شرکت بازرگانی مهندسی آبادیزل

الکتروموتور دیزل ساز

الکترو موتور دیزل ساز

ردیف نام آیتم توان (kw) دور قیمت
1 الکتروموتور تک فاز 0.37 3000 تماس بگیرید
2 الکتروموتور تک فاز 0.55 3000 تماس بگیرید
3 الکتروموتور تک فاز 0.75 3000 تماس بگیرید
4 الکتروموتور تک فاز 1.1 3000 تماس بگیرید
5 الکتروموتور تک فاز 1.5 3000 تماس بگیرید
6 الکتروموتور تک فاز 2.2 3000 تماس بگیرید
7 الکتروموتور تک فاز 0.37 1500 تماس بگیرید
8 الکتروموتور تک فاز 0.55 1500 تماس بگیرید
9 الکتروموتور تک فاز 0.75 1500 تماس بگیرید
10 الکتروموتور تک فاز 1.1 1500 تماس بگیرید
11 الکتروموتور تک فاز 1.5 1500 تماس بگیرید
12 الکتروموتور تک فاز 2.2 1500 تماس بگیرید
13 الکتروموتور سه فاز 0.75 3000 تماس بگیرید
14 الکتروموتور سه فاز 1.1 3000 تماس بگیرید
15 الکتروموتور سه فاز 1.5 3000 تماس بگیرید
16 الکتروموتور سه فاز 2.2 3000 تماس بگیرید
17 الکتروموتور سه فاز 3 3000 تماس بگیرید
18 الکتروموتور سه فاز 4 3000 تماس بگیرید
19 الکتروموتور سه فاز 5.5 3000 تماس بگیرید
20 الکتروموتور سه فاز 7.5 3000 تماس بگیرید
21 الکتروموتور سه فاز 11 3000 تماس بگیرید
22 الکتروموتور سه فاز 15 3000 تماس بگیرید
23 الکتروموتور سه فاز 18.5 3000 تماس بگیرید
24 الکتروموتور سه فاز 22 3000 تماس بگیرید
25 الکتروموتور سه فاز 30 3000 تماس بگیرید
26 الکتروموتور سه فاز 37 3000 تماس بگیرید
27 الکتروموتور سه فاز 45 3000 تماس بگیرید
28 الکتروموتور سه فاز 55 3000 تماس بگیرید
29 الکتروموتور سه فاز 75 3000 تماس بگیرید
30 الکتروموتور سه فاز 90 3000 تماس بگیرید
31 الکتروموتور سه فاز 0.37 1500 تماس بگیرید
32 الکتروموتور سه فاز 0.55 1500 تماس بگیرید
33 الکتروموتور سه فاز 0.75 1500 تماس بگیرید
34 الکتروموتور سه فاز 1.1 1500 تماس بگیرید
35 الکتروموتور سه فاز 1.5 1500 تماس بگیرید
36 الکتروموتور سه فاز 2.2 1500 تماس بگیرید
37 الکتروموتور سه فاز 3 1500 تماس بگیرید
38 الکتروموتور سه فاز 4 1500 تماس بگیرید
39 الکتروموتور سه فاز 5.5 1500 تماس بگیرید
40 الکتروموتور سه فاز 7.5 1500 تماس بگیرید
41 الکتروموتور سه فاز 11 1500 تماس بگیرید
42 الکتروموتور سه فاز 15 1500 تماس بگیرید
43 الکتروموتور سه فاز 18.5 1500 تماس بگیرید
44 الکتروموتور سه فاز 22 1500 تماس بگیرید
45 الکتروموتور سه فاز 30 1500 تماس بگیرید
46 الکتروموتور سه فاز 37 1500 تماس بگیرید
47 الکتروموتور سه فاز 45 1500 تماس بگیرید
48 الکتروموتور سه فاز 55 1500 تماس بگیرید
49 الکتروموتور سه فاز 75 1500 تماس بگیرید
50 الکتروموتور سه فاز 90 1500 تماس بگیرید
51 الکتروموتور سه فاز 0.75 1000 تماس بگیرید
52 الکتروموتور سه فاز 1.1 1000 تماس بگیرید
53 الکتروموتور سه فاز 1.5 1000 تماس بگیرید
54 الکتروموتور سه فاز 2.2 1000 تماس بگیرید
55 الکتروموتور سه فاز 3 1000 تماس بگیرید
56 الکتروموتور سه فاز 4 1000 تماس بگیرید
57 الکتروموتور سه فاز 5.5 1000 تماس بگیرید
58 الکتروموتور سه فاز 7.5 1000 تماس بگیرید
59 الکتروموتور سه فاز 11 1000 تماس بگیرید
60 الکتروموتور سه فاز 15 1000 تماس بگیرید
61 الکتروموتور سه فاز 18.5 1000 تماس بگیرید
62 الکتروموتور سه فاز 22 1000 تماس بگیرید
63 الکتروموتور سه فاز 30 1000 تماس بگیرید
64 الکتروموتور سه فاز 37 1000 تماس بگیرید
65 الکتروموتور سه فاز 45 1000 تماس بگیرید
66 الکتروموتور سه فاز 55 1000 تماس بگیرید
67 الکتروموتور سه فاز 75 1000 تماس بگیرید
68 الکتروموتور سه فاز 90 1000 تماس بگیرید


برای خرید موتور الکتریکی میتوانید به این صفحه مراجعه نمایید. 


مشخصات فنی
مطالب مرتبط
تلفات الکتروموتور ها
امروزه یکی از مهم ترین انرژی های مورد استفاده بشر انرژی الکتریسیته می باشد. با تبدیل انرژی الکتریسیته می توان انرژی های مختلف نظیر انرژی های گرمایی و مکانیکی و مورد نیاز زندگی را به دست آورد. تبدیل این انرژی به وسیله تجهیزات مختلفی صورت می گیرد.