش شافت موتور در دقیقه
 • آرایش محورها
 • دمای محیط
 • دور خروجی
 • چرخش شافت خروجی گیربکس در دقیقه
 • نسبت تبدیل (دور خروجی تقسیم بر دور ورودی)
 • توان ورودی گیربکس
 • قدرت موتور که بر حسب اسب بخار یا کیلو وات محاسبه می شود
 • نوع ماشین و فعالیت مد نظرتان
 • موتور محرک (بر حسب مشخصات آن)
 • عوامل محیطی از جمله دما و بارش، گرد وخاک و یخ زدگی
 • گشتاور خروجی (نبوتون بر متر)
 • مقدار بار شعاعی  یا پیشران
 • نوع انتقال بین موتور گیربکس (واریاتور، مستقیم و از طریق کوپلینگ کلاچ)
مشخصات فنی